۳ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه

ادبیات و علوم انسانی

رجنام گروهمرتبه علمی
1حسین آبادیانتاریخاستاد
2نصراله پورمحمدی املشیتاریخاستاد
3محسن بهرام نژادتاریخدانشیار
4عبد الرفیع رحیمیتاریخدانشیار
5باقرعلی عادلفرتاریخدانشیار
6یعقوب خزائیتاریخدانشیار
7امیرحسین حاتمیتاریخدانشیار
8حجت فلاح توتکارتاریخاستادیار
9محمد بختیاریتاریخاستادیار
10سلمان قاسمیانتاریخاستادیار
11علی بابائی سیابتاریخاستادیار
12احمد پاشازانوسزبان و ادبیات عربیدانشیار
13عبدالعلی آل بویه لنگرودیزبان و ادبیات عربیدانشیار
14علیرضا شیخیزبان و ادبیات عربیدانشیار
15سید محمد میر حسینیزبان و ادبیات عربیدانشیار
16نرگس انصاریزبان و ادبیات عربیدانشیار
17علیرضا نظریزبان و ادبیات عربیدانشیار
18فرشید ترکاشوندزبان و ادبیات عربیدانشیار
19مصطفی پارسایی پورزبان و ادبیات عربیاستادیار
20سجاد اسماعیلیزبان و ادبیات عربیاستادیار
21علی اصغر شهبازیزبان و ادبیات عربیاستادیار
22سید علی قاسم‌زادهزبان و ادبیات فارسیاستاد
23سید اسماعیل قافله باشیزبان و ادبیات فارسیدانشیار
24حمید طاهریزبان و ادبیات فارسیدانشیار
25سید محسن حسینی موخرزبان و ادبیات فارسیدانشیار
26رضا سمیع زادهزبان و ادبیات فارسیاستادیار
27زینب ترابیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
28مهسا رونزبان و ادبیات فارسیاستادیار
29رضا چهرقانیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
30مهدی فیاضزبان و ادبیات فارسیاستادیار
31فضل اله خدادادیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
32یاسر دالوندزبان و ادبیات فارسیاستادیار
33عبدالرزاق حسامی فرفلسفهاستاد
34علی فتح طاهریفلسفهاستاد
35علی‌نقی باقرشاهیفلسفهدانشیار
36سید محمد حکاک قزوینیفلسفهدانشیار
37سید مسعود سیففلسفهدانشیار
38شیرزاد پیک‌حرفهفلسفهدانشیار
39محمد رعایت جهرمیفلسفهدانشیار
40محمد حسن حیدریفلسفهاستادیار
41عباسعلی زارعی موینیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
42وحید صادقیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
43محمدباقر شعبانیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
44رجب اسفندیاریمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
45روح اله مفیدیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
46علی مالمیرمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
47حسین میهمیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
48امیررضا وکیلی فردآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناندانشیار
49محمد باقر میرزایی حصاریانآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناناستادیار
50لیلا گل پورآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناناستادیار