۱۶ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مترجمی زبان انگلیسی
  • تاریخ تولد : 1351/3/20
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 821
  • شماره تلفن دفتر : 33901621
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : a.zarei@hum.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دبیری زبان انگلیسی 1370 1374 دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی) تهران ---
2 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی 1374 1376 دانشگاه تهران ---
3 دکتری آموزش زبان انگلیسی 1376 1381 دانشگاه اصفهان ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دروس کارشناسی روش تدریس، آزمون سازی ، روش تحقیق و خواندن و درک مفاهیم 1378 کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ---
2 دروس کارشناسی ارشد شامل تحقیق پیشرفته، تدریس مهارتها، تهیه و تدوین مطالب درسی و سمینار 1390 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 دروس مقطع دکتری شامل تحقیق پیشرفته، تهیه و تدوین مطالب درسی و SPSS 1394 کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 The Effects of Self-esteem and Critical Thinking on Iranian EFL Learners’ Language Learning Strategies Use  دریافت فایل Download ---
2 The effect of competitive and cooperative teaching techniques on language learning strategy use and learner autonomy of Iranian EFL learners  دریافت فایل Download ---
3 Language Learning Strategy (LLS) Use Across Proficiency Levels  دریافت فایل Download ---
4 On the relationship between writing apprehension, personality traits, strategy use, and writing accuracy across proficiency levels  دریافت فایل Download ---
5 The effect of CALLweb-based instruction on improving EFL learners’ personal traits  دریافت فایل Download ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Patterns of the Iranian Advanced Learners’ Problems with English Collocations: A Focus on Lexical Collocations 1380 1382 مجله IJAL دانشگاه تربیت معلم تهران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 Partial Synformy and Vocabulary Learning The effect of the Intralingual Orthographic Similarities of words On L2 Vocabulary Perception and Production 1386 مجله پژوهش زبان های خارجی دانشگاه تهران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 what is wrong with collocations? Patterns of the Iranian advanced learners' problems with English Collocations 1381 مجله دانشگاه سیستان و بلوچستان ---
4 Quizzes, class attendance and course performance: the effect of quiz frequency on course performance and its relationship with class attendance of Iranian university learners of English 1388 مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 The effect of Monolingual, bilingual, and bilingualized dictionaries on vocabulary comprehension and production 1388 مجله آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
6 The effect of standard, bimodal and reversed subtitling on L2 vocabulary recognition and recall 1388 مجله پژوهش زبان های خارجی دانشگاه تهران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 The Viability of CM Interaction and face-to face oral interaction in vocabulary recognition and production 1387 مجله IJAL دانشگاه تربیت معلم تهران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
8 On the learnability of various patterns of lexical collocations by Iranian upper intermediate learners of English 1389 مجله IJAL دانشگاه تربیت معلم تهران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
9 On the relationship between learner autonomy and reading comprehension ability 1390 مجله آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
10 The effects of glossing conventions on L2 vocabulary recognition and production 1390 مجله مطالعه مهارتهای زبان - دانشگاه شیراز  دریافت فایل Download نمایش پیوند
11 The effect of partial synonymy on second language vocabulary learning 1386 Iranian Journal of Language studies - مجله دانشگاه زنجان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
12 First language acquisition : A theoretical perspective 1382 مجله Discovery ---
13 The Effect of Interlingual and Intralingual, Verbatim and Nonverbatim Subtitles on L2 Vocabulary Comprehension and Production 2011 Journal of Language Teaching and Resaerch  دریافت فایل Download نمایش پیوند
14 The Effects of Code-Mixing, Thematic Clustering, and Contextualization on L2 Vocabulary Recognition and Production 2011 Journal of language and Culture  دریافت فایل Download نمایش پیوند
15 The contribution of electronic and paper dictionaries to Iranian EFL learners, vocabulary learning 2009 2012 International Journal of Social Sciences and Education  دریافت فایل Download نمایش پیوند
16 The Relationship between Critical Thinking and L2 Grammatical and Lexical Knowledge 2011 2012 English Linguistics Research, Canada  دریافت فایل Download نمایش پیوند
17 On the Relationship between Self-regulated Learning Components and L2 Vocabulary Knowledge and Reading Comprehension 2012 2012 Theory and Practice in Language Studies, Finland  دریافت فایل Download نمایش پیوند
18 On the Relationship between Multiple Intelligences and Grammatical and Writing Accuracy of Iranian EFL learners 2012 2012 US-China Foreign Language, USA , Sino-US English Teaching, USA  دریافت فایل Download نمایش پیوند
19 The effects of STAD and CIRC on L2 reading comprehension and vocabulary learning 2011 2012 Frontiers of Language and Learning , USA  دریافت فایل Download نمایش پیوند
20 The Comparative Effects of Song, Picture and the Keyword Method on L2 Vocabulary Recognition and Production 2011 2012 Journal of Applied Research in English  دریافت فایل Download نمایش پیوند
21 The Effects of Attitude on EFL Learners' Choice of Affective and Social 2012 2012 مجله دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان ---
22 The effects of synchronous and asynchronous, interlingual and intralingual transcript presentation on L2 vocabulary comprehension and Production 2010 2011 Teaching English Language and Literature  دریافت فایل Download نمایش پیوند
23 The effect of dictionary type on the recognition and recall of concrete and abstract L2 vocabulary 2012 مجله رشد آموزش زبان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
24 Experienced and novice Iranian teachers' perceptions as to the effect of intrinsic factors on teacher efficacy 2012 2012 Basic Research Journal of Education Research and Review  دریافت فایل Download نمایش پیوند
25 The Effects of Standard and Reversed Code Mixing on L2 Vocabulary Recognition and Recall 2011 2012 International Journal of Applied Linguistics & English Literature  دریافت فایل Download نمایش پیوند
26 The Comparative Effects of Song, Picture and the Keyword Method on L2 Vocabulary Recognition and ProductionVocabulary Recognition and Production 2011 2012 Applied Research in English  دریافت فایل Download نمایش پیوند
27 The Effect of Attitude on L2 Learners' Choice of Compensation & Meta-cognitive Strategies 2011 2013 International Journal of Applied Linguistics & English Literature  دریافت فایل Download نمایش پیوند
28 The effects of collaborative versus noncollaborative massed and distributed presentation on the comprehension and production of lexical collocations 2012 2012 The Journal of Teaching Language Skills  دریافت فایل Download نمایش پیوند
29 On the learnability of three categories of idioms by Iranian EFL learners 2011 winter 2013 Modares Educational Journal in TEFL  دریافت فایل Download نمایش پیوند
30 Motivation and Attitude as Predictors of Learner autonomy 2011 Sep, 2012 Prime Research on Education (PRE)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
31 The Effect of Motivation on the Choice of Language Learning Strategies 2011 2013 International SAMANM Journal of Business and Social Sciences  دریافت فایل Download نمایش پیوند
32 L2 vocabulary learning through collaborative techniques 2012 August 2013 International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World  دریافت فایل Download نمایش پیوند
33 Multiple intelligences as predictors of self efficacy 2013 Sep, 2013 International Journal of Language learning and applied linguistics world  دریافت فایل Download نمایش پیوند
