۲۴ مهر ۱۳۹۷
جستجو در وبگاه

علوم و تحقیقات اسلامی

رجنام گروهمرتبه علمی
1ولی اله برزگرکلیشمیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
2محمد حسین فرجیهای قزوینیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
3فاطمه احمدوندتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
4ایرج گلجانی امیرخیزعلوم قرآن و حدیثاستادیار
5داود معماریعلوم قرآن و حدیثاستادیار
6پرویز آزادیعلوم قرآن و حدیثاستادیار
7محمد مولویعلوم قرآن و حدیثاستادیار
8محمد جمال‌الدین خوش‌خاضععلوم قرآن و حدیثاستادیار
9محمد صادق زاهدیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
10محمد صادق زاهدیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
11مجید ملایوسفیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
12محمدجواد شمسفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
13هادی فنایی نعمت سرافلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
14روح اله آدینهفلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
15حسین نمازی فرفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
16مهدی نوریانفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
17سید امراله حسینیفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
18محدثه معینی‌فرفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
19عبد الکریم عابدینیمعارف اسلامیاستادیار
20علی آراستهمعارف اسلامیاستادیار
21هاشم قربانیمعارف اسلامیاستادیار
22حسین محمدیمعارف اسلامیاستادیار