کلیه آیین نامه ها، دستورالعمل ها، فرم ها، نمودارهای گردش کار مرتبط با فعالیت های پژوهشی دانشگاه به شرح زیر قابل مشاهده و استفاده می باشند:

دریافت مستندات مرتبط

 • اعتبار پژوهشی (گرنت): --> آئین نامه مصوب 27/06/1390
  دریافت فایل
 • اعتبار پژوهشی (گرنت): --> دستورالعمل اجرایی مصوب 1395/12/14
  دریافت فایل
 • اعتبار پژوهشی (گرنت): --> فرم درخواست استفاده از اعتبار پژوهشی
  دریافت فایل
 • تشویق پژوهشی: --> شیوه نامه ی تشویق مصوب 1393/11/25
  دریافت فایل
 • تشویق پژوهشی: --> درخواست تشویقی دانشجویان بابت مجلات علمی پژوهشی، اختراع، اکتشاف و کتاب
  دریافت فایل
 • طرح‌ پژوهشی: --> آیین‌نامه مصوب 27 دی ماه 1395
  دریافت فایل
 • طرح‌ پژوهشی: --> الحاقیه آیین نامه مصوب شورای دانشگاه مورخ 1391/07/03
  دریافت فایل
 • طرح‌ پژوهشی: --> فرم پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی کوچک (ویرایش آذر 1396)
  دریافت فایل
 • طرح‌ پژوهشی: --> فرم ارزیابی طرح پژوهشی داخل دانشگاه
  دریافت فایل
 • طرح‌ پژوهشی: --> شیوه نامه تدوین گزارش طرح پژوهشی کوچک
  دریافت فایل
 • طرح‌ پژوهشی: --> فرم پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی خارجی مشترک
  دریافت فایل
 • طرح‌ پژوهشی: --> فرم پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی داخلی مستقل (ویرایش آذر 1396)
  دریافت فایل
 • طرح‌ پژوهشی: --> فرم پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی خارجی مستقل
  دریافت فایل
 • طرح‌ پژوهشی: --> درخواست طرح خارج از دانشگاه جهت دریافت امتیاز پژوهشی گزارش علمی طرح خارج از دانشگاه
  دریافت فایل
 • شرکت در همایش‌ خارجی: --> آیین‌نامه پرداخت کمک هزینه
  ---
 • شرکت در همایش‌ خارجی: --> فرم درخواست
  دریافت فایل
 • شرکت در همایش‌ خارجی: --> گزارش علمی
  دریافت فایل
 • شرکت در همایش‌ داخلی: --> آیین‌نامه پرداخت کمک هزینه
  ---
 • شرکت در همایش‌ داخلی: --> فرم تقاضای تأمین هزینه دانشجویان
  دریافت فایل
 • شرکت در همایش‌ داخلی: --> فرم درخواست کمک هزینه ارائه مقاله دانشجویان
  دریافت فایل
 • شرکت در همایش‌ داخلی: --> گزارش علمی PDF
  دریافت فایل
 • شرکت در همایش‌ داخلی: --> گزارش علمی MS Word
  دریافت فایل
 • برگزاری همایش‌: --> بخشنامه نحوه برگزاری همایش ها مصوب 1393/09/08
  دریافت فایل
 • برگزاری همایش‌: --> آیین‌نامه برگزاری همایش‌های علمی داخل دانشگاه
  دریافت فایل
 • برگزاری همایش‌: --> دستورالعمل برگزاری همایش‌های علمی داخل دانشگاه
  دریافت فایل
 • فرصت مطالعاتی: --> آیین‌نامه برای اعضای هیئت علمی مصوب تاریخ 1389/06/30
  ---
 • فرصت مطالعاتی: --> توضیحات و اصلاحات آیین نامه تاریخ 1390/06/22
  ---
 • فرصت مطالعاتی: --> شیوه نامه مصوب تاریخ 1390/06/02
  دریافت فایل
 • فرصت مطالعاتی: --> پرسشنامه
  دریافت فایل
 • فرصت مطالعاتی: --> درخواست سفر
  دریافت فایل
 • انتشار نشریات تخصصی: --> آیین‌نامه تشکیل کمیته نظارت بر نشریات
  ---
 • انتشار نشریات تخصصی: --> شیوه‌نامه نحوه انتشار مجلات علمی-تخصصی
  ---
 • خدمات دانشجویی: --> درخواست معرفی دانشجو به صنعت
  دریافت فایل
 • خدمات دانشجویی: --> ارزیابی نهایی کارآموزی دانشجویان
  دریافت فایل
 • خدمات دانشجویی: --> ارزیابی دانشجو از محل کارآموزی
  دریافت فایل
 • خدمات دانشجویی: --> درخواست بازدید دانشجویان از صنعت
  دریافت فایل
 • سایر: --> شیوه نامه انتخاب پژوهشگران برتر در دانشگاه مصوب مورخ 1393/04/09
  دریافت فایل
 • سایر: --> پرسشنامه تأسیس و یا تبدیل واحدهای پژوهشی
  دریافت فایل
 • سایر: --> درخواست تأسیس گروه پژوهشی
  دریافت فایل
 • سایر: --> کاربرگ تقاضای اعتبار بند دال ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه کشور
  دریافت فایل
 • سایر: --> خلاصه پروژه پژوهشی کاربردی بند دال ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه کشور
  ---
بروزرسانی : دوشنبه 8 خرداد 1396 - 14:24:42
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.