۱۷ آذر ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه

ادبیات و علوم انسانی

رجنام گروهمرتبه علمی
1حسین آبادیانتاریخاستاد
2محسن بهرام نژادتاریخدانشیار
3نصراله پورمحمدی املشیتاریخدانشیار
4باقرعلی عادلفرتاریخدانشیار
5عباس برومند اعلمتاریخدانشیار
6عبد الرفیع رحیمیتاریخاستادیار
7حجت فلاح توتکارتاریخاستادیار
8یعقوب خزائیتاریخاستادیار
9امیرحسین حاتمیتاریخاستادیار
10محمد بختیاریتاریخاستادیار
11احمد پاشازانوسزبان و ادبیات عربیدانشیار
12عبدالعلی آل بویه لنگرودیزبان و ادبیات عربیدانشیار
13سید محمد میر حسینیزبان و ادبیات عربیدانشیار
14نرگس انصاریزبان و ادبیات عربیدانشیار
15علیرضا شیخیزبان و ادبیات عربیاستادیار
16علیرضا نظریزبان و ادبیات عربیاستادیار
17فرشید ترکاشوندزبان و ادبیات عربیاستادیار
18مصطفی پارسایی پورزبان و ادبیات عربیاستادیار
19سجاد اسماعیلیزبان و ادبیات عربیاستادیار
20اصغر شهبازیزبان و ادبیات عربیاستادیار
21سید اسماعیل قافله باشیزبان و ادبیات فارسیدانشیار
22ناصر محسنی نیازبان و ادبیات فارسیدانشیار
23سید علی قاسم‌زادهزبان و ادبیات فارسیدانشیار
24حمید طاهریزبان و ادبیات فارسیدانشیار
25رضا سمیع زادهزبان و ادبیات فارسیاستادیار
26زینب ترابیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
27مهسا رونزبان و ادبیات فارسیاستادیار
28رضا چهرقانیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
29مهدی فیاضزبان و ادبیات فارسیاستادیار
30عبدالرزاق حسامی فرفلسفهدانشیار
31علی‌نقی باقرشاهیفلسفهدانشیار
32سید محمد حکاک قزوینیفلسفهدانشیار
33سید مسعود سیففلسفهدانشیار
34علی فتح طاهریفلسفهدانشیار
35محمد حسن حیدریفلسفهاستادیار
36شیرزاد پیک‌حرفهفلسفهاستادیار
37محمد رعایت جهرمیفلسفهاستادیار
38عباسعلی زارعی موینیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
39وحید صادقیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
40فروغ شوشتری زادهمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
41محمدباقر شعبانیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
42رجب اسفندیاریمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
43روح اله مفیدیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
44علی مالمیرمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
45امیررضا وکیلی فردآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناندانشیار
46محمد باقر میرزایی حصاریانآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناناستادیار
47لیلا گل پورآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناناستادیار