• دانشکده : علوم پایه
  • گروه آموزشی : زمین شناسی
  • درجه علمی : دانشیار
  • آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
  • تاریخ تولد : 1346
  • صندوق پستی :
  • شماره اتاق : 616
  • شماره تلفن دفتر : 1365
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : asiabanha@sci.ikiu.ac.ir

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی ارشد پترولوژی 1368 1371 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی زمین شناسی 1364 1368 دانشگاه اصفهان ---
3 دکتری پترولوژی 1373 1380 دانشگاه تربیت مدرس ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 ژئوشیمی آذرین-پترولوژی آذرین و دگرگونی-زمین شناسی اقتصادی ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Post-Eocene volcanics of the Abazar district, Qazvin, Iran: Mineralogical and geochemical evidence for a complex magmatic evolution 2012 Journal of Asian Earth Sciences, 45:79-94  دریافت فایل Download ---
2 Geochemistry of the Zargoli granite: implications for development of the Sistan suture zone, southestern Iran 2010 Island Arc, 19, 259-276  دریافت فایل Download ---
3 Paleogene continental-arc type volcanism in North Qazvin, facies analysis and geochemistry 2009 N.Jb.Miner.Abh. 186/2, 201-214  دریافت فایل Download ---
4 شواهد بافتی – کانی شناسی حاکی از وقوع اختلاط ماگمایی در گدازه های تراکی آندزیتی پالئوژن منطقه آبترش، غرب قزوین 1384 مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران؛ شمارة 2؛ ص 287-302 ---
5 روند تحول ماگمایی در روانه های استراتوئید شمال شرق زرجه بستان، قزوین ، ایران 1384 مجله علوم دانشگاه تهران شمارة 1 ؛ ص65-87 ---
6 شیمی – کانی شناسی کلینوپیروکسن در سنگهای آذرین منطقه املش، شمال ایران 1383 مجله علوم دانشگاه تهران شمارة 2؛ ص 245- ---
7 نقش آذرآواریها در گسترش ترجیحی دگرسانی گرمابی در منطقه آتشفشانی آبترش 1379 فصلنامه علوم زمین ؛ شمارة 37-38 ؛ ص 48-59 ---
8 ژئوشیمی و محیط تکتونیکی گابروهای غرب آوج، شمال باختر ایران 1385 فصلنامة علوم زمین.؛ شمارۀ 59 ؛ ص162 -175 ---
9 معرفی و تفکیک رخدادهای دگرگونی منطقۀ دلبر، جنوبشرق بیارجمند، ایران مرکزی 1385 مجلۀ پژوهشی دانشگاه اصفهان جلد 23، شماره 1 ؛ ص 229-246 ---
10 توده نفوذی شکرناب، بخشی از ماگماتیسم ترشیری در البرز مرکزی، ایران 1384 نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم؛ جلد 5، شماره 3 ؛ ص 631-652 ---
11 زمین شناسی قانونی: کاربرد یافته‌های زمین شناسی در علوم قانونی 1386 رشد آموزش زمین شناسی شمارۀ 4 ؛ ص 38-43 ---
12 بررسی منشأ و محیط تکتونیکی آتشفشانی پالئوژن زرجه بستان (شمال خاور قزوین) با استفاده از عناصر REE و HFSE 1386 فصلنامة علوم زمین.؛ شمارۀ 68 ؛ ص140 -149 ---
13 Post-collisional transition from an extensional volcano-sedimentary basin to a 2012 Lithos  دریافت فایل Download ---
14 Globule-rich lavas in the Razjerd district, Qazvin, Iran: a unique volcanic fabric 2013 Arabian Journal of Geosciences  دریافت فایل Download ---
15 تأثیر اسیدیته آب و خصوصیات کانی شناسی بر روی شاخص دوام رفتگی توفهای شمال قزوین 1391 نشریه زمین شناسی مهندسی ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 • Immiscibility during volcanic eruption: A case study on bomb-rich andesitic lavas in Qazvin, N-Iran 2009 ---
2 • Geochemistry and tectonic setting of Shekarnab plutonic rocks, NEQazvin, Iran 2004 32nd International Congress of Geology- Italy ---
3 • Petrogenesis of Tertiary andesites in the north west of Qazvin, Iran 2004 32nd International Congress of Geology- Italy ---
4 • Geochemical characteristics of clinopyroxenes in the volcanic rocks of Amlash area, North Iran 2004 32nd International Congress of Geology- Italy ---
5 • Analysis of volcanic facies in Tarom-Sofla District, W-Qazvin, Iran 2006 International Conference of Continental volcanism ---
6 • A Paleogene two-stage volcanism in the Alborz zone, Iran 2006 International Conference of Continental volcanism ---
7 • Major and trace element geochemistry of rhyolitic rocks from Vandar volcanic dome, NE Qazvin: evidence for a Tertiary continental active margin in the North of Iran 2006 International Conference of Continental volcanism ---
8 • Petrochemistry and tectonic significance of subduction related stratoid volcanic rocks in the northeast Qazvin, North of Iran 2006 International Conference of Continental volcanism ---
9 • پترولوژی سنگهای آتشفشانی پالئوژن در شمال شرق قزوین 1382 (هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ؛ اصفهان ---
