۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : فلسفه و حکمت اسلامی
  • تاریخ تولد : 1350
  • نشانی : 288
  • شماره اتاق : 643
  • شماره تلفن دفتر : 028-33901319
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : m.yousefi@ikiu.ac.ir;mollayousefi@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی فلسفه وکلام اسلامی 1370 1375 دانشگاه امام صادق(ع) ---
2 کارشناسی ارشد فلسفه وکلام اسلامی 1375 1377 دانشگاه امام صادق(ع) ---
3 دکتری فلسفه تطبیقی 1377 1384 دانشگاه شهید مطهری ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی فلسفه وحکمت اسلامی 1380 تاکنون دانشگاه زنجان،دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 کارشناسی ارشد فلسفه وحکمت اسلامی 1386 تا کنون دانشگاه زنجان،دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 کارشناسی ارشد فلسفه دین 1387 تاکنون دانشگاه زنجان،دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 دکتری فلسفه وحکمت اسلامی 1392 تاکنون دانشگاه زنجان، دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ناظر علمی پژوهش"امام خمینی و نواندیشی دینی" 1379 1380 مرکز تحقیقات صدا و سیما( گزارش29) ---
2 ناظر علمی پژوهش"بررسی جهت‌گیری‌های دینی مردم (سکولاریسم،‌ پلورالیسم و کثرت‌گرایی)" 1379 1381 مرکز تحقیقات صدا و سیما(محرمانه) ---
3 ناظر علمی پژوهش"سنجش میزان بی تفاوتی دینی در میان جوانان تهرانی" 1381 1382 مرکز تحقیقات صدا و سیما(گزارش 27) ---
4 پژوهشگر گروه دین پژوهی 1377 1379 مرکز تحقیقات صدا و سیما ---
5 دبیر دو فصلنامه علمی-پژوهشی نامه حکمت ،شماره 8 1385 1386 دانشگاه امام صادق(ع) ---
6 ارزیاب و عضو هیئت تحریریه مجله (Philosophy Study (ISSN 2159-5313 2011 2013 DAVID PUBLISHING COMPANY,ILLINOIS,USA ---
7 مدیر مسئول دوفصلنامه علمی –پژوهشی مطالعات فهم حدیث 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
8 عضو هیات تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی تاملات فلسفی 1396/10/9 دانشگاه زنجان نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 فلسفه اخلاق ---
2 فلسفه دین ---
3 فلسفه تطبیقی ---
4 فلسفه اسلامی ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فرهنگ،فرافرهنگ و جامعه(نقد و بررسی کتابMulhere,Francis,Culture/Metaculture, Routeledge,2000) 1380 1380 نشریه راهبرد (20)  دریافت فایل Download ---
2 بررسی انتظارات مردم از دین 1381 1381 نمایه پژوهش(ویژه جامعه شناسی دین)  دریافت فایل Download ---
3 ترجمه مقاله"Staes of Minde" ،نوشته دبلیو.وی.کواین 1383 1383 فصلنامه رهنمون،سال دوم،شماره اول ودوم،زمستان وبهار 83-82  دریافت فایل Download ---
4 فلسفه ذهن در زبان فارسی (مرور دو کتاب در حوزه فلسفه ذهن) 1383 1383 فصلنامه رهنمون،سال دوم،شماره اول ودوم،زمستان وبهار 83-82  دریافت فایل Download ---
5 ذهنیت‌گرایی در اخلاق 1383 1383 فصلنامه رهنمون،سال دوم،شماره سوم وچهارم،تابستان وپاییز 83  دریافت فایل Download ---
6 مساله عینیت:پیشینه تاریخی و وجوه فلسفی 1383 1384 نامه حکمت4(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
7 جان مک داول و واقع گرایی اخلاقی 1385 1386 نامه حکمت6(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
8 نیگل وعینیت ارزشهای اخلاقی 1386 1387 نامه حکمت11(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
9 غزالی و منشا اخلاق 1388 1389 فصلنامه پژوهشی پژوهشنامه اخلاق 9  دریافت فایل Download ---
10 بررسی و نقد دیدگاه جودیث جارویس تامسون در دفاع از سقط جنین 1388 1389 فصلنامه پژوهشهای فلسفی-کلامی 42 (علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
11 ترجمه مقاله"Reincarnation " ،نوشته جی.بروس لانگ،در دائره المعارف دین،ویراسته میرچا الیاده 1388 1388 فصلنامه رهنمون،سال هفتم،شماره سوم و چهارم،تابستان و پاییز 1388  دریافت فایل Download ---
12 رساله ای در اخلاق ازعضدالدین ایجی 1388 1389 آینه میراث47 (علمی-ترویجی)  دریافت فایل Download ---
13 فیلیپافوت و واقع گرایی اخلاقی نو ارسطویی 1389 1389 پژوهشهای اخلاقی ،سال اول،شماره اول(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
14 تاملی درفضایل چهارگانه با تاکید براندیشه های غزالی 1389 1390 معرفت اخلاقی7 (علمی-ترویجی)  دریافت فایل Download ---
15 رابطه گناه و معرفت از دیدگاه قرآن 1389 1390 فصلنامه کتاب قیم ،سال اول،شماره اول،بهار1390(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
16 مساله آفرینش عالم از نگاه ارسطو و ابن سینا 1389 1390 دوفصلنامه پژوهش های علم و دین،شماره 3(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
17 تاثیر آموزه گناه نخستین بر مبحث کلیات در قرون وسطا 1389 1391 پژوهشنامه فلسفه دین،سال دهم،شماره اول(پیاپی 19) (علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
18 رابطه فضیلت و سعادت از نگاه ارسطو و غزالی 1390 1392 فصلنامه پژوهشهای فلسفی-کلامی،شماره 55 (علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
19 شکوفندگی انسانی از دیدگاه فوت با نظر به آراء ارسطو 1389 1390 نشریه پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز،سال 5،شماره مسلسل 9 (علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
20 مقایسه آراء استرجن وهارمن در باب تبیین های اخلاقی 1390 1391 فصلنامه پژوهشهای اخلاقی،سال دوم،شماره سوم،بهار 1391(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
21 تبیین غایی عالم از نگاه ارسطو وابن سینا 1390 1391 فصلنامه تاریخ فلسفه،شماره 10(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
22 گناه نخستین از دیدگاه اسلام ومسیحیت 1390 1390 مجله ادیان و عرفان دانشگاه تهران،سال چهل چهارم،پاییز و زمستان 1390(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
23 نقدی بر قرائت پولس از مسیحیت 1390 1391 جستارهای فلسفه دین،سال اول،شماره دوم،پاییز و زمستان1391(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
24 اخلاق و مساله عینیت(مصاحبه) 1391 1391 اطلاعات حکمت و معرفت،شماره78  دریافت فایل Download ---
25 مطهری و اخلاق باور 1390 1391 دو فصلنامه حکمت معاصر،سال سوم، شماره اول،بهار و تابستان 1391(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
26 عیسی در تاریخ:نگاهی به دو روایت اولیه از مسیح شناسی 1391 1391 دوفصلنامه پژوهش های علم و دین،سال سوم،شماره دوم،پاییز و زمستان 1391(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
27 نگاهی به نظریه اصلاح نژاد فرانسیس گالتن 1392 1393 دوفصلنامه پژوهش های علم و دین،سال پنجم،بهار و تابستان 1393،شماره 1(پیاپی9)(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
28 انسان جدید و مساله مرگ:نگاهی به نظریه الیزابت کوبلر راس 1392 1395 دو فصلنامه پژوهشنامه ادیان،سال دهم،شماره بیستم،پاییز و زمستان 1395(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
29 معرفت شناسی فضیلت محور:نگاهی به دیدگاه لیندا زاگزبسکی 1393 1394 دوفصلنامه تاملات فلسفی،سال پنجم ،شماره 14،بهار و تابستان 1394(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
30 غایت گریزی در فیزیک دکارت 1393 1395 دوفصلنامه تاملات فلسفی،سال ششم،شماره 16،بهار و تابستان 1395(علمی- پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
31 ارزش معرفت از نگاه لیندا زاگزبسکی 1394 1395 فصلنامه آینه معرفت،سال شانزدهم، شماره 47،تابستان 1395(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
32 ابن سینا و شکاف میان معرفت و فعل اخلاقی 1394 1395 فصلنامه پژوهشنامه اخلاق،سال نهم،بهار 1395، شماره 31(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
33 جان راولز و روش تعادل اندیشه ورزانه در اخلاق 1394 1395 فصلنامه نقدو نظرشماره 81،بهار 1395 (علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
34 ارسطو و نظریه تصمیم(پروهایرسیس) 1394 1396 نشریه پژوهشهای فلسفی تبریز،سال 11،شماره 20،بهار و تابستان 1396(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download ---
35 نقد فیلیپافوت بر عقلانیت عملی کانت 1395 1395 حکمت معاصر،سال هفتم،شماره چهارم،زمستان 1395(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
36 ارسطو و فرونسیس(حکمت عملی) 1396 1396 فصلنامه آینه معرفت،سال هفدهم، شماره 53،زمستان 1396(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
37 حکمت عملی از نظر آکویناس 1397 1397 دو فصلنامه تاملات فلسفی،سال هشتم،پاییز و زمستان 1397(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
38 هراکلیتوس،اخلاق و فضیلت 1396 1396 فصلنامه تاریخ فلسفه،سال هشتم،شماره 3،زمستان 96(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
39 مقایسه فرونسیس در اندیشه هایدگر و ملاصدرا 1397 1397 دو فصلنامه پژوهش های عقلی نوین،سال سوم،شماره پنجم،بهار و تابستان 1397(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
40 روش فلسفه پردازی ارسطو در مجموعه مابعدالطبیعه(با تاکید بر کتاب زتا) 1397 1397 فصلنامه آینه معرفت،سال هجدهم،شماره 56،پاییز 1397(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
41 تفسیر هایدگر از فرونسیس و رابطه آن با آگاثون(ایده خیر) 1398 1398 نشریه پژوهشهای فلسفی تبریز(زیر چاپ)(علمی پژوهشی) نمایش پیوند
42 کنکاشی در اخلاق عرفانی امام خمینی 1393 1395 پژوهشنامه متین،سال هجدهم،شماره هفتاد،بهار 1395(علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
43 امکان تغییر مزاج و نقد نظریه جبرگرایی ژنتیک 1398 1398 دوفصلنامه پژوهش های علم و دین،(در نوبت چاپ برای بهار و تابستان 99)(علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
44 نظام سیاسی عادلانه از دیدگاه ارسطو 1398 1398 فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی(در نوبت انتشار)(علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
45 علم انسان به اشیاء خارجی از دیدگاه جان لاک و محقق لاهیجی 1397 1398 دو فصلنامه فلسفه،سال 47،شماره 1،بهار و تابستان 1398(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
46 تفسیرهایدگر از فرونسیس در کتاب سوفیست افلاطون با نگاهی به کتاب هستی و زمان 1398 1399 دو فصلنامه تاملات فلسفی(در نوبت چاپ)(علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
47 توزیع عادلانه قدرت و مناصب حکومتی از دیدگاه ارسطو و ملاصدرا 1398 1399 دو فصلنامه پژوهش های عقلی نوین،سال پنجم،شماره نهم،بهار و تابستان 1399(علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
48 توزیع عادلانه قدرت و مناصب حکومتی از دیدگاه ارسطو 1398 1398 دو فصلنامه غرب شناسی بنیادی،سال دهم،شماره دوم،پاییز و زمستان 1398(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Ghazali on Ethics of Belief Rome,2009 FOURTH WORLD CONFERENCE ON METAPHYSICS,November 5-7 ---
2 Virtue Ethics and Social Justice Tokyo,2011 The Global Future:Issues and Trends for the 21st Century,March12-13 ---
3 اخلاق و مساله تبیین زنجان،1390 دومین همایش ملی سهروردی با موضوع اندیشه های اخلاقی در جهان معاصر،زنجان،آبان 1390 ---
4 نگاهی به رشته فلسفه تطبیقی در ایران تهران،1391 همایش روز جهانی فلسفه(بررسی وضعیت فلسفه در ایران)،تهران،23 و 24 آبان ماه 1391  دریافت فایل Download ---
5 اخلاق و روش تعادل اندیشه ورزانه زنجان،1393 چهارمین همایش ملی اخلاق با موضوع اخلاق و آداب زندگی،زنجان،18اردیبهشت 1393 ---
6 Sensus Divinitatis in Rumi’s Mathnawi 2017,Voronezh,Russia Alvin Plantinga's Work in Philosophy of Religion نمایش پیوند
7 میزان تحقق اهداف و ماموریت های دانشکده های الهیات و معارف اسلامی در ایران معاصر تهران،دانشگاه علامه طباطبایی،1399 دومین نشست تخصصی واکاوی عملکرد دانشکده های الهیات و معارف اسلامی،25 شهریور 1399 نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ترجمه فصل بیست و سوم کتاب "History of Islamic Philosophy"ج2 1386 3000 حکمت ---
