علوم پایه

رجنام گروهمرتبه علمی
1علی آبکارریاضی محضاستاد
2عبدالرحمن رازانیریاضی محضاستاد
3شیرویه پیروی چشناسرریاضی محضدانشیار
4رضا میرزائیریاضی محضدانشیار
5عزیزاله عزیزیریاضی محضاستادیار
6ابراهیم وطن دوستریاضی محضاستادیار
7مرتضی اویسی‌هاریاضی محضاستادیار
8علی بهتوئیریاضی محضاستادیار
9سجاد محمود رباطیریاضی محضاستادیار
10شاهرود اعظمیریاضی محضاستادیار
11قدرت‌اله فصیحی رامندیریاضی محضاستادیار
12مهدی انبارلوییریاضی محضمربی
13محمدرضا خانلریفیزیکاستاد
14طیب کاکاوندفیزیکاستاد
15عفت یاحقیفیزیکدانشیار
16محمد رضا بذرافکنفیزیکدانشیار
17داود پورمحمّدفیزیکدانشیار
18علی ریحانیفیزیکدانشیار
19احمد مهرآمیزفیزیکاستادیار
20الهه نحوی فردفیزیکاستادیار
21هاشم حامدی وفافیزیکاستادیار
22بابک محمد حسینیفیزیکاستادیار
23سیده زهرا مرتضویفیزیکاستادیار
24سمیه احمدی سلطانسراییفیزیکاستادیار
25مرجان جعفریفیزیکاستادیار
26سید محمدمهدی ابطحیفیزیکاستادیار
27رضا شکوری صمدفیزیکاستادیار
28میر محمد علوی نیکجهشیمیاستاد
29محمدرضا خان محمدی خرمیشیمیاستاد
30محمد بیاتشیمیدانشیار
31غلامرضا رضائی بهبهانیشیمیدانشیار
32مجید سلیمانیشیمیدانشیار
33شهریار غمامیشیمیدانشیار
34بهمن واشقانی فرهانیشیمیدانشیار
35حسین ایمانیهشیمیاستادیار
36وحید محمدیشیمیاستادیار
37حسین قاسم زاده محمدیشیمیاستادیار
38مریم درگاهیشیمیاستادیار
39امیر باقری گرمارودیشیمیاستادیار
40رحمان بیکسشیمیاستادیار
41اسماعیل امیریآماردانشیار
42افشین فلاحآماردانشیار
43رامین کاظمیآماردانشیار
44اکرم کهن‌سالآماراستادیار
45آرزو حاج رجبیآماراستادیار
46آرزو حاج رجبیآماراستادیار
47حسن حاجیآمارمربی
48پرویز آرمانیزمین شناسیدانشیار
49عباس آسیابانهازمین شناسیدانشیار
50محسن نصرآبادیزمین شناسیدانشیار
51مهدی حسینیزمین شناسیاستادیار
52علیرضا طالب بیدختیزمین شناسیاستادیار
53زینب داودیزمین شناسیاستادیار
54زهرا بنیادیزمین شناسیاستادیار
55افسانه ده بزرگیزمین شناسیاستادیار
56شهریار صادقیزمین شناسیاستادیار
57داود رستمی ورنوسفادرانیریاضی کاربردیاستاد
58سعید عباس‌بندیریاضی کاربردیاستاد
59الیاس شیوانیانریاضی کاربردیدانشیار
60زهرا باریک‌بینریاضی کاربردیاستادیار
61محمد رضا انصاریریاضی کاربردیاستادیار
62سید محمد رضا شیرخورشیدیریاضی کاربردیمربی