۱۵ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه

مدیر برنامه ریزی آموزشی : دکتر رامین کاظمی

 • تلفن دفتر :  33901582
 • دورنگار     :  33786573
 • پست الکترونیک : r.kazemi@sci.ikiu.ac.ir 
                           rst.kazemi@gmail.com

انجام دقیق، سریع و آسان امور در چارچوب قوانین و مقررات آموزشی هدف اساسی دفتر برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی آموزشی است. با عنایت به این هدف، شرح وظایف اصلی کارشناسان دفتر تهیه و به دانشکده ها ابلاغ شده است.

حوزه های فعالیت دفتر برنامه ریزی آموزشی:

 • برنامه ریزی (راه اندازی مقاطع و رشته های تحصیلی جدید)
 • نظارت و ارزشیابی آموزشی
 • امور مربوط به هیئت علمی و حق التدریس
 • تهیه آمار
 • تهیه دستورالعمل و شیوه نامه آموزشی

 محورهای فعالیت دفتر برنامه ریزی:

امور آموزشی:

 • توسعه کیفی
 • روزآمدی وکارآمدی سطح آموزش
 • ادامه نحصیل اعضای هیأت علمی
 • ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی
 • برگزاری کارگاه های آموزشی
 • حفظ و ارتقای کیفیت آموزشی
 • ارزیابی دروس
 • ارزیابی مدرسین
 • بررسی سرفصل دروس
 • نظارت بر فعالیت های آموزشی
 • برنامه ریزی امور آموزشی
 • گسترش کمی
 • تامین اعضای هیأت علمی
 • بازبینی چارت تشکیلاتی
 • افزایش پست ها
 • درخواست ردیف های استخدامی
 • توسعه رشته های تحصیلی
 • ساماندهی دوره ها ی تحصیلی
 • ساماندهی ظرفیت پذیرش دانشجو
 • برنامه ها و چشم اندازها

امور اعضای هیات علمی:

 • جذب
 • ترفیعات
 • استحقاقی سالانه
 • تشویقی
 • پژوهشی
 • اجرایی
 • تبدیل وضعیت
 • پیمانی به رسمی آزمایشی
 • صلاحیت عمومی
 • صلاحیت علمی
 • رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
 • احتساب سنوات
 • ماموریت
 • ماموریت تحصیلی
 • ماموریت اداری
 • بورس
 • استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل مربیان
 • استفاده از سهمیه بورس تخصصی وزارت علوم
 • بورس ترددی
 • بورس پرداخت با هزینه شخصی
 • ارتقاء
 • مربی به استادیاری
 • استادیاری به دانشیاری
 • دانشیاری به استادی

نظارت:

 • نظارت بر رعایت و اجرای مقررات و مصوبات
 • حد نصاب تشکیل کلاس
 • معیار تقسیم کلاس
 • سقف واحد تدریس
 • رعایت مقررات معادل سازی
 • حضور اعضای هیات علمی
 • راهنمایی و مشاوره دانشجو
 • برگزاری امتحانات
 • تشکیل کلاس
 • گزارش حق التدریس
 • ساماندهی فضاهای آموزشی
 • وضعیت تحصیلی دانشجویان
 • پیشرفت تحصیلی اعضای هیات علمی مامور به تحصیل
 • شرایط مدرسین مدعو

ارزشیابی:

 • ارزیابی دروس، مدرسین، برنامه ها، فعالیت و عملکرد آموزشی
 • نظر خواهی از دانشجویان
 • نظر خواهی از همکاران
 • نظر خواهی از فارغ التحصیلان
 • نظر خواهی از مدیر گروه
 • نظر خواهی از رئیس دانشکده
 • سوالات امتحانی

برنامه ریزی

 • تدوین دستورالعمل های اجرایی
 • تدوین آیین نامه های مورد نیاز
 • تدوین برنامه های توسعه دانشگاه
 • برنامه چهار ساله
 • برنامه ده ساله
 • طراحی کارگاه آموزشی
 • چشم انداز پنج ساله
 • ساماندهی پذیرش دانشجو
 • پیگیری امور تاسیس رشته و دوره و مقطع
 • ساماندهی ظرفیت دانشجویی به منظور برنامه ریزی صحیح و اصولی
 • ساماندهی وضعیت دانشجویان به منظور حفظ کیفیت آموزشی
 • ساماندهی امور دانشجویان استعداد درخشان

 

فرآیند امور دفتر برنامه ریزی

اعضای هیات علمی:

