۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
 • درجه علمی : استاد
 • گروه آموزشی : فلسفه
 • تاریخ تولد : 1342
 • نشانی :
 • شماره اتاق : 838
 • شماره تلفن دفتر : 02833901664
 • وبگاه شخصی :
 • رایانامه : ahesamifar@hum.ikiu.ac.ir & ahesamifar@yahoo.com
 • نسخه انگلیسی (English)

   شرح حال علمی         

تحصیلات: کارشناسی فلسفه (1368) کارشناسی ارشد فلسفه (1372) دکتری فلسفه(1378) هر سه از گروه فلسفه دانشگاه تهران.

شغل : استاد گروه فلسفه و معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی.

فعالیت اجرایی: مدیر گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی از تاریخ 8/11/1385 تا تاریخ 19/10/1390، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از تاریخ 6/6/1392 تا تاریخ 12/11/1393، معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از تاریخ 12/11/1393 تا تاریخ 30/9/1394، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از تاریخ 1/10/1394 ادامه دارد.

عضویت : عضو هیأت تحریریه مجله های علمی پژوهشی پژوهشهای فلسفی، متافیزیک ، تاریخ فلسفه، فلسفه دین، اندیشه معماری و جستارهای فلسفه دین، عضو انجمن بین المللی ملاصدرا، عضو انجمن بین المللی فلسفه دین.

 

الف ) تألیف کتاب:

1. مدارس و دانشگاههای اسلامی و غربی در قرون وسطی، زیر نظر دکتر مجتهدی

 با همکاری دکتر حسین کلباسی، دکتر عبدالرزاق حسامی فر، دکتر حمید طالب زاده، دکتر محمد ایلخانی و سارا ایلخانی، تهران : پژوهشگاه علوم انسانی وتحقیقات فرهنگی، 1379.

2. رهیافتهای فکری- فلسفی معاصر در غرب (جلد چهارم)(تألیف مشترک)، به کوشش گروه غرب شناسی پژوهشگاه، تهران :  پژوهشگاه علوم انسانی و تحقیقات  فرهنگی، 1387. 

3. رهیافتهای فکری- فلسفی معاصر در غرب (جلد ششم)(تألیف مشترک)، به کوشش گروه غرب شناسی پژوهشگاه، تهران :  پژوهشگاه علوم انسانی و تحقیقات  فرهنگی، 1388. 

4. اسکندر افرودیسی: شارح بزرگ ارسطو، پژوهشگاه علوم انسانی و تحقیقات  فرهنگی، 1389.

5. دانشگاه در بستر محلی: دانشگاه بین المللی امام خمینی، (تألیف مشترک)، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1396.

 

ب) ترجمه کتاب:

1. تاریخ فلسفه اسلامی، ویراسته: سید حسین نصر و اولیور لیمن، جلد دوم، دو فصل ابن باجه (ص 43-75) و ابن طفیل (ص 77-105)، تهران: انتشارات حکمت، 1386.

2. پیدایش فلسفه تحلیلی، ویراسته هانس یوهان گلاک، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و تحقیقات  فرهنگی، 1393.

ج ) تألیف مقاله علمی پژوهشی:

 1. ادله غزالی و رازی در رد و اثبات تجرد نفس، مقالات و بررسیها (فلسفه و کلام اسلامی)  نشریة علمی- پژوهشی دانشکدة الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، دفتر 76(2)، سال سی و هفتم، پاییز و زمستان 1383، ص 67-91.
 2. فلسفه اسلامی و ایده الیسم , نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز (علمی- پژوهشی) شماره تخصصی فلسفه , بهار1384 سال48 ,شماره مسلسل194، ص 75-116.
 3. تفسیر وصف الحالی از دیدگاه ویتگنشتاین در باب دین، انجمن معارف اسلامی، فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن معارف اسلامی ایران، سال اول، شماره سوم، تابستان 1384، ص 109-133.
 4. ماهیت نفس در کلام اسلامی، اندیشه دینی (علمی- پژوهشی) فصلنامه دانشگاه شیراز، شماره 18، بهار1385، ص 113-134.
 5. براهین   اثبات  وجود  خدا در آثار اسپینوزا (علمی_ پژوهشی)، نامه حکمت فصلنامه دانشگاه امام صادق، شماره 8 سال چهارم پاییز و زمستان1385، ص 89-117.
 6. نقد و بررسی کتاب فلسفه تحلیلی در قرن بیستم، علمی_ پژوهشی(نقد کتاب)، نامه مفید: نامه فلسفی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه مفید، سال 12، شماره56 جلد2، ش2 آبان1385، ص 115-122.
 7. علیت در اندیشه جلال الدین دوانی و ملاصدرا، خردنامه صدرا ، فصلنامه علمی- پژوهشی فلسفه اسلامی،  ش 52، تابستان 1387، ص 27-39.
 8. استاد مطهری و نقد ایدئالیسم، حکمت معاصر، دو فصلنامه علمی- پژوهشی، سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان1390، ص 43-59.
 9. کاوشی در ریشه های تقابل فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره ای، ذهن، فصلنامه علمی-بزوهشی معرفت شناسی و حوزه های مرتبط، سال دوازدهم، شماره ٤٨، زمستان ١٣٩٠، ص 131-153.
 10. تلقی انگلیسی اتریشی از فلسفة تحلیلی، غربشناسی بنیادی، دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شمارة اول، بهار و تابستان 1391، ص 39-54.
 11. تقسیم فلسفه معاصر به تحلیلی و قاره ای، متافیزیک، مجله علمی- پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دنشگاه اصفهان، سال چهل و نهم، دوره جدید، سال پنجم، شماره 15، بهار و تابستان 1392، ص63- 76.
 12. مطهری و نسبت میان علم و دین، پژوهشهای علم و دین(علمی-پژوهشی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1392، صص 25-42.
 13. نقد و بررسی کتاب رویکرد استاد مطهری به علم و دین، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی (علمی پژوهشی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهاردهم، شماره دوم، تابستان 1393، ص1-11.
 14. «پیله و پروانه» یا «مرغ و قفس»؟ ارزیابی تطبیقی دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا در باب رابطه نفس و بدن، خردنامه صدرا، فصلنامه علمی پژوهشی، سال 19، شماره 4، شماره پیاپی 76، تابستان 1393، ص 73-86، نویسندگان: نواب مقربی، عبدالرزاق حسامی فر.
 15. نزاع علم و دین در قرن نوزدهم، پژوهش های علم و دین، دو فصل نامه علمی پژوهشی، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1393، ص 49-64.
 16. معیار فعل اخلاقی و رابطه دین و اخلاق از منظر استاد مطهری، تأملات فلسفی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه زنجان، سال چهارم، شماره سیزدهم، پاییز و زمستان 1393، ص 73-100.
 17. تشبیه و تنزیه نزد ابن عربی و اسپینوزا، تاریخ فلسفه، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن بین المللی تاریخ فلسفه، سال پنجم، شماره چهارم، بهار 1394،(شماره پیاپی 20)، ص 85-106، نویسندگان: عبدالرزاق حسامی فر، پدرام پور مهران.
 18. نگاهی فلسفی به تأثیر اخلاق و قانون بر رعایت نظم عمومی، خردنامه صدرا، فصلنامه علمی پژوهشی، سال 21، شماره 1، شماره پیاپی 81، پاییز 1394، ص 5-20.
 19. استدلال خاطره نویس ویتگنشتاین در نفی زبان خصوصی، حکمت و فلسفه، فصلنامه علمی پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، سال یازدهم، شماره اول، بهار 1394، ص 49 تا 68.
 20. نگاه انتقادی نیچه به جایگاه اخلاق در تمدن غرب، غربشناسی بنیادی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم، شماره دوم، پاییز و زمستان ١٣٩٤، ص 53-72، نویسندگان: مریم عرب، عبدالرزاق حسامی فر، سید مسعود سیف،  محمد حسن حیدری.
 21. پراگماتیسم و فلسفه تحلیلی، تأملات فلسفی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه زنجان، سال ششم، شماره 17، پاییز و زمستان 1395، ص 189-218.
 22. ذات خدا و تمایز صفات او در فلسفه اسپینوزا، فلسفه دین، دوره ١٣، شماره ١، بهار 1395، ص 1-22، نویسندگان: عبدالرزاق حسامی فر و سید مسعود سیف.
 23. نقد و بررسی کتاب علم، عقل و دین، پژوهشهای علم و دین (مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) دوره ٧، شماره ١٣، تابستان و پاییز ١٣٩٥، ص 67-80.
 24. نقد و بررسی کتاب پوزیتیویسم منطقی، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی (مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) سال شانزدهم، شماره سوم، مرداد و شهریور 1395، ص1- 16.
 25. نسبت میان بازیهای زبانی، صورتهای زندگی و حیات اجتماعی انسان در ویتگنشتاین متأخر، ذهن، فصلنامه علمی-بزوهشی معرفت شناسی و حوزه های مرتبط، دوره نوزدهم، شماره ٧٤، زمستان ١٣٩٧، ص 113-136، نویسندگان: مهدی دهاقین،  عبدالرزاق حسامی فر،  سید مسعود سیف،  محمد حسن حیدری.
 26. شک و یقین در فلسفه معاصر اسلامی وغرب، تاریخ فلسفه، فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن تاریخ فلسفه، سال هشتم، شماره چهارم، بهار ١٣٩٧، شماره پیاپی٣٢، ص 61-80.
 27. اخلاق دینی در اندیشه استاد مطهری، پژوهشهای علم و دین (مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) سال 9، شماره اول، بهار و تابستان ١٣٩7، ص 77-97.
 28.  پارادوکس مور و نظر ویتگنشتاین در باره آن،  پژوهشهای معرفت شناختی، مجله علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، شماره 17، بهار و تابستان ١٣٩8، ص 7-24.   
 29. سولیپسیسم در تراکتاتوس؛ سه تفسیر متفاوت، متافیزیک، مجله علمی- پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دنشگاه اصفهان، سال چهل و نهم، دوره جدید، سال یازدهم، شماره 27، بهار و تابستان 1398، ص 111-127، نویسندگان: عبدالرزاق حسامی فر، زینب قنبرلو، علی فتح طاهری، سید مسعود سیف.
 30. انگیزه­های سیاسی تفکر فلسفی رورتی، پژوهشهای فلسفی، مجله علمی- پژوهشی دانشگاه تبریز، سال14 ,شماره 30، ص 187- 205، بهار1399 ، نویسندگان: نبی­اله سلیمانی، عبدالرزاق حسامی فر، محمد حسن حیدری، شیرزاد پیک حرفه.
 31. هستی شناسی اعتباریات؛ اعتبار بمثابه نحوه هستی انسان در جهان مادی، خردنامه صدرا، فصلنامه علمی پژوهشی، سال 25، شماره 2، شماره پیاپی 98، زمستان 1398، ص 63-74، نویسندگان: سید امین میرحسینی، سید مسعود سیف، عبدالرزاق حسامی فر، علی فتح طاهری.
 32. نقد و بررسی کتاب تاریخ فلسفه تحلیلی: از بولتسانو تا ویتگنشتاین، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، ماه نامه علمی (مقاله علمی پژوهشی) سال 20، شماره 3، خرداد 1399، ص 109-130.
 33. تحلیل مقابله نیچه با دین مسیحیت در قالب تفسیرهای اسطوره ای و فلسفی، پژوهشهای علم و دین (مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، سال 11، شماره اول، بهار و تابستان 1399، ص 173-193، نویسندگان: سید حسن فلسفی طلب، سید مسعود سیف، عبدالرزاق حسامی فر.
 34. تصورات فطری در اندیشة دکارت و نقد آن با تکیه بر مبانی صدرایی، تاریخ فلسفه، فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن تاریخ فلسفه، سال دوازدهم، شماره یکم، تابستان١٤٠٠، ص ٤١-٥٨، نویسندگان: مریم صمدیه، عبدالرزاق حسامی فر.
 35. نقد و بررسی کتاب تاریخ فلسفه: از دکارت تا لایب نیتس، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، ماهنامه علمی (مقاله علمی پژوهشی) سال 21، شماره 11، بهمن1400، ص 113-129.
 36. بررسی و نقد خوانش انتقادی پوپراز معرفت شناسی کانت، ذهن، فصلنامه علمی-بزوهشی معرفت شناسی و حوزه های مرتبط، دوره 22، شماره 87، زمستان پاییز 1400، ص 81-107، نویسندگان: نعمت الله عاملی، علی فتح طاهری،  عبدالرزاق حسامی فر،  سید مسعود سیف.
 37. ضرورت ترجمه متون فلسفی و بایسته های آن، اندیشه فلسفی، مجله علمی دانشگاه تربیت مدرس، دوره 2، شماره 2، بهار 1401، ص 139-155.
 38. رورتی در مقابل هابرماس، چرخش پراگماتیک نسبت به صدق و کاربست آن در سازماندهی روابط توجیهی، پژوهشهای فلسفی، مجله علمی- پژوهشی دانشگاه تبریز، دوره 16 ,شماره 40، ص 378- 394، آبان 1401 ، نویسندگان: ایمان رحیم نصیریان، عبدالرزاق حسامی فر، سیدمسعود سیف، محمدحسن حیدری.
 39. تحلیل و بررسی مبانی معرفت شناختی اخلاق در فلسفه ریچارد رورتی، اندیشه فلسفی، مجله علمی دانشگاه تربیت مدرس، دوره 2، شماره 2، بهار 1401، ص 139-155.
 40. مفهوم معنا در منطق معنای ژیل دلوز، پژوهشهای فلسفی، مجله علمی- پژوهشی دانشگاه تبریز، دوره 16 ,شماره 40، ص 407- 428، آبان 1401 ، نویسندگان: پریسا شکورزاده، علی فتح طاهری، عبدالرزاق حسامی فر.
 41. نقد و بررسی کتاب گزارشی تحلیلی از فلسفة اصالت تصوری برکلی، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، ماهنامه علمی (مقاله علمی پژوهشی) سال 22، شماره 9، آذر 1401، ص 343-364.
 42. سیمون دوبوار: از مادری به سوی دیگری؟، پژوهشهای هستی شناختی، دو فصلنامه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، نویسندگان: مظاهر اصالتی، عبدالرزاق حسامی فر (نامه پذیرش).
 43. تحلیلی از معراج پیامبر گرامی اسلام (ص) بر اساس مبانی فلسفی ابن سینا و ملاصدرا، خردنامه صدرا، فصلنامه علمی پژوهشی، سال 29، شماره 1، شماره پیاپی 111، بهار 1402، نویسندگان: مریم صمدیه، عبدالرزاق حسامی فر(نامه پذیرش).
 44. تحلیل و بررسی دیدگاه جیگوان کیم در باره علیت ذهنی، پژوهش های مابعدالطبیعی، مجله علمی دانشگاه خوارزمی، شماره 7، بهار و تابستان 1402 نویسندگان: محمد مهدی مقدس، عبدالرزاق حسامی فر (نامه پذیرش).

 

 1.  Islamic Ethics and Intrinsic Value of Human Being, Journal of Philosophical Investigations, University of Tabriz, Vol. 6, No. 11, Autumn & Winter 2012, pp. 109-119.  
 2. Plantinga on Divine Foreknowledge and Free Will, Journal of Philosophical Investigations, University of Tabriz Vol. 13, No. 28, Fall 2019, pp. 247-261.

 

 

 

د) مجلات خارجی

 

 1. The Immateriality of Perception in Mulla Sadra and Berkeley, Transcendent Philosophy,

 London Academy of Iranian Studies, Vol. 18, Dec. 2017, pp. 77-94.

 1. Intellect in Alexander of Aphrodisiac and Its Impact upon Muslim Philosophers, Athens Journal of Humanities and Arts, Vol. 5, No. 4, October 2018, pp. 447-468, Authors: Abdurrazzaq Hesamifar and Alinaqi Baqershahi.
 2. Wittgenstein’s Tractatus and the Descriptiveness of Elementary Propositions, Synthesis Philosophica, Vol. 36, No. 1/2021, p. 171–189, Scopus index, Authors: Abdurrazzaq Hesamifar and Alinaqi Baqershahi.

ه ) تألیف سایر مقالات:

 1. اگزیستانسیالیسم والهیات، کیهان فرهنگی، (قسمت اول) شماره 140،اسفند1376، ص 36-40، و (قسمت دوم) شماره 141، فروردین واردیبهشت 1377، ص 34-39.
 2. فیلسوفی که حقیقت را می‌جست، کیهان فرهنگی ، شماره 149، بهمن1377، ص 5-9.
 3. برهان جهان‌شناختی در فلسفه غرب، خردنامه صدرا، فصلنامه علمی- ترویجی فلسفه اسلامی،  شماره 23، بهار 1380، ص 70-80.
 4. برهان جهان شناختی در اندیشه کانت و فلاسفه اسلامی، خردنامه صدرا ، فصلنامه علمی- ترویجی فلسفه اسلامی،  شماره 28، تابستان 1381، ص 83-93.
 5. یقین در ویتگنشتاین (با نگاهی به در بارة یقین او)، فلسفه کلام ادیان عرفان، نقد نامه همایش اسما (دفتر دوم)، تهران : دبیرخانه همایش اسما، 1384، ص 59-75.
 6. تاریخ فلسفه اسلامی (نقد کتاب) کتاب نقدنامه فلسفه و کلام، ادیان و عرفان (2)، به کوشش حسین کلباسی اشتری و ملکه پندجو، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1393، ص77-87.
 7. مقدمه ای بر تراکتاتوس ویتگنشتاین (نقد کتاب) نقد در تراز جهانی: نقدنامه کتب در تراز جهانی، جلد دوم، به کوشش سید حسین حسینی، پژوهشگاه علوم انسانی و تحقیقات  فرهنگی، 1393.
 8. نگاهی به نگرش های فلسفی سده بیستم (نقد کتاب) کتاب نقدنامه فلسفه و کلام، ادیان و عرفان (2)، به کوشش حسین کلباسی اشتری و ملکه پندجو، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1393، ص53-63.
 9.  بررسی و نقد ترجمه کتاب های آبی و قهوه ای ویتگنشتاین، نامه علوم انسانی، تابستان و پاییز 1387 - شماره 18 ، ص 103 تا 118.

و) ترجمه مقاله:

1.توهم ناشی از یک فن، ‌ویلیام بارت، فرهنگ، ویژه غربشناسی، سال پانزدهم،شمارة اول ودوم،ش41و42، بهار و تابستان 1381.

