فرایند تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی - آزمایشی
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
جستجو در وبگاه

فرایند تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی - آزمایشی

ردیف اقدام اقدام کننده
1 ارائه درخواست مکتوب عضو هیات علمی متقاضی تبدیل وضعیت به دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه عضو هیأت علمی
2 ارائه درخواست مکتوب به مدیر گروه آموزشی جهت طرح موضوع در شورای گروه آموزشی عضو هیات علمی
گروه آموزشی
3 طرح موضوع در شورای آموزشی دانشکده (در صورت موافقت درخواست در گروه آموزشی) شورای دانشکده
4 دریافت فرم اطلاعات فردی، تکمیل و ارسال آن به همراه مدارک به دبیرخانه جهت بررسی صلاحیت عمومی عضو هیأت علمی
5 ارائه درخواست مکتوب به معاونت فرهنگی جهت طرح موضوع تبدیل وضعیت در کمسیون ماده 1 دریافت جداول مربوط به ماده 1 آئین نامه ارتقاء ( فرهنگی) پس از تکمیل به همراه مستندات به دفتر معاونت فرهنگی تحویل گردد عضو هیأت علمی
 
معاونت فرهنگی و اجتماعی
6 دریافت جداول و کاربرگ های  مربوط به ماده 2 آئین نامه ارتقاء ( آموزشی)
الف) اخذ اطلاعات مربوط به ماده 2 آئین نامه ارتقاء( آموزشی) از دفتر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه توسط عضو هیأت علمی متقاضی
ب) ارائه درخواست مکتوب به معاون آموزشی دانشکده جهت تکمیل کاربرگ شماره 2-2- و
ج) ارائه درخواست مکتوب به مدیر گروه آموزشی جهت تکمیل کاربرگ شماره 2-2- هـ
عضو هیأت علمی
معاونت آموزشی
دفتر برنامه ریزی آموزشی
معاون آموزشی دانشکده
مدیر گروه آموزشی
7 دریافت جداول مربوط به ماده 3 آئین نامه ارتقاء( پژوهشی). اخذ اطلاعات مربوط به ماده 3 از سامانه گلستان و تکمیل جداول عضو هیأت علمی
8 دریافت و تکمیل جداول مربوط به ماده 4 آئین نامه ارتقاء( اجرایی) عضو هیأت علمی
9 ارائه کلیه جداول و گزارشنامه ها جهت تأیید به رئیس دانشکده به عنوان رئیس کارگروه بررسی توانائی علمی عضو هیأت علمی
رئیس دانشکده
10 ارسال جداول و گزارشنامه ها به همراه مدارک و مستندات به دبیرخانه هیات اجرایی جذب جهت طرح در هیات اجرایی جذب دانشگاه عضو هیأت علمی

 

دریافت مستندات مرتبط

بروزرسانی : چهارشنبه 29 فروردین 1397 - 12:26:21
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.