علوم پایه

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1علی آبکارریاضی محضاستاد
2عبدالرحمن رازانیریاضی محضاستاد
3شیرویه پیروی چشناسرریاضی محضدانشیار
4دکتر رضا میرزائیریاضی محضدانشیار
5عزیزاله عزیزیریاضی محضاستادیار
6ابراهیم وطن دوستریاضی محضاستادیار
7مرتضی اویسی هاریاضی محضاستادیار
8علی بهتوییریاضی محضاستادیار
9سجاد محمود رباطیریاضی محضاستادیار
10شاهرود اعظمیریاضی محضاستادیار
11مهدی انبارلوییریاضی محضمربی
12محمد رضا خانلریفیزیکاستاد
13عفت یاحقیفیزیکدانشیار
14محمد رضا بذرافکنفیزیکدانشیار
15داود پورمحمدفیزیکدانشیار
16دکتر طیب کاکاوندفیزیکدانشیار
17احمد مهرآمیزفیزیکاستادیار
18الهه نحوی فردفیزیکاستادیار
19هاشم حامدی وفافیزیکاستادیار
20بابک محمد حسینیفیزیکاستادیار
21سیده زهرا مرتضویفیزیکاستادیار
22سمیه احمدی سلطانسراییفیزیکاستادیار
23مرجان جعفریفیزیکاستادیار
24سید محمدمهدی ابطحیفیزیکاستادیار
25محمد رضا خانمحمدی خرمیشیمیاستاد
26غلامرضا رضائی بهبهانیشیمیدانشیار
27شهریار غمامیشیمیدانشیار
28بهمن واشقانی فراهانیشیمیدانشیار
29حسین ایمانیهشیمیاستادیار
30دکتر وحید محمدیشیمیاستادیار
31مریم درگاهیشیمیاستادیار
32امیر باقری گرمارودیشیمیاستادیار
33رحمان بیکسشیمیاستادیار
34اسماعیل امیریآماردانشیار
35افشین فلاحآماردانشیار
36رامین کاظمیآماردانشیار
37اکرم کهنسالآماراستادیار
38آرزو حاجی رجبیآماراستادیار
39حسن حاجیآمارمربی
40پرویز غضنفریزمین شناسیدانشیار
41عباس آسیابانهازمین شناسیدانشیار
42مهدی حسینیزمین شناسیاستادیار
43علیرضا طالب بیدختیزمین شناسیاستادیار
44محسن نصرآبادیزمین شناسیاستادیار
45زینب داودیزمین شناسیاستادیار
46زهرا بنیادیزمین شناسیاستادیار
47افسانه ده بزرگیزمین شناسیاستادیار
48داود رستمی ورنوسفادرانیریاضی کاربردیاستاد
49سعید عباس بندیریاضی کاربردیاستاد
50محمد جباریریاضی کاربردیاستادیار
51الیاس شیوانیانریاضی کاربردیاستادیار
52زهرا باریک بینریاضی کاربردیاستادیار
53محمدرضا انصاریریاضی کاربردیاستادیار
54سید محمد رضا شیرخورشیدیریاضی کاربردیمربی