۲۴ مهر ۱۳۹۷
جستجو در وبگاه

علوم اجتماعی

رجنام گروهمرتبه علمی
1حمید حقیقتحسابداریدانشیار
2روح اله بیاتحسابداریدانشیار
3محمد حسین قائمیحسابداریدانشیار
4غلامرضا کردستانیحسابداریدانشیار
5حمید عزیزمحمدلوحسابداریاستادیار
6عباسعلی دریائیحسابداریاستادیار
7مهرزاد ابدالیحقوقدانشیار
8محمد علی بابائیحقوقدانشیار
9سید محمد هادی ساعیحقوقدانشیار
10محسن عینیحقوقدانشیار
11مسعود البرزی ورکیحقوقاستادیار
12سید الهام الدین شریفیحقوقاستادیار
13سید امیرحسام موسویحقوقاستادیار
14حسن شمس اسفندآبادروانشناسیدانشیار
15عبدالجواد احمدیروانشناسیدانشیار
16علیرضا کاکاوندروانشناسیدانشیار
17سیدعلی محمد موسویروانشناسیدانشیار
18محمد رضا جلالیروانشناسیاستادیار
19سمیه کشاورزروانشناسیاستادیار
20حاکم قاسمیعلوم سیاسیدانشیار
21مجید بزرگمهریعلوم سیاسیدانشیار
22فرهاد درویشی سه تلانیعلوم سیاسیدانشیار
23بهرام نوازنیعلوم سیاسیدانشیار
24سیدعباس هاشمیعلوم سیاسیاستادیار
25قربانعلی قربان زاده سوارعلوم سیاسیاستادیار
26عین اله کشاورز ترکعلوم سیاسیاستادیار
27بهنام سرخیلعلوم سیاسیاستادیار
28صفر فضلیمدیریت صنعتیدانشیار
29محمد مهدی مظفریمدیریت صنعتیاستادیار
30محسن الوندیمدیریت صنعتیاستادیار
31سید مجید الهیمدیریت صنعتیاستادیار
32محمد انیسهمدیریت صنعتیاستادیار
33امیر یوسفلیمدیریت صنعتیاستادیار
34مهدی نصراللهیمدیریت صنعتیاستادیار
35مرتضی انوشهءمدیریت صنعتیاستادیار
36خدیجه ایران دوستتربیت بدنیدانشیار
37عباس صادقیتربیت بدنیاستادیار
38مرتضی طاهریتربیت بدنیاستادیار
39علی همتی عفیفتربیت بدنیاستادیار
40حسن پوررضیتربیت بدنیاستادیار