۳ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه

علوم پایه

رجنام گروهمرتبه علمی
1علی آبکارریاضی محضاستاد
2شیرویه پیروی چشناسرریاضی محضاستاد
3عبدالرحمن رازانیریاضی محضاستاد
4رضا میرزائیریاضی محضدانشیار
5ابراهیم وطن دوستریاضی محضدانشیار
6سجاد محمود رباطیریاضی محضدانشیار
7شاهرود اعظمیریاضی محضدانشیار
8مرتضی اویسی‌هاریاضی محضاستادیار
9علی بهتوئیریاضی محضاستادیار
10قدرت‌اله فصیحی رامندیریاضی محضاستادیار
11مهدی انبارلوییریاضی محضمربی
12محمدرضا خانلریفیزیکاستاد
13طیب کاکاوندفیزیکاستاد
14احمد مهرآمیزفیزیکدانشیار
15عفت یاحقیفیزیکدانشیار
16محمد رضا بذرافکنفیزیکدانشیار
17داود پورمحمّدفیزیکدانشیار
18علی ریحانیفیزیکدانشیار
19سیده زهرا مرتضویفیزیکدانشیار
20مرجان جعفریفیزیکدانشیار
21سید محمدمهدی ابطحیفیزیکدانشیار
22رضا شکوری صمدفیزیکدانشیار
23الهه نحوی فردفیزیکاستادیار
24هاشم حامدی وفافیزیکاستادیار
25بابک محمد حسینیفیزیکاستادیار
26سمیه احمدی سلطانسراییفیزیکاستادیار
27میر محمد علوی نیکجهشیمیاستاد
28محمد بیاتشیمیاستاد
29محمدرضا خان محمدی خرمیشیمیاستاد
30مجید سلیمانیشیمیاستاد
31غلامرضا رضائی بهبهانیشیمیدانشیار
32شهریار غمامیشیمیدانشیار
33حسین قاسم زاده محمدیشیمیدانشیار
34فرهنگ میزانیشیمیدانشیار
35مریم درگاهیشیمیاستادیار
36امیر باقری گرمارودیشیمیاستادیار
37رحمان بیکسشیمیاستادیار
38یونس ولدبیگیشیمیاستادیار
39رویا کیانی انبوهیشیمیاستادیار
40رامین کاظمیآماراستاد
41افشین فلاحآماردانشیار
42اکرم کهن‌سالآماردانشیار
43آرزو حاج رجبیآماراستادیار
44صدیقه زمانی مهریانآماراستادیار
45حسن حاجیآمارمربی
46پرویز آرمانیزمین شناسیدانشیار
47عباس آسیابانهازمین شناسیدانشیار
48محسن نصرآبادیزمین شناسیدانشیار
49مهدی حسینیزمین شناسیاستادیار
50علیرضا طالب بیدختیزمین شناسیاستادیار
51زینب داودیزمین شناسیاستادیار
52زهرا بنیادیزمین شناسیاستادیار
53افسانه ده بزرگیزمین شناسیاستادیار
54شهریار صادقیزمین شناسیاستادیار
55داود رستمی ورنوسفادرانیریاضی کاربردیاستاد
56سعید عباس‌بندیریاضی کاربردیاستاد
57الیاس شیوانیانریاضی کاربردیدانشیار
58زهرا باریک‌بینریاضی کاربردیاستادیار
59محمد رضا انصاریریاضی کاربردیاستادیار
60سید محمد رضا شیرخورشیدیریاضی کاربردیمربی