 • ترفیعات:
 • ترفیع استحقاقی سالانه: عضو هیات علمی مطابق دستورالعمل اجرایی ترفیع سالانه، هر سال بر اساس امتیازات و در زمان ترفیع، یک پایه دریافت می کند.
 • ترفیع تشویقی: عضو هیأت علمی مطابق آیین نامه پایه تشویقی در دوران خدمت سه پایه تشویقی دریافت می نماید. کسب حداقل 24 امتیاز پژوهشی در سه سال قبل از هر درخواست پایه تشویقی ضروری است. تبصره 1: امتیازاتی که برای ترفیع استحقاقی واحتساب سنوات استفاده شده باشد از مجموع امتیازات کسر می گردد.
 • احتساب سنوات: پس از تبدیل وضع عضو هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی، زمان خدمت مدت پیمانی با عنایت به موارد زیر قابل احتساب می باشد.
 • تبدیل وضعیت:
  الف ) از پیمانی به رسمی آزمایشی عضو هیات علمی2 سال پس از تاریخ استخدام پیمانی می تواند تقاضای تبدیل وضع به رسمی آزمایشی نماید.
  ب ) از رسمی ازمایشی به رسمی قطعی: عضو هیات علمی می تواند پس از 2 سال از تاریخ رسمی آزمایشی و با کسب شرایط لازم، درخواست تبدیل وضع به رسمی قطعی نماید.
  ج ) ارتقای مرتبه: مطابق مقررات، عضو هیأت علمی با تکمیل فرم های مربوطه و داشتن شرایط لازم، درخواست ارتقا می نماید.
  ر ) بورس ها:
 • به منظور ارتقا سطح علمی مربیان دانشگاه، طرح اعطای بورس تحصیلی به شیوه ذیل انجام می گیرد:

استفاده از طرح تسهیلات ادامه تحصیل مربیان دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی، استفاده از شرایط تحصیل با هزینه شخصی، استفاده از بورس ترددی

 • جذب دانشجویان دوره دکتری در قالب بورس تحصیلی به منظور تکمیل کادر هیأت علمی گروه های تازه تاسیس
 • استاد نمونه و نخبه: براساس آیین نامه ها ی مربوطه و برنامه وزراتخانه، برای معرفی استاد نمونه و نخبه اقدامات لازم صورت می گیرد.
 • تعیین فوق العاده مدیریت مسؤولین اجرایی: به منظور تعیین فوق العاده مدیریت مسؤولین اجرایی که براساس آیین نامه مربوطه صورت می گیرد شاخص های مختلفی طراحی واجرا می شود.
 • نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه: در شروع سال تحصیلی و بعد از اعلان قبول شدگان از سازمان سنجش، آن دسته از فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه که متقاضی انتقال و یا تغییر رشته باشند به سازمان سنجش معرفی می گردند و پیرو آن پیگیری های لازم انجام می پذیرد.

حق التدریس:


پس از اخذ برنامه تدریس از دانشکده ها و بررسی ساعات موظفی و میزان حق التدریس مطابق آیین نامه های مربوطه، گزارش های حق التدریس دریافتی، کنترل و بررسی می شود و در صورت عدم وجود مغایرت با مقررات، جهت پرداخت به حوزه اداری و مالی ارسال می گردد.

ارزشیابی:

 • جهت بررسی وضعیت کیفی آموزش در ابعاد گوناگون، از دانشجویان نظر خواهی صورت می گیرد.
 • نظر خواهی از فارغ التحصیلان ممتاز گروه های آموزشی در خصوص برنامه ها و عملکرد های آموزشی
 • نظر خواهی از همکاران، مدیر گروه و رئیس دانشکده در زمینه های مختلف آموزشی

کمیته جذب دانشگاه:

 • در کمیته جذب دانشگاه موضوعات ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:
 • نیاز گروه های آموزشی به جذب هیأت علمی با توجه به برنامه توسعه دانشگاه و نیاز گروه
 • تبدیل وضع استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه
 • موضوعات دیگری که ارتباط به مسایل جذب هیأت علمی دارد.

نظارت آموزشی:

سرفصل های کلی امور نظارت به شرح زیر است:

 • تدوین آیین نامه های مورد نیاز
 • استخراج کلاس های زیر حد نصاب
 • استخراج اطلاعات از برنامه تدریس 1. حضور 4 روز در دانشگاه 2. رعایت 6 ساعت تدریس در روز 3. رعایت میزان موظفی 4. رعایت سقف حق التدریس
 • نظارت بر تشیکل کلاس ها درس
 • دریافت فرم الف و استخراج اطلاعات لازم
 • بررسی سرفصل های دروس و هماهنگی با دانشکده ها جهت ایجاد تغییرات و اصلاحات مورد نیاز
 • تهیه آمار و اطلاعات دانشجویی و تجزیه و تحلیل آن ها

راه انداز ی و تاسیس رشته های جدید:

در این زمینه اقدامات زیر انجام می شود:

 •  رعایت برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت (چهار ساله و ده ساله )
 • تدوین چشم انداز پنج ساله
 • پیگیری تاسیس و راه اندازی رشته ها براساس برنامه دانشگاه
 • هماهنگی با دانشکده و تحصیلات تکمیلی جهت تکمیل مدارک مورد نیاز

ارزیابی درونی:

ارزیابی درونی با توجه به داوطلب شدن گروه های آموزشی بر اساس ضوابط و مقررات صورت می گیرد.

در حال حاضر گروه های مجری طرح ارزیابی درونی دانشگاه عبارت است از:

 • ریاضی (به اتمام رسیده است)
 • شیمی
 • آموزش زبان فارسی
 • مدیریت صنعتی
 • حسابداری

 ظرفیت پذیرش رشته ها:

هرسال با نزدیکی به آزمون سراسری (کارشناسی و کارشناسی ارشد ) با دریافت جداول ارسالی سازمان سنجش، موضوع با هماهنگی دانشکده ها و ملاحظه شرایط و امکانات دانشگاه، پس از طرح و تصویب در شورای اموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، ظرفیت پذیرش دانشجو به سازمان سنجش اعلام می گردد.

امور دانشجویان استعداد درخشان:

الف) پذیرش به دو طریق پذیرش دانشجوی استعداد درخشان امکان پذیر است:

 • توسط دانشگاه: هر سال درخواست متقاضیان در کمیته علمی همراه با استعلامات از گروه و دانشکده، بررسی شده و در صورت موافقت نهایی، موضوع جهت تأیید به وزارت متبوع گزارش می گردد که در صورت تایید وزارتخانه این متقاضیان، به عنوان دانشجوی استعداد درخشان مشغول به تحصیل می گردند و از کلیه مزایای این دانشجویان استفاده خواهند نمود. برگزیدگان جشنواره های بین المللی خوارزمی،جوان خوارزمی و رازی و برگزیدگان مسابقات علمی معتبر بین المللی (رتبه اول تا سوم) با ارائه گواهی معتبر که استعلامات لازم در این خصوص انجام می گیرد.
 • معرفی سازمان سنجش: در هر سال تعدادی از داوطلبان آزمون سراسری که دارای 5/2 انحراف معیار بالاتر از میانگین نمرات در گروه های آزمایشی امتحانی مربوطه بوده باشند به عنوان دانشجوی استعداد درخشان معرفی می گردند، و از تسهیلات ویژه این دانشجویان بهره مند می گردند.

ب: ارائه تسهیلات:

دانشجویان استعداد درخشان دارای بودجه تخصیصی مجزا بوده و طبق آیین نامه مربوطه، دفتردانشجویان استعداد درخشان دانشگاه مستقیما تحت نظارت معاونت آموزشی مشغول به فعالیت است و مطابق مقررات به آن ها تسهیلات ویژه داده می شود.

شهریه دانشجویان:

محاسبه میزان افزایش شهریه با توجه به میزان شهریه مأخوذه سال قبل برای دوره های نوبت دوم و نیمه حضوری و سایر دوره های موجود در دانشگاه ودر مقاطع مختلف تحصیلی جهت ارائه به هیأت امنا دانشگاه در این دفتر انجام می پذیرد، که پس از تایید این موارد در هیأت امنا مقادیر مشخص شده جهت درج در دفترچه آزمون به سازمان سنجش ارسال می گردد که با توجه به درج در دفترچه و غیر قابل تغییر بودن فوق العاده حساس بوده و نیاز به پیگیری و دقت فراوان دارند.

گزارش های مختلف آماری و غیر آماری:

گزارش آماری و غیر آماری متعدد در خصوص مسائل مختلف آموزشی (دانشجویی، هیأت علمی، رشته و... )درخواستی از وزارتخانه، مراکز دیگر و حوزه های دانشگاه در این دفتر تکمیل و پاسخ داده می شود.

عوامل بهبود فعالیت مطلوب آموزشی دانشگاه

 • اجرای دقیق قوانین، مقررات و مصوبات در همه زمینه ها
 • انجام به هنگام امور در حوزه خدمتی و مدیریتی مربوطه
 • مشارکت فعال مسؤولین در بهینه سازی امور خرد و کلان
 • مسؤولیت پذیری و انجام تعهدات توسط همه مسؤولین مربوطه
 • تدوین دستور العمل ها و آیین نامه ها برای رفع کاستی ها و ابهام ها در حوزه های مربوطه
 • وجود ضمانت اجراهای شفاف و اعمال آن ها در همه سطوح
 • بهره برداری از تمام امکانات و فرصت ها برای ارتقای آموزش
 • تثبیت برنامه ها و نهادینه سازی فرآیندها
 • همگانی سازی نظارت و ارزیابی مستمر
 • محوریت آیین نامه ها و ضوابط جهت قانونمندی

 

 

 

بروزرسانی : سه شنبه 31 تیر 1399 - 12:19:12
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی است.