۳۰ تیر ۱۳۹۷
جستجو در وبگاه

فنی و مهندسی

رجنام گروهمرتبه علمی
1محمود نادریمهندسی عمراناستاد
2رمضانعلی ایزدی فردمهندسی عمراناستادیار
3فرزانه حامدیمهندسی عمراناستادیار
4شاهرخ قاضی مرادیمهندسی عمراناستادیار
5بنیامین محبیمهندسی عمراناستادیار
6فواد کیلانه ئیمهندسی عمراناستادیار
7محمد مهدی معمارپورمهندسی عمراناستادیار
8روح اله طاهرخانیمهندسی عمراناستادیار
9محمد سهیل قبادیمهندسی عمراناستادیار
10مجید امین افشارمهندسی عمراناستادیار
11منصور یخچالیانمهندسی عمراناستادیار
12مهدی مهدی خانیمهندسی عمراناستادیار
13محسن فضلویمهندسی عمراناستادیار
14رامین انصاریمهندسی عمراناستادیار
15سعید باغشاهیمهندسی مواداستاد
16مسعود رجبیمهندسی مواددانشیار
17احمد رزاقیان آرانیمهندسی مواددانشیار
18آرمان صدقیمهندسی مواددانشیار
19محمد تلافی نوغانیمهندسی مواداستادیار
20بهزاد جانی پورمهندسی مواداستادیار
21محمد مسعود محبیمهندسی مواداستادیار
22رضا تقی آبادیمهندسی مواداستادیار
23رضا احمدیمهندسی مواداستادیار
24مصطفی جعفرزادگانمهندسی مواداستادیار
25محمدحسین شاعریمهندسی مواداستادیار
26مرتضی ثقفی یزدیمهندسی مواداستادیار
27مهدی حسینیمهندسی معدندانشیار
28سعیده سنماریمهندسی معدندانشیار
29محمد علی عقیقیمهندسی معدناستادیار
30غلامرضا کریمیمهندسی معدناستادیار
31بیژن ملکیمهندسی معدناستادیار
32حمید رضا همتی آهوییمهندسی معدناستادیار
33عزت اله مظفریمهندسی معدناستادیار
34رضا شکورشهابیمهندسی معدناستادیار
35رحمان احمدیمهندسی معدناستادیار
36میر رئوف هادئیمهندسی معدناستادیار
37اندیشه علی مرادیمهندسی معدناستادیار
38منصور خانکیمهندسی مکانیکدانشیار
39سید عباس سادات سکاکمهندسی مکانیکدانشیار
40مجید قدیریمهندسی مکانیکدانشیار
41فرزاد ابراهیمیمهندسی مکانیکدانشیار
42مصطفی مافیمهندسی مکانیکاستادیار
43علی رجب پورمهندسی مکانیکاستادیار
44علی فضلیمهندسی مکانیکاستادیار
45جواد احیائیمهندسی مکانیکاستادیار
46مهدی سلطانپورمهندسی مکانیکاستادیار
47اصغر زاجکانیمهندسی مکانیکاستادیار
48حمیدرضا نظیفمهندسی مکانیکاستادیار
49پرویز اسدیمهندسی مکانیکاستادیار
50علی مؤمنی موحدمهندسی مکانیکاستادیار
51حمید رضا حمیدیمهندسی کامپیوتراستادیار
52مرتضی محمدی زنجیرهمهندسی کامپیوتراستادیار
53محمد امین مهدویمهندسی کامپیوتراستادیار
54شکوه کرمانشاهانیمهندسی کامپیوتراستادیار
55علی خالقیمهندسی کامپیوتراستادیار
56امیر عباس رصافیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
57علی عبدی کردانیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
58بابک میربهاءمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
59حمیدرضا بهنودمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
60حمید میرزاحسینمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
61اصغر کشت کارمهندسی برق - مخابراتاستاد
62علیرضا بیاتمهندسی برق - مخابراتاستادیار
63عباس طاهرپورمهندسی برق - مخابراتاستادیار
64ساغر جارچیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
65ندا فرجیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
66نوشین بیگدلیمهندسی برق- کنترلدانشیار
67حسن زرآبادی پورمهندسی برق- کنترلدانشیار
68عارف شاه منصوریانمهندسی برق- کنترلاستادیار
69امیر فرهاد احیاییمهندسی برق- کنترلاستادیار
70مهدی رحمانیمهندسی برق- کنترلاستادیار
71محسن داودیمهندسی برق- کنترلاستادیار
72سیدعلی حسینیمهندسی برق- کنترلاستادیار
73کریم افشارمهندسی برق-قدرتدانشیار
74محمد سرویمهندسی برق-قدرتدانشیار
75محمدعلی تقیخانیمهندسی برق-قدرتاستادیار
76نوید غفارزادهمهندسی برق-قدرتاستادیار
77سید ابوالحسن نائینیمهندسی عمران-خاک و پیاستاد
78رضا ضیائی مویدمهندسی عمران-خاک و پیدانشیار
79محمود حسنلورادمهندسی عمران-خاک و پیاستادیار
80علیرضا اردکانیمهندسی عمران-خاک و پیاستادیار