۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : زمین شناسی
  • تاریخ تولد : 1346
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 616
  • شماره تلفن دفتر : 1365
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : asiabanha@sci.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی زمین شناسی 1364 1368 دانشگاه اصفهان ---
2 کارشناسی ارشد پترولوژی 1368 1371 دانشگاه تهران ---
3 دکتری پترولوژی 1373 1380 دانشگاه تربیت مدرس ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 ژئوشیمی آذرین-پترولوژی آذرین و دگرگونی-زمین شناسی اقتصادی ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 The mineralogical and petrological constraints of the Cretaceous Kermanshah ophiolitic complex in Nourabad and Dinavar regions in western Iran 2022 Mineralogy and Petrology ---
2 Cretaceous magmatic evolution in the Deylaman igneous complex, Alborz zone, Iran: change from extensional to compressional regime 2019 Geological Quarterly نمایش پیوند
3 Extensional magmatism in a continental collision zone, Tafresh area, western central Iran: structural, geochemical and mineralogical considerations 2019 Periodico di Mineralogia نمایش پیوند
4 The effect of freeze–thaw process on the physical and mechanical properties of tuff 2016 Environmental Earth Sciences DOI: 10.1007/s12665-016-5664-8 نمایش پیوند
5 Mineralogical constraints on the petrogenesis of subvolcanic intrusions in Sabzevar ophiolite (NE IRAN) 2016 Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 11, 221-234 نمایش پیوند
6 North Qorveh volcanic field, western Iran: eruption styles, petrology and geological setting 2017 Mineralogy and PetrologyDOI: 10.1007/s00710-017-0541-z نمایش پیوند
7 Globule-rich lavas in the Razjerd district, Qazvin, Iran: a unique volcanic fabric 2013 Arabian Journal of Geosciences 7, 1907-1925  دریافت فایل Download ---
8 Post-collisional transition from an extensional volcano-sedimentary basin to a 2012 Lithos 148, 98-111  دریافت فایل Download ---
9 Post-Eocene volcanics of the Abazar district, Qazvin, Iran: Mineralogical and geochemical evidence for a complex magmatic evolution 2012 Journal of Asian Earth Sciences, 45:79-94 ---
10 Geochemistry of the Zargoli granite: implications for development of the Sistan suture zone, southestern Iran 2010 Island Arc, 19, 259-276 ---
11 Paleogene continental-arc type volcanism in North Qazvin, facies analysis and geochemistry 2009 N.Jb.Miner.Abh. 186/2, 201-214 ---
12 معرفی و تفکیک رخدادهای دگرگونی منطقۀ دلبر، جنوبشرق بیارجمند، ایران مرکزی 1385 مجلۀ پژوهشی دانشگاه اصفهان جلد 23، شماره 1 ؛ ص 229-246 ---
13 ژئوشیمی و محیط تکتونیکی گابروهای غرب آوج، شمال باختر ایران 1385 فصلنامة علوم زمین.؛ شمارۀ 59 ؛ ص162 -175 ---
14 توده نفوذی شکرناب، بخشی از ماگماتیسم ترشیری در البرز مرکزی، ایران 1384 نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم؛ جلد 5، شماره 3 ؛ ص 631-652 ---
15 زمین شناسی قانونی: کاربرد یافته‌های زمین شناسی در علوم قانونی 1386 رشد آموزش زمین شناسی شمارۀ 4 ؛ ص 38-43 ---
16 تأثیر اسیدیته آب و خصوصیات کانی شناسی بر روی شاخص دوام رفتگی توفهای شمال قزوین 1391 نشریه زمین شناسی مهندسی ---
17 شواهد بافتی – کانی شناسی حاکی از وقوع اختلاط ماگمایی در گدازه های تراکی آندزیتی پالئوژن منطقه آبترش، غرب قزوین 1384 مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران؛ شمارة 2؛ ص 287-302 ---
18 روند تحول ماگمایی در روانه های استراتوئید شمال شرق زرجه بستان، قزوین ، ایران 1384 مجله علوم دانشگاه تهران شمارة 1 ؛ ص65-87 ---
19 شیمی – کانی شناسی کلینوپیروکسن در سنگهای آذرین منطقه املش، شمال ایران 1383 مجله علوم دانشگاه تهران شمارة 2؛ ص 245- ---
20 نقش آذرآواریها در گسترش ترجیحی دگرسانی گرمابی در منطقه آتشفشانی آبترش 1379 فصلنامه علوم زمین ؛ شمارة 37-38 ؛ ص 48-59 ---
21 بررسی منشأ و محیط تکتونیکی آتشفشانی پالئوژن زرجه بستان (شمال خاور قزوین) با استفاده از عناصر REE و HFSE 1386 فصلنامة علوم زمین.؛ شمارۀ 68 ؛ ص140 -149 ---
22 ژئوشیمی، جایگاه زمین ساختی و پتروژنز سنگهای آتشفشانی جیرنده، شمال غرب قزوین 1391 فصلنامه زمین شناسی ایران؛ شماره 22؛ ص 17-33 نمایش پیوند
23 دما-فشار سنجی و تفسیر جایگاه تکتونیکی سنگهای رخساره شیست آبی مجموعه دگرگونی اسالم (شمال غرب رشت) 1393 پترولوژی؛ شماره 19؛ صص 139-154 نمایش پیوند
24 انکلاوهای مخروط اسکوری قزلجه کند (شمال قروه): زینولیت یا کومولا؟ 1394 فصلنامه زمین شناسی ایران؛ شماره 34؛ ص 51-70 نمایش پیوند
25 سنگ زایی، ژئوشیمی و کانی شناسی ماگماتیسم ائوسن نوار افیولیتی شمال سبزوار 1394 مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران؛ شماره 4؛ ص 673-688 نمایش پیوند
26 روابط آتشفشانی پلوتونیسم در منطقه لات بلوکان (شمال قزوین، البرز باختری): تحلیل پتروژنتیک و الگوسازی زمین شیمیایی 1396 پترولوژی؛ شماره 31؛ ص 67-88 نمایش پیوند
27 نقش آلایش پوسته‌ای و تفریق در تشکیل سنگهای آتشفشانی ائوسن منطقه جیرنده (شمال غرب قزوین) 1397 پترولوژی؛ شماره 33؛ ص 71-90 نمایش پیوند
28 زمین شیمی روانه گدازه‌های هیدروماگمایی کرتاسه در منطقه سپارده، شمال شرق قزوین، البرز مرکزی 1397 مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران شماره 3؛ ص 717-732 نمایش پیوند
29 روابط رخساره ای و سبک جایگزینی توده های ماگمایی شمال قزوین، البرز باختری 1398 علوم زمین خوارزمی نمایش پیوند
30 کانی شناسی و زمین شیمی دایکهای مافیک توالی گوشته ای مجموعه افیولیتی جنوب سلطان آباد (شمال خاوری سبزوار) 1398 پترولوژی ---
31 تحولات دگرگونی واحدهای فشار بالا-دمای کم آمیزه افیولیتی شمال صوغان (شمال خاوری حاجی آباد هرمزگان) 1399 پترولوژی ---
32 ماگماتیسم شمال باختری تاکستان: محصول ریزش کالدرایی نامتقارن 1401 پترولوژی ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Influence of the recent strike-slip tectonics on dyking in the Urumieh-Dokhtar volcanic belt, Tafresh area, Iran 2013 14th Congress on Neogene to Quaternary Geological Evolution of Mediterranean Paratethys and Black Sea نمایش پیوند
2 • Immiscibility during volcanic eruption: A case study on bomb-rich andesitic lavas in Qazvin, N-Iran 2009 ---
3 • Geochemistry and tectonic setting of Shekarnab plutonic rocks, NEQazvin, Iran 2004 32nd International Congress of Geology- Italy ---
4 • Petrogenesis of Tertiary andesites in the north west of Qazvin, Iran 2004 32nd International Congress of Geology- Italy ---
5 • Geochemical characteristics of clinopyroxenes in the volcanic rocks of Amlash area, North Iran 2004 32nd International Congress of Geology- Italy ---
6 • Analysis of volcanic facies in Tarom-Sofla District, W-Qazvin, Iran 2006 International Conference of Continental volcanism ---
7 • A Paleogene two-stage volcanism in the Alborz zone, Iran 2006 International Conference of Continental volcanism ---
8 • Major and trace element geochemistry of rhyolitic rocks from Vandar volcanic dome, NE Qazvin: evidence for a Tertiary continental active margin in the North of Iran 2006 International Conference of Continental volcanism ---
9 • Petrochemistry and tectonic significance of subduction related stratoid volcanic rocks in the northeast Qazvin, North of Iran 2006 International Conference of Continental volcanism ---