2.اراده اخلاقی، ‌ویلیام بارت، نامه فرهنگ، سال چهاردهم، دورة سوم، زمستان 1383، شمارة مسلسل 54. 

3. مسیحیت در قرآن، دیوید مارشال، رهیافتهای فکری- فلسفی معاصر در غرب (جلد سوم) به کوشش گروه غرب شناسی پژوهشگاه، تهران :  پژوهشگاه علوم انسانی و تحقیقات  فرهنگی،1387.

4.خاستگاه فلسفه تحلیلی، داگفین فولسدال، رهیافتهای فکری- فلسفی معاصر در غرب (جلد چهارم) به کوشش گروه غرب شناسی پژوهشگاه، تهران :  پژوهشگاه علوم انسانی و تحقیقات  فرهنگی، 1387.

6.ترجمه حدود 25 مقاله از مجموعه مقالات همایش جهانی حکیم ملاصدرا و سرویراستاری علمی تمام مجموعه شامل 12 جلد، تهران : انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا 1380-1383.

ز) شرکت در همایش:

1. همایش منطقه ای (ایرانی- عربی) ملاصدرا و فلسفه معاصر، ایران : جزیره کیش، 25-29 اسفند 1379، عنوان مقاله: برهان جهان شناختی در اندیشه کانت و فلاسفه اسلامی.

2. دومین همایش جهانی حکمت متعالیه و ملاصدرا، ایران : تهران،1- 5 خرداد1383. عنوان مقاله: نفی ایده آلیسم در فلسفه اسلامی.

3. همایش بررسی متون و منابع حوزه های: فلسفه، کلام، ادیان و عرفان (همایش اسما)، ایران : تهران و قم، 30-31 فروردین (تهران) 1 اردیبهشت (قم)1384، عنوان مقاله: پژوهشی در منابع تاریخ فلسفه اسلامی.

4. همایش فلسفه، یونان: آتن، یکم تا پنجم ژوئن 2007 / 12 تا 16 خرداد 1386، عنوان مقاله:

    عقل در اسکندر افرودیسی ( (Alexander of Aphrodisias on the intellect.

5.همایش مکتب شیراز، شیراز، دوم تا چهارم خرداد1387، عنوان مقاله:علیت در اندیشه جلال الدین دوانی و ملاصدرا.

6. بیست و دومین همایش جهانی فلسفه، کره جنوبی: دانشگاه ملی سئول، 30ژوئن تا 5 اگوست 2008/ 9 تا 14 مرداد 1387، عنوان مقاله: ادراک در ابن سینا (Ibn Sina on perception).

7. هجدهمین همایش ملی حکیم ملاصدرا: همایش فلسفه و صلح جهانی، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، اول خرداد 1393، تهران، عنوان مقاله: بزرگواری روح در اندیشه استاد مطهری.

8. چهارمین همایش ملی اخلاق: همایش اخلاق و آداب زندگی، 18 اردیبهشت 1393، دانشگاه زنجان، عنوان مقاله: مطهری و اخلاق.

9. نوزدهمین همایش ملی حکیم ملاصدرا: فلسفه و نظم عمومی، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، اول خرداد 1394، تهران، عنوان مقاله: راه رسیدن به نظم عمومی، راهی اخلاقی است یا حقوقی و یا هر دو.

10. همایش فلسفه تطبیقی، دانشگاه اصفهان، 1394، عنوان مقاله: مطالعه­ای تطبیقی درباب ادراکات در اندیشه ملاصدرا و بارکلی.

11. بیستمین همایش ملی حکیم ملاصدرا: فلسفه و جهان عاری از فلسفه، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، اول خرداد 1395، تهران، عنوان مقاله: نیاز انسان به فلسفه.

12. همایش فلسفه، پرتغال، دانشگاه پورتو، 1395، عنوان مقاله: تجرد ادراک در ملاصدرا و بارکلی.      

(The Immateriality of Perception in Mulla Sadra and Berkeley)

13. بیست و یکمین همایش ملی حکیم ملاصدرا: فلسفه در مواجهه با فضای مجازی، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 31 اردیبهشت 1396، تهران، عنوان مقاله: فضای مجازی و بسط هویت شخصی.

14. همایش فلسفه پلانتینگا (Alvin Plantinga's Work in Philosophy of Religion)، دانشگاه ورونژ، روسیه، 1396، عنوان مقاله: علم پیشین الهی و اختیار در پلانتینگا  . (Plantinga on Foreknowledge and Free Will)

15. همایش 130 سال لودویگ ویتگنشتاین: 1889-2019 (130 years Ludwig Wittgenstein: 1889-2019) دانشگاه صوفیه، صوفیه، بلغارستان، 16 و 17 اکتبر 2019، 25-26 مهر  1398، عنوان مقاله: تراکتاتوس و وجه توصیفی گزاره های ابتدایی(Tractatus and the descriptiveness of elementary propositions)

 

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی فلسفه 1363 1368 گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد فلسفه 1369 1372 گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ---
3 دکترای فلسفه 1372 1378 گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور 1391/10/1 1392/6/31 دانشگاه غرب استرالیا ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 فلسفه ارسطو، فلسفه صدرالمتألهین ---
2 فلسفه تحلیلی، فلسفه دین،فلسفه اخلاق، فلسفه علوم ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ممتاز خوشنویسی انجمن خوشنویسان ایران ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فیلسوفی که حقیقت را می‌جست ١٣٧٧ کیهان فرهنگی ، ش 149 ،بهمن ١٣٧٧ نمایش پیوند
2 اگزیستانسیالیسم والهیات ١٣٧٦ کیهان فرهنگی ش١٤٠،اسفند ١٣٧٦ و ش١٤١، فروردین و اردیبهشت ١٣٧٧ نمایش پیوند
3 برهان جهان‌شناختی در فلسفه غرب ١٣٨٠ خردنامه صدرا ، فصلنامه علمی- ترویجی فلسفه اسلامی، ش23 ، بهار 1380  دریافت فایل Download ---
4 برهان جهان شناختی در اندیشه کانت و فلاسفه اسلامی ١٣٨١ خردنامه صدرا ، فصلنامه علمی- ترویجی فلسفه اسلامی، ش ٢٨، تابستان ١٣٨١ .  دریافت فایل Download ---
5 یقین در ویتگنشتاین (با نگاهی به در بارة یقین او) ١٣٨٤ فلسفه کلام ادیان عرفان ، نقد نامه همایش اسما (دفتر دوم) تهران : دبیرخانه همایش اسما ---
6 ادله غزالی و رازی در رد و اثبات تجرد نفس ١٣٨٣ مقالات و بررسیها (فلسفه و کلام اسلامی) نشریة علمی- پژوهشی دانشکدة الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، دفتر 76(2) ، سال  دریافت فایل Download ---
7 فلسفه اسلامی و ایده الیسم ١٣٨٤ نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز (علمی- پژوهشی) شماره تخصصی فلسفه، بهار ١٣٨٤سال ٤٨، شما  دریافت فایل Download ---
8 تفسیر وصف الحالی از دیدگاه ویتگنشتاین در باب دین ١٣٨٤ انجمن معارف اسلامی ، فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن معارف اسلامی ایران، سال اول ، شماره سوم ، تابستان ١٣٨٤  دریافت فایل Download ---
9 ماهیت نفس در کلام اسلامی ١٣٨٥ اندیشه دینی (علمی- پژوهشی) فصلنامه دانشگاه شیراز، شماره 18 ، بهار85  دریافت فایل Download ---
10 براهین اثبات وجود خدا در آثار اسپینوزا ١٣٨٥ نامه حکمت فصلنامه علمی_ پزوهشی دانشگاه امام صادق، سال دوم ، شماره اول، بهار و تابستان 1390  دریافت فایل Download ---
11 پژوهشی در منابع تاریخ فلسفه اسلامی ، . ١٣٨٥ همایش بررسی متون و منابع حوزه های: فلسفه ، کلام ، ادیان و عرفان (همایش اسما) ، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی ---
12 نقد و بررسی کتاب فلسفه تحلیلی در قرن بیستم، 1385 نامه مفید، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه مفید، سال 12، شماره56 جلد2، ش2 آبان1385  دریافت فایل Download ---
13 علیت در اندیشه جلال الدین دوانی و ملاصدرا ١٣٨٧ خردنامه صدرا ، فصلنامه علمی- پژوهشی فلسفه اسلامی، ش 52 ، تابستان 1387  دریافت فایل Download ---
14 توهم ناشی از یک فن ، ‌ویلیام بارت (ترجمه) ١٣٨١ فرهنگ ، ویژه غربشناسی ، سال پانزدهم ،شمارة اول ودوم ،ش41و42 ، بهار و تابستان 1381  دریافت فایل Download ---
15 اراده اخلاقی ، ‌ویلیام بارت (ترجمه) ١٣٨٣ نامه فرهنگ ، سال چهاردهم ، دورة سوم ، زمستان ١٣٨٣، شمارة مسلسل ٥٤  دریافت فایل Download ---
16 مسیحیت در قرآن، دیوید مارشال (ترجمه) ١٣٨٧ رهیافتهای فکری- فلسفی معاصر در غرب (جلد سوم)به کوشش گروه غرب شناسی پژوهشگاه، تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهن ---
17 خاستگاه فلسفه تحلیلی، داگفین فولسدال (ترجمه) ١٣٨٧ رهیافتهای فکری- فلسفی معاصر در غرب (جلد چهارم) به کوشش گروه غرب شناسی پژوهشگاه، تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ف ---
18 استاد مطهری و نقد ایدئالیسم ١٣٩٠ حکمت معاصر، دو فصلنامه علمی- پژوهشی، سال دوم ، شماره اول، بهار و تابستان1390  دریافت فایل Download ---
19 تلقی انگلیسی اتریشی از فلسفة تحلیلی ١٣٩١ غر بشناسی بنیادی، دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شمارة اول، بهار و تابستان 1391  دریافت فایل Download ---
20 Islamic Ethics and Intrinsic Value of Human Being 2012-١٣٩١ Journal of Philosophical Investigations, University of Tabriz,Volume 6, No. 11, Autumn & Winter 2012  دریافت فایل Download ---
21 کاوشی در ریشه های تقابل فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره ای ١٣٩٠ ذهن، فصلنامه علمی-بزوهشی معرفت شناسی و حوزه های مرتبط، سال دوازدهم، شماره ٤٨، زمستان ١٣٩٠  دریافت فایل Download ---
22 تقسیم فلسفه معاصر به تحلیلی و قاره ای 1392 متافیزیک، مجله علمی- پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دنشگاه اصفهان، سال چهل و نهم، دوره جدید، سال پنجم، شماره 15، به  دریافت فایل Download ---
23 مطهری و نسبت میان علم و دین 1392 پژوهشهای علم و دین(علمی-پژوهشی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1392 ، صص 2  دریافت فایل Download نمایش پیوند
24 نقد و بررسی کتاب رویکرد استاد مطهری به علم و دین 1393 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی (علمی پژوهشی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهاردهم، شماره  دریافت فایل Download ---
25 نگاهی به نگرش های فلسفی سده بیستم (نقد کتاب) 1393 کتاب نقدنامه فلسفه و کلام، ادیان و عرفان (2)، به کوشش حسین کلباسی اشتری و ملکه پندجو، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطال ---
26 تاریخ فلسفه اسلامی (نقد کتاب) 1393 کتاب نقدنامه فلسفه و کلام، ادیان و عرفان (2)، به کوشش حسین کلباسی اشتری و ملکه پندجو، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطال ---
27 نزاع علم و دین در قرن نوزدهم 1393 پژوهشهای علم و دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان1393 ص49-64  دریافت فایل Download نمایش پیوند
