۲۷ دی ۱۳۹۷
جستجو در وبگاه

علوم اجتماعی

رجنام گروهمرتبه علمی
1حمید حقیقتحسابداریدانشیار
2روح اله بیاتحسابداریدانشیار
3محمد حسین قائمیحسابداریدانشیار
4غلامرضا کردستانیحسابداریدانشیار
5حمید عزیزمحمدلوحسابداریاستادیار
6عباسعلی دریائیحسابداریاستادیار
7سید مصطفی علویحسابداریاستادیار
8مهرزاد ابدالیحقوقدانشیار
9محمد علی بابائیحقوقدانشیار
10سید محمد هادی ساعیحقوقدانشیار
11محسن عینیحقوقدانشیار
12مسعود البرزی ورکیحقوقاستادیار
13سید الهام الدین شریفیحقوقاستادیار
14سید امیرحسام موسویحقوقاستادیار
15حسن شمس اسفندآبادروانشناسیدانشیار
16عبدالجواد احمدیروانشناسیدانشیار
17علیرضا کاکاوندروانشناسیدانشیار
18سیدعلی محمد موسویروانشناسیدانشیار
19محمد رضا جلالیروانشناسیاستادیار
20سمیه کشاورزروانشناسیاستادیار
21حاکم قاسمیعلوم سیاسیدانشیار
22مجید بزرگمهریعلوم سیاسیدانشیار
23فرهاد درویشی سه تلانیعلوم سیاسیدانشیار
24بهرام نوازنیعلوم سیاسیدانشیار
25سیدعباس هاشمیعلوم سیاسیاستادیار
26قربانعلی قربان زاده سوارعلوم سیاسیاستادیار
27بهنام سرخیلعلوم سیاسیاستادیار
28مهدی زیبائیعلوم سیاسیاستادیار
29صفر فضلیمدیریت صنعتیدانشیار
30محمد مهدی مظفریمدیریت صنعتیاستادیار
31محسن الوندیمدیریت صنعتیاستادیار
32سید مجید الهیمدیریت صنعتیاستادیار
33محمد انیسهمدیریت صنعتیاستادیار
34امیر یوسفلیمدیریت صنعتیاستادیار
35مهدی نصراللهیمدیریت صنعتیاستادیار
36مرتضی انوشهءمدیریت صنعتیاستادیار
37خدیجه ایران دوستتربیت بدنیدانشیار
38مرتضی طاهریتربیت بدنیدانشیار
39عباس صادقیتربیت بدنیاستادیار
40علی همتی عفیفتربیت بدنیاستادیار
41حسن پوررضیتربیت بدنیاستادیار
42عین اله کشاورز ترکآینده پژوهیاستادیار