10 • پترولوژی سنگهای آتشفشانی پالئوژن در شمال شرق قزوین 1382 (هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ؛ اصفهان ---
11 • بارزسازی و طبقه بندی سنگهای خروجی منطقه طالقان با بهره برداری از پردازش تصاویر ماهواره ای 1382 هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ؛ اصفهان ---
12 • بررسی برخی از اختصاصات پترولوژیکی توده نفوذی شکرناب، شمال شرق قزوین 1382 بیست و دومین گردهمایی علوم زمین - تهران ---
13 • برخی از اختصاصات پتروگرافی و ژئوشیمیایی گابروهای غرب آوج 1383 بیست و سومین گردهمایی علوم زمین - تهران ---
14 • نقش تفریق در ایجاد تنوع سنگ شناسی تودة نفوذی شکرناب (شمال شرق قزوین، ایران 1383 هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ؛ اصفهان ---
15 • پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی منطقۀ زرشک – سلطان قیس ؛ شمال قزوین 1385 دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ؛ تهران ---
16 • بررسی رخساره‌ها و محیط فوران ولکانی کلاستیکها و سنگهای آتشفشانی و ساب ولکانیک منطقۀ شمال قزوین 1386 یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ؛ مشهد ---
17 ارتباط شاخصهای ژئوشیمیایی و رویدادهای آتشفشانی در بخش میانی کمان ماگمایی ارومیه دختر، شمال شرق فرمهین، استان مرکزی 1392 اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران نمایش پیوند
18 واکاوی منطقه بندی در مگاکریست های پلاژیوکلازهای روانه گدازه آندزیتی، شمال شرق فرمهین 1393 33مین گردهمایی ملی علوم زمین نمایش پیوند
19 شیمی کانی و ارزیابی شرایط تشکیل گدازه بازالتی شمال غرب تفرش (روستای کوریان) 1393 هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
20 اثر پهنه گسلی عرضی-برشی عزالدین-راهجرد، در جایگیری توده‌های نفوذی در منطقه تفرش، پهنه کمان ماگمایی ارومیه دختر 1393 هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
21 ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی لیسار (شمال غرب تالش) در ارتباط با زمین درز پالئوتتیس 1393 هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
22 جایگاه ساختاری آنالسیم بازالتهای منطقه طالقان 1393 33مین گردهمایی ملی علوم زمین نمایش پیوند
23 آنالسیم بازالتهای منطقه طالقان: پتروژنز و تحلیل CSD 1394 23مین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران نمایش پیوند
24 ولکانیسم آلکالن کرتاسه در منطقه ویار سپارده، الموت غربی، شمال قزوین 1394 34مین گردهمایی ملی علوم زمین نمایش پیوند
25 مدلسازی ژئوشیمیایی تحولات ماگمایی در منطقه الموت غربی، شمال قزوین 1394 19مین همایش انجمن زمین شناسی ایران و هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
26 جایگاه تکتونوماگمایی توده های آتشفشانی نفوذی پهنه البرزغربی: بازخوانی ویژگیهای پترولوژیکی 1395 35مین گردهمایی ملی علوم زمین نمایش پیوند
27 ولکانیسم آلکالن در حوزه رسوبی سازند قم: مطالعه موردی در منطقه آوج، جنوب قزوین 1395 24مین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران نمایش پیوند
28 بافت شانه ای کانی های پیروکسن در شکستگی های کششی توده های نفوذی غرب رزن-همدان 1395 35مین گردهمایی ملی علوم زمین نمایش پیوند
29 جایگاه تکتونوماگمایی ولکانیسم کرتاسه در پهنه ارومیه دختر، مطالعه موردی منطقه آوج 1395 35مین گردهمایی ملی علوم زمین نمایش پیوند
30 رخساره های آتشفشانی پالئوژن در منطقه آبگرم، جنوبغربی قزوین: محیطهای فورانی مختلف 1396 همایش ماگماتیسم سنوزوئیک فلات ایران نمایش پیوند
31 فابریک گلبولی در آندزیتهای شمال شرق قزوین: اکسولوشن مذاب-سیال 1393 32مین گردهمایی ملی علوم زمین نمایش پیوند
32 • ارزیابی شرایط تشکیل توده نفوذی زاغر با استفاده از شیمی کانیهای پلاژیوکلاز و آمفیبول 1393 32مین گردهمایی ملی علوم زمین نمایش پیوند
33 ترموبارومتری و روابط رخساره‌ای مخروطهای آتشفشانی شمال قروه، کردستان 1392 اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران نمایش پیوند
