۲۷ مرداد ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : شیمی
  • تاریخ تولد : 1347
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 671
  • شماره تلفن دفتر : 33901268
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : bayat_mo@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

 

 

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری شیمی آلی 1376 1381 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد 1370 1373 دانشگاه صنعتی اصفهان نمایش پیوند
3 کارشناسی 1366 1370 دانشگاه مازندران نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 Multi-component Reactions نمایش پیوند
2 Intramolecular Wittig Reactions نمایش پیوند
3 Synthesis of Heterocyclic Compounds نمایش پیوند
4 Isocyanides Chemistry نمایش پیوند
5 Dynamic NMR نمایش پیوند
6 Solvent-Free and Green Synthesis نمایش پیوند
7 Organophosphorus Compounds نمایش پیوند
8 Synthesis of Chiral Auxiliaries نمایش پیوند
9 Heterocyclic Ketene Aminals نمایش پیوند
10 Ketene N,S‑Acetals نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Recent Developments in Acenaphthoquinone‑Based Multicomponent Reactions: Synthesis of Spiroacenaphthylene Compounds 2018 نمایش پیوند
2 Simple synthesis of 5-amino-8-nitro-7-aryl-3,7-dihydro-2H-thiazolo[3,2-a]pyridine-6-carboxamide 2018 نمایش پیوند
3 Solvent-controlled dehydration and diastereoselective formation of indenone-fused thiazolo[3,2-a]pyridines via a one-pot four-component reaction 2018 نمایش پیوند
4 Synthesis of functionalized Ketenimines from Hydrazones, Acetylenic esters and Alkyl isocyanides 2018 نمایش پیوند
5 Efficient Synthesis of Novel Naphthacene Derivatives Based on Thiouracil 2018 نمایش پیوند
6 Synthesis of new 5-amino-7-(aryl)-1,2,3,7-tetrahydro-8-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide and 6-amino-2,3,4,8-tetrahydro-9-nitro-8-(aryl)1H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-7-carboxamide derivatives 2018 نمایش پیوند
7 Regio- and diastereoselective synthesis of new functionalized indolo[2,3-b]indole-pyrimidine based on C–N bond formation via a four-component reaction 2018 نمایش پیوند
8 One-pot synthesis of new heterocyclic systems: polysubstituted pyrano[3,2-c]chromene and benzo[g]chromene derivatives 2018 نمایش پیوند
9 Catalyst free synthesis of tetrahydroacenaphtho[1,2-b]indolone derivatives via one-pot four-component reaction 2018 نمایش پیوند
10 Rapid synthesis of (E)-5-amino-N- benzylidene-8-nitro-7-aryl-3,7-dihydro-2H-thiazolo[3,2-a]pyridine-6-carbohydrazide derivatives 2018 نمایش پیوند
11 Modifed Kappa-Carrageenan as a Heterogeneous Green Catalyst for the Synthesis of Nitrogen and Sulfur-Containing Indenone-Fused Heterocyclic Compounds 2018 نمایش پیوند
12 Synthesis of new types of pyrrolo/pyrido[1,2-a][1,3]diazepines based on seven‑membered ring HKA via a one‑pot three‑component reaction 2017 نمایش پیوند
13 A Simple and Environmentally Benign Synthetic Protocol of Indeno-Fused Pyrido[2,3-d]pyrimidines 2017 نمایش پیوند
14 1H NMR study of pyrazolo substituted pyrrolo[2,3-d]pyrimidines via a regioselective heterocyclization 2018 نمایش پیوند
15 A one-pot three-component approach to synthesis of novel dihydroxyoxoindeno[1,2-b]pyrrole derivatives 2018 نمایش پیوند
16 One-pot Four-component Synthesis of Highly Functionalized Pyridines Using Nitroketene Dithioacetal as a Source of Methyl Thiolate Under Solvent-free Condition 2018 نمایش پیوند
17 An efficient one-pot synthesis of tetrahydrothiazolo[3,2-a]quinolin-6-one derivatives 2018 نمایش پیوند
18 An efficient synthesis of novel spiroindenopyridazine-4H-pyran derivative 2017 نمایش پیوند
19 Chemoselective synthesis of novel spiropyrano acenaphthylene derivatives via one-pot four-component reaction 2017 نمایش پیوند
20 Synthesis and dynamic 1H NMR spectroscopic study of 1,4,6,7,8,9-hexahydro-3-methyl-1,4-diphenyl-7-thioxo-5H-pyrazolo[4',3':5,6]pyrido[2,3-d]pyrimidin-5-one 2017 نمایش پیوند
21 Synthesis of imidazole[1,2-a]pyridine pyrido[1,2-a]pyrimidine and 3-cyanocoumarin 2017 نمایش پیوند
22 A catalyst-free approach to regioselective synthesis of multi-functional 1H-pyrrolo[1,2-a]fused[1,3]diazaheterocycle using ketene dithioacetals in water-ethanol media 2017 نمایش پیوند
23 A Simple One-Pot Synthesis of Fully Substituted 1H-Pyridone[1,2-a]-Fused-1,3-Diazaheterocycles 2017 نمایش پیوند
24 Synthesis of Heterocyclic Compounds Using MCR 2017 نمایش پیوند
25 Simple synthesis of benzo[g]imidazo[1,2-a] quinolinedione derivatives via a one-pot, four-component reaction 2016 نمایش پیوند
26 Synthesis of new 3-cyanoacetamide pyrrole and 3-acetonitrile pyrrole derivatives 2017 نمایش پیوند
27 Synthesis of 1-Methylthio-2-nitrovinyl Arylamino Derivatives 2016 نمایش پیوند
28 Stereoselective synthesis of indenone-fused heterocyclic compounds via a one-pot four-component reaction 2017 نمایش پیوند
29 Synthesis of imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbohydrazides and 1H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-7-carbohydrazides 2017 نمایش پیوند
30 Simple synthesis of (E) and (Z)-2-(arylmethylidene)-N-phenyl succinimides via Wittig olefination by using PS-TPP resin. 2017 نمایش پیوند
31 A Simple One-Pot Synthesis of Fully Substituted 1H-Pyridone[1,2-a]-Fused-1,3-Diazaheterocycles 2017 نمایش پیوند
32 An Efficient One-Pot Synthesis of Bis Butenolides 2016 نمایش پیوند
33 SiO2 Nanoparticle-catalyzed Facile and Efficient One-pot Synthesis of N-alkyl-2,5-bis[(E)-2-phenylvinyl]-1,3-dioxol-4-amine Under Solvent-free Conditions 2016 نمایش پیوند
34 Iodine-Mediated Synthesis of Novel Pyrazole Derivatives. 2016 نمایش پیوند
35 CuBr/Et3N-Promoted Reactions of 2-Aminobenzamides and Isothiocyanates: Efficient Synthesis of Novel Quinazolin-4(3H)-ones 2016 نمایش پیوند
36 One-pot synthesis of α-hydroxy amides using alkyl isocyanides and aryl aldehydes 2012 نمایش پیوند
37 One-pot synthesis of 2H-pyrano[2,3-d]pyrimidine derivatives 2012 نمایش پیوند
38 Heteropolyacids: An Efficient Catalyst for Synthesis of CL-20 2012 نمایش پیوند
39 One-Pot Synthesis of N-Alkyl-2,5-diaryl-1,3-dioxole-4-amines 2011 نمایش پیوند
40 Synthesis of Anthraquinone Containing Acrylates and Their Applications as UV-Absorber and UV-Curable Monomers 2011 نمایش پیوند
41 Novel one-pot synthesis of thiophenols from related triazenes under mild conditions 2012 نمایش پیوند
42 Synthesis of 1,3-dioxole heterocycles by using isocyanide-based multi-component condensation reactions 2011 Topics in Chemistry and Materials Science, Vol 5, 2011, 24-30 نمایش پیوند
43 Synthesis of Anthraquinone Containing Acrylates and Their Applications as UV-Absorber and UV-Curable Monomers 2011 نمایش پیوند
44 Synthesis and Application of Fluorophore-Enriched Epoxy-Graft-PVC Copolymers 2011 نمایش پیوند
45 One-pot three-components reaction of isocyanides, dialkyl acetylenedicarboxylates and non-cyclic anhydrides: synthesis of 2,5-diaminofuran derivatives and dialkyl (E)-2-{[acetyl (alkyl) amino]carbonyl}-2-butenedioates 2010 نمایش پیوند
46 Triphenylphosphine promoted synthesis of spiroketals from phthalic anhydride with dialkyl acetylenedicarboxylates 2010 نمایش پیوند
47 One-pot synthesis of functionalized fused 4H-pyran systems 2010 نمایش پیوند
48 Triphenylphosphine-catalysed one-pot synthesis of γ-butyrolactone derivatives and highly substituted enones via reaction of dimethyl acetylenedicarboxylate and aryl aldehydes 2010 نمایش پیوند
49 Chemoselective and regiospecific synthesis of iminospiro-γ-lactones from citraconic anhydride and an alkyl isocyanide with dialkyl acetylenedicarboxylates 2010 نمایش پیوند
50 A Novel Approach for the Synthesis of Furopyrimidine and Oxobenzofuran Derivatives 2010 نمایش پیوند
51 One-pot synthesis of functionalized 2H-chromene derivatives via a four-component reaction between a CH-acid, a dialkyl acetylenedicarboxylate, and methyl chloroglyoxylate or benzyl chlorocarbonate in the presence of triphenylphosphine 2010 نمایش پیوند
52 An efficient Solvent Free Synthesis of 1,8-Dioxo-octahydroxanthene Using p-Toluene Sulfonic Acid 2010 نمایش پیوند
53 Synthesis of 2, 2΄-arylmethylene bis (3-hydroxy-5, 5-dimethyl-2-cyclohexene-1-one), In aqueous medium at room temperature 2009 نمایش پیوند
54 Simple synthesis of highly functionalized ketenimines 2008 نمایش پیوند
55 Physicochemical Composition of Ten Pomegranate Cultivars (Punica granatum L) Grown in Iran 2005 نمایش پیوند
56 A new synthesis of highly functionalized 2H-pyran derivatives 2003 نمایش پیوند
57 A Simple Synthesis of Stable Phosphoranes Derived from Imides or Acetanilide Derivatives 2002 نمایش پیوند
58 New synthesis of highly functionalized 3-pyrrolin-2-ones 2002 نمایش پیوند
59 Triphenylphosphine-Catalyzed Simple Synthesis of Vinyl-Substituted Saccharins 2002 نمایش پیوند
60 Synthesis of highly functionalized cyclobutene derivatives 2003 نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Simple synthesis of 5, 5'-arylmethylene bis[6-amino-1,3-dimethypyrimidine-2,4(1H, 3H)-dione] in aqueous medium at room temperature 15th Iranian Chemistry Congress 4-6 September 2011 نمایش پیوند
2 Additives in the paints and coatings industry 15th Iranian Chemistry Congress 4-6 September 2011 نمایش پیوند
3 One-pot synthesis of highly functionalized N-cyclohexyl-2-aryl-2-oxoactamide systems 15th Iranian Chemistry Congress 4-6 September 2011 نمایش پیوند
4 Highly efficient synthesis of N,N'-bis(5-methylisoxazol-3-yl)-1-arylmethanediamine and 5-methyl-N-(arylmethylene)isoxazol-3-amine derivatives 15th Iranian Chemistry Congress 4-6 September 2011 نمایش پیوند
5 Synthesis of 1,3-dioxole heterocycles by using isocyanide-based multi-component condensation reactions Third International Symposium on Organic Chemistry with Satellite Meeting on NMR in Life Sciences, 30.10.2010, Sofia, Bulgaria نمایش پیوند
6 A Novel Three-Component Butenolides Synthesis Transmediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry (TRAMECH-6), 5-7 November 2009, Hammamet, Tunisia نمایش پیوند
7 The one-pot three component reaction of aromatic aldehyds with dialkyl acetylenedicarboxylates in the presence of triphenylphosphine 16th Iranian Conference of Organic Chemistry, 18.08.2009, Zanjan, Iran نمایش پیوند
8 Highly efficient synthesis of new heterocyclic systems: [2,5-Bis-(4-chloro-phenyl)-[1,3]-dioxol-4-yl]-cyclohexyl-amine derivatives 17th ICOC, Babolsar, Iran, 1389/7/21 نمایش پیوند
9 Synthesis of highly functionalized novel spiroheterocycles 4th Euroasian meeting on heterocyclic chemistry (Bioactive heterocycles), 27.8.2006, Thessaloniki, Greece نمایش پیوند
10 Triphenylphosphine promoted addition of dialkyl acetylenedicarboxylates to synthesis of spiroketals from phthalic anhydride derivatives: Facile synthesis of γ-spirolactones 40th IUPAC Congress, 14.8.2005, Beijing, China نمایش پیوند
11 Technical Training on Pigment Paste Additive Seminar on Pigment paste 2005 23th-26th October 2005, Wasel, Germany نمایش پیوند
12 One-pot three-components reaction of isocyanides, dialkyl acetylenedicarboxylates and acetic anhydrides: A synthesis of novel 1-azadienes 4th Euroasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (Bioactive heterocycles), 27.8.2006 Thessaloni, Greece نمایش پیوند
13 One-Pot Synthesis of Highly Functionalized Novel Spiroheterocycles 12th Asian Chemical Congress (12ACC), August 23-25, 2007, Putra World Trade Center, Kuala Lumpur, Malaysia نمایش پیوند
14 Convenient Coatig for Polyurethane Articles Middeleast Coatig Show 2006, 17.02.2006, Dubai, United Arab Emirates نمایش پیوند
15 P-Toluene Sulfonic Acid Catalaysed Solvent Free Synthesis of Furan Derivatives 17th ICOC, 1389/7/21, Babolsar, Iran نمایش پیوند
16 A green synthesis of aryl-14H-dibenzo[a, j]xanthenes 17th Iranian Chemistry Congress, 1389/7/21, Babolsar, Iran نمایش پیوند
17 Synthesis of dimethyl-2H-chromene-2,3-dicarboxylates by Wittig reaction 16th Iranian conference of organic chemistry, 18.08.2009, Zanjan, Iran نمایش پیوند
18 One-Pot Three-Component Reaction of Isocyanides, Dialkyl acetyleneicarboxiylates and Acetic anhydride: A Synthesis of Novel 1-Azadien 4th Euroasian Meeting on Heterocyclic Chemistry 27.8.2006, Thessaloniki, Greece نمایش پیوند
19 19) Synthesis of dialkyl-2-oxo-6,6,6-triphenyl-2,7a-dihydro-6H-1,7-dioxa-6λ5-phosdpha-inden-4,5-dicarboxylates 40th IUPAC Congress, 14.8.2005, Beijing, China نمایش پیوند
20 20) A simple and efficient synthesis of highly functionalized ketenimines XVIII Turkish National Congress, 5.7.2004, Kars, Turkey نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شیمی آلی 1 نمایش پیوند
2 شیمی آلی 2 نمایش پیوند
3 شیمی آلی 3 نمایش پیوند
4 شیمی فیزیک آلی نمایش پیوند
5 کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی نمایش پیوند
6 جداسازی و شناسایی مواد آلی نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شیمی آلی پیشرفته نمایش پیوند
2 سنتز مواد آلی نمایش پیوند
3 استریوشیمی نمایش پیوند
4 شیمی هتروسیکل پیشرفته نمایش پیوند
5 مباحث نوین در شیمی آلی نمایش پیوند