معماری و شهرسازی

رجنام گروهمرتبه علمی
1سید رحمان اقبالیمهندسی معماریدانشیار
2حسن ذوالفقارزداهمهندسی معماریدانشیار
3مهدی زندیهمهندسی معماریدانشیار
4یوسف گرجی مهلبانیمهندسی معماریدانشیار
5فریبرز حاجی سید جوادیمهندسی معماریاستادیار
6محمد مهدی سنماریمهندسی معماریاستادیار
7فریبرز کریمیمهندسی معماریاستادیار
8حسین مدیمهندسی معماریاستادیار
9رضا سامهمهندسی معماریاستادیار
10مهدی فاطمیمهندسی معماریاستادیار
11محمدرضا مهربانی گلزارمهندسی معماریاستادیار
12مرجان مرتضویمهندسی معماریمربی
13شهرام جمشیدیمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
14جواد شکاری نیریمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
15رضا رحیم نیامرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
16بهرام امین‌زاده گوهرریزیمهندسی شهرسازیدانشیار
17ناصر براتیمهندسی شهرسازیدانشیار
18مجید زارعیمهندسی شهرسازیدانشیار
19رحیم هاشم پورمهندسی شهرسازیدانشیار
20محمدصابر باقریانمهندسی شهرسازیاستادیار
21ملیحه باباخانیمهندسی شهرسازیاستادیار