10 • بارزسازی و طبقه بندی سنگهای خروجی منطقه طالقان با بهره برداری از پردازش تصاویر ماهواره ای 1382 هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ؛ اصفهان ---
11 • بررسی برخی از اختصاصات پترولوژیکی توده نفوذی شکرناب، شمال شرق قزوین 1382 بیست و دومین گردهمایی علوم زمین - تهران ---
12 • برخی از اختصاصات پتروگرافی و ژئوشیمیایی گابروهای غرب آوج 1383 بیست و سومین گردهمایی علوم زمین - تهران ---
13 • نقش تفریق در ایجاد تنوع سنگ شناسی تودة نفوذی شکرناب (شمال شرق قزوین، ایران 1383 هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ؛ اصفهان ---
14 • پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی منطقۀ زرشک – سلطان قیس ؛ شمال قزوین 1385 دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ؛ تهران ---
15 • بررسی رخساره‌ها و محیط فوران ولکانی کلاستیکها و سنگهای آتشفشانی و ساب ولکانیک منطقۀ شمال قزوین 1386 یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ؛ مشهد ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 • ماگماهای و سنگهای ماگمایی 1372 3000 دانشگاه تهران ---
2 • مبانی پترولوژی دگرگونی 1374 3000 جهاد دانشگاهی تهران ---
3 • بررسی میکروسکوپی سنگهای آذرین و دگرگونی 1376 3000 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 • راهنمای ترسیم و تفسیر نمودارهای پترولوژی و ژئوشیمی 1386 1000 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 شاهدانی از زمین: زمین شناسی قانونی و تحقیقات جنایی 1391 1000 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 زمین شناسی عمومی گروه مهندسی معدن-دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 کانی شناسی گروه مهندسی معدن-دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 سنگ شناسی گروه مهندسی معدن-دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 زمین شناسی عمومی گروه زمین شناسی ---
5 بلورشناسی گروه زمین شناسی ---
6 سنگ شناسی آذرین و دگرگونی گروه زمین شناسی ---
7 زمین شناسی زیست محیطی گروه زمین شناسی ---
8 زمین شناسی ایران گروه زمین شناسی ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پترولوژی (1) گروه زمین شناسی ---
2 آتشفشان شناسی پیشرفته گروه زمین شناسی ---
3 ماگماتیسم و دگرگونی ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 ژئوشیمی پیشرفته دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 • بررسی آثار معدنی منطقه غرب آوج، جنوبغربی استان قزوین سازمان صنایع و معادن استان قزوین ---
2 • بررسی آثار معدنی منطقه شکرناب، شمالشرقی استان قزوین سازمان صنایع و معادن استان قزوین ---
3 • امکان سنجی اثرات زیست محیطی در منطقة البرز و سیالان سازمان حفاظت محیط زیست استان قزوین ---
4 • بررسی اثرات زیست محیطی استفاده از معادن فعال استان قزوین سازمان حفاظت محیط زیست استان قزوین ---
5 • مطالعة زمین شناسی و پترولوژی منطقة دگرگونی بیارجمند؛ شرق شاهرود دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 • مطالعة روابط رخساره‌ای سنگهای آتشفشانی منطقۀ زرشک - سلطان قیس (شمال قزوین) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 مطالعه رخساره‌ها و پتروژنز سنگهای آتشفشانی منطقه زرشک-سلطان قیس، شمال قزوین 1386 مصطفی مشکین-کارشناسی ارشد-دانشگاه شاهرود ---
2 پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفانی شمال و شمال شرق قزوین (منطقه اباذر) 1388 گلاره رحیمی-کارشناسی ارشد- دانشگاه تهران ---
3 پترولوژی و تحلیل رخساره-های آتشفشانی جنوب جیرنده، شرق لوشان، شمال غرب قزوین 1389 سمیه تیموری-کارشناسی ارشد-دانشگاه شاهرود ---
4 آنالیز رخساره‌های فورانی مخروطهای آتشفشانی منطقه سرایجوق-قزل قیه، شمال قروه، غرب ایران 1392 سارا ویسی- کارشناسی ارشد-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 بررسی رخساره‌ها و ژئوشیمی سنگهای ماگمایی منطقه شهراب-فشک، شمال شرق فرمهین، اراک 1392 فرخنده خادمی-کارشناسی ارشد-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 مطالعه رخساره‌ها و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی پالئوژن غرب دانسفهان، جنوب‌غربی قزوین 1392 زهره رضاقلیان-کارشناسی ارشد-دانشگاه زنجان ---
7 ژئوشیمی و پترولوژی سنگهای ماگمایی منطقه تالش-لیسار، غرب گیلان 1393 رقیه جانی پور-کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معاون آموزشی دانشکده علوم پایه 1386 1389 دانشکده علوم پایه- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 مدیر گروه زمین شناسی بهمن 1389 مهر 1390 گروه زمین شناسی-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 مدیر پژوهشی دانشگاه مهر 1390 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---