۱۶ آذر ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه

علوم اجتماعی

رجنام گروهمرتبه علمی
1حمید حقیقتحسابداریدانشیار
2روح اله بیاتحسابداریدانشیار
3محمد حسین قائمیحسابداریدانشیار
4غلامرضا کردستانیحسابداریدانشیار
5حمید عزیزمحمدلوحسابداریاستادیار
6عباسعلی دریائیحسابداریاستادیار
7سید مصطفی علویحسابداریاستادیار
8مهرزاد ابدالیحقوقدانشیار
9محمد علی بابائیحقوقدانشیار
10سید محمد هادی ساعیحقوقدانشیار
11محسن عینیحقوقدانشیار
12مسعود البرزی ورکیحقوقاستادیار
13سید الهام الدین شریفیحقوقاستادیار
14سید امیرحسام موسویحقوقاستادیار
15حبیب اله رمضانی آکردیحقوقاستادیار
16هاله حسینی اکبرنژادحقوقاستادیار
17حسن شمس اسفندآبادروانشناسیدانشیار
18عبدالجواد احمدیروانشناسیدانشیار
19علیرضا کاکاوندروانشناسیدانشیار
20سیدعلی محمد موسویروانشناسیدانشیار
21محمد رضا جلالیروانشناسیاستادیار
22سمیه کشاورزروانشناسیاستادیار
23حاکم قاسمیعلوم سیاسیدانشیار
24مجید بزرگمهریعلوم سیاسیدانشیار
25فرهاد درویشی سه تلانیعلوم سیاسیدانشیار
26بهرام نوازنیعلوم سیاسیدانشیار
27سیدعباس هاشمیعلوم سیاسیاستادیار
28قربانعلی قربان زاده سوارعلوم سیاسیاستادیار
29بهنام سرخیلعلوم سیاسیاستادیار
30مهدی زیبائیعلوم سیاسیاستادیار
31محمد مهدی مظفریمدیریت صنعتیدانشیار
32صفر فضلیمدیریت صنعتیدانشیار
33محسن الوندیمدیریت صنعتیاستادیار
34سید مجید الهیمدیریت صنعتیاستادیار
35محمد انیسهمدیریت صنعتیاستادیار
36امیر یوسفلیمدیریت صنعتیاستادیار
37مهدی نصراللهیمدیریت صنعتیاستادیار
38مرتضی انوشهءمدیریت صنعتیاستادیار
39خدیجه ایران دوستعلوم ورزشیدانشیار
40مرتضی طاهریعلوم ورزشیدانشیار
41عباس صادقیعلوم ورزشیاستادیار
42علی همتی عفیفعلوم ورزشیاستادیار
43حسن پوررضیعلوم ورزشیاستادیار
44عین اله کشاورز ترکآینده پژوهیاستادیار