۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استاد
  • گروه آموزشی : مدیریت صنعتی
  • تاریخ تولد : 1345
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 808
  • شماره تلفن دفتر : 2833901608
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : fazli@soc.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری مدیریت- گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه تربیت مدرس ---
2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس ---
3 کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دروس تحقیق در عملیات (1) ، (2) و (3) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 دروس آمار کاربردی مدیریت (1) و (2) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 درس تحلیل آماری پیشرفته کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 درس تحقیق در عملیات پیشرفته کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
5 درس تئوری تصمیم گیری در مدیریت کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
6 درس کنترل پروژه دوره کارشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 درس برنامه ریزی دوره کارشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
8 روش تحقیق پیشرفته -کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
9 روشهای کمی در مدیریت -کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
10 روش تحقیق مقدماتی -دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مجری طرح پژوهشی برگزیده دانشگاه 1397 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 چاپ طرح برگزیده در کتاب "طرح های برگزیده دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور" 1399 معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری نمایش پیوند
3 دریافت لوح سپاس به عنوان "مجری طرح برگزیده دانشگاهی " 1399 معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری نمایش پیوند
4 کسب عنوان پژوهشگر منتخب دانشگاه 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
5 کسب عنوان پژوهشگر منتخب دانشگاه 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 تحقیق در عملیات نرم نمایش پیوند
2 مدیریت پروژه نمایش پیوند
3 مدلهای کمی در مدیریت نمایش پیوند
4 مدیریت استراتژیک نمایش پیوند
5 آینده نگاری سازمانی نمایش پیوند
6 ارزیابی عملکرد مدیران نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آشنایی با نرم افزار های کنترل پروزه 1372 1372 تهران- بخش خصوصی نمایش پیوند
2 نرم افزارهای آماری 1381 1381 تهران- بخش خصوصی نمایش پیوند
3 نرم افزارهای تصمیم گیری 1385 1385 تهران -دانشکده مدیریت نمایش پیوند
4 نرم افزارهای حسابداری 1375 1375 تهران-همکاران سیستم نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سناریوهای تحلیلی ارتقای عملکرد بانکداری ایران با ترکیب قابلیت های ظرفیت جذب دانش و آینده نگاری شرکتی 1400 فصلنامه مجلس و راهبرد نمایش پیوند
2 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سیاستگذاری تولید تجهیزات پزشکی در ایران 1400 سیاستگذاری عمومی نمایش پیوند
3 تحلیل استنادی مقالات علمی _ پژوهشی آینده پژوهی در ایران 1400 نشریه علمی آینده پژوهی انقلاب اسلامی نمایش پیوند
4 ارائه سناریوهای آینده صنعت گردشگری سلامت ایران در افق 1414 1400 فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا و توسعه نمایش پیوند
5 Investigating the effect of relational capital on supply chain risk and performance 2018 International Journal of Manufacturing Technology and Management نمایش پیوند
6 Corporate foresight: developing a process model 2018 European Journal of Futures Research نمایش پیوند
7 Designing a Communicational Model between the Competitiveness Types of Small and Medium Industries in Iran 2019 Industrial Engineering and Management Systems نمایش پیوند
8 Designing Communication Model between Effective Factors on Competitiveness of SMEs Using ISM 2019 Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems نمایش پیوند
9 the mediation rol of buyers satisfacation in relationship between structuralcapital with performance 2016 International Journal of Logistics Systems and Management نمایش پیوند
10 Effective factors of successful cloud marketing adoption by SMEs the case of iran 2015 International journal Business Environment نمایش پیوند
11 Crude oil supply chain risk management with DEMATEL-ANP 2015 Operational Research نمایش پیوند
12 THE ROLE OF MACROECONOMIC FACTORS ON IRANS NON-OIL EXPORTS TO TURKEY 2015 International journal of Economic Reaearch نمایش پیوند
13 نقش تسهیم میان شرکتی دانش در برون سپاری خدمات لجستیک (مورد مطالعه: شهرک های صنعتی استان گیلان) 1395 مدیریت زنجیره تامین نمایش پیوند
14 انتخاب فناوری پاک و نوآوری سبز، راهکاری برای بهبود عملکرد زیست محیطی صنایع کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شهرک صنعتی اشتهارد) 1396 توسعه تکنولوژی صنعتی نمایش پیوند
15 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر نوآوری در صنعت دفاعی 1394 مطالعات راهبردی بسیج نمایش پیوند
16 Developing a hybrid multi-criteria model for investment in stock exchange 2012 Management Science Letters نمایش پیوند
17 Risks Identification and ranking using AHP and group decision making technique Presenting r index 2012 Management Science Letters نمایش پیوند
18 بررسی نقش مستقیم محرکهای زنجیره تامین و نقش تعدیلگری فرهنگ سازمانی در بهبود عملکرد زنجیره تامین 1395 مطالعات مدیریت صنعتی نمایش پیوند
19 مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل موثر در ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه محصول سبز (مطالعه موردی: ارزیابی و انتخاب طرح محصول سبز در صنعت لوازم بهداشتی استان قزوین 1395 پژوهشهای نوین در تصمیم گیری نمایش پیوند
20 شناسایی و تعیین عوامل اصلی در میزان اثرات زیست محیطی محصول سبز با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (مطالعه موردی: صنعت لوازم بهداشتی استان قزوین) 1396 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست نمایش پیوند
21 پیش پردازش تصمیم گیری چند شاخصه با استفاده از داده کاوی (مطالعه موردی: انتخاب لجستیک شخص ثالث در برون سپاری خدمات وارانتی یک شرکت تولیدی تجهیزات الکترونیکی) 1396 پژوهشهای نوین در تصمیم گیری نمایش پیوند
22 ارائه شیوه ای برای اولویت بندی گزینه های راهبردی مستخرج از فرایند آینده نگاری راهبردی، مبتنی بر آراء خبرگان آجا 1396 فصلنامه آینده پژوهی دفاعی نمایش پیوند
23 روش اندازه گیری عملکرد شرکتها با استفاده از رویکردترکیبی آنالیز روابط خاکستری و تاپسیس فازی 1390 چشم انداز مدیریت صنعتی نمایش پیوند
24 ارائه یک مدل فرایندی برای آینده نگاری راهبردی در شرکت های ایرانی 1397 مدیریت بازرگانی نمایش پیوند
25 طراحی مدل مطلوب آینده نگاری شرکتی (مطالعه موردی: شرکتهای مدیریت صادرات) 1397 آینده پژوهی مدیریت نمایش پیوند
26 سناریوهای پیش روی بانکها و نهاد های مالی وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحریمهای نظام بانکی 1397 آینده پژوهی دفاعی نمایش پیوند
27 تعیین سیاست وارانتی با استفاده از قوانین انجمنی در داده کاوی (مطالعه موردی: شرکت تولیدی تجهیزات الکترونیکی) 1397 مدیریت تولید و عملیات نمایش پیوند
28 طراحی مدل تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی کشور و نقش آن در ارتقائ اثربخشی و محبوبیت سازمانی 1397 پژوهشنامه مالیات نمایش پیوند
29 آینده نگاری راهبردی در حوزه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۲۰ 1398 فصلنامه آینده پژوهی دفاعی نمایش پیوند
30 راهبردپردازی در صنعت خودرو ایران با رویکرد آینده نگاری راهبردی و تمرکز بر حوزه علم، فناوری و نواوری 1398 مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی نمایش پیوند
31 شناسایی روندها و سناریو های آینده نظام بانکی ایران 1398 سیاستگذاری عمومی نمایش پیوند
32 اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری سلامت ایران در افق ۱۴۱۴ با رویکرد مدل سازی ساختاری - تفسیری 1398 فصلنامه علمی- پژوهشی گردشگری و توسعه نمایش پیوند
33 شناسایی قابلیت های کلیدی آینده نگاری سازمانی در بانک ها و موسسات مالی ایران 1398 آینده پژوهی مدیریت نمایش پیوند
34 توسعه مرحله راهبرد پردازی در فرایند آینده نگاری راهبردی، مبتنی بر آراء متخصصان دانشگاهی و خبرگان صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران 1399 پژوهش های مدیریت در ایران نمایش پیوند
35 طراحی چارچوب آینده نگاری راهبردی فناوری‌های دفاعی در حوزه پدافند هوایی به روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری 1399 فصلنامه آینده پژوهی دفاعی نمایش پیوند
36 چارچوب یکپارچه ارزیابی آینده محور سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری با رویکرد مدیریت پروژه 1399 مطالعات راهبردی بسیج نمایش پیوند
37 طراحی مدل آینده نگاری شرکتی و اثر آن بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری) 1399 آینده پژوهی مدیریت نمایش پیوند
38 بررسی تأثیر ویژگی ثبات قدم دانشجویان در موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی با استفاده از مدل مکلین و دلون " 1399 دوفصلنامه مدیریت و برنامه ریزی نظام آموزشی (علمی- پژوهشی ) نمایش پیوند
39 سناریوهای تحلیل آینده بانکداری ایران با ترکیب قابلیت های ظرفیت جذب دانش و آینده نگاری شرکتی 1399 آینده پژوهی مدیریت نمایش پیوند
40 ارائه مدل فرایندی یکپارچه برای ارزیابی آینده نگاری راهبردی در سطح ملّی با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری 1399 آینده پژوهی ایران نمایش پیوند
41 The Impact of Organizational Culture on Supply Chain Integration (Case Study : Industrial Parks of Qazvin province International Journal of Logistics System and Management نمایش پیوند
42 separating successful and unsuccessful firms using multiple attribute decision-making methods 2012 International journal information and decision sciences نمایش پیوند
43 طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها 1382 فصلنامه مدرس ---
44 تجزیه و تحلیل و اولویت بندی بهینه نیازهای مشتریان: رویکرد مدل ادغامی کانو در کیو اف دی 1387 پژوهشنامه بازرگانی ---
45 مقایسه رویکرد تحلیل پوششی داده ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی در رتبه بندی شاخص های کلیدی تصمیم گیری خرید و فروش سهام 1388 مطالعات مدیریت صنعتی ---
46 رتبه بندی شرکتهای سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی 1388 فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی ---
47 تفکیک شرکتهای موفق و ناموفق با استفاده از رویکرد ترکیبی در بورس اوراق بهادار تهران 1388 فصلنامه علوم مدیریت ایران ---
48 روش رتبه بندی فازی برای انتخاب پورتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران 1389 فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی ---
49 بکارگیری رویکرد ترکیبی جهت ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران 1391 فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت ---
50 انتخاب مناسبترین روش حفاری تونل انتقال آب بهشت آباد با استفاده از رویکرد MADM 1391 فصلنامه زمین شناسی مهندسی ---
51 شناسایی شعب ناکارای بانک ملت و استفاده از راهبرد ادغام به منظور افزایش کارایی شعب 1390 فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران ---
52 بکارگیری مدل بهینه سازی چند معیاره فازی برای غربالگری سهام شرکتهای دارویی در بورس اوراق بهادار تهران 1390 فصلنامه دانشور رفتار ---
53 انتخاب پروژه براساس تخصیص بهینه منابع با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه ای و برنامه ریزی آرمانی 1391 فصلنامه مهندسی صنایع و مدیریت (شریف) ---
54 شناسایی معیارها و تبیین مجموعه های فازی انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران مقیم تهران 1391 فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی ---
55 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان امور مالیاتی کشور) 1390 پژوهش نامه مالیات ---
56 بکارگیری رویکرد ترکیبی برای انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات DEMATEL-ANP 1391 چشم انداز مدیریت صنعتی ---
57 ارزیابی کیفیت خدمات بخش دولتی با روش ترکیبی ویکور – آر جی ای و رویکرد فازی 1390 فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول ---
58 بررسی اثر عوامل درون سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش مدیریت دانش 1391 دو فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی ---
59 ارزیابی بهینه و تحلیل کیفیت استراتژیک در سازمانها، فصلنامه مدیریت و توسعه 1391 فصلنامه مدیریت و توسعه ---
60 ارزیابی عملکرد فناوری ها با استفاده از مدل هیبریدی 1387 فصلنامه رشد و فناوری ---
61 اولویت بندی ضایعات و عوامل ایجاد کننده آنها در دستیابی به تولید ناب 1387 مدیریت و توسعه ---
62 نقش عوامل موثر بر موفقیت استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری در نمایندگی های فروش خودرو استان گیلان 1393 فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی ---
63 تاثیر سرمایه اجتماعی بر روابط خریدار-تامین کننده در شرکتهای تولیدی(مطالعه موردی: شرکتهای تولید استان قزوین)، 1393 فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت صنعتی ---
64 بررسی عوامل مؤثر بر تصویر برند مقصدگر گردشگری و تاثیر آن بر رفتار گردشگران داخلی(مطالعه موردی: شهر قزوین) 1392 دو فصلنامه مطالعات گردشگری ---
65 تصمیم گیری به وسیله سیستم خبره فازی برای انتخاب محل اقامت مطلوب گردشگران 1392 نشریه مهندسی صنایع، دانشگاه تهران ---
66 تصمیم گیری به وسیله سیستم خبره فازی برای انتخاب محل اقامت مطلوب گردشگران 1392 نشریه مهندسی صنایع ---
67 عوامل مؤثر بر ارزیابی راهبردی بهینه سیستم نگهداری و تعمیرات سازمان پلیس 1392 فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع در نیروی انتظامی ---
68 بکارگیری روش تصمیم گیری VIKOR با رویکرد فازی در انتخاب مدیر پروژه های عمرانی 1391 نشریه انجمن معماری و شهرسازی ایران ---
69 Determining Common Weights By Regarding Predetermined Priorities of Decision-Making units (DMUs International Journal Decision Sciences ---
70 A Forecasting Method In Data Envelopment Analysis with Group Decision Making International Journal Applied Management Science ---
71 A Group Decision-Making Method for Target Setting In Data Envelopment Analysis International Journal Mathematics in Operational R ---
72 Practical Common Weights Compromise Solution Approach for Technology Selection International Journal Procurement Management ---
73 Stock Screening with Use of Factor Analysis and Fuzzy Multiple Criteria Decision Making International Journal Procurement Management ---
74 Utilising Data Envelopment Analysis For Selecting Stock & benchmark firms In Tehran Stock Exchange International Journal Operational Research ---
75 Supplier Selection using Delphi, Fuzzy AHP and SIR European Journal of Scientific Research ---
76 Novel MCDM Method for Supplier Selection in E-SCM European Journal of Scientific Research ---
77 An Exploratory Analysis of Hotel Selection Factors : A Comprehensive Survey of Tehran Hotels , International Journal Of Hospitality Management ---
78 Investigating the Relationships Between Organizational Factors) Culture , Structure , Strategy) and Performance through Knowledge Management American journal of scientific research ---
79 Separating Successful And Unsuccessful Firms Using Multiple Attribute Decision-Making Methods , International Journal Information And Decision S ---
80 An Improved MCDM Method for Maintenance Approach Selection: A Case Study of Auto Industry Management Science Letters ---
81 An Integrated MCDM Method in Ranking BSC Perspectives and key Performance Indicators Management Science Letters ---
82 Developing a Hybrid Multi-criteria Model for Investment in Stock Exchange Management Science Letters ---
83 - Crude Oil Supply Chain Risk Management with Fuzzy analytic Hierarchy Process American Journal of Scientific Research ---
84 Ranking Projects in Project Portfolio Management Align with Organization Strategy euro journals ---
85 Interpretive Structural Modeling of Project Complexity Factors the construction industry in iran, archives des ---
86 A framework for measuring the supply chains agility of mass construction industry in Iran Management Science Letters ---
87 using DEMATEL method to modeling project complexity dimension journal of basic and applied scientific research ---
88 Identification of Intervening Factors on agility of Iranian mass construction association supply chain journal of basic and applied scientific research ---
89 An Integrated MCDM Method in Ranking BSC Perspective and Key Performance Indicators Management Science Letters ---
90 An improved MCDM method for maintenance approach selection : A case study of auto industry Management Science Letters ---
91 Separating successful and unsuccessful firms using multiple attribute decision-making methods International Journal Information And Decision ---
92 Ranking projects in project portfolio management align with organization strategy American Journal of Scientific Research ---
93 K-Mean Clustering Method For Analysis Customer Lifetime Value With LRFM Relationship Model In Banking Services International Research Journal of Applied And Bas ---
94 - Identifying the most critical project complexity factors using Delphi method : the Iranian construction industry Management Science Letters ---
95 - Identification of Intervening Factors on Agility of Iranian Mass Construction journal of basic and applied scientific research ---
96 Risks Identification and ranking using AHP and group decision making technique :Presenting r index Management Science Letters ---
97 Assessing the vulnerability of supply chain using Analytic Network Process approach International Research Journal of Applied And Bas ---
98 Identifying Significant Factors Affecting Decision Makers Risk Attitudes in Multinational Construction Project in Iran Journal of Basic And Applied Scientific Research ---
99 Combination value investing and momentum investing to stock selection using data envelopment analysis International Research Journal of Applied And Bas ---
100 Prioritizing Enterpreneurial University Factors by Fuzzy Analytic Hierarchy Process, International Journal of Economy , Management and social sciences ---
101 The Role of the Factors Affecting the Financial & Marketing Aspects of Customer Relationship Management Strategy Management & Administrative Sciences Review ---
102 The Role of Inter-firm Knowledge Sharing in Outsourcing of Logistics Services International Research Journal & Basic Sciences (I ---
103 The Impact of Inter-Firm Knowledge Sharing & Nature of Relationship on satisfaction with LSPS Performance , Asian Journal of Research in Business Economics ---
104 -Investigating the Impact of Self on Attitudes toward Luxury Brands Among Teens in Iran International Research Journal of Applied & Basic ---
105 Evaluation and Ranking the Companies of auto and Spare Parts Industry Accepted in Tehran Stock Exchange Using FAHP & VIKOR International Research Journal of Applied & Basic ---
106 Market Clustering on the Basis of Customer Requirements to Develop Service Designing & Deploy Fuzzy QFD Model (A Case Study of Industry & Mine Bank of Iran) Journal of Basic and Applied Scientific Research ---
107 Crade oil supply chain risk Management with DEMATEL-ANP Operational Research an International Journal, ---
108 the mediation role of buyers satisfaction in relationship between structural capital with Performance , International hournal Logistics Systems and Mana ---
109 Effective factors of Successful cloud marketing adoption by SMES: the case of Iran International Journal Business Environment ---
110 THE ROLE OF MACROECONOMIC FACTORS ON IRANS NON-OIL EXPORTS TO TURKEY" International Journal of Economic Research ---
111 قابلیت آینده نگاری شرکتی و اثر آن بر عملکرد سازمانی با میانجیگری تصمیم گیری راهبردی و نوآوری سازمانی (مورد مطالعه : نظام بانکی ایران ) 1399 آینده پژوهی مدیریت نمایش پیوند
112 سناریوهای تحلیلی آینده بانکداری ایران با ترکیب قابلیت های ظرفیت جذب دانش و آینده نگاری شرکتی 1399 آینده پژوهی مدیریت نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدل افرا: مدلی جامع برای ارزیابی عملکرد مدیران 1381 نخستین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، دانشکده مدیریت ---
2 مدل سه بعدی برای ارزیابی سلامت سازمانی در حوزه های مالی سازمانهای دولتی 1385 اولین همایش ارتقای سلامت و پیشگیری از فساد اداری ---
3 طراحی مدل پیش بینی کارایی واحدهای سازمانی در دستگاههای اجرایی 1383 اولین کنفرانس ملی تحول در نظام اداری استان، قزوین ---
4 انتخاب مناسبترین روش حفاری تونل انتقال آب بهشت آباد 1390 سی امین همایش علوم زمین، تهران، ایران ---
5 بررسی توسعه مدیریت دانش از راه تقویت سرمایه اجتماعی در سازمان امور مالیاتی کشور 1390 پنجمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران ---
6 اثربخشی استراتژی های مدیریت دانش 1391 اولین همایش تازه های مدیریت ---
7 نقش هوش تجاری در کسب مزیت رقابتی در شرکتهای کوچک 1392 همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش محور، بابلسر ---
8 ابعاد سرمایه اجتماعی و تاثیر آن در کارآفرینی سازمانی 1392 همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش محور، بابلسر ---
9 ابزارهای هوش تجاری در خدمت رهبری کارآفرینانه 1392 همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش محور، بابلسر ---
10 تاثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان سازمان 1393 سومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، دانشگاه آزاد اسل ---
11 هوش هیجانی عاملی کلیدی در پیشبرد اهداف سازمان و مدیریت 1393 سومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، دانشگاه آزاد اسل ---
12 خلاقیت، نوآوری و راههای تقویت آن 1393 اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ، حسابداری ---
13 بررسی تاثیر محرکهای زنجیره تامین بر یکپارچگی و عملکرد زنجیره 1393 اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری ---
14 نگاهی بر اهمیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در مدیریت زنجیره تامین 1393 اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری ---
15 شناسایی عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها 1393 اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران ---
16 برآورد و تحلیل اقتصادی تراز تجاری ایران و افغانستان بین سالهای 1371 تا 1394 دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه، بوشهر ---
17 بررسی و رتبه بندی چهار شرکت بیمه ای با استفاده از شاخص های مالی با رویکرد مدل تاپسیس 1393 اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد ---
18 بررسی نقش مدیریت دانش(KM) بر مدیریت زنجیره تامین خودروسازی 1394 دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران ---
19 فناوری اطلاعات(IT) ابزاری مؤثر در مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) 1394 دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران ---
20 تفکر به سوی پایداری، گامی برای دستیابی برند به جاودانگی 1394 اولین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار ---
21 هویت برند و تاثیر آن بر وفاداری مشتریان و کارکنان 1394 کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیری ---
22 بررسی تاثیر به کارگیری مدیریت استراتژیک در بخش حمل و نقل و محیط زیست بر توسعه اقتصادی کشور 1394 چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اول ---
23 بررسی موانع پیاده سازی زنجیره تامین سبز جهت دستیابی به مزیت رقابتی 1394 پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حساب ---
24 بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی 1394 پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حس ---
25 بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر خریدهای اینترنتی(دیدگاه اخلاقی) 1394 چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اول ---
26 پیش بینی روند آینده میزان صادرات فرش ایرانی بر اساس روند گذشته تا سال 1415 1394 اولین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار ---
27 Investigation the Effects of Innovation on Organizational Performanc with Structural Equation Modeling an Empirical Study in Supply Chain Health care Industry 2015 international confrenec on Economics Management and Social Sciences نمایش پیوند
28 پایداری برند، آخرین حلقه ی مدل ارتباطی بین برند، ارزش ویژه ی برند و برندسازی 2016 the 2th international conference on Management and Humanities نمایش پیوند
29 مبانی فرهنگی توسعه سرمایه اجتماعی در زندگی شهری پایدار 1394 همایش آینده پژوهی فرهنگی و اجتماعی استان قزوین نمایش پیوند
30 مروری جامع بر روند شکل گیری، تاثیرات و کاربرد مالیات سبز در سطوح مختلف اقتصادی 1395 چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین نمایش پیوند
31 صنعت گردشگری ،راهکاری برای ارتقا سطح درآمد ملی کشور 1395 چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین نمایش پیوند
32 مروری جامع بر نوآوری سبز، عملکرد زیست محیطی و مزیت رقابتی سازمان 1395 چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین نمایش پیوند
33 تکنولوژی سبز، فصل مشترک صنایع آلاینده با محیط زیست 1395 چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین نمایش پیوند
34 مدل سازی تاثیرات آینده نگاری بر نوآوری به کمک روش فرا ترکیب 1395 ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری نمایش پیوند
35 روندهای موثر بر آینده صنعت گردشگری سلامت در ایران در افق1414 1398 کنفرانس ملی آینده پژوهی مدیریت و توسعه پایدار نمایش پیوند
36 آینده نگاری راهبردی، رهیافتی نوین در جهت توسعه صنعت گردشگری ایران با استفاده از فراتحلیل 1398 کنفرانس ملی آینده پژوهی مدیریت و توسعه پایدار نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آینده پژوهی و نوآوری پایدار 1396 2000 انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 آینده نگاری راهبردی در سازمان 1400 3000 انتشارات نشانه آموزش نمایش پیوند
3 ترجمه کتاب "راهنمای پیکره ی دانش تجزیه تحلیل کسب و کار (ویرایش سوم)BABOK 1398 2000 انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 تحقیق در عملیات: اصول، مبانی و روشهای برنامه ریزی خطی در مدیریت – جلد اول انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 مدیریت پروژه: راهنمای عملی مدیران پروژه انتشارات اختران ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دروس تحقیق در عملیات (1) ، (2) و (3) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 برنامه ریزی و کنترل پروژه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 دروس آمار کاربردی مدیریت (1) و (2) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 درس تحلیل آماری پیشرفته دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 درس تحقیق در عملیات پیشرفته دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 درس تئوری تصمیم گیری در مدیریت دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 روش تحقیق پیشرفته دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 تصمیم گیری برای مدیران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 روش تحقیق ( مقدماتی) - دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 طراحی و ارزیابی سیستم عملکرد پرسنل براساس مدل کارت امتیازی متوازن 1395 1397 شرکت گاز استان قزوین نمایش پیوند
2 طراحی و پیاده سازی سیستم جامع مدیریت بحران شهرداری قزوین 1396 1398 سازمان خدمات طراحی شهرداری نمایش پیوند
3 راهبری شورای مشورتی سیاستگذاری (شمس) 1404 قزوین و تهیه و تدوین سرفصل های توسعه و سرمایه گذاری در امور مدیریت شهری برنامه 5 ساله شهرداری 1396 1399 شهرداری قزوین نمایش پیوند
4 بررسی،پیگیری و انجام مسائل مربوط به ، تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی سند چشم انداز دانشگاه 1393 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی سند چشم انداز دانشگاه 1394 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 مدل جامع ارزیابی عملکرد مدیر در سازمانهای دولتی 1380 1381 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 نقد و بررسی جشنواره شهید رجایی در ارزیابی عملکرد مدیران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه استان ---
8 مطالعه ساختار سازمانی بخش دولتی سازمانهای دولتی قزوین، سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه استان ---
9 ارزیابی و مقایسه عملکرد واحدهای شهری شرکت گاز استان قزوین و ارائه راهکار جهت بهبود با بکارگیری روش تحلیل پوششی داده ها، شرکت گاز ایران 1385 1386 شرکت گاز استان قزوین ---
10 بررسی اثربخشی مدیریت مشارکتی در دستگاههای اجرایی استان قزوین، سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه استان ---
11 بررسی وضعیت سلامت اداری در حوزه اعتبارات دستگاههای اجرایی سازمان برنامه و بودجه استان نمایش پیوند
12 بررسی وضعیت تشکیلاتی دستگاههای اجرایی استان قزوین 1378 1380 سازمان برنامه و بودجه استان نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 بکارگیری مدل کانو در گسترش کیفیت عملکرد به منظور شناخت، بررسی و تحلیل نیازهای مشتریان ---
2 شناسایی و رتبه بندی شاخص های کیفی موثر بر کاهش ضایعات شرکت موتوژن با استفاده از تکنیک AHD ---
3 ارتقاء رضایتمندی مشتریان خدمات درمانی با استفاده از مدل تلفیقی qfd و v.e. (رویکرد فازی) به صورت مطالعه موردی در بیمارستان رازی قزوین ---
4 بکارگیری مدل ریاضی غیر شعاعی تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی عملکرد خطوط تولیدی در صنایع قطعات بتنی شهر تبریز ---
5 سنجش آمادگی الکترونیکی سازمان به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی شرکت فناوران سپهر ارتباط) ---
6 بکارگیری و مقایسه تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در رتبه بندی شرکتهای بازار بورس تهران ---
7 بکارگیری رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی در غربالگری سهام در بورس اوراق بهادار تهران ---
8 استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل پوششی داده ها(DEA) در انتخاب سهام و مقایسه آن با استراتژی اثر اندازه در بورس اوراق بهادار تهران ---
9 مقایسه مدل ترکیبی فرایند تحلیل شبکه ای و برنامه ریزی آرمانی با مدل ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی جهت انتخاب پروژه ---
10 مقایسه رویکرد تحلیل پوششی داده ها(DEA) با فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) با بهره گیری از اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکرد(KPIS) مالی برای شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ---
11 طراحی سیستم خبره ی فازی انتخاب هتل محل اقامت از میان هتل های شهر تهران ---
12 بررسی و مقایسه دو روش ترکیبی در ارزیابی عملکرد بانکهای ایران ---
13 بررسی اثر عوامل درونی سازمان در عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش مدیریت دانش در بانک صادرات ایران ---
14 بررسی و مقایسه روش VIKOR فازی با روش TOPSIS فازی در انتخاب مدیر پروژه های عمرانی در کرج ---
15 بکارگیری تکنیک ترکیبی- DEMATEL VLKOR ANP برای رتبه بندی 50 شرکت برتر ایرانی ---
16 ارزیابی ریسک زنجیره تامین نفت و انتخاب استراتژی مدیریت ریسک بهینه ---
17 ارزیابی کیفیت خدمات مراکز دولتی با روش GRA- VLKOR و رویکرد فازی- اداره ثبت استان قزوین. ---
18 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری ---
19 رویکرد تصمیم گیری چند معیاره به ارزیابی استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات در صنعت خودروسازی ایران. ---
20 چارچوبی برای سنجش چابکی زنجیره ی تامین در شرکتهای انبوه ساز مسکن ایران ---
21 ارائه چارچوبی برای اندازه گیری میزان پیچیدگی پروژه هل با استفاده از تکنیک ANP ---
22 ارزیابی وضعیت زمان و هزینه پروژه و شناسایی فعالیتهای بحرانی به کمک مدل ترکیبی از مدیریت ریسک و مدیریت ارزش کسب شده فارسی ---
23 بررسی تسهیم میان شرکتی دانش در خدمات پشتیبانی در شهرک های صنعتی استان گیلان. ---
24 بررسی نقش مدیریت دانش در تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد زنجیره تامین در صنعت کاشی ایران ---
25 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر روابط خریدار-تامین کننده در شرکتهای تولیدی استان قزوین ---
26 بررسی تاثیر عوامل سه گانه استراتژی بازاریابی-ارزش ادراک شده توسط مشتری و کیفیت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتریان رستوان زنجیره ای در شهر تهران- در رستوران زنجیره ای پدر خوب ---
27 طراحی مدل یکپارچه برای ارزیابی اثربخشی استراتژی سازمان با توجه به میزان انعطاف پذیری استراتژی در مواجهه با ریسک و عدم اطمینان محیطی ---
28 بررسی و مقایسه عوامل موثر بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری در آژانس های مسافرتی شهرهای تهران و شیراز ---
29 بررسی تاثیر تبلیغات پیامکی متنی از طریق تلفن همراه بر قصد خرید در بین دانشجویان دانشگاهها. ---
30 رتبه بندی تامین کنندگان زنجیره تامین دارو بر مبنای ریسک با استفاده از شبکه بیزین(شرکت پخش البرز). ---
31 انتخاب مناسبترین روش حفاری تونل انتقال آب بهشت آباد ---
32 بررسی قوام عوامل کلیدی مؤفقیت و شکست پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP) و تاثیر آن بر عملکرد سازمانهای صنعت نفت ایران 1394 ---
33 ارزیابی ادراک کارکنان سازمان درباره مدیریت کیفیت فراگیر با استفاده از روش شناسی کیو(کارکنان بیمارستان کوثر شیراز)( 1394 ---
34 بررسی تاثیر محرکهای یکپارچگی زنجیره تامین بر عملکرد شرکتهای تولیدی، با در نظر گرفتن نقش میانجی فرهنگ سازمانی(مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی شهرک صنعتی استان قزوین 1394 ---
35 مدلی برای پشتیبانی از اجرای پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) با رویکرد پویایی سیستم(چای گلستان) 1394 ---
36 بخش بندی مخاطبان مراکز فرهنگی با استفاده از تحلیل عاملی و تعیین خوشه ای مراکز فرهنگی شهرداری 1394 ---
37 بررسی تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت های نفتی در ایران 1394 ---
38 تعیین سیاست بهینه وارانتی با استفاده از رویکرد داده کاوی(شرکت تولیدی تجهیزات الکترونیکی) 1394 ---
39 نحوه ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه محصول سبز(مطالعه موردی: صنعت لوازم بهداشتی استان قزوین) 1394 ---
40 بررسی اثر آزادسازی اقتصادی بررشد بخش بنگاه های کوچک و متوسط (SME) ها در کشورهای منتخب 1394 ---
41 چارچوبی برای ارزیابی عملکرد پایه ای سازمان در صنعت سیمان 1395 ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناس صنایع موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ---
2 کارشناس اقتصادی- نهاد ریاست جمهوری نهاد ریاست جمهوری ---
3 کارشناس طرح و برنامه دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس ---
4 مدیر گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 مدیر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 معاون اداری و مالی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 عضو شورای طرح و برنامه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
8 عضو هیات تخلفات اداری کارکنان و عضو هیات گزینش کارکنان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
9 مدیر کل امور اجتماعی و انتخابات استانداری قزوین وزارت کشور- استانداری قزوین ---
10 معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ---
11 رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی استان قزوین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ---
12 عضو هیات امناء موسسه آموزش عالی بصیر آبیک وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ---
13 عضو هیات موسس و معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه آموزش عالی علامه دهخدا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ---
14 مسئول دفتر تحقیق گزینش دانشجوئی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان قزوین سازمان سنجش آموزش کشور ---
15 مسئول دفتر تحقیق گزینش استاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان های زنجان و قزوین سازمان سنجش آموزش کشور ---
16 مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری قزوین وزارت کشور- استانداری قزوین نمایش پیوند
17 مدیر گروه آموزشی آینده پژوهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
18 مدیر اتاق فکر استان قزوین مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری نمایش پیوند
19 مشاور شهردار قزوین شهرداری قزوین نمایش پیوند
20 عضو شورای مشورتی قزوین +20 شهرداری قزوین نمایش پیوند
21 نماینده وزیر و عضو هیات امنای دانشگاه غیر دولتی رجا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری نمایش پیوند
22 نماینده وزیر و عضو هیات امنای موسسه آموزش عالی میرعماد -غیردولتی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مقاله برتر کنفرانس ملی عملکرد 1381 سکه بهار آزادی دانشگاه تهران نمایش پیوند
2 پژوهشگر منتخب دانشگاه 1391 سکه بهار آزادی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 پزوهشگر منتخب دانشگاه 1392 سکه بهار آزادی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی تاثیر مولفه های حاکمیت شرکتی و رهبری بر اعتبار منابع پیام سازمان ، رفتار شهروندی و وفاداری مشتریان با نقش میانجی درک مشتریان از تناسب ارزش ارائه شده (مورد مطالعه : شعب بانک ملت شهرستان کرج) 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) مونا ایزد نمایش پیوند
2 ررسی تاثیر آینده نگاری راهبردی بر قابلیت های پویا در سازمان ها در شرایط عدم قطعیت محیطی (مورد مطالعه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان های کشور) 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) شهریار شیرویه پور نمایش پیوند
3 بررسی تاثیر سیگنال دهی قابلیت استفاده وب سایت با نقش تعدیل گری ریسک درک شده، تجربه قبلی خرید و شهرت وب سایت بر شکل گیری قصد خرید مجدد خریداران تهرانی (مورد مطالعه :فروشگاه های عمومی اینترنتی ایران) 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) شیما شفیع خانی نمایش پیوند
4 تدوین و پیاده سازی چارچوبی جهت ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان های تحقیقاتی مبتنی بر رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار و روش تصمیم گیری چندمعیاره گروهی فازی 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) فرزاد بیات نمایش پیوند
5 طراحی مدل حمل و نقل و کنترل موجودی دیجیتال اقلام ضروری در زنجیره تامین بحران شهر قزوین 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) پرستو صدقی نمایش پیوند
6 بررسی نقش اقلام تعهدی و جریانهای نقدی در بازار سهام ---
7 بررسی مدل انتخاب برنامه ریزی منابع سازمان ERP در صنعت توزیع کشور ایران. ---
8 بررسی تاثیر پیوستن ایران به سازمان جهانی WTO بر ارزش محصولات صنایع پتروشیمی ایران و راهکارهای مقابله با انحراف های احتمالی ---
9 رتبه بندی شعب بانک ملت(استان تهران) با در نظر گرفتن متغیرهای محیطی بر اساس منطق تحلیل پوششی داده های فازی ---
10 بررسی فرایند صدور بیمه عمر و ارائه راهکارهای بهبود آن با رویکرد شش سیگما (مورد کاری بیمه رازی). ---
11 شناسایی و اولویت بندی شاخصهای کلیدی در انتخاب تکنولوژی با استفاده از روش های MADM (شرکت داروسازی اسوه). ---
12 مقایسه رویکرد هزینه جامع مالکیت (TCO) و فرایند تحلیل سلسه مراتب(AHP) برای انتخاب تامین کننده(مطالعه موردی: کارخانه هود کن). ---
13 اولویت بندی ذینفعان موثر بر اثربخش سازمانی با رویکرد عوامل استراتژیک به روش TOPSIS (مطالعه موردی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس). ---
14 مقایسه روش رتبه بندی فازی با تاپس فازی در انتخاب پورتفولیو برای شرکتهای بورس ---
15 ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیاز متوازن(BSC) و تکنینک تحلیل شبکه فازی ---
16 مدل تلفیقی برای شناسایی و اولویت بندی نیازهای استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده ---
17 بررسی تاثیر اجرای طرح کارانه بر رضایت شغلی کارکنان و اثربخشی سازمان در واحدهای ستادی بانک سرمایه ---
18 تدوین چارچوبی بر اساس تلفیق مدل همترازی استراتژی های فناوری اطلاعات ---
19 ارزیابی عملکرد با رویکرد به روش کارت امتیازی متوازن و AHP در بیمارستان ها. ---
20 بررسی علل تغییر بهره وری در سازمانها با بکارگیری شاخص تغییر بهره وری با رویکرد تحلیل پوششی داده ها ---
21 تایید استراتژی تنوع توان بازاریابی و تکنولوژیک شرکت بر عملکرد آن با استفاده از رویکرد تحلیل پوشش ---
22 مقایسه دو روش ترکیبی،FUZZY AHP، DELPHI VIKOR FUZZY AHP FUZZY SIR برای رتبه بندی تامین کنندگان در زنجیره تامین الکترونیک ---
23 اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکرد در منظرهای کات امتیاز متوازن با بکارگیری فرایند تحلیل شبکه و بررسی روابط ملی میان منظرها در شرکت سایکو ---
24 رتبه بندی و انتخاب پیمانکار بهینه به کمک تکنیک ترکیبی AHIVIKOR در محیط فازی – شرکت شهرک های صنعتی استان مازندران ---
25 شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل موثر بر وفاداری مشتریان با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره – بانک ملی ایران ---
26 بررسی همسویی مدیریت پروژه با استراتژی ها در سازمان پروژه محور (مطالعه موردی شرکت مشاور ساحل). ---
27 بکارگیری رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه برای ارزیابی عملکرد جامع موسسه پژوهشی ---
28 رتبه بندی ارزش دوره عمر مشتریان با استفاده از مدل ال آر اف ام مورد کاوی بانک صنعت و معدن. ---
29 بهبود عملکرد پورتفوی سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل پوشش داده ها. ---
30 شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار در رویکرد ریسک تصمیم گیرندگان پروژه های ساختمانی بین المللی (شرکت کیسون). ---
31 ارزیابی و رتبه بندی عملکرد شرکتها با استفاده از روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکتور (شرکتهای پذیرفته شده در گروه صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار تهران). ---
32 بررسی تاثیر ارتباط بین استراتژی های کسب و کار و نوع سیستم کنترل مدیریت و عملکرد در شرکتهای صنعتی قزوین ---
33 تاثیر احساس کارکنان از جو کاری بر کیفیت خدمات دریافت شده و ارتباط آنها با هدف – محور بودن کارکنان – خود سودمندی کارکنان و رضایت کاری ایشان – مورد کاری: گروه هتلهای پادیسان تهران ---
34 شناسایی معیارهای انتخاب شرکائ و رتبه بندی شرکائ به منظور تشکیل اتحادیه های استراتژیک در شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی ایرانی (مطالعه موردی: صنعت هوا و فضا). ---
35 بررسی مسیر تاثیر عوامل وفاداری کارکنان – کیفیت خدمات – رضایت و وفاداری مشتری بر عملکرد بر شرکتهای صنعت نرم افزاری ایران (همکاران سیستم). ---
36 بررسی تاثیر و ویژگیهای محصولات با تکنولوژی بالا بر رفتار پذیرش/اجتناب مصرف کنندگان (دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاههای دولتی تهران). ---
37 عوامل موثر بر تصویر نشان تجاری مقصد گردشگری و تاثیر آن بر رفتار گردشگران داخلی (قزوین). ---
38 بررسی تاثیر « خود » بر نگرش نسبت به برندهای لوکس در میان نوجوانان شهر قزوین ---
39 بررسی عوامل موثر بر پاسخ مصرف کنندگان به تبلیغات موبایل از دیدگاه رفتار اجتماعی (مطالعات موردی: دانشجویان دانشگاههای شهر قزوین). ---
40 شناسایی و بررسی استراتژی های فعالان بازار مسکن در اثر قیمت گذاری با استفاده از نظریه بازی ها (شهر ری). ---
41 بررسی تاثیر رسانه های تعاملی بر رابطه میان شرکت و مشتری ---
42 ارزیابی گردشگران از ارزش ویژه برند مقصد گردشگری (مطالعه مورد شهر شیراز). ---
43 بررسی استراتژی عرضه محصول جدید در شرایط عدم اطمینان بازار با استفاده از رویکرد پویایی سیستم(شرکت اکتیو)( 1394 ---
44 تاثیر کیفیت پشتیبانی فنی بر رضایت، وفاداری، اعتماد و قصد خرید مجدد خریداران(شرکت زیگورات)( 1394 ---
45 بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد به برند و تاثیر آن بر اطمینان مصرف کنندگان و وفاداری برند در صنایع لبنی(محصولات لبنی چوپان)( 1394 ---
46 بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر در انتخاب مؤثر توسط مشتریان 1394 ---
47 بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان(شرکت مخابرات استان تهران) 1394 ---
48 بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری مشتریان با رویکرد بازاریابی در شبکه های اجتماعی(صنعت فست فود) 1394 ---
49 عوامل مؤثر ایجاد وفاداری در خریداران مواد غذایی(فروشگاههای مواد غذایی شهر تهران) 1394 ---
50 بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی، سهولت استفاده، قابلیت استفاده و لذت بردن از آن خدمات بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان(CRM)( 1394 ---
51 بررسی رفتار مصرف کنندگان اینترنتی در ایران بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده 1394 ---
52 بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید خودروهای دوستدار محیط زیست در تهران 1394 ---
53 بررسی تاثیر عوامل منتخب بر نگرش قصد و رفتار خرید محصولات ارگانیک، کاربردی از تئوری رفتار برنامه ریزی شده 1394 ---
54 بررسی اثربخش ترین استراتژی های ترویج بانک های خصوصی بر اساس آمادگی خرید مشتریان 1394 ---
55 بررسی چگونگی دستیابی برند به پایداری 1394 ---
56 بررسی موانع تاثیرگذار بر توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه های کوچک و متوسط کسب و کار(شرکتهای شهرک صنعتی صفادشت)( 1394 ---
57 پذیرش بانکداری با استفاده از تلفن همراه با تلفیق سه مدل(مطالعه موردی: بانک تجارت) 1394 ---
58 بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر نگرش و رفتار مشتری با استفاده از مدل آیدا(مطالعه موردی: بانک انصار)( 1394 ---
59 بررسی تایید هویت بصری برند بر فروش شرکت هاکوپیان 1394 ---
60 بخش بندی مشتریان در صنعت بیمه بر اساس ارزش چرخه عمر آنها با به کارگیری داده کاوی 1394 ---
61 عوامل مؤثر بر پایداری زنجیره تامین، مطالعه موردی: صنایع غذایی استان قزوین) 1394 ---
62 چارچوبی برای ارزیابی عملکرد پایدار سازمان در صنعت سیمان 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) نعمت اله احمدی نمایش پیوند
63 رتبه بندی تامین کنندگان زنجیره تامین دارو بر مبنای ریسک با استفاده از شبکه بیزین ( شرکت پخش البرز ) 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) میلاد مخبری نمایش پیوند
64 بررسی نقش عوامل فناوری‌های نوین و سبک‌های تصمیم‌گیری بر توانمندسازی تصمیم‌گیری مدیران عالی سازمان‌های دولتی./ 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) مهیار حسنی نمایش پیوند
65 تأثیر عوامل فردی و سازمانی بر قصد ترک شغل (مورد مطالعه:کارکنان شرکت سهامی ذوب‌آهن) 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) نیلوفر متفکر نمایش پیوند
66 ارائه یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری قاعده محور غیرقطعی برای انتخاب سبد سرمایه گذاری 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) رضا نوروزی نمایش پیوند
67 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت برون سپاری(مطالعه موردی: واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی کاسپین) 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) سجاد علیزاده نمایش پیوند
68 ارزیابی ریسک زنجیره تامین با رویکرد خوشه بندی(مطالعه موردی:ایران خودرو) 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) معصومه رحمانی نمایش پیوند
69 بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی (مورد مطالعه:استانداری قزوین) 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) آزاده فتاحی نمایش پیوند
70 تاثیر ویژگی های فرهنگی و روان شناختی کاربران برموفقیت سیستم های یادگیری الکترونیک با استفاده از مدل مکلین و دلون ( مورد مطالعه : مرکز آموزش های الکترونیک دانشگاه گیلان) 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) زینب قاسمی نمایش پیوند
71 بررسی ارتباط بین سبک های تصمیم گیری با هوش معنوی و سلامت روان مدیران مورد مطالعه مدیران نمایندگی بیمه های شهر تهران 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) سعید رضایی پژوهشی نمایش پیوند
72 ارزیابی اکتشافی الگوهای ذهنی کارکنان نسبت به سکوت سازمانی با روش کیو(مورد مطالعه اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان قزوین) 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) سحر محمد علی نمایش پیوند
73 تاثیر متغییرهای توانایی، عوامل سازمانی و الزامات محیطی بر استقرار نظام بودجه بندی مبتنی بر عملکرد( مورد مطالعه: شهرداری شهرستان مراغه) 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) سجاد اقبالی نمایش پیوند
74 بررسی "رضایت از پشتیبانی سرویس" به عنوان عامل میانجی میان "رویکردهای پشتیبانی" و "وفاداری مشتریان"؛ (مورد مطالعه: شرکت‌ ارائه دهنده اینترنت ADSL آسیاتک) 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) شیدا بختیاری نمایش پیوند
75 بررسی نقش میانجی ادراک سیاست‌های سازمانی و مبادله رهبر-پیرو در روابط بین تعدی نظارتی و سکوت کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان شهرداری‌های‌ استان البرز) 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) آیدین غلامی نمایش پیوند
76 بررسی تاثیر رهبری تحول گرا و سرمایه اجتماعی بر خلاقیت سازمانی با میانجی گری تعرضات تیمی، یادگیری سازمانی و تسهیم دانش.(مورد مطالعه شهرک صنعتی بهارستان) 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) مونا صادق پور نمایش پیوند
77 بررسی تأثیر نقش "قابلیت هماهنگ‌سازی برنامه فناوری اطلاعات" بر عملکرد (مورد مطالعه: شرکت های صنایع غذایی شهر همدان) 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) مهشید محمودی شناس نمایش پیوند
78 بررسی تاثیر محرک های تولید پایدار بر عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط با نقش میانجی وجهه، رضایت مشتریان و مزیت رقابتی (موردمطالعه: شرکت های کوچک و متوسط صنعت قطعه سازی خودرو) 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) آزاده سادات فتحی نژاد نمایش پیوند
79 شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ ایمنی در شرکت کیسون 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) حمیده جعفریان نمایش پیوند
80 بررسی تاثیر قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد صادراتی با نقش میانجیگری استراتژی رقابتی، مزیت جایگاهی و نقش تعدیلگری نوآوری مورد مطالعه شرکتهای صادراتی استان تهران 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) مهدی هداقی نمایش پیوند
81 بررسی تاثیر شرایط استراتژیک و اتحادهای استراتژیک بر عملکرد استارت آپ ها با توجه به نقش تعدیل گر مرحله چرخه عمر کسب و کار مورد مطالعه شرکتهای استارت آپ مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) مونا امیری نمایش پیوند
82 بررسی تاثیر عوامل منتخب بر نگرش قصد و رفتار خرید محصولات ارگانیک ، کاربردی از تئوری رفتار برنامه ریزی شده 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) پونه جلو خانی نمایش پیوند
83 پذیرش بانکداری با استفاده از تلفن همراه با تلفیق سه مدل utaut,ttf,Itm (بانک های خصوصی شهر تهران) 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) مریم رسولی نمایش پیوند
84 بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی، سهولت استفاده، قابلیت استفاده و لذت بردن از آن خدمات بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان(CRM): مطالعه تجربی در صنعت بانکداری 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) معصومه نعیمی نمایش پیوند
85 بررسی استراتژی عرضه محصول جدید در شرایط عدم اطمینان بازار با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم (شرکت اکتیو) 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) حسن کیخسروی نمایش پیوند
86 بررسی عوامل تاثیر گذار بروفاداری مشتریان با رویکرد بازاریابی در شبکه های اجتماعی(صنعت فست فود) 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) آرش محمد نیا نمایش پیوند
87 تاثیر مالیات سبز بر عملکرد سازمان با تاکید بر ساز و کارهای تکنولوژی پاک و نوآوری سبز(مطالعه موردی صنایع شیمیایی واقع در شهرک صنعتی اشتهارد) 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) سپیده محمد نژاد نمایش پیوند
88 بخش بندی مشتریان در صنعت بیمه بر اساس ارزش چرخه عمر آنها با به کار گیری داده کاوی 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) سالومه آرمان منش نمایش پیوند
89 بررسی عوامل موثر در خرید سبز در ایران با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) الهام ندیری نمایش پیوند
90 بررسی تاثیر هویت بصری برند بر فروش شرکت هاکوپیان 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) مهسا مهندسی نمایش پیوند
91 بررسی تاثیر پیشبردهای فروش پولی و غیرپولی روی قصد خرید مشتری، در مراحل معرفی و بلوغ از چرخه ی عمر مشتری( مطالعه موردی: فروشگاه های زنجیره ای شهر اراک) 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) امین آقانوری نمایش پیوند
92 بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر نگرش و رفتار مشتری با استفاده از مدل آیدا(مطالعه موردی بانک انصار) 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) فرزانه فقیری نمایش پیوند
93 بررسی عوامل موثر بر قصد خرید کالا های ایرانی در افغانستان (مطالعه موردی : افغانستان ،هرات) 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) حکیمه سجادی نمایش پیوند
94 بررسی تاثیر گرایش های مصرف کنندگان برقصد خرید برند های لوکس تقلبی در صنعت لوازم آرایش (مطالعه موردی : مصرف کنندگان شهر قزوین ) 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) طاهره مرادی نمایش پیوند
95 بررسی عوامل موثر بر کسب مزیت رقابتی با رویکرد پایداری زنجیره تامین (مطالعه موردی صنایع غذایی استان گیلان) 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) سحر جمشیدی نمایش پیوند
96 بررسی اثر رضایتمندی تعامل(IS) و فراگیری تعامل(II) در شبکه‌های اجتماعی بر خلق ارزش برای مشتری مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) فوزیه شیخ زاده نمایش پیوند
97 بررسی اثر تعامل با صفحات برند در شبکه‌های اجتماعی بر وفاداری به برند و ترجیح برند (مورد مطالعه دنبال کنندگان صفحات برند‌های پوشاک در شبکه‌های اجتماعی) 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) محمد رضا برفی دخت نمایش پیوند
98 عوامل موثر بر پایداری زنجیره تامین ، مطالعه موردی : صنایع غذایی استان قزوین 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) مسعود زرگرانی نمایش پیوند
99 بررسی تاثیرات اجتماعی و ارزش ادراک شده بر تمایل به خرید درون برنامه ای و مدت استفاده از برنامه موبایل 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) عرفان اقبالی نمایش پیوند
100 بررسی نقش اعتماد در دنیای مجازی و تاثیرش بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی در فروشگاه های اینترنتی C2C 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) فرید قطبی نمایش پیوند
101 بررسی معیارهای موثر در ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمات و رابطه آنها با بهره وری سازمان(مطالعه موردی شبکه بهداشت استان گیلان) 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) مونا زارع پور نمایش پیوند
102 بررسی تاثیر سرمایه روان شناختی و آگاهی فرهنگی کارکنان صنعت بانکداری بر رفتار شهروندی سازمانی آنان (مورد مطالعه: بانک های دولتی استان زنجان) 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) سید امین کاظمی نمایش پیوند
103 مداخلات فروش و بازاریابی و تأثیر آن بر توسعه محصول جدید با تأکید بر نقش میانجی درگیری مشتری (مورد مطالعه: صنایع مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد) 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) مهران قاسمی نمایش پیوند
104 تأثیر برنامه های مدیریت انرژی از طریق رقابت پذیری محصول و توسعه پایدار بر مصرف بهینه انرژی ( مورد مطالعه : شرکت سیمان تهران) 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) دانیال قاصد نمایش پیوند
105 آینده نگاری راهبردی و سیاستگذاری منطقه ای برای توسعه گردشگری استان زنجان با رویکرد سناریونویسی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) سید رضا حسینی نمایش پیوند
106 بررسی تاثیر تعهد به مسئولیت‌ اجتماعی شرکت (CSR) بر وفاداری مشتری با توجه به نقش میانجی رضایت، اعتماد و هویت مشتری-شرکت (CCI) (مورد مطالعه: فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش شهر تهران) 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) محمد مهدی اکبریان نمایش پیوند
107 بررسی تأثیر فعالیت های مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت های تولیدی و زنجیره تأمین (مورد مطالعه: تأمین‏کنندگان قطعات خودرو شرکت های ایران خودرو و سایپا) 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) علیرضا اکبری نمایش پیوند
108 ارائه سبک‌رهبری بر اساس سطح‌آمادگی کارکنان با هدف افزایش بهرهوری در شهرداری‌ اصفهان 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) رضا صدری ایرانی نمایش پیوند
109 بررسی تأثیر متغیرهای پذیرش تجارت الکترونیک، اعتماد و ارزیابی محصول بر تمایل بر خرید مجدد در فروشگاه‌های اینترنتی ایران (موردمطالعه : دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)) 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) ناهید مقدم نمایش پیوند
110 تاثیر رعایت اصول اخلاقی و ویژگی های بازاریابی اجتماعی شرکتی (CSM) بر تغییر رفتار داوطلبانه مصرف کننده با نقش میانجی متغیرهای رفتاری (مورد مطالعه : نمایندگی های بیمه شهر کرج) 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) مریم بهداد نمایش پیوند
111 ارائه مدل یکپارچه تولید و مونتاژ با به کارگیری شبیه ساز انی لاجیک (مورد مطالعه: شرکت مهندسی صنعت و تولید جمع ساز) 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) شروین مرادی نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طراحی سناریو های آینده نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران در افق 1414 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) سعید علی حسینی نمایش پیوند
2 ارایه مدل آینده نگاری شرکتی با تاکید بر شرکتهای مدیریت صادرات ایرانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) سهیل دادخواه نمایش پیوند
3 توسعه فرایند خلق راهبرد رقابتی در آینده نگاری راهبردی برای سازمان ها با رویکرد یکپارچه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) مسلم شیروانی ناغانی نمایش پیوند
4 آینده نگاری راهبردی توسعه صنعت گردشگری ایران در افق 1414 با تاکید بر گردشگری سلامت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) کیوان پلویی نمایش پیوند
5 پژوهش پسا دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) دکتر علی یعقوبی نمایش پیوند
6 پژوهش پسا دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) دکتر محمود صمدی نمایش پیوند
7 آینده نگاری راهبردی فناوری های دفاعی در پدافند هوایی ج.. در افق 1420 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) ابراهیم ایجابی نمایش پیوند
8 ارتقاء عملکرد صنعت بانکداری ایران در افق 1414 با طراحی یک چارچوب ترکیبی از قابلیت های آینده نگاری شرکتی و ظرفیت جذب دانش دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) مهدی جنیدی جعفری نمایش پیوند
9 سناریوهای آینده صنعت تجهیزات پزشکی جمهوری اسلامی ایران در افق 1420 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) مجید قلی مطلق نمایش پیوند
10 طراحی چارچوب کلان آموزش آینده‌نگری به مدیران عالی سازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) فاطمه زهرا گیلانی نژاد نمایش پیوند
11 طراحی چارچوب کلان آموزش آینده‌نگری به مدیران عالی سازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) فرهاد نظری زاده نمایش پیوند
12 طراحی مدل آینده نگاری راهبردی سازمانی در صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) مهدی قلی زاده نمایش پیوند
13 رائه چارچوب یکپارچه ارزیابی آینده نگاری راهبردی در سطح ملی ( مورد مطالعه طرح آمایش سرزمین جمهوری اسلامی ایران) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) مهدی نیکویه نمایش پیوند