28 پیله وپروانه یا مرغ وقفس ارزیابی تطبیقی دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا در باب رابطه نفس و بدن کار مشترک 1393 خردنامه صدرا،فصلنامه علمی- پژوهشی بنیاد حکمت اسلامی صدرا، سال 19، شماره 4، پیاپی76، تابستان 1393  دریافت فایل Download ---
29 تشبیه و تنزیه نزد ابن عربی و اسپینوزا کار مشترک 1394 تاریخ فلسفه، فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن تاریخ فلسفه، سال پنجم، شماره چهارم، بهار 1394، شماره پیاپی 20  دریافت فایل Download ---
30 معیار فعل اخلاقی و رابطه دین و اخلاق از منظر استاد مطهری 1393 تاملات فلسفی، فصلنامه علمی- پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه زنجان، سال چهارم، شماره سیزدهم، پاییز و زمستان 1393، ص73-100.  دریافت فایل Download ---
31 استدلال خاطره نویس ویتگنشتاین در نفی زبان خصوصی 1394 حکمت و فلسفه، فصلنامه علمی پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، سال یازدهم، شماره اول، بهار 1394، ص 49 تا 68  دریافت فایل Download ---
32 نگاهی فلسفی به تأثیر اخلاق و قانون بر رعایت نظم عمومی 1394 خردنامه صدرا،فصلنامه علمی- پژوهشی بنیاد حکمت اسلامی صدرا، سال 21، شماره 1، پیاپی81، پاییز1394  دریافت فایل Download ---
33 ذات خدا و تمایز صفات او در فلسفه اسپینوزا کار مشترک 1395 نشریه علمی پژوهشی فلسفه دین، دوره ١٣، شماره ١، بهار ١٣٩٥ نمایش پیوند
34 نقد و بررسی کتاب پوزیتیویسم منطقی 1395 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی (مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) سال شانزدهم، شم  دریافت فایل Download ---
35 نگاه انتقادی نیچه به جایگاه اخلاق در تمدن غرب (تالیف مشترک) کار مشترک 1394 غربشناسی بنیادی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1394، ص 53-7  دریافت فایل Download ---
36 نقد و بررسی کتاب علم، عقل و دین 1395 پژوهشهای علم و دین (مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) دوره 7، شماره 13، تابستان و پاییز 1395، صفحه  دریافت فایل Download ---
37 پراگماتیسم و فلسفه تحلیلی 1395 تأملات فلسفی (مجله علمی پژوهشی دانشگاه زنجان) ش 17، پاییز 1395  دریافت فایل Download ---
38 The Immateriality of Perception in Mulla Sadra and Berkeley 2017 Transcendent Philosophy An International Journal for Comparative Philosophy and Mysticism : London Academy of Iranian Studies, Volume 18. December 2017  دریافت فایل Download نمایش پیوند
39 نسبت میان بازیهای زبانی، صورتهای زندگی و حیات اجتماعی انسان در ویتگنشتاین متأخر کار مشترک 1397 ذهن، فصلنامه علمی-بزوهشی معرفت شناسی و حوزه های مرتبط، دوره نوزدهم، شماره 74، زمستان 1397  دریافت فایل Download نمایش پیوند
40 شک و یقین در فلسفه معاصر اسلامی وغرب 1397 تاریخ فلسفه، فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن تاریخ فلسفه، سال هشتم، شماره چهارم، بهار 1397، شماره پیاپی32  دریافت فایل Download نمایش پیوند
41 Intellect in Alexander of Aphrodisias and Its Impact co-author 2018 Athens Journal of Humanities and Arts, Vol. 5, No. 4, October 2018  دریافت فایل Download نمایش پیوند
42 اخلاق دینی در اندیشه استاد مطهری 1397 پژوهشهای علم و دین (مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)سال 9، شماره اول، بهار و تابستان 1397  دریافت فایل Download نمایش پیوند
43 پارادوکس مور و نظر ویتگنشتاین در باره آن 1398 نشریه علمی پژوهشی پژوهشهای معرفت شناختی،شماره 17، بهار و تابستان 1398  دریافت فایل Download نمایش پیوند
44 Plantinga on Divine Foreknowledge and Free Will 2019 Journal of Philosophical Investigations, University of Tabriz, Vol. 13 , Issue. 28, fall2019  دریافت فایل Download نمایش پیوند
45 انگیزه های سیاسی تفکر فلسفی رورتی کار مشترک 1399 پژوهشهای فلسفی، مجله علمی- پژوهشی دانشگاه تبریز، سال14 ,شماره 30، ص 187- 205، بهار1399  دریافت فایل Download نمایش پیوند
46 هستی شناسی اعتباریات؛ اعتبار بمثابه نحوه هستی انسان در جهان مادی کار مشترک 1398 خردنامه صدرا، فصلنامه علمی پژوهشی، سال 25، شماره 2، شماره پیاپی 98، زمستان 1398، ص 63-74  دریافت فایل Download نمایش پیوند
47 نقد و بررسی کتاب تاریخ فلسفه تحلیلی: از بولتسانو تا ویتگنشتاین 1399 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، ماه نامه علمی (مقاله علمی پژوهشی) سال 20، شماره 3، خرداد 1399  دریافت فایل Download نمایش پیوند
48 منطق علیه هستی شناسی در تراکتاتوس کار مشترک 1398 منطق پژوهی، دو فصلنامه علمی (مقاله علمی پژوهشی)، سال 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، ص 157-177  دریافت فایل Download نمایش پیوند
49 تحلیل مقابله نیچه با دین مسیحیت در قالب تفسیرهای اسطوره ای و فلسفی کار مشترک 1399 پژوهشهای علم و دین (مجله علمی پژوهشی )، سال 11، شماره اول، بهار و تابستان 1399، ص 173-193  دریافت فایل Download نمایش پیوند
50 Wittgenstein’s Tractatus and the Descriptiveness of Elementary Propositions co-author 2021 Synthesis Philosophica, Vol. 36, 1/2021, p.171–189  دریافت فایل Download نمایش پیوند
51 تصورات فطری در اندیشة دکارت و نقد آن با تکیه بر مبانی صدرایی کار مشترک 1400 تاریخ فلسفه، فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن تاریخ فلسفه، سال دوازدهم، شماره یکم، تابستان1400، ص 41-58  دریافت فایل Download نمایش پیوند
52 ضرورت ترجمه متون فلسفی و بایسته های آن 1401 اندیشه فلسفی، مجله علمی دانشگاه تربیت مدرس، دوره 2، شماره 2، بهار 1401، ص 139-155.  دریافت فایل Download نمایش پیوند
53 رورتی در مقابل هابرماس، چرخش پراگماتیک نسبت به صدق و کاربست آن در سازماندهی روابط توجیهی کار مشترک 1401 پژوهش های فلسفی، مجله علمی دانشگاه تبریز، دوره 16 ,شماره 40، ص 378- 394، آبان 1401  دریافت فایل Download نمایش پیوند