34 شواهد اختلاط ماگمایی در سنگهای آتشفشانی شمال غرب تاکستان 1400 چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 • ماگماهای و سنگهای ماگمایی 1372 3000 دانشگاه تهران ---
2 • مبانی پترولوژی دگرگونی 1374 3000 جهاد دانشگاهی تهران ---
3 • بررسی میکروسکوپی سنگهای آذرین و دگرگونی 1376 3000 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 • راهنمای ترسیم و تفسیر نمودارهای پترولوژی و ژئوشیمی 1386 1000 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 شاهدانی از زمین: زمین شناسی قانونی و تحقیقات جنایی 1391 1000 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 زمین شناسی عمومی گروه مهندسی معدن-دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 کانی شناسی گروه مهندسی معدن-دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 سنگ شناسی گروه مهندسی معدن-دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 زمین شناسی عمومی گروه زمین شناسی ---
5 بلورشناسی گروه زمین شناسی ---
6 سنگ شناسی آذرین و دگرگونی گروه زمین شناسی ---
7 زمین شناسی زیست محیطی گروه زمین شناسی ---
8 زمین شناسی ایران گروه زمین شناسی ---
9 بلورشناسی نوری گروه زمین شناسی ---
10 متون علمی زمین شناسی گروه زمین شناسی ---
11 سنگ شناسی آذرین گروه زمین شناسی ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پترولوژی (1) گروه زمین شناسی ---
2 آتشفشان شناسی پیشرفته گروه زمین شناسی ---
3 ماگماتیسم و دگرگونی ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 ژئوشیمی پیشرفته دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 ماگماها و فرایندهای ماگمایی گروه زمین شناسی ---
6 ماگماتیسم و زمین ساخت صفحه ای گروه زمین شناسی ---
7 زمین شیمی آذرین و دگرگونی گروه زمین شناسی ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 • بررسی آثار معدنی منطقه غرب آوج، جنوبغربی استان قزوین سازمان صنایع و معادن استان قزوین ---
2 • بررسی آثار معدنی منطقه شکرناب، شمالشرقی استان قزوین سازمان صنایع و معادن استان قزوین ---
3 • امکان سنجی اثرات زیست محیطی در منطقة البرز و سیالان سازمان حفاظت محیط زیست استان قزوین ---
4 • بررسی اثرات زیست محیطی استفاده از معادن فعال استان قزوین سازمان حفاظت محیط زیست استان قزوین ---
5 • مطالعة زمین شناسی و پترولوژی منطقة دگرگونی بیارجمند؛ شرق شاهرود دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 • مطالعة روابط رخساره‌ای سنگهای آتشفشانی منطقۀ زرشک - سلطان قیس (شمال قزوین) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 مطالعه رخساره‌ها و پتروژنز سنگهای آتشفشانی منطقه زرشک-سلطان قیس، شمال قزوین دانشگاه صنعتی شاهرود 1386 مصطفی مشکین-کارشناسی ارشد ---
2 پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفانی شمال و شمال شرق قزوین (منطقه اباذر) دانشگاه تهران 1388 گلاره رحیمی-کارشناسی ارشد ---
3 پترولوژی و تحلیل رخساره-های آتشفشانی جنوب جیرنده، شرق لوشان، شمال غرب قزوین دانشگاه صنعتی شاهرود 1389 سمیه تیموری-کارشناسی ارشد ---
4 مطالعه توفهای دگرسان شده منطقه نیاق-بزولین، شمال قزوین دانشگاه آزاد تهران شمال 1391 نرگس خمسه-کارشناسی ارشد ---
5 آنالیز رخساره‌های فورانی مخروطهای آتشفشانی منطقه سرایجوق-قزل قیه، شمال قروه، غرب ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1392 سارا ویسی- کارشناسی ارشد ---
6 بررسی رخساره‌ها و ژئوشیمی سنگهای ماگمایی منطقه شهراب-فشک، شمال شرق فرمهین، اراک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1392 فرخنده خادمی-کارشناسی ارشد ---
7 مطالعه رخساره‌ها و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی پالئوژن غرب دانسفهان، جنوب‌غربی قزوین دانشگاه زنجان 1392 زهره رضاقلیان-کارشناسی ارشد ---
8 ژئوشیمی و پترولوژی سنگهای ماگمایی منطقه تالش-لیسار، غرب گیلان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1393 رقیه جانی پور-کارشناسی ارشد ---
9 پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای ماگمایی منطقه تکیه (جنوب طالقان)، شرق قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1393 هما پیروزی- کارشناسی ارشد ---
10 پترولوژی توده گرانیتی منطقه شهیدان، غرب استان بامیان، افغانستان دانشگاه بین المللی امام خمینی 1394 محسن عارفی-کارشناسی ارشد ---
11 پترولوژی توده های آذرین منطقه لات-بلوکان (الموت غربی، شمال قزوین) در مقایسه با دیگر توده های مشابه در پهنه البرز غربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1394 بتول نعمتی-کارشناسی ارشد ---
12 ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای آتشفشانی کرتاسه در منطقه سپارده، الموت، شمال شرق قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1394 راضیه جعفری سوق-کارشناسی ارشد ---
13 پترولوژی سنگهای آتشفشانی-رسوبی کرتاسه در منطقه ناتش کوه واقع در شرق دیلمان، شرق گیلان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1395 شیدا اکملی- کارشناسی ارشد ---
14 پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای ماگمایی الیگوسن منطقه آوج دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1395 محبوبه امان آبادی-کارشناسی ارشد ---
15 پترولوژی و جایگاه ساختاری و تکتونیکی توده نفوذی غرب رزن دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1396 روح افزا شعبانی-کارشناسی ارشد ---
16 پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی کرتاسه منطقه شاخدار، شمال غرب آبگرم، جنوب غرب قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1396 سهیلا زاهد مقدم-کارشناسی ارشد ---
17 مطالعه پترولوژی و جایگاه تکتونیکی سنگهای آتشفشانی ائوسن شمال و شرق آوج دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1396 معصومه اکبری-کارشناسی ارشد ---
18 پترولوژی مجموعه مافیک-اولترامافیک شمال غرب نورآباد، دلفان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1398 کبری شایق- کارشناسی ارشد ---
19 پترولوژی سنگهای آذرین کرتاسه در جنوب مرزن آباد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1398 اکرم یداله پور- کارشناسی ارشد ---
20 مجموعه آذرین-دگرگونی شاه نشین (یاسوکند)، شمال بیجار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1399 مریم بافنده- کارشناسی ارشد ---
21 بررسی زمین شناسی و پترولوژی مجموعه آذرین بزین (حلب)، جنوب غرب زنجان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1399 سیده هایده حسینی- کارشناسی ارشد ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معاون آموزشی دانشکده علوم پایه آذر1386 تیر1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 مدیر گروه زمین شناسی بهمن1389 مهر 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 مدیر پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه مهر1390 بهمن1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 رئیس گروه بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه تیر 1394 اسفند1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
5 عضو کمیسیون تخصصی گروه علوم پایه خرداد 1395 خرداد 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
6 دبیر کمیته علمی ستاد استانی هفته پژوهش آبان 1396 آذر 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
7 دبیر علمی 26مین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران بهمن1397 بهمن1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
8 عضو هیأت ممیزه دانشگاه مرداد 1399 تیر 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
9 عضو شورای بدوی انضباطی دانشجویان آبان 1399 آذر 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
10 مدیر گروه زمین شناسی اسفند 1399 اسفند 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
11 عضو شورای برنامه ریزی دانشگاه اردیبهشت 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---