۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : فلسفه و حکمت اسلامی
  • تاریخ تولد : 1350
  • نشانی : 288
  • شماره اتاق : 643
  • شماره تلفن دفتر : 028-33901319
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : m.yousefi@ikiu.ac.ir;mollayousefi@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی فلسفه وکلام اسلامی 1370 1375 دانشگاه امام صادق(ع) ---
2 کارشناسی ارشد فلسفه وکلام اسلامی 1375 1377 دانشگاه امام صادق(ع) ---
3 دکتری فلسفه تطبیقی 1377 1384 دانشگاه شهید مطهری ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی فلسفه وحکمت اسلامی 1380 تاکنون دانشگاه زنجان،دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 کارشناسی ارشد فلسفه وحکمت اسلامی 1386 تا کنون دانشگاه زنجان،دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 کارشناسی ارشد فلسفه دین 1387 تاکنون دانشگاه زنجان،دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 دکتری فلسفه وحکمت اسلامی 1392 تاکنون دانشگاه زنجان، دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ناظر علمی پژوهش"امام خمینی و نواندیشی دینی" 1379 1380 مرکز تحقیقات صدا و سیما( گزارش29) ---
2 ناظر علمی پژوهش"بررسی جهت‌گیری‌های دینی مردم (سکولاریسم،‌ پلورالیسم و کثرت‌گرایی)" 1379 1381 مرکز تحقیقات صدا و سیما(محرمانه) ---
3 ناظر علمی پژوهش"سنجش میزان بی تفاوتی دینی در میان جوانان تهرانی" 1381 1382 مرکز تحقیقات صدا و سیما(گزارش 27) ---
4 پژوهشگر گروه دین پژوهی 1377 1379 مرکز تحقیقات صدا و سیما ---
5 دبیر دو فصلنامه علمی-پژوهشی نامه حکمت ،شماره 8 1385 1386 دانشگاه امام صادق(ع) ---
6 ارزیاب و عضو هیئت تحریریه مجله (Philosophy Study (ISSN 2159-5313 2011 2013 DAVID PUBLISHING COMPANY,ILLINOIS,USA ---
7 مدیر مسئول دوفصلنامه علمی –پژوهشی مطالعات فهم حدیث 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
8 عضو هیات تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی تاملات فلسفی 1396/10/9 دانشگاه زنجان نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 فلسفه اخلاق ---
2 فلسفه دین ---
3 فلسفه تطبیقی ---
4 فلسفه اسلامی ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فرهنگ،فرافرهنگ و جامعه(نقد و بررسی کتابMulhere,Francis,Culture/Metaculture, Routeledge,2000) 1380 1380 نشریه راهبرد (20)  دریافت فایل Download ---
2 بررسی انتظارات مردم از دین 1381 1381 نمایه پژوهش(ویژه جامعه شناسی دین)  دریافت فایل Download ---
3 ترجمه مقاله"Staes of Minde" ،نوشته دبلیو.وی.کواین 1383 1383 فصلنامه رهنمون،سال دوم،شماره اول ودوم،زمستان وبهار 83-82  دریافت فایل Download ---
4 فلسفه ذهن در زبان فارسی (مرور دو کتاب در حوزه فلسفه ذهن) 1383 1383 فصلنامه رهنمون،سال دوم،شماره اول ودوم،زمستان وبهار 83-82  دریافت فایل Download ---
5 ذهنیت‌گرایی در اخلاق 1383 1383 فصلنامه رهنمون،سال دوم،شماره سوم وچهارم،تابستان وپاییز 83  دریافت فایل Download ---
6 مساله عینیت:پیشینه تاریخی و وجوه فلسفی 1383 1384 نامه حکمت4(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
7 جان مک داول و واقع گرایی اخلاقی 1385 1386 نامه حکمت6(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
8 نیگل وعینیت ارزشهای اخلاقی 1386 1387 نامه حکمت11(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
9 غزالی و منشا اخلاق 1388 1389 فصلنامه پژوهشی پژوهشنامه اخلاق 9  دریافت فایل Download ---
10 بررسی و نقد دیدگاه جودیث جارویس تامسون در دفاع از سقط جنین 1388 1389 فصلنامه پژوهشهای فلسفی-کلامی 42 (علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
11 ترجمه مقاله"Reincarnation " ،نوشته جی.بروس لانگ،در دائره المعارف دین،ویراسته میرچا الیاده 1388 1388 فصلنامه رهنمون،سال هفتم،شماره سوم و چهارم،تابستان و پاییز 1388  دریافت فایل Download ---
12 رساله ای در اخلاق ازعضدالدین ایجی 1388 1389 آینه میراث47 (علمی-ترویجی)  دریافت فایل Download ---
13 فیلیپافوت و واقع گرایی اخلاقی نو ارسطویی 1389 1389 پژوهشهای اخلاقی ،سال اول،شماره اول(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
14 تاملی درفضایل چهارگانه با تاکید براندیشه های غزالی 1389 1390 معرفت اخلاقی7 (علمی-ترویجی)  دریافت فایل Download ---
15 رابطه گناه و معرفت از دیدگاه قرآن 1389 1390 فصلنامه کتاب قیم ،سال اول،شماره اول،بهار1390(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
16 مساله آفرینش عالم از نگاه ارسطو و ابن سینا 1389 1390 دوفصلنامه پژوهش های علم و دین،شماره 3(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
17 تاثیر آموزه گناه نخستین بر مبحث کلیات در قرون وسطا 1389 1391 پژوهشنامه فلسفه دین،سال دهم،شماره اول(پیاپی 19) (علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
18 رابطه فضیلت و سعادت از نگاه ارسطو و غزالی 1390 1392 فصلنامه پژوهشهای فلسفی-کلامی،شماره 55 (علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
19 شکوفندگی انسانی از دیدگاه فوت با نظر به آراء ارسطو 1389 1390 نشریه پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز،سال 5،شماره مسلسل 9 (علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
20 مقایسه آراء استرجن وهارمن در باب تبیین های اخلاقی 1390 1391 فصلنامه پژوهشهای اخلاقی،سال دوم،شماره سوم،بهار 1391(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
21 تبیین غایی عالم از نگاه ارسطو وابن سینا 1390 1391 فصلنامه تاریخ فلسفه،شماره 10(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
22 گناه نخستین از دیدگاه اسلام ومسیحیت 1390 1390 مجله ادیان و عرفان دانشگاه تهران،سال چهل چهارم،پاییز و زمستان 1390(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
23 نقدی بر قرائت پولس از مسیحیت 1390 1391 جستارهای فلسفه دین،سال اول،شماره دوم،پاییز و زمستان1391(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
24 اخلاق و مساله عینیت(مصاحبه) 1391 1391 اطلاعات حکمت و معرفت،شماره78  دریافت فایل Download ---
25 مطهری و اخلاق باور 1390 1391 دو فصلنامه حکمت معاصر،سال سوم، شماره اول،بهار و تابستان 1391(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
26 عیسی در تاریخ:نگاهی به دو روایت اولیه از مسیح شناسی 1391 1391 دوفصلنامه پژوهش های علم و دین،سال سوم،شماره دوم،پاییز و زمستان 1391(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
27 نگاهی به نظریه اصلاح نژاد فرانسیس گالتن 1392 1393 دوفصلنامه پژوهش های علم و دین،سال پنجم،بهار و تابستان 1393،شماره 1(پیاپی9)(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
28 انسان جدید و مساله مرگ:نگاهی به نظریه الیزابت کوبلر راس 1392 1395 دو فصلنامه پژوهشنامه ادیان،سال دهم،شماره بیستم،پاییز و زمستان 1395(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
29 معرفت شناسی فضیلت محور:نگاهی به دیدگاه لیندا زاگزبسکی 1393 1394 دوفصلنامه تاملات فلسفی،سال پنجم ،شماره 14،بهار و تابستان 1394(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
30 غایت گریزی در فیزیک دکارت 1393 1395 دوفصلنامه تاملات فلسفی،سال ششم،شماره 16،بهار و تابستان 1395(علمی- پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
31 ارزش معرفت از نگاه لیندا زاگزبسکی 1394 1395 فصلنامه آینه معرفت،سال شانزدهم، شماره 47،تابستان 1395(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
32 ابن سینا و شکاف میان معرفت و فعل اخلاقی 1394 1395 فصلنامه پژوهشنامه اخلاق،سال نهم،بهار 1395، شماره 31(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
33 جان راولز و روش تعادل اندیشه ورزانه در اخلاق 1394 1395 فصلنامه نقدو نظرشماره 81،بهار 1395 (علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
34 ارسطو و نظریه تصمیم(پروهایرسیس) 1394 1396 نشریه پژوهشهای فلسفی تبریز،سال 11،شماره 20،بهار و تابستان 1396(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
35 نقد فیلیپافوت بر عقلانیت عملی کانت 1395 1395 حکمت معاصر،سال هفتم،شماره چهارم،زمستان 1395(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
36 ارسطو و فرونسیس(حکمت عملی) 1396 1396 فصلنامه آینه معرفت،سال هفدهم، شماره 53،زمستان 1396(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
37 حکمت عملی از نظر آکویناس 1397 1397 دو فصلنامه تاملات فلسفی،سال هشتم،پاییز و زمستان 1397(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
38 هراکلیتوس،اخلاق و فضیلت 1396 1396 فصلنامه تاریخ فلسفه،سال هشتم،شماره 3،زمستان 96(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
39 مقایسه فرونسیس در اندیشه هایدگر و ملاصدرا 1397 1397 دو فصلنامه پژوهش های عقلی نوین،سال سوم،شماره پنجم،بهار و تابستان 1397(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
40 روش فلسفه پردازی ارسطو در مجموعه مابعدالطبیعه(با تاکید بر کتاب زتا) 1397 1397 فصلنامه آینه معرفت،سال هجدهم،شماره 56،پاییز 1397(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
41 تفسیر هایدگر از فرونسیس و رابطه آن با آگاثون(ایده خیر) 1398 1398 نشریه پژوهشهای فلسفی تبریز،سال 13،شماره 29،زمستان1398(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
42 کنکاشی در اخلاق عرفانی امام خمینی 1393 1395 پژوهشنامه متین،سال هجدهم،شماره هفتاد،بهار 1395(علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
43 امکان تغییر مزاج و نقد نظریه جبرگرایی ژنتیک 1398 1399 دوفصلنامه پژوهش های علم و دین،سال یازدهم،شماره اول، بهار و تابستان 1399(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
44 نظام سیاسی عادلانه از دیدگاه ارسطو 1398 1398 فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی،دوره سیزدهم،شماره دوم،تابستان1400(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
45 علم انسان به اشیاء خارجی از دیدگاه جان لاک و محقق لاهیجی 1397 1398 دو فصلنامه فلسفه،سال 47،شماره 1،بهار و تابستان 1398(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
46 تفسیرهایدگر از فرونسیس در کتاب سوفیست افلاطون با نگاهی به کتاب هستی و زمان 1398 1400 دو فصلنامه تاملات فلسفی، دوره یازدهم،شماره 26،بهار و تابستان 1400(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
47 توزیع عادلانه قدرت و مناصب حکومتی از دیدگاه ارسطو و ملاصدرا 1398 1399 دو فصلنامه پژوهش های عقلی نوین،سال پنجم،شماره نهم،بهار و تابستان 1399(علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
48 توزیع عادلانه قدرت و مناصب حکومتی از دیدگاه ارسطو 1398 1398 دو فصلنامه غرب شناسی بنیادی،سال دهم،شماره دوم،پاییز و زمستان 1398(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
49 عبور از واقع گرایی و ضدواقع گرایی:بررسی دیدگاه ناواقع گرایی نلسون گودمن 1399 1400 دو فصلنامه پژوهش های عقلی نوین،سال ششم،شماره یازدهم،بهار و تابستان 1400(علمی- پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
50 A Comparative Study on Soul and Life in the Philosophy of Aristotle and Ibn Sina 1400 1400 The Philosophy Journal(Filosofskii Zhurnal)ISSN 2072-0726  دریافت فایل Download نمایش پیوند
51 ارزیابی این باوری از منظر استدلال های فیلسوفان تحلیلی معاصر در دفاع از این بودگی 1400 1400 دو فصلنامه پژوهش های عقلی نوین(در نوبت چاپ)(علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
52 بررسی سرشت آگاهی در خلال تفسیرهای هایدگر از فوسیس و پسوخه و انتقادهای وی از علم‌گرایی 1400 1400 نشریه پژوهشهای فلسفی تبریز،سال15،شماره 37،زمستان 1400(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
53 تاثیر گناه بر معرفت در مثنوی معنوی 1400 1401 پژوهشنامه فلسفه دین(نامه حکمت)،شماره 39،بهار و تابستان 1401(علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
54 فیلانثروپیا در یونان باستان و رابطه آن با پایدیا 1400 1401 فصلنامه تاریخ فلسفه،سال سیزدهم،شماره اول،تابستان 1401(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
55 رویکرد صدرا و هایدگر به دوآلیسم نفس و بدن 1399 1400 دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین،سال ششم،شماره دوازدهم(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Ghazali on Ethics of Belief Rome,2009 FOURTH WORLD CONFERENCE ON METAPHYSICS,November 5-7 ---
2 Virtue Ethics and Social Justice Tokyo,2011 The Global Future:Issues and Trends for the 21st Century,March12-13 ---
3 اخلاق و مساله تبیین زنجان،1390 دومین همایش ملی سهروردی با موضوع اندیشه های اخلاقی در جهان معاصر،زنجان،آبان 1390 ---
4 نگاهی به رشته فلسفه تطبیقی در ایران تهران،1391 همایش روز جهانی فلسفه(بررسی وضعیت فلسفه در ایران)،تهران،23 و 24 آبان ماه 1391  دریافت فایل Download ---
5 اخلاق و روش تعادل اندیشه ورزانه زنجان،1393 چهارمین همایش ملی اخلاق با موضوع اخلاق و آداب زندگی،زنجان،18اردیبهشت 1393 ---
6 Sensus Divinitatis in Rumi’s Mathnawi 2017,Voronezh,Russia Alvin Plantinga's Work in Philosophy of Religion نمایش پیوند
7 میزان تحقق اهداف و ماموریت های دانشکده های الهیات و معارف اسلامی در ایران معاصر تهران،دانشگاه علامه طباطبایی،1399 دومین نشست تخصصی واکاوی عملکرد دانشکده های الهیات و معارف اسلامی،25 شهریور 1399 نمایش پیوند
8 خداناباوری جدید:ماهیت،چالش ها و رهیافت های مواجهه با آن دانشگاه خوارزمی،1401 دهمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر: فلسفه دین و افق های پیش رو  دریافت فایل Download نمایش پیوند
9 رویکرد تاریخی-متنی به فلسفه اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،13 رویکردهای معاصر در بازخوانی فلسفه اسلامی  دریافت فایل Download نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ترجمه فصل بیست و سوم کتاب "History of Islamic Philosophy"ج2 1386 3000 حکمت ---
2 ترجمه فصل چهل وهفتم کتاب "History of Islamic Philosophy"ج4 1388 3000 حکمت ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فلسفه اسلامی 1382 تاکنون دانشگاه زنجان،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 تاریخ فلسفه اسلامی 1382 1386 دانشگاه زنجان،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 تاریخ فلسفه غرب 1385 تاکنون دانشگاه زنجان،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 زبان تخصصی 1385 تاکنون دانشگاه زنجان ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 فلسفه اخلاق 1386 تاکنون دانشگاه زنجان ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 فلسفه تطبیقی 1387 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 فلسفه تاریخ 1388 تاکنون دانشگاه زنجان ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