34 The contribution of word formation, code mixing, multiple choice, and gap filling tasks to L2 vocabulary comprehension and production 2013 Sep, 2013 International Journal of language learning and applied linguistics world  دریافت فایل Download نمایش پیوند
35 The effects of semantic mapping, thematic clustering, and notebook keeping on L2 vocabulary recognition and production 2012 August, 2013 i-manager's Journal On English Language Teaching  دریافت فایل Download نمایش پیوند
36 Language learning strategies as predictors of L2 idioms comprehension 2013 Oct, 2013 International Journal of Language Learning and Appiled Linguistics World  دریافت فایل Download نمایش پیوند
37 L2 idioms learning in the context of distance learning: A focus on textual and pictorial glossing and hyperlink 2013 Oct, 2013 International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World  دریافت فایل Download نمایش پیوند
38 The effect of extensive reading on Iranian EFL learners' motivation for speaking 2012 November, 2013 Journal of language teaching and research  دریافت فایل Download نمایش پیوند
39 The effect of content, formal, and linguistic schema building activity types on EFL reading and listening comprehension 2012 Winter, 2012 TELL (Journal of Teaching English Language and Literature Society of Iran  دریافت فایل Download نمایش پیوند
40 Multiple intelligences as predictors of resource management and motivational self regulated learning 2013 International Journal of Applied Linguistic Studies  دریافت فایل Download نمایش پیوند
41 The effect of multimedia modes on L2 vocabulary learning December, 2013 International Journal of Management and Humanity Sciences  دریافت فایل Download نمایش پیوند
42 The contribution of output-oriented and input-oriented tasks to L2 vocabulary comprehension and production Dec, 2013 International Journal of Management and Humanity Sciences  دریافت فایل Download نمایش پیوند
43 Multiple Intelligences as predictors of cognitive and metacognitive self-regulated learning December, 2014 International Journal of Management and Humanity Sciences  دریافت فایل Download نمایش پیوند
44 Experienced and novice Iranian teachers' perceptions as to the effect of extrinsic factors on teacher efficacy 2012 2014 Journal of Social Issues and Humanities  دریافت فایل Download نمایش پیوند
45 The effect of multimedia glosses on L2 reading comprehension and vocabulry production 2013 2014 Journal of English Language and Literature, Canada  دریافت فایل Download نمایش پیوند
46 The effect of peer and teacher assessment on EFL learners'grammatical and lexical writing accuracy 2013 2014 Journal of Social Issues and Humanities  دریافت فایل Download نمایش پیوند
47 On the relationshipbetween cognitive self-regulated learning and language learning strategies 2014 December, 2014 Journal of Social Issues & Humanities  دریافت فایل Download نمایش پیوند
48 The effect of pre-task activity types(SRE, PALS, CSR) on L2 reading comprehension and vocabulary recognition and recall 2014 - ElsevierProcedia Social and Behavioral Sciences  دریافت فایل Download نمایش پیوند
49 MULTIPLE INTELLIGENCES AS PREDICTORS OF READING COMPREHENSION AND VOCABULARY KNOWLEDGE 2012 2014 Indonesian Journal of Applied Linguistics  دریافت فایل Download نمایش پیوند
50 The effect of attitude on L2 learners' choice of memory and cognitive strategies 2013 July 2014 Journal of Education and Curriculum Development Research ---
51 THE EFFECTS OF TECHNIQUES OF VOCABULARY PORTFOLIO ON L2 VOCABULARY LEARNING 2012 2014 i-manager’s Journal on English Language Teaching  دریافت فایل Download نمایش پیوند
52 Language Learning Strategies as Predictors of Goal Orientation 2013 2014 International Journal of Applied Linguistic Studies  دریافت فایل Download نمایش پیوند
53 The Effect of Vocabulary, Syntax, and Discourse-Oriented Activities on Short and Long-Term L2 Reading Comprehension July,2014 International Journal of Language & Linguistics  دریافت فایل Download نمایش پیوند
54 Contextualizing situational factors of motivation in an Iranian medical ESP setting 2014 (English Language Teaching (ELT  دریافت فایل Download نمایش پیوند
55 On the effectiveness of collaborative techniques on L2 reading comprehension October, 2014 Journal of Scientific Research and Studies  دریافت فایل Download نمایش پیوند
56 The Effect of Written Corrective Feedback Modes on EFL Learners’ Grammatical and Lexical Writing Accuracy: from Perceptions to Facts 2013 International Journal on Studies in English Language and Literature (IJSELL)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
57 The Effect of Reading Anxiety and Motivation on EFL Learners’ Choice of Reading Strategies 2014 Journal of Applied Linguistics and Language Research  دریافت فایل Download نمایش پیوند
58 LANGUAGE LEARNING STRATEGY USE ACROSS PROFICIENCY LEVELS 2014 i-manager’s Journal on English Language Teaching  دریافت فایل Download نمایش پیوند
59 On the accessibility of phonological, orthographic, and semantic aspects of second language vocabulary learning and their relationship with spatial and linguistic intelligences 2015 Iranian Journal of Language Teaching research  دریافت فایل Download نمایش پیوند
60 The effect of controlled, guided, and free writing on the cohesiveness of Iranian EFL learners' argumentative writing 2015 Advances in TESOL for 21st century practitioners  دریافت فایل Download نمایش پیوند
61 Language learning strategies as predictors of idioms production 2015 Advances in TESOL for 21st century practitioners  دریافت فایل Download نمایش پیوند
62 The relationship between Iranian EFL learners' belief's about language learning and language learning strategy use 2015 i-manager’s Journal on English Language Teaching نمایش پیوند
63 On the effect of Language Proficiency on Learners’ Autonomy and Motivation April, 2015 Journal of English Language and Literature  دریافت فایل Download نمایش پیوند
64 Language Learning Strategies predicting resource management self-regulated learning 2015 WALIA Journal (ISI)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
65 On the effectiveness of three types of assessment on EFL learners' self-regulation 2015 Journal of Scientific Research and Development (ISI) نمایش پیوند
66 On the Effectiveness of Quizzes on L2 Idioms Learning 2015 Iranian Journal of Language Testing  دریافت فایل Download نمایش پیوند
67 The Effects of Explicit and Implicit Instructional Techniques on Iranian EFL Learners’ Comprehension and Production of Lexical Collocations 2015 ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES D OUTRE-MER BULLETIN DES SEANCES (ISI)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
68 Self-efficacy as a function of language learning strategy use 2015 )ISI) British Journal of Education, Society & Behavioural Science  دریافت فایل Download نمایش پیوند
69 The effects of explicit and implicit instructional techniques (glossing semantic mapping, and imagery) on l2 vocabulary comprehension and production June 2015 ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES D OUTRE-MER BULLETIN DES SEANCES  دریافت فایل Download نمایش پیوند
70 The effect of computer–assisted language learning (CALL)/web-based instruction on EFL learners’ general and academic self-efficacy July 2015 ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES D OUTRE-MER BULLETIN DES SEANCES  دریافت فایل Download نمایش پیوند
71 The Effect of Assessment Type on EFL Learners’ Goal-Orientation Aug, 2015 Journal of Language, Linguistics and Literature  دریافت فایل Download نمایش پیوند
72 On the relationship between self compassion and language learning strategyuse July 2015 Merit Research Journal of Education and Review  دریافت فایل Download نمایش پیوند
73 The effect of computer-assisted language instruction on improving EFL learners’ autonomy and motivation Aug, 2015 Journal of Applied Linguistics  دریافت فایل Download نمایش پیوند
74 The Effects of Isolated, Integrated and Synonym GenerationTechniques on L2 Vocabulary Learningg Aug, 2015 Research Journal of Educational Studies and Review  دریافت فایل Download نمایش پیوند
75 Are Multiple Intelligences Subject to Persuation? Sep, 2015 International Journal of Language and Applied Linguistics  دریافت فایل Download نمایش پیوند
76 The role of Language proficiency in self-related personality traits 2015 i-manager's Journal on English Language Teaching  دریافت فایل Download نمایش پیوند
77 Language Learning Strategy Use; Does Critical Thinking Make a Difference? 2015 English Literature and language Review  دریافت فایل Download نمایش پیوند
78 EFL Learners’ Use of Direct Strategies in Competitive and Cooperative Learning Contexts 2016 European Journal of Educational Research  دریافت فایل Download نمایش پیوند
79 L2 Idioms Learning through Cooperative Teaching Techniques 2016 English Language Teaching  دریافت فایل Download نمایش پیوند
80 The Effects of Feedback Types on Learners’ Recognition of Lexical Collocations 2016 International Journal of Applied Linguistics & English Literature  دریافت فایل Download نمایش پیوند
81 The effect of using gesture on resolving lexical ambiguity in L2 2014 Journal of Language Teaching and Research  دریافت فایل Download نمایش پیوند
82 Etymology, Contextual Pragmatic Clues, and Lexical Knowledge in L2 Idioms Learning 2016 Iranian Journal of Applied Language Studies  دریافت فایل Download نمایش پیوند
83 The viability of students ‘Self-regulated learning in Iranian EFL context 2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES  دریافت فایل Download نمایش پیوند
84 The effect of mnemonic and mapping techniques on L2 vocabulary learning 2016 Applied research on English Language  دریافت فایل Download نمایش پیوند
85 Cooperative and competitive teaching techniques affecting Iranian EFL learners' autonomy level 2016 International Journal for 21st century education  دریافت فایل Download نمایش پیوند
86 Blended learning, computer-based, and conventional reading instruction affecting EFL learners' self-regulation and critical thinking 2016 International Journal of Humanities and Cultural studies  دریافت فایل Download نمایش پیوند
87 The effect of instructional techniques on EFL learners' Affective traits in computer-assisted and conventional contexts 2016 PONTE نمایش پیوند
88 The effect of audiovisual semantic priming on vocabulary retention 2015 Science Journal (CSJ  دریافت فایل Download نمایش پیوند
89 The effect of the number of affixes vocabulary learning of Iranian intermediate EFL students 2014 International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World  دریافت فایل Download نمایش پیوند
90 Sources of self-efficacy as predictors of EFL learners’ course performance 2017 European Online Journal of Natural and Social Scie  دریافت فایل Download نمایش پیوند
91 The Effect of Multimedia Instruction and Shadowing on EFL Learners’ Reading Comprehension 2016 Teaching English Language  دریافت فایل Download نمایش پیوند
92 The relationship between media literacy and listening comprehension among Iranian Intermediate EFL Learners 2017 Bulletin de la societe Royale des Sciences de Lieg  دریافت فایل Download نمایش پیوند
93 Self-regulared learning strategies as predictors of reading comprehension 2016 ELT  دریافت فایل Download نمایش پیوند
94 Learning Styles as predictors of Iranian EFL childrens self-esteem and anxiety 2017 Journal of Learning Styles  دریافت فایل Download نمایش پیوند
95 The Effect of Task Type and Task Orientation on L2 Vocabulary Learning 2016 Issues in Language Teaching  دریافت فایل Download نمایش پیوند
96 The effects of input enhancement techniques on the comprehension and production of English lexical collocations 2016 Iranian Journal of Language Issues  دریافت فایل Download نمایش پیوند
97 The Role of Language Learning Strategies in Predicting Meta-cognitive and Motivational Self-regulated Learning 2017 Journal of Language Horizons  دریافت فایل Download نمایش پیوند
98 The Comparative Effects of Mnemonic Keyword Method, Storytelling, and Semantic Organization on L2 Idiom Learning 2018 Teaching English Language  دریافت فایل Download نمایش پیوند
99 The Effect of Evaluation of Teachers' Competence on Iranian EFLLearners' Motivation 2018 رشد آموزش زبان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
100 On the Relationship between Metacognitive Reading Strategies, Reading Self-Efficacy, and L2 Reading Comprehension 2018 Journal of English language Teaching and Learning  دریافت فایل Download نمایش پیوند
101 Concept Mapping and Brainstorming Affecting Writing Anxiety and Accuracy 2019 Journal of Modern research in English Language studies  دریافت فایل Download نمایش پیوند
102 جایگاه اجتماعی کرینگانی:‏ حوزه‌های کاربردی و نگرش گویشوران 2019 Language and Linguistics  دریافت فایل Download نمایش پیوند
103 A Qualitative Study of the Impact of Cognitive and Metacognitive Strategies on EFL Learners Listening Comprehension 2019 Roshd FLT  دریافت فایل Download نمایش پیوند
104 راهبردهای استنباط واژگانی تاثیرگذار بر ساخت و درک اصطلاحات زبان انگلیسی 2019 پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
105 The effect of online learning tools on L2 reading comprehension and vocabulary learning 2019 Journal of Teaching Language Skills  دریافت فایل Download نمایش پیوند
106 Types of assessment affecting Iranian EFL learners general and academic selfefficacy 2019 Indonesian Journal of Learning and Instruction  دریافت فایل Download نمایش پیوند
107 Shadowing and Scaffolding Techniques Affecting L2 Reading Comprehension 2020 Applied Research on English Language  دریافت فایل Download نمایش پیوند
108 ُSpoken grammar features Does the way of teaching make a difference 2019 Journal of Modern research in English Language studies  دریافت فایل Download نمایش پیوند
109 Electronic learning education in Takestan Islamic Azad University development challanges and solutions 2014 International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World  دریافت فایل Download ---
110 The Effect of Multimedia Glosses on L2 Listening Comprehension 2019 Iranian Journal of Applied Language Studies  دریافت فایل Download نمایش پیوند
111 A Corpus-based Study of Noun Phrase Complexity in Applied Linguistics Research Article Abstracts in Two Contexts of Publication 2020 Iranian Journal of English for Academic Purposes  دریافت فایل Download نمایش پیوند
112 The effects of models of reading instruction on reading comprehension, reading self-efficacy and reading anxiety 2019 Issues in Language Teaching  دریافت فایل Download نمایش پیوند
113 A pragmatic Analysis of Personal Metadiscourse and PolitenessPrinciple across Genres 2020 Journal of English language Teaching and Learning  دریافت فایل Download نمایش پیوند
114 The effects of Scaffolded and Unscaffolded Feedback on EFL Learners' Speaking Anxiety and Speaking Self-Efficacy 2020 Journal of Modern research in English Language studies  دریافت فایل Download نمایش پیوند
115 The Effects of Task Orientation and Involvement Load on Learning Collocations 2020 Journal of Teaching Language Skills  دریافت فایل Download نمایش پیوند
116 رابطة بین اعتقادات فرهنگی و مذهبی و برداشت از جدیت و شدت سرقت علمی بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشتة زبان انگلیسی در ایران 2021 مطالعالت زبان و ترجمه  دریافت فایل Download نمایش پیوند
117 Learning L2 Idioms through Visual Mnemonics 2020 Journal of English language Teaching and Learning  دریافت فایل Download نمایش پیوند
118 L2 idioms: On the effectiveness of teaching techniques 2020 Teaching English Language  دریافت فایل Download نمایش پیوند
119 Linguistic Mnemonics affecting Learning L2 Idioms 2020 JALDA  دریافت فایل Download نمایش پیوند
120 Models of Dynamic Assessment Affecting the Learning of English Lexical Collocations 2020 Journal of Language Horizons  دریافت فایل Download نمایش پیوند
121 Learning L2 Idioms: The Role of Verbal Mnemonics 2020 Iranian Journal of Applied Language Studies  دریافت فایل Download نمایش پیوند
122 Visually-mediated instruction of lexical collocations: the role of involvement load and task orientation 2021 Iranian Journal of Learning and Memory  دریافت فایل Download نمایش پیوند
123 L2 Idioms Recall: On the Effectiveness of Task Focus and Involvement Load 2021 Iranian Journal of English for Academic Purposes  دریافت فایل Download نمایش پیوند
124 The Relationship between Language Learning Strategies and Metacognitive and Motivational Self-regulated Learning The Case of Persian as a Second Language (PSL) Learners 2021 Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages  دریافت فایل Download نمایش پیوند
125 The Effects of Task Focus and Involvement Load on Idioms Recognition 2021 Journal of Modern Research in English Language Studies  دریافت فایل Download نمایش پیوند
126 Development and validation of a metamemory maturity questionnaire in the context of English as a foreign language 2021 Language Testing in Asia  دریافت فایل Download نمایش پیوند
127 The Effects of Interventionist and Interactionist Dynamic Assessment on L2 Students’ Perfectionism, Foreign Language Anxiety and Willingness to Communicate 2021 International Journal of Language Testing  دریافت فایل Download نمایش پیوند
128 On the Effects of Linguistic, Verbal, and Visual Mnemonics on Idioms Learning 2021 Language Related Research  دریافت فایل Download نمایش پیوند
129 On the Effectiveness of Scaffolding Strategies and Task orientation on Receptive and Productive Knowledge of Lexical Collocations 2021 Gist Education and Learning Research Journal  دریافت فایل Download نمایش پیوند
130 A Corpus-driven Scoping Systematic Review of Four Decades of Teacher Professional Development Research 2021 Journal of English Language Teaching and Learning  دریافت فایل Download نمایش پیوند
131 The Contribution of Various Dimensions of L2 Identity to L1 National Identity A Case of the Iranian EFL Context 2022 2022 Journal of English Language Teaching and Learning  دریافت فایل Download نمایش پیوند
132 Foreign Language Learners Dropping out of Language Classes Honoring Dropouts’ Voice 2022 Iranian Journal of English for Academic Purposes  دریافت فایل Download نمایش پیوند
133 The Effect of Prelistening Activity Types on Listening Comprehension and Listening Anxiety 2022 Journal of Modern Research in English Language Studies  دریافت فایل Download نمایش پیوند
134 Towards the development of an assessment literacy questionnaire 2022 Journal of Applied Linguistics and Applied Literature  دریافت فایل Download نمایش پیوند
135 Identity Processing Styles as Predictors of L2 Identity Dimensions The Interplay of Sociocognitive and Sociolinguistic Inclinations 2023 TEL Journal  دریافت فایل Download نمایش پیوند
136 Assessment Literacy Components Predicting EFL Teachers’ Job DemandResources: A Focus on Burnout and Engagement 2023 International Journal of Language Testing  دریافت فایل Download نمایش پیوند
137 The impact of different scaffolding techniques on IELTS candidates' writing anxiety: From perceptions to facts 2023 Learning, Culture and Social Interaction  دریافت فایل Download نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 The effect of Monolingual, bilingual, and bilingualized dictionaries on vocabulary comprehension and production 2009 هفتمین کنفرانس بین المللی مجله آسیایی انگلیسی برای غیر انگلیسی زبانان - بوسان - کره جنوبی ---
2 جهانی شدن و تأثیرات آن بر آموزش و پرورش 1381 جهانی شدن و تأثیرات آن بر آموزش و پرورش - قزوین ---
3 The viability of computer-mediated interaction and face-to-face oral interaction in L2 vocabulary comprehension and production 2009 کنفرانس انگلیسی بعنوان زبان بین المللی - ازمیر - ترکیه ---
4 The effect of dictionary type on the recognition and recall of concrete and abstract L2 vocabulary 2010 نخستین کنفرانس بین المللی آموزش زبان انگلیسی به غیر انگلیسی زبانان - سبو - فیلیپین ---
5 The effect of explicit and implicit methods of vocabulary teaching on Iranian learners' passive and active vocabulary knowledge 1010 نخستین کنفرانس بین المللی آموزش زبان انگلیسی به غیر انگلیسی زبانان - سبو - فیلیپین ---
6 Written corrective feedback : To provide or not to provide? 2010 نخستین کنفرانس بین المللی آموزش زبان انگلیسی به غیر انگلیسی زبانان - سبو - فیلیپین ---
7 On the learnability of three categories of idioms by Iranian EFL learners 2011 Twelfth International conference on English and American Language and Literature - ;vh; کراکو - لهستان ---
8 Effect of Various Modes of Transcript Presentations on L2 Vocabulary Learning 2010 2012 International Interdisciplinary Conference on Art, Language & Technology (ICALT2012) ---
9 The effect of pre-task activity types (SRE, PALS, and CSR) on L2 reading comprehension and vocabulary recognition and recall 2012 2013 International Conference on Current Trends in ELT ---
10 The effect of multimedia modes on L2 vocabulary learning 2013 August, 2013 The first national conference on Teaching English, literature, and translation, Shiraz, Iran ---
11 Multiple intelligences as predictors of self efficacy 2013 August, 2013 The first national conference on Teaching English, literature, and translation, Shiraz, Iran ---
12 The effect of attitudes on L2 learners' choice of memory and cognitive strategies 2013 August, 2013 The first national conference on Teaching English, literature, and translation, Shiraz, Iran ---
13 The contribution of output-oriented and input-oriented tasks to L2 vocabulary learning 2013 August, 2013 The first national conference on Teaching English, literature, and translation, Shiraz, Iran ---
14 Language learning strategies as predictors of L2 idioms comprehension 2013 ICELT ---
15 The relationship between Iranian EFL learners' beliefs about language learning and language learning stratey use 2014 Aug, 2014 ISLPR, Ankara, Turkey ---
16 On the effect of language proficiency on Autonomy and Motivation 2014 Aug, 2014 ISLPR, Ankara, Turkey ---
17 Language learning strategy use: Does critical thinking make a difference? 2014 Aug, 2014 ISLPR, Ankara, Turkey ---
18 On the effectiveness of collaborative techniques on L2 reading comprehension 2014 Aug, 2014 ISLPR, Ankara, Turkey ---
19 The Effect of multimedia glosses on L2 reading comprehension and vocabulary production 2014 The 7th Biennial Conference on Issues in English Language Teaching in Iran ---
20 Language learning strategies predicting resource management self-regulated learning January, 2015 The Second National Research Conference on English Language Studies, Tehran ---
21 Self-efficacy as a function of language learning strategy use January, 2015 The Second National Research Conference on English Language Studies, Tehran ---
22 Personality type and language proficiency in an EFL context January, 2015 The Second National Research Conference on English Language Studies, Tehran ---
23 The effects of task-based, cross-linguistic, and implicit presentation techniques on Iranian EFL learners' comprehension, production, and retention of suggestion speech act January, 2015 The Second National Research Conference on English Language Studies, Tehran ---
24 On the effects of global and state self-esteem on Iranian EFL learners' language learning strategy use January, 2015 The Second National Research Conference on English Language Studies, Tehran ---
25 The effects of explicit and implicit instructional techniques on Iranian EFL learners' production of lexical collocations January, 2015 The Second National Research Conference on English Language Studies, Tehran ---
26 The effects of explicit and implicit instructional techniques on Iranian EFL learners' comprehension of lexical collocations January, 2015 The Second National Research Conference on English Language Studies, Tehran ---
27 On the effects of self, peer, and teacher assessment on Iranian EFL learners' goal orientation January, 2015 The Second National Research Conference on English Language Studies, Tehran ---
28 A comparison of the effects of explicit and implicit instructional techniques (glossing, semantic mapping, and imagery) on L2 vocabulary comprehension and production January, 2015 The Second National Research Conference on English Language Studies, Tehran ---
29 On the effects of self, peer, and teacher assessment on Iranian EFL learners' general and academic self efficacy January, 2015 The Second National Research Conference on English Language Studies, Tehran ---
30 The effect of competitive and cooperative teaching techniques on Iranian EFL learners’ autonomy Jan 2015 The 2nd National Applied Research Conference on English Language Studies ---
31 The effect of competitive and cooperative teaching techniques on Iranian EFL learners’ use of direct strategies Jan 2015 The 2nd National Applied Research Conference on English Language Studies ---
32 Goal Orientation as a Function of Language Proficiency 2015.03.05 , Ahwaz National Interdisciplinary Conference on Current Issues of English Language Teaching and Learning ---
33 The relationship between EFL learners' self-compassion and language learning strategy use 2015.03.05 National Interdisciplinary Conference on Current Issues of English Language Teaching and Learning, Ahwaz ---
34 The effects of explicit instructional techniques on Iranian EFL learners' production of lexical collocations of 2015 نخستین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبانهای خارجی در ایران ---
35 The effects of explicit instructional techniques on Iranian EFL learners' comprehension of lexical collocations of 2015, April نخستین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبانهای خارجی در ایران - سبزوار ---
36 The effect of competitive and cooperative teaching techniques on Iranian EFL learners' use of indirect strategies 2015, April نخستین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبانهای خارجی در ایران - سبزوار ---
37 The effects of implicit instructional techniques on Iranian EFL learners' comprehension of lexical collocations 2015, April نخستین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبانهای خارجی در ایران - سبزوار ---
38 The Effect of De-contextualized, Semi-contextualized and Mnemonic Devices on Iranian EFL Learner’s Vocabulary Learning 2016 Third International Conference on Applied Research in Language Studies, Tehran ---
39 The viability of students' self-regulated learning in Iranian EFL context 2016 Third International Conference on Applied Research in Language Studies, Tehran ---
40 The effect of corrective feedback types on Iranian intermediate EFL learners' L2 reading anxiety 2016 Third International Conference on Applied Research in Language Studies, Tehran ---
41 The impact of multimedia instruction and shadowing on EFL Learners' reading comprehension 2016 Third International Conference on Applied Research in Language Studies, Tehran ---
42 Personality traits as predictors of writing apprehension and writing self-efficacy 2016 Third International Conference on Applied Research in Language Studies, Tehran ---
43 Self-regulared learning strategies as predictors of reading comprehension 2016 Third International Conference on Applied Research in Language Studies, Tehran ---
44 On the relationship between metacognitive reading strategies, reading self-efficacy and reading comprehension in an Iranian EFL setting 2016 Third International Conference on Applied Research in Language Studies, Tehran ---
45 Mnemonic and mapping techniques affecting L2 vocabulary learning 2016 The second national interdisciplinary conference on current issues of English language teaching and learning, literature ---
46 Mnemonic and mapping techniques affecting L2 vocabulary learning 2016 The second national interdisciplinary conference on current issues of English language teaching and learning, literature ---
47 The effect of corrective feedback types on Iranian Intermediate EFL learners' L2 self-efficacy 2016 International conference on 'The Practical Side of Language Teaching' Tehran University ---
48 Self-efficacy, self-concept and attitude as predictors of EFL Learners' Course Performance 2016 The 4th International Conference on Applied Research in Language Studies ---
49 The effects of scaffolding and collaborative techniques on L2 reading comprehension 2016 The 4th International Conference on Applied Research in Language Studies ---
50 The relationship between critical thinking and listening comprehension among Iranian EFL Learners 2016 The 4th International Conference on Applied Research in Language Studies ---
51 The relationship between media literacy and listening comprehension among Iranian Intermediate EFL Learners 2016 The 4th International Conference on Applied Research in Language Studies ---
52 the effect of listening task-induced involvement load on L2 vocabulary comprehension, production and retention 2016 The 4th International Conference on Applied Research in Language Studies ---
53 Critical thinking skills as predictors of critical reading and foreign language reading anxiety in EFL learners 2016 4th International Conference on Applied Research ---
54 Investigating gender differences in using reading micro-skills among Iranian EFL learners 2017 Annual National Conference on Recent Research in E ---
55 The effect of task-induced involvement load in written modality on L2 vocabulary comprehension 2017 Annual National Conference on Recent Research in E ---
56 The effect of task-induced involvement load in written modality on L2 vocabulary production and productive retention 2017 Annual National Conference on Recent Research in E ---
57 The effect of visualization, story telling, game, and lexical awareness on the production of L2 idioms 2017 Annual National Conference on Recent Research in E ---
58 The effect of teaching techniques on L2 idioms comprehension 2017 Annual National Conference on Recent Research in E ---
59 The effect of teachers competencies evaluation on Iranian intermediate EFL learners motivat 2017 Annual National Conference on Recent Research in E ---
60 The effect of types of feedback on EFL learners production of lexical collocations 2017 Annual National Conference on Recent Research in E ---
61 The relationship between self-efficacy and listening comprehension among Iranian Intermediate EFL learners 2017 Annual National Conference on Recent Research in E ---
62 The effect of scaffolding on L2 reading comprehension and vocabulary learning 2017 Annual National Conference on Recent Research in E ---
63 The relationship between motivation and listening comprehension among IIranian intermediate EFL learners 2017 Annual National Conference on Recent Research in E ---
64 The effect of lexical inferencing strategies on Iranian EFL learners comprehension of L2 idioms 2017 Annual National Conference on Recent Research in E ---
65 The effect of instruction of lexical inferencing strategies on Iranian EFL learners produyction of English proverbs 2017 Annual National Conference on Recent Research in E ---
66 On the effectiveness of lexical inferencing strategies instruction on L2 idioms production 2017 Annual National Conference on Recent Research in E ---
67 Lexical inferencing strategies affecting Iranian EFL learners comprehension of English proverbs 2017 Annual National Conference on Recent Research in E ---
68 The effect of task induced involvement load in oral and written modalities on L2 vocabulary comprehension and production 2017 Annual National Conference on Recent Research in E ---
69 Critical thinking skills as predictors of critical listening and foreign language listening anxiety 2017 Annual National Conference on Recent Research in E ---
70 Goal orientation predicting learner autonomy and language proficiency 2017 Annual National Conference on Recent Research in E ---
71 The effect of multimedia glosses on L2 listening comprehension 2017 The 5th world congress of research in education, Saint Petersburg, Russia ---
72 Learning styles as predictors of computer anxiety, computer self-efficacy and computer competency: the case of Iranian EFL learners 2017 5th International Conference on Applied Research in Language studies ---
73 On the Effects of Concept Mapping (CM) and Brainstorming on the Iranian EFL Students Writing Anxiety of Argumentative Essay Writing 2018 3rd conference on new trends in English language teaching and testing ---
74 The effect of semantic concept mapping and brain storming on Iranian EFL learners lexical and grammatical accuracy ofargumentative essay writing 2018 16th International TELSI Conference ---
75 Is writing in a second language a joy or a bogey the role of personal traits 2021 2nd International Halich Congress, Istanbul  دریافت فایل Download نمایش پیوند
76 Factors impeding computer-assisted language learning A mixed-methods study 2022 7th International Zeugma Conference on Scientific Research  دریافت فایل Download ---
77 THE EFFECT OF COGNITIVELY AND EMOTIONALLY ENGAGING ACTIVITIES ON EFL LEARNERS’ SPEAKING ANXIETY AND WILLINGNESS TO COMMUNICATE 2022 , INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Turkey  دریافت فایل Download ---
78 Problem-based Learning Affecting Features of Speaking Proficiency 2022 The 19th International TELLSI conference  دریافت فایل Download ---
79 Foreign Language Learners Dropping out of Language Classes 2022 2nd National Conference on Recent Developments in English Language Teaching, Translation and Literature  دریافت فایل Download نمایش پیوند
80 META-COGNITIVE AND MOTIVATIONAL SELF-REGULATED LEARNING PREDICTING LEARNER AUTONOMY AND LANGUAGE PROFICIENCY 2023 International Anatolian Research on Multidisciplinary Scientific Research  دریافت فایل Download نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Wonders of a crazy language 1379 حدیث امروز - قزوین ---
2 Aroma - A General English Course for University Students 1382 یکان - تهران ---
3 Classified MA Tests 1383 2000 یکان - تهران ---
4 Research Methods in Language Issues 1383 2000 یکان - تهران ---
5 Rainbow 1384 1000 سایه گستر - قزوین ---
6 Mirage 1384 1000 سایه گستر - قزوین ---
7 Horizon: Reading Comprehension2 1384 1000 سایه گستر - قزوین ---
8 Iranology: English for the students of History 1384 1000 سایه گستر - قزوین ---
9 Teaching Methodology 1386 1000 سایه گستر - قزوین ---
10 Stories For Oral Reproduction 1386 1000 سایه گستر - قزوین ---
11 Paradise (Reading Comprehension 3 1386 1000 سایه گستر - قزوین ---
12 Paradise (Reading Comprehension 3 1386 1000 سایه گستر - قزوین ---
13 Perfume 1385 1000 سایه گستر - قزوین ---
14 The Language of News Media 1386 1000 سایه گستر - قزوین ---
15 Prophesy / پیشگویی -- ترجمه 1386 2200 مهرگان دانش – سایه گستر ---
16 Being Happy / راز شاد زیستن -- ترجمه 1386 مهرگان دانش – سایه گستر ---
17 The Art of Closing the Sale / هنر اتمام فروش -- ترجمه 1387 2200 مهرگان دانش – سایه گستر ---
18 انجمن های سری و چگونگی تاثیر آنها در زندگی امروز ما -- ترجمه 1389 1000 سایه گستر - مهرگان دانش ---
19 Schema building activities in L2 Reading and Listening Comprehension: A theoretical review and an empirical analysis 2012 Lambert Academic Publishing, Germany  دریافت فایل Download ---
20 Idioms Etymology, Contextual Pragmatic Clues, and Lexical Knowledge in Focus October 2012 Lambert academic Publishing - Germany  دریافت فایل Download ---
21 Collaborative techniques in L2 vocabulary learning and reading comprehension October 2012 Lambert Academic Publishing  دریافت فایل Download ---
22 Learner Autonomy and Language Learning Strategies 2012 LAP  دریافت فایل Download ---
23 Pre-task activities in L2 reading comprehension and voabulary learning 2013 Lambert Academic Publishing  دریافت فایل Download ---
24 Corrective Feedback In L2 Grammatical and Lexical Writing Accuracy 2013 LAP  دریافت فایل Download ---
25 Cohesive Argumentative Writing through Controlled, Guided, and Free writing Activities August, 2013 Lambert Academic Publishing  دریافت فایل Download ---
26 Multimedia Input Modality affecting L2 Vocabulary Learning August 2013 Lambert Academic Publishing, Germany  دریافت فایل Download ---
27 Multiple Intelligences as Predictors of Self-efficacy August 2013 Lambert Academic Publication, Germany  دریافت فایل Download ---
28 Language learning strategies as predictors of L2 idiom learning Sep, 2013 Lambert Academic Publishing, Germany  دریافت فایل Download ---
29 Electronic Distance Learning: A Focus on L2 Idioms Sep, 2013 Lambert Academic Publishing, Germany  دریافت فایل Download ---
30 Reading Comprehension through Vocabulary, Syntax, and Discourse-oriented Activities August, 2013 Lambert Academic Publishing, Germany  دریافت فایل Download ---
31 Portfolio Keeping Techniques In L2 Vocabulary Comprehension and Production 2012 LAP ---
32 Second Language Vocabulary Learning the contribution of input oriented and output oriented tasks December, 2013 Lambert Academic Publishing  دریافت فایل Download ---
33 Second language vocabulary learning semantic mapping, semantic feature analysis, and vocabulary notebook keeping in focus 2014 Lambert Academic Publishing  دریافت فایل Download ---
34 Multimedia glosses in L2 L2 Vocabulary Learning and Reading Comprehension 2013 Lambert Academic Publishing, Germany  دریافت فایل Download ---
35 Lexical Collocations Does Feedback Type Matter? 2012 Lambert Academic Publishing, Germany  دریافت فایل Download ---
36 Aspects of L2 lexical knowledge A focus on phonology, orthography, and meaning 2013 Lambert Academic Publishing, Germany  دریافت فایل Download ---
37 Multiple Intelligences As Predictors of L2 Reading and Vocabulary Knowledge 2012 Lambert Academic Publishing, Germany  دریافت فایل Download ---
38 Vocabulary Teaching Mnemonic and Mapping Techniques in Focus 2013 Lambert Academic Publishing, Germany  دریافت فایل Download ---
39 Vocabulary teaching, not whether but how 2015 Lambert Academic Publishing  دریافت فایل Download ---
40 Computer assisted language instruction affecting personal traits 2015 Scholar's Press  دریافت فایل Download ---
41 Self-efficacy as a function of assessment types 2015 Lambert Academic Publishing ---
42 Learning suggestion and gratitude speech acts 2015 Scholars' Press ---
43 Second Language Vocabulary Learning Through Glossing, Semantic mapping, and Imagery 2016 Scholars' Press  دریافت فایل Download ---
44 EFL Writing Traits In Relation to Personal and Affective Traits 2016 Scholars' Press ---
45 Teaching lexical collocations Through Input Enhancement Techniques 2016 Scholars' Press  دریافت فایل Download ---
46 Learning Styles and Strategies As Predictors of Computer Use Anxiety and Computer Self-efficacy 2016 Scholars' Press  دریافت فایل Download ---
47 Language Learning Achievement As a Function of Self-efficacy, Self-concept, and Attitude 2016 Scholar's Press ---
48 Instructional Techniques Affecting EFL Learners' Personal Traits In Computer-assisted Versus Conventional Contexts 2016 Scholars' Press  دریافت فایل Download ---
49 Listening Comprehension and its relationship with Media Literacy and Personal Traits 2017 Scholars' Press  دریافت فایل Download ---
50 Task induced involvement load affecting second language vocabulary learning 2017 Noor publishing  دریافت فایل Download ---
51 Second Language Reading Comprehension and Vocabulary Learning 2017 Noor publishing  دریافت فایل Download ---
52 Speaking self efficacy 2017 Scholars Press  دریافت فایل Download ---
53 Reading Microskills 2018 Scholars Press  دریافت فایل Download ---
54 Ambiguity Tolerance in Reading 2018 Noor publishing ---
55 Teacher evaluation in EFL Classrooms 2018 Noor publishing  دریافت فایل Download ---
56 Lexical inferencing strategies 2018 Scholars' Press ---
57 Speaking Anxiety, Mindfulness and Willingness to Communicate 2018 Scholars' Press  دریافت فایل Download ---
58 A comprehensive guide to Second Language Research 2022 Imam Khomeini International University Press ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اصول روش تدریس مهارتها 1383 کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 تهیه و تدوین مطالب درسی 1383 کنون دانشگاه آزاد - و دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 روش تحقیق پیشرفته 1383 1384 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 سمینار مسائل آموزش زبان 1391 کنون دانشگاه آزاد - و دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 SPSS (دوره ی دکتری) 1394 دانشگاه بین الملی امام خمینی ---
6 روش های تحقیق (دوره ی دکتری) 1394 کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
7 تهیه و تدوین مطالب درسی (دکتری) 1395 کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 The contribution of strategy instruction versus extensive reading to reading comprehension 1385 مریم ستوده - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
2 Contribution of technical vocabulary and general vocabulary to ESP reading comprehension 1385 سمیه شیخ پور آهندانی - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
3 The contribution of electronic dictionary versus paper dictionary to Iranian EFL learners' vocabulary learning 1386 محمد زکی زاده - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
4 The viability of Computer mediated interaction in L2 vocabulary perception and production 1387 مهدی دده بیگلو - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
5 The effect of quizzes on Male and female Iranian EFL learners' vocabulary learning 1387 لاله شکوری - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
6 Occurrence of language transfer in the learning of idioms for EFL learners 1387 [جلال آزاد بخت - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
7 The effect of monolingual and bilingual dictionaries on high school students' comprehension and production of concrete and abstract words 1387 پرویز لطفی - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
8 The Effect of Monolingual, Bilingual, and Bilingualized, Dictionaries on elementary, intermediate, and advancerd learners' vocabulary comprehension and production 1387 داود ناصری - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
9 The relationship between receptive and productive vocabulary knowledge in extrovert and interovert language learners 1387 سحر ظاهری - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
10 The Effect of Interlingual and Intralingual, Verbatim and Nonverbatim Subtitles on L2 Vocabulary Comprehension and Production 1388 زهره رشوند - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
11 The effects of synchronous and asynchronous, interlingual and intralingualtranscript presentation 1388 مهسا صادقی - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
12 The effect of Different Patterns of Lexical Collocations on the Recognition and Production of Iranian Upper-Intermediate Learners of English 1388 ندا بنی اسماعیلی - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
13 The effect of written corrective feedback modes (direct, coded and uncoded) on Iranian EFL learners' grammatical and lexical writing accuracy 1389 مبینا رهنما - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
14 The effect of three methods of vocabulary presentation (song, picture, and the key word method) on learners' vocabulary recognition and production 1389 ازما سلیمی - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
15 The effects of two models of cooperative learning on reading comprehension and vocabulary learning 1389 جعفر کشاورز سرکار زمانیان نمایش پیوند
16 The contribution of massed and distributed collaborative and non-collaborative presentation to l2 learners' comprehension and production of lexical collocations 1389 مریم توکل - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
17 The effect of interlingual and intralingual glossing conventions on l2 vocabulary recognition and recall 1389 سمیه حسنی - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
18 The effect of content, formal, and linguistic schema building activity types on Iranian EFL learners' reading and listening comprehension 1389 مریم محمودی - ارشد نمایش پیوند
19 The effect of code mixing conventions on Iranian learners' vocabulary recognition and productionn 1389 پریا زرنانی - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
20 The effects of cooperative teaching techniques on the comprehension and production of L2 idioms 1389 مهسا امینی - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
21 Types of multiple intelligences as predictors of reading comprehension and vocabulary knowledge 1389 نیما شکری افشار - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
22 The effect of techniques of vocabulary instruction (semantic mapping, semantic feature analysis, and vocabulary notebook) on Iranian EFL learners' vocabulary recognition and production 1389 صبا آدمی - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
23 The effects of methods of vocabulary presentation (Code-mixing, thematic clustering and contextualization) on L2 vocabulary recognition and production 1388 سمیرا تقی پور آراسته- کارشناسی ارشد ---
24 On the relationship between multiple intelligences and grammatical and writing accuracy of Iranian EFL learners 1390 فاطمه محسنی - کارشناسی ارشد ---
25 The impact of inferencing, explicit teaching, and noticing on Iranian EFL learners' vocabulary perception and production 1390 حسین عطارها- کارشناسی ارشد ---
26 The relationship between reading anxiety and motivation and their effect on EFL learners choice of reading strategies 1390 فاطمه رضایی- کارشناسی ارشد ---
27 The relationship between self-regulated learning components and vocabulary knowledge and reading comprehension of Iranian EFL learners 1391 قمر حاتمی - کارشناسی ارشد ---
28 The Relationship between Critical Thinking and L2 Grammatical and Lexical Knowledge 1390 الهام حقگو ---
29 The relationship between MA students’ autonomy and their readingcomprehension ability 1388 کبری قهرمانی ---
30 Variables affecting learner autonomy and the choice of language learning strategies 1391 عاطفه الکایی - کارشناسی ارشد ---
31 Experienced and Novice Iranian Teachers’ Perceptions as to the Effect of Extrinsic and Intrinsic Factors on Teacher Efficacy: A Comparative Study 1391 نیلوفر افشاری - کارشناسی ارشد ---
32 Idiom comprehension and production: Etymology, contextual pragmatic clues, and Lexical knowledge in Focus 1391 ناهید رحیمی - کارشناسی ارشد ---
33 The Effects of Different Types of Feedback on EFL Learners’ Recognition and Production of Lexical Collocations 1391 مریم موسوی - ارشد ---
34 The effects of techniques of vocabulary portfolio keeping and assessment on L2 vocabulary comprehension and production 1391 فهیمه نصیری - ارشد ---
35 The effects of collaborative techniques (jigsaw, rotating circles, snowball, think-pair-square, and word webbing) on L2 vocabulary learning and reading comprehension 1391 مریم سهامی گیلانی - ارشد ---
36 The Effect of multimedia glosses on L2 reading comprehension and 2012 پرشنگ اشنویی محمود زاده ---
37 The effect of pre-task activity types on L2 reading comprehension and vocabulary learningl 2012 2013 فاطمه نعمایی کارشناسی ارشد نمایش پیوند
38 Multiple Intelligences as predictors of self-afficacy Summer, 2013 سکینه طاهری ---
39 The contribution of Input-oriented and Output-oriented tasks to L2 vocabulary comprehension and production September, 2013 مریم آفراش اب ---
40 Phonological, orthographic, and semantic aspects of words in second language vocabulary learning Summer, 2013 مریم آل علی ---
41 The effect of various multimedia on L2 vocabulary learnin 2013 summer, 2013 محبوبه گیلانیان ---
42 Language learning strategies as predictors of L2 idioms learning 2013 وحید شهیدی پور ---
43 The effect of teacher and peer assessment on Iranian EFL learners' lexical and grammatical writing accuracy Feb, 2014 مهدوی ---
44 The effect of presentation techniques on L2 vocabulary comprehension and production June, 2013 فلورا کیسان ---
45 The relationship between Multiple Intelligences and self-regulated learning components in Iranian EFL context 2013 زهرا آذین - ارشد ---
46 Language learning strategy use across proficiency levels 2014 نوشین بهارستانی - کارشناسی ارشد ---
47 The effect of persuasion on EFL learners' multiple intelligences 2014 موژان فیضی - کارشناسی ارشد ---
48 Personality traits across proficiency levels September, 2014 نسرین زارعی - کارشناسی ارشد ---
49 On the Effects of Self, Peer, and Teacher Assessments on Iranian EFL Learners' Self-efficacy 2015 زهرا یوسفلی - کارشناسی ارشد ---
50 The effects of competitive and cooperative teaching techniques on language learning strategy use and learner autonomy of Iranian EFL learners 2015 لایق - کارشناسی ارشد ---
51 The effects of explicit and implicit instructional techniques on Iranian EFL learners' comprehension and production of lexical collocations 2015 نازنین تندکی - ارشد ---
52 The effect of CALLweb-based instruction on improving EFL learners’ personal traits 2015 مهرنوش هاشمی پور ---
53 The effect of quiz frequency on the comprehension and and production of idioms from perceptions to facts 2011 منصوری ---
54 The relationship between Iranian EFL learners' control belief, self compassion, and strategy use 2014 هانیه رحمانی ---
55 learners' language learning stragey useThe effects of self-esteem and critical thinking on Iranian EFL 2014 فاطمه کرمی زرندی ارشد ---
56 On the effects of explicit and implicit instructional techniques (glossing, sematic mapping and imagery) on L2 vocabulary comprehension and production 2015 سهیلا سپاهیان - ارشد ---
57 The effects of task-based, cross-linguistic comparison and implicit techniques on Iranian EFL learners' comprehension, production and retention of suggestion and gratitude speech acts 2015 سپیده ذاکرها ---
58 Learning styles as predictors of Iranian EFL children's self-esteem, ambiguity tolerance, motivation, anxiety, and attitude 2015 زهره کشاورز ---
59 The viability of students' self-regulated learning in Iranian EFL context 2016 بهاره آشتیانی ---
60 Critical thinking skills as predictors of critical reading, critical listening, foreign language reading anxiety and foreign language listening anxiety 2017 سعیده رضایی ---
61 On the relationship between media literacy and personality traits and Iranian EFL learners listening comprehension 2017 پریسا پرهیزکاری ---
62 The effect of listening strategy use and Multimedia glosses on listening comprehension across text types 2016 مینا عروجی ---
63 The Effect of Lexical Inferencing Strategies on Iranian EFL Learners’ comprehension and production of fixed expressions 2017 حمیده شیرمحمدی - ارشد ---
64 The comparative effect of instructional techniques on Iranian EFL learners personal traits in computer assisted and conventional contexts 2016 ونوس عبدی ---
65 The effect of Mnemonic keyword method storytelling and semantic organization on L2 idioms learning Sep, 2017 زین العابدین رمضانخانی ---
66 Language learning strategies and personal traits as predictors of reading anxiety and willingness to communicate 2017 امیر زرکشان ---
67 The relationship between EFL learners learning styles and EFL teachers teaching style 2017 حسین میکاییلی ---
68 The effect of task induced involvement load in oral and written modalities on L2 vocabulary comprehension and production IKIU 2017 مریم علی بیگی ---
69 On the effects of visual input enhancement semantic input enhancement and input flooding on the comprehension and production of lexical collocations IKIU 2016 کیمیا نعمان ---
70 Learning Styles and Strategies As Predictors of Computer Use Anxiety and Computer Self-efficacy and computer competency IKIU 2015 گلنوش حسینیان مقدم ---
71 On the Effects of Concept Mapping (CM) and Brainstorming on the Iranian EFL Students' Lexical and Grammatical Accuracy of Argumentative Essay Writing and Writing Anxiety IKIU 2018 بهنام فیض اللهی ---
72 The effect of Mobile assisted language learning on Iranian EFL learners' listening and reading comprehension, anxiety and self efficacy IKIU 2017 حامد حسین زاده ---
73 On the relationship between metacognitive reading strategies, self-regulated learning, reading self-efficacy and reading comprehension in an Iranian EFL setting IKIU 2015 Azam Akbari ---
74 The effect of input-oriented and output-oriented tasks on the components of self-regulation in computer-assisted and conventional contexts IKIU 2019 شادی عقیقی ---
75 Shadowing and Scaffolding Techniques Affecting L2 Reading Comprehension ikiu 2019 حسین علیپور ---
76 The effect of online learning tools on L2 reading comprehension and vocabulary learning 2018 مریم اسدی امانی ---
77 The effects of Scaffolded and Unscaffolded Feedback on EFL Learners' Speaking Anxiety and Speaking Self-Efficacy ikiu 2019 حسین رضادوست ---
78 The effects of Models of Dynamic Assessment on the Learning of English Lexical Collocations ikiu 2019 امین خجسته ---
79 The effects of models of reading instruction on reading comprehension, reading self-efficacy and reading anxiety ikiu 2019 فاطمه کاویاری ---
80 The Effect of Four Different Models of Dynamic Assessment on EFL Learners' Comprehension and Production of L2 Idioms ikiu 2020 sسپهر فرحزادی نمایش پیوند
81 Mnemonics affecting L2 idioms learning ikiu 2020 مریم احمدی - دکتری نمایش پیوند
82 The effect of involvement load, task orientation and scaffolding strategies on the Iranian EFL learners’ comprehension and production of lexical collocations ikiu 2020 اعظم ناصرپور - دکتری نمایش پیوند
83 The effect of cognitively and affectively engaging activities on EFL learners speaking anxiety and speaking self efficacy IKIU 2021 ندیمه باقری نمایش پیوند
84 The effect of teacher and peer feedback in conventional and mobile assisted contexts on L2 idioms learning IKIU 2021 مهدیه احمدی نمایش پیوند
85 The Effects of Interactionist and Interventionist Dynamic Assessment on EFL Students’ Perfectionism, Willingness to Communicate, and Foreign Language Anxiety IKIU 2021 حانیه رحمتی نمایش پیوند
86 A Mixed Methods Study of Plagiarism by Iranian EFL Postgraduate Students: Perceptions, Patterns, Causes and Solutions IKIU 2021 ناصر نوری - دکتری نمایش پیوند
87 The effect of different types of prelistening activities on listening comprehension, anxiety and self-efficacy g IKIU 2021 سکینه قهری نمایش پیوند
88 the effects of cooperative teaching techniques (word journal, group concept mapping and Pictionary) on EFL learners idiom learning IKIU 2021 نسترن سهیلی نژاد نمایش پیوند
89 The effects of task focus and involvement load on L2 idioms learning 2021 مریم موسوی (دکتری) نمایش پیوند
90 The Effects of Job Demands on Assessment Literacy of Iranian EFL Teachers with a Focus on Burnout and Engagement Imam Khomeini International University 2022 بهناز رستگار (دکتری) نمایش پیوند
91 The effect of different types of scaffolding on vertical and horizontal grammatical variability in writing and writing anxiety of IELTS learners across learning styles: A mixed-method study Imam Khomeini International University 2022 حامد عباسی مژدهی (دکتری) نمایش پیوند
92 A Mixed-methods Study of EFL Learners’ Dropout of Language Classes: Scale Construction, Major Reasons, and Intervention Strategies Imam Khomeini International University 2023 عظیم جوادی صفا (دکتری) نمایش پیوند
93 Problem-based Learning Affecting Features of Speaking Proficiency Imam Khomeini International University 2023 سعید مسلمی نژاد (دکتری) نمایش پیوند
94 The effect of dynamic assessment models on L2 listening and speaking anxiety Imam Khomeini International University 2022 الهام شیشه گرها نمایش پیوند
95 The Effect of Verbal and Procedural Scaffolding on L2 Speaking and Listening Anxiety Imam Khomeini International University 2022 ملیکا یوسفی نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه دروس عمومی 1382 1385 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ---
2 مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسی 1385 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ---
3 رئیس دانشکده علوم انسانی 1386 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ---
4 مدیر گروه زبان انگلیسی اردیبهشت 93 تابستان 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ---
5 رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی 1/12/1397 25/11/1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پایان نامه برتر دکتری 1382 وزیر آموش و پرورش ---
2 پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد 1386 رئیس دانشگاه آزاد تاکستان ---
3 پژوهشگر برتر دانشگاه بین المللی و استان 1387 استاندار قزوین  دریافت فایل Download ---
4 پژوهشگر برتر دانشگاه بین المللی امام خمینی 1388 رئیس دانشگاه  دریافت فایل Download ---
5 پژوهشگر برتر دانشگاه بین المللی امام خمینی 1390 رئیس دانشگاه  دریافت فایل Download ---
6 پژوهشگر برتر دانشگاه بین المللی امام خمینی 1392 رئیس دانشگاه  دریافت فایل Download ---
7 پژوهشگر برتر دانشگاه بین المللی امام خمینی 1393 رئیس دانشگاه  دریافت فایل Download ---
8 پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1394 رئیس دانشگاه  دریافت فایل Download ---
9 پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1395 رئیس دانشگاه  دریافت فایل Download ---
10 پژوهشگر فرابرجسته شبکه پژوهشگران ایرانی اسفند 1395 شبکه پژوهشگران ایرانی  دریافت فایل Download ---
11 استاد نمونه آموزشی 1395 رئیس دانشگاه  دریافت فایل Download ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Research methods in language issues  دریافت فایل Download ---
2 SPSS Pallant  دریافت فایل Download ---
3 Teaching Methodology  دریافت فایل Download ---