۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : فلسفه
  • تاریخ تولد : 1342
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 926
  • شماره تلفن دفتر : 02833901870
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : ahesamifar@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی فلسفه 1363 1368 گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد فلسفه 1369 1372 گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ---
3 دکترای فلسفه 1372 1378 گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور 1391/10/1 1392/6/31 دانشگاه غرب استرالیا ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 فلسفه ارسطو، فلسفه صدرالمتألهین ---
2 فلسفه تحلیلی، فلسفه دین،فلسفه اخلاق، فلسفه علوم ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ممتاز خوشنویسی انجمن خوشنویسان ایران ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فیلسوفی که حقیقت را می‌جست ١٣٧٧ کیهان فرهنگی ، ش 149 ،بهمن ١٣٧٧ نمایش پیوند
2 اگزیستانسیالیسم والهیات ١٣٧٦ کیهان فرهنگی ش١٤٠،اسفند ١٣٧٦ و ش١٤١، فروردین و اردیبهشت ١٣٧٧ نمایش پیوند
3 برهان جهان‌شناختی در فلسفه غرب ١٣٨٠ خردنامه صدرا ، فصلنامه علمی- ترویجی فلسفه اسلامی، ش23 ، بهار 1380  دریافت فایل Download ---
4 برهان جهان شناختی در اندیشه کانت و فلاسفه اسلامی ١٣٨١ خردنامه صدرا ، فصلنامه علمی- ترویجی فلسفه اسلامی، ش ٢٨، تابستان ١٣٨١ .  دریافت فایل Download ---
5 یقین در ویتگنشتاین (با نگاهی به در بارة یقین او) ١٣٨٤ فلسفه کلام ادیان عرفان ، نقد نامه همایش اسما (دفتر دوم) تهران : دبیرخانه همایش اسما ---
6 ادله غزالی و رازی در رد و اثبات تجرد نفس ١٣٨٣ مقالات و بررسیها (فلسفه و کلام اسلامی) نشریة علمی- پژوهشی دانشکدة الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، دفتر 76(2) ، سال  دریافت فایل Download ---
7 فلسفه اسلامی و ایده الیسم ١٣٨٤ نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز (علمی- پژوهشی) شماره تخصصی فلسفه، بهار ١٣٨٤سال ٤٨، شما  دریافت فایل Download ---
8 تفسیر وصف الحالی از دیدگاه ویتگنشتاین در باب دین ١٣٨٤ انجمن معارف اسلامی ، فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن معارف اسلامی ایران، سال اول ، شماره سوم ، تابستان ١٣٨٤  دریافت فایل Download ---
9 ماهیت نفس در کلام اسلامی ١٣٨٥ اندیشه دینی (علمی- پژوهشی) فصلنامه دانشگاه شیراز، شماره 18 ، بهار85  دریافت فایل Download ---
10 براهین اثبات وجود خدا در آثار اسپینوزا ١٣٨٥ نامه حکمت فصلنامه علمی_ پزوهشی دانشگاه امام صادق، سال دوم ، شماره اول، بهار و تابستان 1390  دریافت فایل Download ---
11 پژوهشی در منابع تاریخ فلسفه اسلامی ، . ١٣٨٥ همایش بررسی متون و منابع حوزه های: فلسفه ، کلام ، ادیان و عرفان (همایش اسما) ، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی ---
12 نقد و بررسی کتاب فلسفه تحلیلی در قرن بیستم، 1385 نامه مفید، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه مفید، سال 12، شماره56 جلد2، ش2 آبان1385  دریافت فایل Download ---
13 علیت در اندیشه جلال الدین دوانی و ملاصدرا ١٣٨٧ خردنامه صدرا ، فصلنامه علمی- پژوهشی فلسفه اسلامی، ش 52 ، تابستان 1387  دریافت فایل Download ---
14 توهم ناشی از یک فن ، ‌ویلیام بارت (ترجمه) ١٣٨١ فرهنگ ، ویژه غربشناسی ، سال پانزدهم ،شمارة اول ودوم ،ش41و42 ، بهار و تابستان 1381  دریافت فایل Download ---
15 اراده اخلاقی ، ‌ویلیام بارت (ترجمه) ١٣٨٣ نامه فرهنگ ، سال چهاردهم ، دورة سوم ، زمستان ١٣٨٣، شمارة مسلسل ٥٤  دریافت فایل Download ---
16 مسیحیت در قرآن، دیوید مارشال (ترجمه) ١٣٨٧ رهیافتهای فکری- فلسفی معاصر در غرب (جلد سوم)به کوشش گروه غرب شناسی پژوهشگاه، تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهن ---
17 خاستگاه فلسفه تحلیلی، داگفین فولسدال (ترجمه) ١٣٨٧ رهیافتهای فکری- فلسفی معاصر در غرب (جلد چهارم) به کوشش گروه غرب شناسی پژوهشگاه، تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ف ---
18 استاد مطهری و نقد ایدئالیسم ١٣٩٠ حکمت معاصر، دو فصلنامه علمی- پژوهشی، سال دوم ، شماره اول، بهار و تابستان1390  دریافت فایل Download ---
19 تلقی انگلیسی اتریشی از فلسفة تحلیلی ١٣٩١ غر بشناسی بنیادی، دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شمارة اول، بهار و تابستان 1391  دریافت فایل Download ---
20 Islamic Ethics and Intrinsic Value of Human Being 2012-١٣٩١ Journal of Philosophical Investigations, University of Tabriz,Volume 6, No. 11, Autumn & Winter 2012  دریافت فایل Download ---
21 کاوشی در ریشه های تقابل فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره ای ١٣٩٠ ذهن، فصلنامه علمی-بزوهشی معرفت شناسی و حوزه های مرتبط، سال دوازدهم، شماره ٤٨، زمستان ١٣٩٠  دریافت فایل Download ---
22 تقسیم فلسفه معاصر به تحلیلی و قاره ای 1392 متافیزیک، مجله علمی- پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دنشگاه اصفهان، سال چهل و نهم، دوره جدید، سال پنجم، شماره 15، به  دریافت فایل Download ---
23 مطهری و نسبت میان علم و دین 1392 پژوهشهای علم و دین(علمی-پژوهشی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1392 ، صص 2  دریافت فایل Download نمایش پیوند
24 نقد و بررسی کتاب رویکرد استاد مطهری به علم و دین 1393 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی (علمی پژوهشی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهاردهم، شماره  دریافت فایل Download ---
25 نگاهی به نگرش های فلسفی سده بیستم (نقد کتاب) 1393 کتاب نقدنامه فلسفه و کلام، ادیان و عرفان (2)، به کوشش حسین کلباسی اشتری و ملکه پندجو، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطال ---
26 تاریخ فلسفه اسلامی (نقد کتاب) 1393 کتاب نقدنامه فلسفه و کلام، ادیان و عرفان (2)، به کوشش حسین کلباسی اشتری و ملکه پندجو، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطال ---
27 نزاع علم و دین در قرن نوزدهم 1393 پژوهشهای علم و دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان1393 ص49-64  دریافت فایل Download نمایش پیوند
28 پیله وپروانه یا مرغ وقفس ارزیابی تطبیقی دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا در باب رابطه نفس و بدن 1393 خردنامه صدرا،فصلنامه علمی- پژوهشی بنیاد حکمت اسلامی صدرا، سال 19، شماره 4، پیاپی76، تابستان 1393  دریافت فایل Download ---
29 تشبیه و تنزیه نزد ابن عربی و اسپینوزا 1394 تاریخ فلسفه، فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن تاریخ فلسفه، سال پنجم، شماره چهارم، بهار 1394، شماره پیاپی 20  دریافت فایل Download ---
30 معیار فعل اخلاقی و رابطه دین و اخلاق از منظر استاد مطهری 1393 تاملات فلسفی، فصلنامه علمی- پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه زنجان، سال چهارم، شماره سیزدهم، پاییز و زمستان 1393، ص73-100.  دریافت فایل Download ---
31 استدلال خاطره نویس ویتگنشتاین در نفی زبان خصوصی 1394 حکمت و فلسفه، فصلنامه علمی پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، سال یازدهم، شماره اول، بهار 1394، ص 49 تا 68  دریافت فایل Download ---
32 نگاهی فلسفی به تأثیر اخلاق و قانون بر رعایت نظم عمومی 1394 خردنامه صدرا،فصلنامه علمی- پژوهشی بنیاد حکمت اسلامی صدرا، سال 21، شماره 1، پیاپی81، پاییز1394  دریافت فایل Download ---
33 ذات خدا و تمایز صفات او در فلسفه اسپینوزا 1395 نشریه علمی پژوهشی فلسفه دین، دوره ١٣، شماره ١، بهار ١٣٩٥ نمایش پیوند
34 نقد و بررسی کتاب پوزیتیویسم منطقی 1395 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی (مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) سال شانزدهم، شم  دریافت فایل Download ---
35 نگاه انتقادی نیچه به جایگاه اخلاق در تمدن غرب (تالیف مشترک) 1394 غربشناسی بنیادی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1394، ص 53-7  دریافت فایل Download ---
36 نقد و بررسی کتاب علم، عقل و دین 1395 پژوهشهای علم و دین (مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) دوره 7، شماره 13، تابستان و پاییز 1395، صفحه  دریافت فایل Download ---
37 پراگماتیسم و فلسفه تحلیلی 1395 تأملات فلسفی (مجله علمی پژوهشی دانشگاه زنجان) ش 17، پاییز 1395  دریافت فایل Download ---
38 The Immateriality of Perception in Mulla Sadra and Berkeley 2017 Transcendent Philosophy An International Journal for Comparative Philosophy and Mysticism : London Academy of Iranian Studies, Volume 18. December 2017  دریافت فایل Download نمایش پیوند
39 نسبت میان بازیهای زبانی، صورتهای زندگی و حیات اجتماعی انسان در ویتگنشتاین متأخر 1397 ذهن، فصلنامه علمی-بزوهشی معرفت شناسی و حوزه های مرتبط، دوره نوزدهم، شماره 74، زمستان 1397  دریافت فایل Download نمایش پیوند
40 شک و یقین در فلسفه معاصر اسلامی وغرب 1397 تاریخ فلسفه، فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن تاریخ فلسفه، سال هشتم، شماره چهارم، بهار 1397، شماره پیاپی32 نمایش پیوند
41 Intellect in Alexander of Aphrodisias and Its Impact 2018 Athens Journal of Humanities and Arts, Vol. 5, No. 4, October 2018  دریافت فایل Download نمایش پیوند
42 اخلاق دینی در اندیشه استاد مطهری 1397 پژوهشهای علم و دین (مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)سال 9، شماره اول، بهار و تابستان 1397  دریافت فایل Download نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 برهان جهان شناختی در اندیشه کانت و فلاسفه اسلامی 1379 اسفند همایش منطقه ای (ایرانی- عربی) ملاصدرا و فلسفه معاصر، ایران: جزیره کیش ---
2 پژوهشی در منابع تاریخ فلسفه اسلامی ---
3 Alexander of Aphrodisias on the intellect Athens, Greece ---
4 علیت در اندیشه جلال الدین دوانی و ملاصدرا شیراز - خرداد 1387 مکتب حکمی و فلسفی شیراز (دوازدهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتألهین شیرازی) ---
5 Ibn Sina on perception Seoul, South Korea ---
6 بزرگواری روح در اندیشه استاد مطهری اول خرداد1393 تهرا فلسفه و صلح جهانی: هجدهمین همایش ملی حکیم ملاصدرا ---
7 مطهری و اخلاق 1393/2/18 دانشگاه زنجان- چهارمین همایش ملی اخلاق: اخلاق و آداب زندگی ---
8 نسبت میان علم و دین در اندیشۀ استاد مطهری 1392/10/23-24 دومین کنگره بین المللی فلسفه دین معاصر با محوریت الهیات تطبیقی، علم و دین / علم دینی، تنوع ادیان و فلسفۀ دین و حکمت اسلا ---
9 The Immateriality of Perception in Mulla Sadra and Berkeley Porto - Portuguese , 8-9 September 2016 2th Portuguess Congress of Philosophy ---
10 راه رسیدن به نظم عمومی، راهی اخلاقی است یا حقوقی و یا هر دو؟ 1394 فلسفه و نظم عمومی (نوزدهمین همایش ملی حکیم ملاصدرا) اول خرداد 1394 ---
11 Plantinga on Foreknowledge and Free Will 2017,Voronezh,Russia Alvin Plantinga's Work in Philosophy of Religion نمایش پیوند
12 فلسفه پرستش: تأملی در غایت اخلاقی مناسک دینی 1397 فلسفه، پرستش و نیایش(بیست و دومین همایش ملی حکیم ملاصدرا) نمایش پیوند
13 نیاز انسان به فلسفه 1395 فلسفه و جهان عاری از فلسفه (بیستمین همایش ملی حکیم ملاصدرا) نمایش پیوند
14 فضای مجازی و بسط هویت شخصی 1396 فلسفه در مواجهه با فضای مجازی (بیست و یکمین همایش ملی حکیم ملاصدرا) نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدارس و دانشگاههای اسلامی و غربی در قرون وسطی(تألیف مشترک) 1379 تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ---
2 رهیافتهای فکری- فلسفی معاصر در غرب (جلد چهارم)(تألیف مشترک) 1387 تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ---
3 رهیافتهای فکری- فلسفی معاصر در غرب (جلد ششم)(تألیف مشترک) 1389 تهران : پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی ---
4 اسکندر افرودیسی: شارح بزرگ ارسطو 1389 تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ---
5 تاریخ فلسفه اسلامی، ویراسته سید حسین نصر و الیور لیمن، ترجمه دو فصل( ابن باجه و ابن طفیل) ازجلد دوم 1386 تهران : انتشارات حکمت ---
6 پیدایش فلسفه تحلیلی ، ویراسته هانس یوهان گلاک (ترجمه) 1393 500 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ---
7 دانشگاه در بستر محلی (تألیف مشترک) (مقاله: جایگاه و نقش علوم انسانی در آسیب شناسی فرهنگی) 1396 1000 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی  دریافت فایل Download نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخ فلسفه یونان ---
2 تاریخ فلسفه اسلامی ---
3 علم کلام ---
4 تاریخ فلسفه جدید و معاصر ---
5 علم اصول ---
6 فلسفه اسلامی ---
7 فلسفه اخلاق ---
8 فلسفه علوم ---
9 تاریخ فلسفه از بیکن تا هیوم ---
10 فلسفه تطبیقی ---
11 فلسفه تعلیم و تربیت ---
12 متافیزیک و فلسفه عمومی در غرب ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فلسفه های تحلیلی زبانی (کارشناسی ارشد) ---
2 فلسفه أرسطو (کارشناسی ارشد) ---
3 فلسفه أرسطو (دکتری) ---
4 فلسفه تحلیلی (دکتری) ---
5 صفات خدا (کارشناسی ارشد) ---
6 فلسفه غرب 1و2 (کارشناسی ارشد) ---
7 حکمت متعالیه (دکتری) ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 ترجمه کتاب The Rise of Analytic Philosophy ویراسته یوهان گلاک 1390 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ---

پروژه های در دست انجام

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 ترجمه کتاب بیکن (Bacon) از مجموعه Past Masters ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه فلسفه 1385/11/8 1390/10 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392/6/6 1394/10/1 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 1394/10/1 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---