• درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : گروه فلسفه
  • تاریخ تولد : 1342
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 926
  • شماره تلفن دفتر : 33901470
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : ahesamifar@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی فلسفه 1363 1368 گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد فلسفه 1369 1372 گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ---
3 دکترای فلسفه 1372 1378 گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور 1391/10/1 1392/6/31 دانشگاه غرب استرالیا ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 فلسفه ارسطو، فلسفه صدرالمتألهین ---
2 فلسفه تحلیلی، فلسفه دین،فلسفه اخلاق، فلسفه علوم ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ممتاز خوشنویسی انجمن خوشنویسان ایران ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فیلسوفی که حقیقت را می‌جست ١٣٧٧ کیهان فرهنگی ، ش 149 ،بهمن ١٣٧٧ نمایش پیوند
2 اگزیستانسیالیسم والهیات ١٣٧٦ کیهان فرهنگی ش١٤٠،اسفند ١٣٧٦ و ش١٤١، فروردین و اردیبهشت ١٣٧٧ نمایش پیوند
3 برهان جهان‌شناختی در فلسفه غرب ١٣٨٠ خردنامه صدرا ، فصلنامه علمی- ترویجی فلسفه اسلامی، ش23 ، بهار 1380  دریافت فایل Download ---
4 برهان جهان شناختی در اندیشه کانت و فلاسفه اسلامی ١٣٨١ خردنامه صدرا ، فصلنامه علمی- ترویجی فلسفه اسلامی، ش ٢٨، تابستان ١٣٨١ .  دریافت فایل Download ---
5 یقین در ویتگنشتاین (با نگاهی به در بارة یقین او) ١٣٨٤ فلسفه کلام ادیان عرفان ، نقد نامه همایش اسما (دفتر دوم) تهران : دبیرخانه همایش اسما ---
6 ادله غزالی و رازی در رد و اثبات تجرد نفس ١٣٨٣ مقالات و بررسیها (فلسفه و کلام اسلامی) نشریة علمی- پژوهشی دانشکدة الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، دفتر 76(2) ، سال  دریافت فایل Download ---
7 فلسفه اسلامی و ایده الیسم ١٣٨٤ نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز (علمی- پژوهشی) شماره تخصصی فلسفه، بهار ١٣٨٤سال ٤٨، شما  دریافت فایل Download ---
8 تفسیر وصف الحالی از دیدگاه ویتگنشتاین در باب دین ١٣٨٤ انجمن معارف اسلامی ، فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن معارف اسلامی ایران، سال اول ، شماره سوم ، تابستان ١٣٨٤  دریافت فایل Download ---
9 ماهیت نفس در کلام اسلامی ١٣٨٥ اندیشه دینی (علمی- پژوهشی) فصلنامه دانشگاه شیراز، شماره 18 ، بهار85  دریافت فایل Download ---
10 براهین اثبات وجود خدا در آثار اسپینوزا ١٣٨٥ نامه حکمت فصلنامه علمی_ پزوهشی دانشگاه امام صادق، سال دوم ، شماره اول، بهار و تابستان 1390  دریافت فایل Download ---
11 پژوهشی در منابع تاریخ فلسفه اسلامی ، . ١٣٨٥ همایش بررسی متون و منابع حوزه های: فلسفه ، کلام ، ادیان و عرفان (همایش اسما) ، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی ---
12 نقد و بررسی کتاب فلسفه تحلیلی در قرن بیستم، 1385 نامه مفید، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه مفید، سال 12، شماره56 جلد2، ش2 آبان1385  دریافت فایل Download ---
13 علیت در اندیشه جلال الدین دوانی و ملاصدرا ١٣٨٧ خردنامه صدرا ، فصلنامه علمی- پژوهشی فلسفه اسلامی، ش 52 ، تابستان 1387  دریافت فایل Download ---
14 توهم ناشی از یک فن ، ‌ویلیام بارت (ترجمه) ١٣٨١ فرهنگ ، ویژه غربشناسی ، سال پانزدهم ،شمارة اول ودوم ،ش41و42 ، بهار و تابستان 1381  دریافت فایل Download ---
15 اراده اخلاقی ، ‌ویلیام بارت (ترجمه) ١٣٨٣ نامه فرهنگ ، سال چهاردهم ، دورة سوم ، زمستان ١٣٨٣، شمارة مسلسل ٥٤  دریافت فایل Download ---
16 مسیحیت در قرآن، دیوید مارشال (ترجمه) ١٣٨٧ رهیافتهای فکری- فلسفی معاصر در غرب (جلد سوم)به کوشش گروه غرب شناسی پژوهشگاه، تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهن ---
17 خاستگاه فلسفه تحلیلی، داگفین فولسدال (ترجمه) ١٣٨٧ رهیافتهای فکری- فلسفی معاصر در غرب (جلد چهارم) به کوشش گروه غرب شناسی پژوهشگاه، تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ف ---
18 استاد مطهری و نقد ایدئالیسم ١٣٩٠ حکمت معاصر، دو فصلنامه علمی- پژوهشی، سال دوم ، شماره اول، بهار و تابستان1390  دریافت فایل Download ---
19 تلقی انگلیسی اتریشی از فلسفة تحلیلی ١٣٩١ غر بشناسی بنیادی، دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شمارة اول، بهار و تابستان 1391  دریافت فایل Download ---
20 Islamic Ethics and Intrinsic Value of Human Being 2012-١٣٩١ Journal of Philosophical Investigations, University of Tabriz,Volume 6, No. 11, Autumn & Winter 2012  دریافت فایل Download ---
21 کاوشی در ریشه های تقابل فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره ای ١٣٩٠ ذهن، فصلنامه علمی-بزوهشی معرفت شناسی و حوزه های مرتبط، سال دوازدهم، شماره ٤٨، زمستان ١٣٩٠  دریافت فایل Download ---
22 تقسیم فلسفه معاصر به تحلیلی و قاره ای 1392 متافیزیک، مجله علمی- پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دنشگاه اصفهان، سال چهل و نهم، دوره جدید، سال پنجم، شماره 15، به  دریافت فایل Download ---
23 مطهری و نسبت میان علم و دین 1392 پژوهشهای علم و دین(علمی-پژوهشی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1392 ، صص 2  دریافت فایل Download نمایش پیوند
24 نقد و بررسی کتاب رویکرد استاد مطهری به علم و دین 1393 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی (علمی پژوهشی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهاردهم، شماره  دریافت فایل Download ---
25 نگاهی به نگرش های فلسفی سده بیستم (نقد کتاب) 1393 کتاب نقدنامه فلسفه و کلام، ادیان و عرفان (2)، به کوشش حسین کلباسی اشتری و ملکه پندجو، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطال ---
26 تاریخ فلسفه اسلامی (نقد کتاب) 1393 کتاب نقدنامه فلسفه و کلام، ادیان و عرفان (2)، به کوشش حسین کلباسی اشتری و ملکه پندجو، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطال ---
27 نزاع علم و دین در قرن نوزدهم 1393 پژوهشهای علم و دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان1393 ص49-64  دریافت فایل Download نمایش پیوند
28 پیله وپروانه یا مرغ وقفس ارزیابی تطبیقی دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا در باب رابطه نفس و بدن 1393 خردنامه صدرا،فصلنامه علمی- پژوهشی بنیاد حکمت اسلامی صدرا، سال 19، شماره 4، پیاپی76، تابستان 1393  دریافت فایل Download ---
29 تشبیه و تنزیه نزد ابن عربی و اسپینوزا 1394 تاریخ فلسفه، فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن تاریخ فلسفه، سال پنجم، شماره چهارم، بهار 1394، شماره پیاپی 20  دریافت فایل Download ---
30 معیار فعل اخلاقی و رابطه دین و اخلاق از منظر استاد مطهری 1393 تاملات فلسفی، فصلنامه علمی- پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه زنجان، سال چهارم، شماره سیزدهم، پاییز و زمستان 1393، ص73-100.  دریافت فایل Download ---
31 استدلال خاطره نویس ویتگنشتاین در نفی زبان خصوصی 1394 حکمت و فلسفه، فصلنامه علمی پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، سال یازدهم، شماره اول، بهار 1394، ص 49 تا 68  دریافت فایل Download ---
32 نگاهی فلسفی به تأثیر اخلاق و قانون بر رعایت نظم عمومی 1394 خردنامه صدرا،فصلنامه علمی- پژوهشی بنیاد حکمت اسلامی صدرا، سال 21، شماره 1، پیاپی81، پاییز1394  دریافت فایل Download ---
33 ذات خدا و تمایز صفات او در فلسفه اسپینوزا 1395 نشریه علمی پژوهشی فلسفه دین، دوره ١٣، شماره ١، بهار ١٣٩٥ نمایش پیوند
34 نقد و بررسی کتاب پوزیتیویسم منطقی 1395 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی (مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) سال شانزدهم، شم  دریافت فایل Download ---
35 نگاه انتقادی نیچه به جایگاه اخلاق در تمدن غرب (تالیف مشترک) 1394 غربشناسی بنیادی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1394، ص 53-7  دریافت فایل Download ---
36 نقد و بررسی کتاب علم، عقل و دین 1395 پژوهشهای علم و دین (مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) دوره 7، شماره 13، تابستان و پاییز 1395، صفحه  دریافت فایل Download ---
37 پراگماتیسم و فلسفه تحلیلی 1395 تأملات فلسفی (مجله علمی پژوهشی دانشگاه زنجان) ش 17، پاییز 1395  دریافت فایل Download ---
38 The Immateriality of Perception in Mulla Sadra and Berkeley 2017 Transcendent Philosophy An International Journal for Comparative Philosophy and Mysticism : London Academy of Iranian Studies, Volume 18. December 2017  دریافت فایل Download نمایش پیوند
39 نسبت میان بازیهای زبانی، صورتهای زندگی و حیات اجتماعی انسان در ویتگنشتاین متأخر 1397 ذهن، فصلنامه علمی-بزوهشی معرفت شناسی و حوزه های مرتبط، دوره نوزدهم، شماره 74، زمستان 1397  دریافت فایل Download نمایش پیوند
40 شک و یقین در فلسفه معاصر اسلامی وغرب 1397 تاریخ فلسفه، فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن تاریخ فلسفه، سال هشتم، شماره چهارم، بهار 1397، شماره پیاپی32 نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 برهان جهان شناختی در اندیشه کانت و فلاسفه اسلامی 1379 اسفند همایش منطقه ای (ایرانی- عربی) ملاصدرا و فلسفه معاصر، ایران: جزیره کیش ---
2 پژوهشی در منابع تاریخ فلسفه اسلامی ---
3 Alexander of Aphrodisias on the intellect Athens, Greece ---
4 علیت در اندیشه جلال الدین دوانی و ملاصدرا شیراز - خرداد 1387 مکتب حکمی و فلسفی شیراز (دوازدهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتألهین شیرازی) ---
5 Ibn Sina on perception Seoul, South Korea ---
6 بزرگواری روح در اندیشه استاد مطهری اول خرداد1393 تهرا فلسفه و صلح جهانی: هجدهمین همایش ملی حکیم ملاصدرا ---
7 مطهری و اخلاق 1393/2/18 دانشگاه زنجان- چهارمین همایش ملی اخلاق: اخلاق و آداب زندگی ---
8 نسبت میان علم و دین در اندیشۀ استاد مطهری 1392/10/23-24 دومین کنگره بین المللی فلسفه دین معاصر با محوریت الهیات تطبیقی، علم و دین / علم دینی، تنوع ادیان و فلسفۀ دین و حکمت اسلا ---
9 The Immateriality of Perception in Mulla Sadra and Berkeley Porto - Portuguese , 8-9 September 2016 2th Portuguess Congress of Philosophy ---
10 راه رسیدن به نظم عمومی، راهی اخلاقی است یا حقوقی و یا هر دو؟ 1394 فلسفه و نظم عمومی (نوزدهمین همایش ملی حکیم ملاصدرا) اول خرداد 1394 ---
11 Plantinga on Foreknowledge and Free Will 2017,Voronezh,Russia Alvin Plantinga's Work in Philosophy of Religion نمایش پیوند
12 فلسفه پرستش: تأملی در غایت اخلاقی مناسک دینی 1397 فلسفه، پرستش و نیایش(بیست و دومین همایش ملی حکیم ملاصدرا) نمایش پیوند
13 نیاز انسان به فلسفه 1395 فلسفه و جهان عاری از فلسفه (بیستمین همایش ملی حکیم ملاصدرا) نمایش پیوند
14 فضای مجازی و بسط هویت شخصی 1396 فلسفه در مواجهه با فضای مجازی (بیست و یکمین همایش ملی حکیم ملاصدرا) نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدارس و دانشگاههای اسلامی و غربی در قرون وسطی(تألیف مشترک) 1379 تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ---
2 رهیافتهای فکری- فلسفی معاصر در غرب (جلد چهارم)(تألیف مشترک) 1387 تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ---
3 رهیافتهای فکری- فلسفی معاصر در غرب (جلد ششم)(تألیف مشترک) 1389 تهران : پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی ---
4 اسکندر افرودیسی: شارح بزرگ ارسطو 1389 تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ---
5 تاریخ فلسفه اسلامی، ویراسته سید حسین نصر و الیور لیمن، ترجمه دو فصل( ابن باجه و ابن طفیل) ازجلد دوم 1386 تهران : انتشارات حکمت ---
6 پیدایش فلسفه تحلیلی ، ویراسته هانس یوهان گلاک (ترجمه) 1393 500 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ---
7 دانشگاه در بستر محلی (تألیف مشترک) (مقاله: جایگاه و نقش علوم انسانی در آسیب شناسی فرهنگی) 1396 1000 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی  دریافت فایل Download نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخ فلسفه یونان ---
2 تاریخ فلسفه اسلامی ---
3 علم کلام ---
4 تاریخ فلسفه جدید و معاصر ---
5 علم اصول ---
6 فلسفه اسلامی ---
7 فلسفه اخلاق ---
8 فلسفه علوم ---
9 تاریخ فلسفه از بیکن تا هیوم ---
10 فلسفه تطبیقی ---
11 فلسفه تعلیم و تربیت ---
12 متافیزیک و فلسفه عمومی در غرب ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فلسفه های تحلیلی زبانی (کارشناسی ارشد) ---
2 فلسفه أرسطو (کارشناسی ارشد) ---
3 فلسفه أرسطو (دکتری) ---
4 فلسفه تحلیلی (دکتری) ---
5 صفات خدا (کارشناسی ارشد) ---
6 فلسفه غرب 1و2 (کارشناسی ارشد) ---
7 حکمت متعالیه (دکتری) ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 ترجمه کتاب The Rise of Analytic Philosophy ویراسته یوهان گلاک 1390 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ---

پروژه های در دست انجام

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 ترجمه کتاب بیکن (Bacon) از مجموعه Past Masters ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه فلسفه 1385/11/8 1390/10 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392/6/6 1394/10/1 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 1394/10/1 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---