2 ترجمه فصل چهل وهفتم کتاب "History of Islamic Philosophy"ج4 1388 3000 حکمت ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فلسفه اسلامی 1382 تاکنون دانشگاه زنجان،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 تاریخ فلسفه اسلامی 1382 1386 دانشگاه زنجان،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 تاریخ فلسفه غرب 1385 تاکنون دانشگاه زنجان،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 زبان تخصصی 1385 تاکنون دانشگاه زنجان ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 فلسفه اخلاق 1386 تاکنون دانشگاه زنجان ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 فلسفه تطبیقی 1387 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 فلسفه تاریخ 1388 تاکنون دانشگاه زنجان ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
8 کلام جدید 1387 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
9 کلام سنتی 1385 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
10 حکمت مشاء(1)و(2) 1383 تا کنون دانشگاه زنجان،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
11 منطق(1)و(2) 1385 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخ علم کلام وفرق اسلامی 1386 تاکنون دانشگاه زنجان ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 فلسفه مشاء(1)و(2) 1386 تاکنون دانشگاه زنجان ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 فلسفه اشراق(1) 1386 1387 دانشگاه زنجان ---
4 تاریخ و الهیات مسیحی 1387 تا کنون دانشگاه زنجان،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 انتظار بشر از دین 1387 تاکنون دانشگاه زنجان ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 مسائل جدید کلامی 1388 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 زبان تخصصی(1)و(2)فلسفه دین(پیش نیاز) 1388 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 بررسی انتظارات مردم از دین 1377 1379 مرکز تحقیقات صدا و سیما( گزارش شماره94) ---
2 سنجش نگرش دانشجویان در خصوص رابطه دین با نهادهای اصلی جامعه 1381 1382 مرکز تحقیقات صدا و سیما(گزارش شماره10) ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 علت غایی در فلسفه ارسطو و ابن سینا دانشگاه بین المللی امام خمینی 89/12/10 منصور عبدالهی- ارشد فلسفه و حکمت اسلامی ---
2 بررسی مقایسه ای مساله آفرینش عالم از نگاه ارسطو و بوعلی دانشگاه بین المللی امام خمینی 89/12/10 علی حیدری فرج-ارشد فلسفه و حکمت اسلامی ---
3 بررسی و نقد اخلاق فضیلت فیلیپافوت دانشگاه قم 89/11/4 سکینه افلاطونی-ارشد فلسفه اخلاق ---
4 مقایسه آرای ارسطو و غزالی درباب رابطه میان فضیلت و سعادت دانشگاه بین المللی امام خمینی 89/11/20 لیلا شیرخانی -ارشد فلسفه و حکمت اسلامی ---
5 تاثیر گناه بر معرفت ازدیدگاه قرآن دانشگاه بین المللی امام خمینی 89/10/22 زهرا اردمه -ارشد علوم قرآن و حدیث ---
6 نقد و بررسی دیدگاه فرانسیس گالتن در باب اصلاح نسل از دیدگاه اسلام دانشگاه بین المللی امام خمینی 90/9/22 رضا رضایی مستقیم-ارشد فلسفه دین ---
7 اخلاق عارفانه در اندیشه غزالی و امام خمینی دانشگاه بین المللی امام خمینی 90/12/14 صفورا چگینی-ارشد فلسفه و حکمت اسلامی ---
8 رابطه میان عقل و وحی در آراء کلامی شیخ مفید و سید مرتضی دانشگاه بین المللی امام خمینی 90/12/14 سمیه سالاروندیان-ارشد فلسفه و حکمت اسلامی ---
9 بررسی اخلاق خوارج با تکیه بر سیره علوی و متون تاریخی دانشگاه بین المللی امام خمینی 90/9/8 ابتسام مرزعاوی-ارشد علوم قرآن و حدیث ---
10 نقد اخلاق تکاملی داروین با تکیه بر آراء سیجویک دانشگاه بین المللی امام خمینی 91/4/12 راضیه کزازی-ارشد فلسفه دین ---
11 نقد وبررسی قرائت پولس از مسیحیت دانشگاه بین المللی امام خمینی 91/7/4 جواد آیار-ارشد فلسفه دین ---
12 بررسی و نقددیدگاه یونگ در باب خاستگاه دین دانشگاه زنجان 92/3/13 سیده خدیجه تقوی کوزه کنان-ارشد فلسفه دین ---