54 تحلیل و بررسی مبانی معرفت شناختی اخلاق در فلسفه ریچارد رورتی، کار مشترک 1401 اندیشه فلسفی، مجله علمی دانشگاه تربیت مدرس، دوره 2، شماره 2، بهار 1401  دریافت فایل Download نمایش پیوند
55 مفهوم معنا در منطق معنای ژیل دلوز کار مشترک 1401 پژوهشهای فلسفی، مجله علمی- پژوهشی دانشگاه تبریز، دوره 16 ,شماره 40، ص 407- 428، آبان 1401  دریافت فایل Download نمایش پیوند
56 نقد و بررسی کتاب گزارشی تحلیلی از فلسفة اصالت تصوری برکلی 1401 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، ماهنامه علمی (مقاله علمی پژوهشی) سال 22، شماره 9، آذر 1401  دریافت فایل Download نمایش پیوند
57 سیمون دوبوار: از مادری به سوی دیگری؟ کار مشترک (نامه پذیرش) پژوهشهای هستی شناختی، دو فصلنامه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نمایش پیوند
58 تحلیلی از معراج پیامبر گرامی اسلام (ص) بر اساس مبانی فلسفی ابن سینا و ملاصدرا، خردنامه صدرا کار مشترک (نامه پذیرش) ، فصلنامه علمی پژوهشی، سال 29، شماره 1، شماره پیاپی 111، بهار 1402 نمایش پیوند
59 تحلیل و بررسی دیدگاه جیگوان کیم در باره علیت ذهنی کار مشترک (نامه پذیرش) پژوهش های مابعدالطبیعی، مجله علمی دانشگاه خوارزمی، شماره 7، بهار و تابستان 1402 نمایش پیوند
60 بررسی و نقد خوانش انتقادی پوپراز معرفت شناسی کانت، کار مشترک 1400 ذهن، فصلنامه علمی-بزوهشی معرفت شناسی و حوزه های مرتبط، دوره 22، شماره 87، زمستان پاییز 1400  دریافت فایل Download نمایش پیوند
61 نقد و بررسی کتاب تاریخ فلسفه: از دکارت تا لایب نیتس، 1400 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، ماهنامه علمی (مقاله علمی پژوهشی) سال 21، شماره 11، بهمن1400  دریافت فایل Download نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 برهان جهان شناختی در اندیشه کانت و فلاسفه اسلامی 1379 اسفند همایش منطقه ای (ایرانی- عربی) ملاصدرا و فلسفه معاصر، ایران: جزیره کیش ---
2 پژوهشی در منابع تاریخ فلسفه اسلامی ---
3 Alexander of Aphrodisias on the intellect Athens, Greece ---
4 علیت در اندیشه جلال الدین دوانی و ملاصدرا شیراز - خرداد 1387 مکتب حکمی و فلسفی شیراز (دوازدهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتألهین شیرازی) ---
5 Ibn Sina on perception Seoul, South Korea ---
6 بزرگواری روح در اندیشه استاد مطهری اول خرداد1393 تهرا فلسفه و صلح جهانی: هجدهمین همایش ملی حکیم ملاصدرا ---
7 مطهری و اخلاق 1393/2/18 دانشگاه زنجان- چهارمین همایش ملی اخلاق: اخلاق و آداب زندگی ---
8 نسبت میان علم و دین در اندیشۀ استاد مطهری 1392/10/23-24 دومین کنگره بین المللی فلسفه دین معاصر با محوریت الهیات تطبیقی، علم و دین / علم دینی، تنوع ادیان و فلسفۀ دین و حکمت اسلا ---
9 The Immateriality of Perception in Mulla Sadra and Berkeley Porto - Portuguese , 8-9 September 2016 2th Portuguess Congress of Philosophy ---
10 راه رسیدن به نظم عمومی، راهی اخلاقی است یا حقوقی و یا هر دو؟ 1394 فلسفه و نظم عمومی (نوزدهمین همایش ملی حکیم ملاصدرا) اول خرداد 1394 ---
11 Plantinga on Foreknowledge and Free Will 2017,Voronezh,Russia Alvin Plantinga's Work in Philosophy of Religion نمایش پیوند
12 فلسفه پرستش: تأملی در غایت اخلاقی مناسک دینی 1397 فلسفه، پرستش و نیایش(بیست و دومین همایش ملی حکیم ملاصدرا) نمایش پیوند
13 نیاز انسان به فلسفه 1395 فلسفه و جهان عاری از فلسفه (بیستمین همایش ملی حکیم ملاصدرا) نمایش پیوند
14 فضای مجازی و بسط هویت شخصی 1396 فلسفه در مواجهه با فضای مجازی (بیست و یکمین همایش ملی حکیم ملاصدرا) نمایش پیوند
15 Tractatus and the Descriptiveness of Elementary Propositions University of Sofia, Bolgaria, 16-17 Oct 130years Ludwig Wittgenstein: 1889-2019 نمایش پیوند
16 برتری عدالت بر جود و جور در فلسفه سیاسی امام علی (ع) خرداد 1401 بیست و ششمین همایش بزرگداشت ملاصدرا «حکمت، حکومت، ولایت» نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدارس و دانشگاههای اسلامی و غربی در قرون وسطی(تألیف مشترک) 1379 تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ---
2 رهیافتهای فکری- فلسفی معاصر در غرب (جلد چهارم)(تألیف مشترک) 1387 تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ---
3 رهیافتهای فکری- فلسفی معاصر در غرب (جلد ششم)(تألیف مشترک) 1389 تهران : پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی ---
4 اسکندر افرودیسی: شارح بزرگ ارسطو 1389 تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ---
5 تاریخ فلسفه اسلامی، ویراسته سید حسین نصر و الیور لیمن، ترجمه دو فصل( ابن باجه و ابن طفیل) ازجلد دوم 1386 تهران : انتشارات حکمت ---
6 پیدایش فلسفه تحلیلی ، ویراسته هانس یوهان گلاک (ترجمه) 1393 500 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ---
7 دانشگاه در بستر محلی (تألیف مشترک) (مقاله: جایگاه و نقش علوم انسانی در آسیب شناسی فرهنگی) 1396 1000 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی  دریافت فایل Download نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخ فلسفه یونان ---
2 تاریخ فلسفه اسلامی ---
3 علم کلام ---
4 تاریخ فلسفه جدید و معاصر ---
5 علم اصول ---
6 فلسفه اسلامی ---
7 فلسفه اخلاق ---
8 فلسفه علوم ---
9 تاریخ فلسفه از بیکن تا هیوم ---
10 فلسفه تطبیقی ---
11 فلسفه تعلیم و تربیت ---
12 متافیزیک و فلسفه عمومی در غرب ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فلسفه های تحلیلی زبانی (کارشناسی ارشد) ---
2 فلسفه أرسطو (کارشناسی ارشد) ---
3 فلسفه أرسطو (دکتری) ---
4 فلسفه تحلیلی (دکتری) ---
5 صفات خدا (کارشناسی ارشد) ---
6 فلسفه غرب 1و2 (کارشناسی ارشد) ---
7 حکمت متعالیه (دکتری) ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 ترجمه کتاب The Rise of Analytic Philosophy ویراسته یوهان گلاک 1390 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ---

پروژه های در دست انجام

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 ترجمه کتاب بیکن (Bacon) از مجموعه Past Masters ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه فلسفه 1385/11/8 1390/10 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392/6/6 1394/10/1 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 1394/10/1 1400/11/25 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 مدیر گروه فلسفه 1400/12/16 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 H-index 2 نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نفس در ارسطو با نگاهی به نفس ناطقه در ملاصدرا 1384/7/2 دانشگاه بین المللی امام خمینی مجتبی تجلی نمایش پیوند
2 زبان در فلسفه ویتگنشتاین 1384/8/2 دانشگاه بین المللی امام خمینی مرضیه تقوی نمایش پیوند
3 اندیشه های فلسفی برتراند راسل 1384/9/26 دانشگاه بین المللی امام خمینی نواب مقربی نمایش پیوند
4 نظریات مختلف درباره زبان دین در فلسفه معاصر غرب 1386/7/1 دانشگاه بین المللی امام خمینی محمد طاهر فریدونی نمایش پیوند
5 فلسفه جان ال. آستین 1386/12/14 دانشگاه بین المللی امام خمینی فاطمه نور محمدی نمایش پیوند
6 فلسفه تعلیم و تربیت در پسامدرنیسم با تاکید بر آراء هنری ژیرو 1388/7/14 دانشگاه بین المللی امام خمینی الهام مرشدلو نمایش پیوند
7 اندیشه های فلسفی ویتگنشتاین متقدم 1388/7/25 دانشگاه بین المللی امام خمینی احمد شادفر نمایش پیوند
8 پراگماتیسم و تیگنشتاین با تاکید بر رویکرد ماتیو لیپمن موسس فلسفه برای کودک (p4c) 1388/12/10 دانشگاه بین المللی امام خمینی سحر سلطانی نمایش پیوند
9 مکتب فرانکفورت و بسط نظریه انتقادی 1389/8/23 دانشگاه بین المللی امام خمینی علی پیری نمایش پیوند
10 رئالیسم علمی با تاکید بر آرائ کارل پوپر 1390/7/3 دانشگاه بین المللی امام خمینی جعفر مذهبی نمایش پیوند
11 بررسی انتقادی معنا داری درپوزیتیویسم منطقی 1393/6/24 دانشگاه بین المللی امام خمینی زنده یاد فرامرز فلاح نمایش پیوند
12 کارکردهای شهود در معنا شناسی کریپکی 1393/6/29 دانشگاه بین المللی امام خمینی احمدعلی تحریری ماسوله نمایش پیوند
13 مساله ی آگاهی در فلسفه ذهن دیوید چالمرز 1393/11/19 دانشگاه بین المللی امام خمینی امیر رسولی نمایش پیوند
14 نظریه افعال گفتاری در فلسفه جان ارسل 1393/11/28 دانشگاه بین المللی امام خمینی فاطمه طهماسی سرقلی نوترکی نمایش پیوند
15 فلسفه هنر نیچه 1394/6/18 دانشگاه بین المللی امام خمینی سیده نجمه مکی نمایش پیوند
16 مقایسه فهم زبانی زیست در وینگنشتاین و هایدگر 1394/6/31 دانشگاه بین المللی امام خمینی نسیم رشیدی مهر نمایش پیوند
17 اختیار از دیدگاه لایب نیتس و مرتضی مطهری 1394/6/31 دانشگاه بین المللی امام خمینی ماریا محمدی مطلق نمایش پیوند
18 مفهوم شکل زندگی در ویتگنشتاین 1396/11/29 دانشگاه بین المللی امام خمینی محسن پیراسته نمایش پیوند
19 معماری زبان در ویتگنشتاین متاخر و هایدگر 1397/3/20 دانشگاه بین المللی امام خمینی مسعود اکبری نمایش پیوند
20 رابطه ی لیبرالیسم و دموکراسی در اندیشه ی جان رالز 1397/11/14 دانشگاه بین المللی امام خمینی الهام طاهری بخشانی نمایش پیوند
21 ماهیت ادراک در فیلسوفان تجربی انگلستان 1397/11/27 دانشگاه بین المللی امام خمینی خلیلی فایزه نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نیچه از ویرانی تا بنای اخلاق 1396/9/19 دانشگاه بین المللی امام خمینی مریم عرب نمایش پیوند
2 فلسفه در زندگی با تاکید بر آراء لودویک ویتگنشتاین 1397/6/19 دانشگاه بین المللی امام خمینی مهدی دهاقین نمایش پیوند
3 ذهن و زبان درفلسفه وینگنشتاین 1398/4/26 دانشگاه بین المللی امام خمینی زینب قنبرلو نمایش پیوند
4 واکاوی رویکرد برونگرایانه به مساله توجیه معرفتی باور های ناظر به جهان خارج ( بررسی انتقادی تئوری های اعتماد گرایی، زمینه گرایی و کارکرد صحیح ) (استاد مشاور) 1397/11/29 دانشگاه بین المللی امام خمینی مهدی سلیمانی خورموجی نمایش پیوند
5 شان روش وگرامر مفاهیم هستی شناسانه ( ارائه ی مختصاتی برای گفتمان میان پارادیمی در مجادله ی قاره ای - تحلیلی) (استاد مشاور) 1397/11/14 دانشگاه بین المللی امام خمینی میثم دادخواه نمایش پیوند