علوم اجتماعی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1حمید حقیقتحسابداریدانشیار
2جواد رضازادهحسابداریدانشیار
3محمدحسین قائمیحسابداریدانشیار
4غلامرضا کردستانیحسابداریدانشیار
5روح اله بیاتحسابداریاستادیار
6حمید عزیزمحمدلوحسابداریاستادیار
7عباسعلی دریائیحسابداریاستادیار
8مهرزاد ابدالیحقوقدانشیار
9محمد علی باباییحقوقدانشیار
10سید محمد هادی ساعیحقوقدانشیار
11محسن عینیحقوقدانشیار
12مسعود البرزی ورکیحقوقاستادیار
13سید الهام الدین شریفی آل هاشمحقوقاستادیار
14سید امیر حسام موسویحقوقاستادیار
15حسن شمس اسفند آبادروانشناسیدانشیار
16عبدالجواد احمدیروانشناسیدانشیار
17دکتر علیرضا کاکاوندروانشناسیدانشیار
18سید علی محمد موسویروانشناسیدانشیار
19محمدرضا جلالیروانشناسیاستادیار
20سمیه کشاورزروانشناسیاستادیار
21حاکم قاسمیعلوم سیاسیدانشیار
22مجید بزرگمهریعلوم سیاسیدانشیار
23فرهاد درویشی سه تلانیعلوم سیاسیدانشیار
24بهرام نوازنیعلوم سیاسیدانشیار
25سیّدعباس هاشمیعلوم سیاسیاستادیار
26دکتر قربانعلی قربان زاده سوارعلوم سیاسیاستادیار
27صفر فضلیمدیریت صنعتیدانشیار
28محمدمهدی مظفریمدیریت صنعتیاستادیار
29محسن الوندیمدیریت صنعتیاستادیار
30سید مجید الهی نوقانیمدیریت صنعتیاستادیار
31محمد انیسهمدیریت صنعتیاستادیار
32امیر یوسفلیمدیریت صنعتیاستادیار
33مهدی نصراللهیمدیریت صنعتیاستادیار
34خدیجه ایراندوستتربیت بدنیدانشیار
35عباس صادقیتربیت بدنیاستادیار
36مرتضی طاهریتربیت بدنیاستادیار
37علی همتی عفیفتربیت بدنیاستادیار
38حاکم قاسمیآینده پژوهیدانشیار
39فرهاد درویشیآینده پژوهیدانشیار
40صفر فضلیآینده پژوهیدانشیار
41عین اله کشاورز ترکآینده پژوهیاستادیار
42روح الله بیاتآینده پژوهیاستادیار