۳ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه

کشاورزی و منابع طبیعی

رجنام گروهمرتبه علمی
1علیرضا شکوهی لنگرودیعلوم و مهندسی آباستاد
2عباس ستوده نیاعلوم و مهندسی آبدانشیار
3علی مهدوی مزدهعلوم و مهندسی آبدانشیار
4حامد مازندرانی زادهعلوم و مهندسی آبدانشیار
5هادی رمضانی اعتدالیعلوم و مهندسی آبدانشیار
6عباس کاویانیعلوم و مهندسی آبدانشیار
7بیژن نظریعلوم و مهندسی آبدانشیار
8اصغر عزیزیانعلوم و مهندسی آبدانشیار
9محمد بی‌جن‌خانعلوم و مهندسی آبدانشیار
10مسعود سلطانیعلوم و مهندسی آباستادیار
11رحیم حدادمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
12رامین حسینیمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
13قاسمعلی گروسیمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
14فاطمه دهقان نیریمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
15جعفر احمدیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستاد
16رقیه امینیان دهکردیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیدانشیار
17صدیقه فابریکی اورنگمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیدانشیار
18سید محسن حسینیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
19راحله خادمیانمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
20فرهاد حبیب زاده طبریمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
21محمد مهدی ضرابیمهندسی علوم باغبانیدانشیار
22سودابه مفاخریمهندسی علوم باغبانیدانشیار
23بهور اصغریمهندسی علوم باغبانیدانشیار
24عباسعلی جنتی زادهمهندسی علوم باغبانیدانشیار
25موسی رسولیمهندسی علوم باغبانیدانشیار
26مریم قنادنیامهندسی علوم باغبانیاستادیار
27مرتضی سلیمانی اقدممهندسی علوم باغبانیاستادیار