۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
جستجو در وبگاه

فنی و مهندسی

رجنام گروهمرتبه علمی
1محمود نادریمهندسی عمراناستاد
2رمضانعلی ایزدی فردمهندسی عمراناستادیار
3فرزانه حامدیمهندسی عمراناستادیار
4شاهرخ قاضی مرادیمهندسی عمراناستادیار
5بنیامین محبیمهندسی عمراناستادیار
6فواد کیلانه ئیمهندسی عمراناستادیار
7محمد مهدی معمارپورمهندسی عمراناستادیار
8روح اله طاهرخانیمهندسی عمراناستادیار
9محمد سهیل قبادیمهندسی عمراناستادیار
10مجید امین افشارمهندسی عمراناستادیار
11منصور یخچالیانمهندسی عمراناستادیار
12مهدی مهدی خانیمهندسی عمراناستادیار
13محسن فضلویمهندسی عمراناستادیار
14رامین انصاریمهندسی عمراناستادیار
15سعید باغشاهیمهندسی مواداستاد
16مسعود رجبیمهندسی مواددانشیار
17احمد رزاقیان آرانیمهندسی مواددانشیار
18آرمان صدقیمهندسی مواددانشیار
19محمد تلافی نوغانیمهندسی مواداستادیار
20بهزاد جانی پورمهندسی مواداستادیار
21محمد مسعود محبیمهندسی مواداستادیار
22رضا تقی آبادیمهندسی مواداستادیار
23رضا احمدیمهندسی مواداستادیار
24مصطفی جعفرزادگانمهندسی مواداستادیار
25محمدحسین شاعریمهندسی مواداستادیار
26مرتضی ثقفی یزدیمهندسی مواداستادیار
27علیرضا شکوهی لنگرودیعلوم و مهندسی آباستاد
28پیمان دانش کار آراستهعلوم و مهندسی آبدانشیار
29عباس ستوده نیاعلوم و مهندسی آبدانشیار
30علی مهدوی مزدهعلوم و مهندسی آباستادیار
31حامد مازندرانی زادهعلوم و مهندسی آباستادیار
32امیر صمدیعلوم و مهندسی آباستادیار
33هادی رمضانی اعتدالیعلوم و مهندسی آباستادیار
34عباس کاویانیعلوم و مهندسی آباستادیار
35بیژن نظریعلوم و مهندسی آباستادیار
36اصغر عزیزیانعلوم و مهندسی آباستادیار
37محمد بی‌جن‌خانعلوم و مهندسی آباستادیار
38مهدی حسینیمهندسی معدندانشیار
39سعیده سنماریمهندسی معدندانشیار
40محمد علی عقیقیمهندسی معدناستادیار
41غلامرضا کریمیمهندسی معدناستادیار
42بیژن ملکیمهندسی معدناستادیار
43حمید رضا همتی آهوییمهندسی معدناستادیار
44عزت اله مظفریمهندسی معدناستادیار
45رضا شکورشهابیمهندسی معدناستادیار
46رحمان احمدیمهندسی معدناستادیار
47میر رئوف هادئیمهندسی معدناستادیار
48اندیشه علی مرادیمهندسی معدناستادیار
49منصور خانکیمهندسی مکانیکدانشیار
50سید عباس سادات سکاکمهندسی مکانیکدانشیار
51مجید قدیریمهندسی مکانیکدانشیار
52فرزاد ابراهیمیمهندسی مکانیکدانشیار
53مصطفی مافیمهندسی مکانیکاستادیار
54علی رجب پورمهندسی مکانیکاستادیار
55علی فضلیمهندسی مکانیکاستادیار
56جواد احیائیمهندسی مکانیکاستادیار
57مهدی سلطانپورمهندسی مکانیکاستادیار
58اصغر زاجکانیمهندسی مکانیکاستادیار
59حمیدرضا نظیفمهندسی مکانیکاستادیار
60پرویز اسدیمهندسی مکانیکاستادیار
61علی مؤمنی موحدمهندسی مکانیکاستادیار
62حمید رضا حمیدیمهندسی کامپیوتراستادیار
63مرتضی محمدی زنجیرهمهندسی کامپیوتراستادیار
64محمد امین مهدویمهندسی کامپیوتراستادیار
65شکوه کرمانشاهانیمهندسی کامپیوتراستادیار
66علی خالقیمهندسی کامپیوتراستادیار
67امیر عباس رصافیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
68علی عبدی کردانیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
69بابک میربهاءمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
70حمیدرضا بهنودمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
71حمید میرزاحسینمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
72اصغر کشت کارمهندسی برق - مخابراتاستاد
73علیرضا بیاتمهندسی برق - مخابراتاستادیار
74عباس طاهرپورمهندسی برق - مخابراتاستادیار
75ساغر جارچیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
76ندا فرجیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
77نوشین بیگدلیمهندسی برق- کنترلدانشیار
78حسن زرآبادی پورمهندسی برق- کنترلدانشیار
79عارف شاه منصوریانمهندسی برق- کنترلاستادیار
80امیر فرهاد احیاییمهندسی برق- کنترلاستادیار
81مهدی رحمانیمهندسی برق- کنترلاستادیار
82محسن داودیمهندسی برق- کنترلاستادیار
83سیدعلی حسینیمهندسی برق- کنترلاستادیار
84کریم افشارمهندسی برق-قدرتدانشیار
85محمد سرویمهندسی برق-قدرتدانشیار
86محمدعلی تقیخانیمهندسی برق-قدرتاستادیار
87نوید غفارزادهمهندسی برق-قدرتاستادیار
88سید ابوالحسن نائینیمهندسی عمران-خاک و پیاستاد
89رضا ضیائی مویدمهندسی عمران-خاک و پیدانشیار
90محمود حسنلورادمهندسی عمران-خاک و پیاستادیار
91علیرضا اردکانیمهندسی عمران-خاک و پیاستادیار