۳ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه

فنی و مهندسی

رجنام گروهمرتبه علمی
1محمود نادریمهندسی عمراناستاد
2رمضانعلی ایزدی فردمهندسی عمراندانشیار
3بنیامین محبیمهندسی عمراندانشیار
4فواد کیلانه ئیمهندسی عمراندانشیار
5محمد سهیل قبادیمهندسی عمراندانشیار
6محمد مهدی معمارپورمهندسی عمراناستادیار
7روح اله طاهرخانیمهندسی عمراناستادیار
8مجید امین افشارمهندسی عمراناستادیار
9منصور یخچالیانمهندسی عمراناستادیار
10مهدی مهدی خانیمهندسی عمراناستادیار
11رامین انصاریمهندسی عمراناستادیار
12دکتر مجید گلوئیمهندسی عمراناستادیار
13سعید باغشاهیمهندسی مواداستاد
14محمد تلافی نوغانیمهندسی مواددانشیار
15مسعود رجبیمهندسی مواددانشیار
16احمد رزاقیان آرانیمهندسی مواددانشیار
17آرمان صدقیمهندسی مواددانشیار
18محمد مسعود محبیمهندسی مواددانشیار
19رضا تقی آبادیمهندسی مواددانشیار
20مرتضی ثقفی یزدیمهندسی مواددانشیار
21رضا احمدیمهندسی مواداستادیار
22مصطفی جعفرزادگانمهندسی مواداستادیار
23امیرحسین مغنیانمهندسی مواداستادیار
24مهدی حسینیمهندسی معدناستاد
25سعیده سنماریمهندسی معدندانشیار
26رحمان احمدیمهندسی معدندانشیار
27غلامرضا کریمیمهندسی معدناستادیار
28بیژن ملکیمهندسی معدناستادیار
29حمید رضا همتی آهوییمهندسی معدناستادیار
30رضا شکورشهابیمهندسی معدناستادیار
31میر رئوف هادئیمهندسی معدناستادیار
32اندیشه علی مرادیمهندسی معدناستادیار
33علی نوری قراحسنلومهندسی معدناستادیار
34سید عباس سادات سکاکمهندسی مکانیکدانشیار
35مصطفی مافیمهندسی مکانیکدانشیار
36مجید قدیریمهندسی مکانیکدانشیار
37علی رجب پورمهندسی مکانیکدانشیار
38فرزاد ابراهیمیمهندسی مکانیکدانشیار
39علی فضلیمهندسی مکانیکدانشیار
40اصغر زاجکانیمهندسی مکانیکدانشیار
41حمیدرضا نظیفمهندسی مکانیکدانشیار
42پرویز اسدیمهندسی مکانیکدانشیار
43جواد احیائیمهندسی مکانیکاستادیار
44مهدی سلطانپورمهندسی مکانیکاستادیار
45علی مؤمنی موحدمهندسی مکانیکاستادیار
46احسان طاهرانمهندسی مکانیکاستادیار
47حمید رضا حمیدیمهندسی کامپیوتراستادیار
48مرتضی محمدی زنجیرهمهندسی کامپیوتراستادیار
49شکوه کرمانشاهانیمهندسی کامپیوتراستادیار
50مهدی باحقیقتمهندسی کامپیوتراستادیار
51زهرا یعقوبیمهندسی کامپیوتراستادیار
52نستوه طاهری جوانمهندسی کامپیوتراستادیار
53امیر عباس رصافیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستاد
54علی عبدی کردانیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستاد
55بابک میربهاءمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
56حمید میرزاحسینمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
57حمیدرضا بهنودمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
58اصغر کشت کارمهندسی برق - مخابراتاستاد
59ساغر جارچیمهندسی برق - مخابراتدانشیار
60علیرضا بیاتمهندسی برق - مخابراتاستادیار
61ندا فرجیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
62محمدرضا حسن‌‌نژاد بی‌بالانمهندسی برق - مخابراتاستادیار
63مینا باغاتیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
64نوشین بیگدلیمهندسی برق- کنترلاستاد
65حسن زرآبادی پورمهندسی برق- کنترلدانشیار
66امیر فرهاد احیائیمهندسی برق- کنترلدانشیار
67مهدی رحمانیمهندسی برق- کنترلدانشیار
68علی نادریمهندسی برق- کنترلدانشیار
69عارف شاه منصوریانمهندسی برق- کنترلاستادیار
70محسن داودیمهندسی برق- کنترلاستادیار
71سیدعلی حسینیمهندسی برق- کنترلاستادیار
72کریم افشارمهندسی برق-قدرتدانشیار
73محمد سرویمهندسی برق-قدرتدانشیار
74نوید غفارزادهمهندسی برق-قدرتدانشیار
75محمدعلی تقیخانیمهندسی برق-قدرتاستادیار
76رضا ضیائی مویدمهندسی عمران-خاک و پیاستاد
77محمود حسنلورادمهندسی عمران-خاک و پیدانشیار
78علیرضا اردکانیمهندسی عمران-خاک و پیدانشیار