۱۶ آذر ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه

فنی و مهندسی

رجنام گروهمرتبه علمی
1محمود نادریمهندسی عمراناستاد
2رمضانعلی ایزدی فردمهندسی عمراناستادیار
3فرزانه حامدیمهندسی عمراناستادیار
4شاهرخ قاضی مرادیمهندسی عمراناستادیار
5بنیامین محبیمهندسی عمراناستادیار
6فواد کیلانه ئیمهندسی عمراناستادیار
7محمد مهدی معمارپورمهندسی عمراناستادیار
8روح اله طاهرخانیمهندسی عمراناستادیار
9محمد سهیل قبادیمهندسی عمراناستادیار
10مجید امین افشارمهندسی عمراناستادیار
11منصور یخچالیانمهندسی عمراناستادیار
12مهدی مهدی خانیمهندسی عمراناستادیار
13محسن فضلویمهندسی عمراناستادیار
14رامین انصاریمهندسی عمراناستادیار
15سعید باغشاهیمهندسی مواداستاد
16محمد تلافی نوغانیمهندسی مواددانشیار
17مسعود رجبیمهندسی مواددانشیار
18احمد رزاقیان آرانیمهندسی مواددانشیار
19آرمان صدقیمهندسی مواددانشیار
20محمد مسعود محبیمهندسی مواددانشیار
21بهزاد جانی پورمهندسی مواداستادیار
22رضا تقی آبادیمهندسی مواداستادیار
23رضا احمدیمهندسی مواداستادیار
24مصطفی جعفرزادگانمهندسی مواداستادیار
25محمدحسین شاعریمهندسی مواداستادیار
26مرتضی ثقفی یزدیمهندسی مواداستادیار
27امیرحسین مغنیانمهندسی مواداستادیار
28مهدی حسینیمهندسی معدندانشیار
29سعیده سنماریمهندسی معدندانشیار
30محمد علی عقیقیمهندسی معدناستادیار
31غلامرضا کریمیمهندسی معدناستادیار
32بیژن ملکیمهندسی معدناستادیار
33حمید رضا همتی آهوییمهندسی معدناستادیار
34عزت اله مظفریمهندسی معدناستادیار
35رضا شکورشهابیمهندسی معدناستادیار
36رحمان احمدیمهندسی معدناستادیار
37میر رئوف هادئیمهندسی معدناستادیار
38اندیشه علی مرادیمهندسی معدناستادیار
39منصور خانکیمهندسی مکانیکدانشیار
40سید عباس سادات سکاکمهندسی مکانیکدانشیار
41مجید قدیریمهندسی مکانیکدانشیار
42علی رجب پورمهندسی مکانیکدانشیار
43فرزاد ابراهیمیمهندسی مکانیکدانشیار
44مصطفی مافیمهندسی مکانیکاستادیار
45علی فضلیمهندسی مکانیکاستادیار
46جواد احیائیمهندسی مکانیکاستادیار
47مهدی سلطانپورمهندسی مکانیکاستادیار
48اصغر زاجکانیمهندسی مکانیکاستادیار
49حمیدرضا نظیفمهندسی مکانیکاستادیار
50پرویز اسدیمهندسی مکانیکاستادیار
51علی مؤمنی موحدمهندسی مکانیکاستادیار
52حمید رضا حمیدیمهندسی کامپیوتراستادیار
53مرتضی محمدی زنجیرهمهندسی کامپیوتراستادیار
54محمد امین مهدویمهندسی کامپیوتراستادیار
55شکوه کرمانشاهانیمهندسی کامپیوتراستادیار
56علی خالقیمهندسی کامپیوتراستادیار
57امیر عباس رصافیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
58علی عبدی کردانیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
59بابک میربهاءمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
60حمیدرضا بهنودمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
61حمید میرزاحسینمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
62اصغر کشت کارمهندسی برق - مخابراتاستاد
63علیرضا بیاتمهندسی برق - مخابراتاستادیار
64عباس طاهرپورمهندسی برق - مخابراتاستادیار
65ساغر جارچیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
66ندا فرجیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
67نوشین بیگدلیمهندسی برق- کنترلدانشیار
68حسن زرآبادی پورمهندسی برق- کنترلدانشیار
69عارف شاه منصوریانمهندسی برق- کنترلاستادیار
70امیر فرهاد احیاییمهندسی برق- کنترلاستادیار
71مهدی رحمانیمهندسی برق- کنترلاستادیار
72محسن داودیمهندسی برق- کنترلاستادیار
73سیدعلی حسینیمهندسی برق- کنترلاستادیار
74کریم افشارمهندسی برق-قدرتدانشیار
75محمد سرویمهندسی برق-قدرتدانشیار
76نوید غفارزادهمهندسی برق-قدرتدانشیار
77محمدعلی تقیخانیمهندسی برق-قدرتاستادیار
78رضا ضیائی مویدمهندسی عمران-خاک و پیاستاد
79سید ابوالحسن نائینیمهندسی عمران-خاک و پیاستاد
80محمود حسنلورادمهندسی عمران-خاک و پیدانشیار
81علیرضا اردکانیمهندسی عمران-خاک و پیاستادیار