8 کلام جدید 1387 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
9 کلام سنتی 1385 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
10 حکمت مشاء(1)و(2) 1383 تا کنون دانشگاه زنجان،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
11 منطق(1)و(2) 1385 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخ علم کلام وفرق اسلامی 1386 تاکنون دانشگاه زنجان ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 فلسفه مشاء(1)و(2) 1386 تاکنون دانشگاه زنجان ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 فلسفه اشراق(1) 1386 1387 دانشگاه زنجان ---
4 تاریخ و الهیات مسیحی 1387 تا کنون دانشگاه زنجان،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 انتظار بشر از دین 1387 تاکنون دانشگاه زنجان ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 مسائل جدید کلامی 1388 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 زبان تخصصی(1)و(2)فلسفه دین(پیش نیاز) 1388 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 بررسی انتظارات مردم از دین 1377 1379 مرکز تحقیقات صدا و سیما( گزارش شماره94) ---
2 سنجش نگرش دانشجویان در خصوص رابطه دین با نهادهای اصلی جامعه 1381 1382 مرکز تحقیقات صدا و سیما(گزارش شماره10) ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 علت غایی در فلسفه ارسطو و ابن سینا دانشگاه بین المللی امام خمینی 89/12/10 منصور عبدالهی- ارشد فلسفه و حکمت اسلامی ---
2 بررسی مقایسه ای مساله آفرینش عالم از نگاه ارسطو و بوعلی دانشگاه بین المللی امام خمینی 89/12/10 علی حیدری فرج-ارشد فلسفه و حکمت اسلامی ---
3 بررسی و نقد اخلاق فضیلت فیلیپافوت دانشگاه قم 89/11/4 سکینه افلاطونی-ارشد فلسفه اخلاق ---
4 مقایسه آرای ارسطو و غزالی درباب رابطه میان فضیلت و سعادت دانشگاه بین المللی امام خمینی 89/11/20 لیلا شیرخانی -ارشد فلسفه و حکمت اسلامی ---
5 تاثیر گناه بر معرفت ازدیدگاه قرآن دانشگاه بین المللی امام خمینی 89/10/22 زهرا اردمه -ارشد علوم قرآن و حدیث ---
6 نقد و بررسی دیدگاه فرانسیس گالتن در باب اصلاح نسل از دیدگاه اسلام دانشگاه بین المللی امام خمینی 90/9/22 رضا رضایی مستقیم-ارشد فلسفه دین ---
7 اخلاق عارفانه در اندیشه غزالی و امام خمینی دانشگاه بین المللی امام خمینی 90/12/14 صفورا چگینی-ارشد فلسفه و حکمت اسلامی ---
8 رابطه میان عقل و وحی در آراء کلامی شیخ مفید و سید مرتضی دانشگاه بین المللی امام خمینی 90/12/14 سمیه سالاروندیان-ارشد فلسفه و حکمت اسلامی ---
9 بررسی اخلاق خوارج با تکیه بر سیره علوی و متون تاریخی دانشگاه بین المللی امام خمینی 90/9/8 ابتسام مرزعاوی-ارشد علوم قرآن و حدیث ---
10 نقد اخلاق تکاملی داروین با تکیه بر آراء سیجویک دانشگاه بین المللی امام خمینی 91/4/12 راضیه کزازی-ارشد فلسفه دین ---
11 نقد وبررسی قرائت پولس از مسیحیت دانشگاه بین المللی امام خمینی 91/7/4 جواد آیار-ارشد فلسفه دین ---
12 بررسی و نقددیدگاه یونگ در باب خاستگاه دین دانشگاه زنجان 92/3/13 سیده خدیجه تقوی کوزه کنان-ارشد فلسفه دین ---
13 نحوه پیدایی نفس و ارتباط آن با جاودانگی از نگاه ارسطو وابن سینا دانشگاه بین المللی امام خمینی 91/11/23 اعظم جانجان-ارشد فلسفه و حکمت اسلامی ---
14 عقل عملی از دیدگاه ارسطو،ابن سینا و آکویناس دانشگاه بین المللی امام خمینی 91/11/24 فاطمه اصلی بیگی-ارشد فلسفه و حکمت اسلامی ---
15 مساله شرور از نگاه غزالی و آگوستین دانشگاه بین المللی امام خمینی 91/11/16 عطیه تجری-ارشد فلسفه و حکمت اسلامی ---
16 معرفت شناسی فضیلت محور:بررسی و نقد دیدگاه لیندا زاگزبسکی دانشگاه زنجان 93/6/26 محمدرضاباقری-ارشد فلسفه دین ---
17 نقد انسان شناسی در عرفان های جدید(با تاکید بر آراء کاستاندا و کوئیلو)بر مبنای انسان شناسی علامه طباطبایی دانشگاه زنجان 1392/12/13 محمد امین بهرامی-ارشد فلسفه دین ---
18 تاثیر گناه بر معرفت از دیدگاه ابن عربی دانشگاه زنجان 93/6/23 مهدی بابا قربانی-ارشد فلسفه دین ---
19 نقد و بررسی تفسیر لئواشتراوس از دین سیاسی دانشگاه زنجان 92/3/7 ماندانا دشت بزرگی-ارشد فلسفه دین ---
20 سیر تحول تثلیث در هندوئیزم دانشگاه زنجان 93/6/31 عالیه بستام-ارشد فلسفه دین ---
21 اخلاق باور از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه بین المللی امام خمینی 92/10/17 زینب عاشوری-ارشد فلسفه و حکمت اسلامی ---
22 اخلاق باور از نگاه غزالی و دکارت دانشگاه بین المللی امام خمینی 1392/6/26 مریم اسکندری،ارشد فلسفه و حکمت اسلامی نمایش پیوند
23 نقدو بررسی واقع گرایی اخلاقی دیوید برینک با نظر به آرای استاد محمتقی مصباح یزدی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1392/11/29 صدیقه کاظم پورآتشگاه،ارشدفلسفه و حکمت اسلامی نمایش پیوند
24 مرگ شناسی در آراء سنت گرایان دانشگاه بین المللی امام خمینی 1393/6/30 علی محبت،ارشد فلسفه و حکمت اسلامی نمایش پیوند
25 رابطه بین دین و اخلاق از دیدگاه یونگ و غزالی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1393/11/26 شیما حج میری،ارشد فلسفه و حکمت اسلامی نمایش پیوند
26 نسبت عقل و اراده از دیدگاه ابن سینا دانشگاه بین المللی امام خمینی 1393/11/26 فاطمه ناصری،ارشد فلسفه و حکمت اسلامی نمایش پیوند
27 عشق الهی از دیدگاه شیخ اشراق و کیرکگارد دانشگاه بین المللی امام خمینی 1393/11/26 سمیه رضایی،ارشد فلسفه و حکمت اسلامی نمایش پیوند
28 ابن سینا و شکاف میان معرفت و فعل اخلاقی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1393/11/28 مریم تقوایی،ارشد فلسفه و حکمت اسلامی نمایش پیوند
29 مقایسه عشق الهی از دیدگاه سهروردی و مولانا دانشگاه بین المللی امام خمینی 1394/6/30 طاهره غلامی،ارشد فلسفه و حکمت اسلامی نمایش پیوند
30 تاثیر آراء ابن سینا بر فلاسفه قرون وسطی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1394/11/19 فرزاد کوکب پور،ارشد فلسفه و حکمت اسلامی نمایش پیوند
31 تبیین شهید مطهری از شکاف میان معرفت و فعل اخلاقی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1395/8/26 لیلا مقدم،ارشد فلسفه و حکمت اسلامی نمایش پیوند
32 معنای زندگی از دیدگاه یاسپرس و علامه طباطبایی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1395/10/29 فاطمه ساسانی،ارشد فلسفه و حکمت اسلامی نمایش پیوند
33 اصلاح زیست پزشکی انسان از منظر اخلاقی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1395/11/18 مریم محمدی سینکی،ارشد فلسفه و حکمت اسلامی نمایش پیوند
34 نگاهی تاریخی به برهان هدف شناختی در بین متفکران مسلمان دانشگاه بین المللی امام خمینی 1395/12/7 مرضیه ابراهیمی،ارشد فلسفه و حکمت اسلامی نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه دین پژوهی 1379 1384 مرکز تحقیقات صدا و سیما ---
2 مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی 1386 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 رئیس دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی 1393 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استاد نمونه آموزشی دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی در سال تحصیلی 95-1394 1396/2/11 رییس دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند