گروه ریاضی محض

 هدف از ایجاد این رشته تربیت کارشناسان حرفه ای شایسته جهت همکاری در برنامه ریزی صحیح مملکتی است که قادر به تجزیه و تحلیل مسائل علمی در سازمان های صنعتی اقتصادی باشند. همچنین تربیت افرادی برای انتقال علم ریاضی، پاسخ گویی به نیاز سایر رشته های علوم، پیشبرد مرزهای دانش و ایجاد روح علمی در جامعه است.

Academic members in ریاضی محض


  • چهارشنبه 13 بهمن 1395
  • دوشنبه 23 اسفند 1395 - 09:50:37