13 نحوه پیدایی نفس و ارتباط آن با جاودانگی از نگاه ارسطو وابن سینا دانشگاه بین المللی امام خمینی 91/11/23 اعظم جانجان-ارشد فلسفه و حکمت اسلامی ---
14 عقل عملی از دیدگاه ارسطو،ابن سینا و آکویناس دانشگاه بین المللی امام خمینی 91/11/24 فاطمه اصلی بیگی-ارشد فلسفه و حکمت اسلامی ---
15 مساله شرور از نگاه غزالی و آگوستین دانشگاه بین المللی امام خمینی 91/11/16 عطیه تجری-ارشد فلسفه و حکمت اسلامی ---
16 معرفت شناسی فضیلت محور:بررسی و نقد دیدگاه لیندا زاگزبسکی دانشگاه زنجان 93/6/26 محمدرضاباقری-ارشد فلسفه دین ---
17 نقد انسان شناسی در عرفان های جدید(با تاکید بر آراء کاستاندا و کوئیلو)بر مبنای انسان شناسی علامه طباطبایی دانشگاه زنجان 1392/12/13 محمد امین بهرامی-ارشد فلسفه دین ---
18 تاثیر گناه بر معرفت از دیدگاه ابن عربی دانشگاه زنجان 93/6/23 مهدی بابا قربانی-ارشد فلسفه دین ---
19 نقد و بررسی تفسیر لئواشتراوس از دین سیاسی دانشگاه زنجان 92/3/7 ماندانا دشت بزرگی-ارشد فلسفه دین ---
20 سیر تحول تثلیث در هندوئیزم دانشگاه زنجان 93/6/31 عالیه بستام-ارشد فلسفه دین ---
21 اخلاق باور از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه بین المللی امام خمینی 92/10/17 زینب عاشوری-ارشد فلسفه و حکمت اسلامی ---
22 اخلاق باور از نگاه غزالی و دکارت دانشگاه بین المللی امام خمینی 1392/6/26 مریم اسکندری،ارشد فلسفه و حکمت اسلامی نمایش پیوند
23 نقدو بررسی واقع گرایی اخلاقی دیوید برینک با نظر به آرای استاد محمتقی مصباح یزدی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1392/11/29 صدیقه کاظم پورآتشگاه،ارشدفلسفه و حکمت اسلامی نمایش پیوند
24 مرگ شناسی در آراء سنت گرایان دانشگاه بین المللی امام خمینی 1393/6/30 علی محبت،ارشد فلسفه و حکمت اسلامی نمایش پیوند
25 رابطه بین دین و اخلاق از دیدگاه یونگ و غزالی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1393/11/26 شیما حج میری،ارشد فلسفه و حکمت اسلامی نمایش پیوند
26 نسبت عقل و اراده از دیدگاه ابن سینا دانشگاه بین المللی امام خمینی 1393/11/26 فاطمه ناصری،ارشد فلسفه و حکمت اسلامی نمایش پیوند
27 عشق الهی از دیدگاه شیخ اشراق و کیرکگارد دانشگاه بین المللی امام خمینی 1393/11/26 سمیه رضایی،ارشد فلسفه و حکمت اسلامی نمایش پیوند
28 ابن سینا و شکاف میان معرفت و فعل اخلاقی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1393/11/28 مریم تقوایی،ارشد فلسفه و حکمت اسلامی نمایش پیوند
29 مقایسه عشق الهی از دیدگاه سهروردی و مولانا دانشگاه بین المللی امام خمینی 1394/6/30 طاهره غلامی،ارشد فلسفه و حکمت اسلامی نمایش پیوند
30 تاثیر آراء ابن سینا بر فلاسفه قرون وسطی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1394/11/19 فرزاد کوکب پور،ارشد فلسفه و حکمت اسلامی نمایش پیوند
31 تبیین شهید مطهری از شکاف میان معرفت و فعل اخلاقی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1395/8/26 لیلا مقدم،ارشد فلسفه و حکمت اسلامی نمایش پیوند
32 معنای زندگی از دیدگاه یاسپرس و علامه طباطبایی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1395/10/29 فاطمه ساسانی،ارشد فلسفه و حکمت اسلامی نمایش پیوند
33 اصلاح زیست پزشکی انسان از منظر اخلاقی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1395/11/18 مریم محمدی سینکی،ارشد فلسفه و حکمت اسلامی نمایش پیوند
34 نگاهی تاریخی به برهان هدف شناختی در بین متفکران مسلمان دانشگاه بین المللی امام خمینی 1395/12/7 مرضیه ابراهیمی،ارشد فلسفه و حکمت اسلامی نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه دین پژوهی 1379 1384 مرکز تحقیقات صدا و سیما ---
2 مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی 1386 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 رئیس دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استاد نمونه آموزشی دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی در سال تحصیلی 95-1394 1396/2/11 رییس دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند