علوم پایه

رجنام گروهمرتبه علمی
1علی آبکارریاضی محضاستاد
2عبدالرحمن رازانیریاضی محضاستاد
3سعید عباس‌بندیریاضی محضاستاد
4شیرویه پیروی چشناسرریاضی محضدانشیار
5رضا میرزائیریاضی محضدانشیار
6عزیزاله عزیزیریاضی محضاستادیار
7ابراهیم وطن دوستریاضی محضاستادیار
8مرتضی اویسی‌هاریاضی محضاستادیار
9محمد رضا انصاریریاضی محضاستادیار
10علی بهتوئیریاضی محضاستادیار
11سجاد محمود رباطیریاضی محضاستادیار
12شاهرود اعظمیریاضی محضاستادیار
13قدرت‌اله فصیحی رامندیریاضی محضاستادیار
14مهدی انبارلوییریاضی محضمربی
15محمدرضا خانلریفیزیکاستاد
16طیب کاکاوندفیزیکاستاد
17عفت یاحقیفیزیکدانشیار
18محمد رضا بذرافکنفیزیکدانشیار
19داود پورمحمّدفیزیکدانشیار
20علی ریحانیفیزیکدانشیار
21احمد مهرآمیزفیزیکاستادیار
22الهه نحوی فردفیزیکاستادیار
23هاشم حامدی وفافیزیکاستادیار
24بابک محمد حسینیفیزیکاستادیار
25سیده زهرا مرتضویفیزیکاستادیار
26سمیه احمدی سلطانسراییفیزیکاستادیار
27مرجان جعفریفیزیکاستادیار
28سید محمدمهدی ابطحیفیزیکاستادیار
29رضا شکوری صمدفیزیکاستادیار
30میر محمد علوی نیکجهشیمیاستاد
31محمدرضا خان محمدی خرمیشیمیاستاد
32محمد بیاتشیمیدانشیار
33غلامرضا رضائی بهبهانیشیمیدانشیار
34مجید سلیمانیشیمیدانشیار
35شهریار غمامیشیمیدانشیار
36بهمن واشقانی فرهانیشیمیدانشیار
37حسین ایمانیهشیمیاستادیار
38وحید محمدیشیمیاستادیار
39حسین قاسم زاده محمدیشیمیاستادیار
40مریم درگاهیشیمیاستادیار
41امیر باقری گرمارودیشیمیاستادیار
42رحمان بیکسشیمیاستادیار
43اسماعیل امیریآماردانشیار
44افشین فلاحآماردانشیار
45رامین کاظمیآماردانشیار
46اکرم کهن‌سالآماراستادیار
47آرزو حاج رجبیآماراستادیار
48آرزو حاج رجبیآماراستادیار
49حسن حاجیآمارمربی
50پرویز آرمانیزمین شناسیدانشیار
51عباس آسیابانهازمین شناسیدانشیار
52مهدی حسینیزمین شناسیاستادیار
53علیرضا طالب بیدختیزمین شناسیاستادیار
54محسن نصرآبادیزمین شناسیاستادیار
55زینب داودیزمین شناسیاستادیار
56زهرا بنیادیزمین شناسیاستادیار
57افسانه ده بزرگیزمین شناسیاستادیار
58داود رستمی ورنوسفادرانیریاضی کاربردیاستاد
59الیاس شیوانیانریاضی کاربردیاستادیار
60زهرا باریک‌بینریاضی کاربردیاستادیار
61سید محمد رضا شیرخورشیدیریاضی کاربردیمربی