۵ مهر ۱۳۹۹
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : فیزیک
  • تاریخ تولد : 1346
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 702
  • شماره تلفن دفتر : 02833901252
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : yahaghi@sci.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

<p>&nbsp;</p> <div align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; text-autospace: ">&nbsp;</div>

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری مهندسی هسته ای 1379 1385 دانشگاه صنعتی امیر کبیر ---
2 فوق لیسانس مهندسی هسته ای 1376 1379 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ---
3 مهندسی برق مخابرات 1365 1370 دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 درمان و تراپی ---
2 پردازش تصویر ---
3 تست های غیر مخرب و جوش ---
4 شبکه عصبی و درمان ---
5 آثار هنری و تست های غیر مخرب ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شبیه سازی اثر تشعشات فضایی بر پلاکت های خون 1392 مجله سنجش و ایمنی پرتو ---
2 اثر مقدار سزیم 137 ورودی به بدن در جذب آن در بافت 1390 1392 مجله سنجش و ایمنی پرتو ---
3 , An exhaustive criterion for estimating quality of images in electrical impedancetomography with application to clinical imaging 2013 J. Vis. Commun. Image ---
4 بررسی تغییرات بافت های خونی بر اثر افزایش پرتوگیری افراد در فضا 1392 1392 فصلنامه علمی و پژوهشی علوم و فضایی ---
5 , Assessment of Contrast Positioning Effects on Reconstructed Images of Elliptical Models in EIT Applying Different Current Patterns 2012 Journal of Applied Sciences ---
6 تخمین سزیم جذبی در ماهی نقره‌ای دریا (سی باس) با استفاده ازمدل چند بخشی و شبکه عصبی 1391 مجله علوم و فنون هسته ای ---
7 بازیابی و تشخیص نقوش بشقاب مفرغی عتیقه لرستان با استفاده از تست‌های غیر مخرب و پردازش تصویر 1391 مجله علوم و فنون هسته ای ---
8 Study of infusion rate injection profiles on bolus tracking parameters by Monte Carlo simulationو 2011 International Journal of the Physical Sciences ---
9 تشخیص آسیب بافت با استفاده ار پارامترهای انتقال در در تصویر برداری تشدید مغناطیسی 1389 فصلنامه مهندسی پزشکی – زیستی ---
10 Three dimensional mapping of non-complex specimens by image processing and optical density evaluation of digitized radiographs 2009 Insight ---
11 Leakage from blood brain barrier: Effect of injection profile on plasma and extravascular concentration 2006 nternational Journal of Scientific Research (IJSR ---
12 Estimation of Contrast Agent Concentration in Intra- and Extra-Vascular Spaces of Brain Tissue 2006 Mathematical Bioscience ---
13 تخمین نفوذپذیری از روی تصاویر تشدید مغناطیسی با استفاده از شبیه سازی عبور ماده کنتراست از سد خونی-مغزی آسیب دیده 1384 نشریه علمی و پژوهشی امیرکبیر ---
14 Pre-optimization of Radiotherapy Treatment Planning: an Artificial Neural Network Classification Aided Technique 1999 Physics in Medicine & Biology ---
15 محاسبه ضرایب انتقال در سبزیجات ریشه‌ای برای سزیم 137 1394 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست ---
16 Design detection in cultural heritage Lorestan plate using the shape-from-shading method 2015 Insight ---
17 بررسی پارامترهای موثر بر انتقال جرم در مویرگهای مغز با استفاده از روش شبکه بولتزمن 2014 ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک تربیت مدرس ---
18 Defect Detection Improvement of Digitised Radiographs by Principal Component Analysis with Local Pixel Grouping 2015 J Nondestruct Eval ---
19 Enhanced radiographic imaging of defects in aircraft structure materials with the dehazing method 2015 Nondestructive Testing and Evaluation ---
20 Using Total Variation Denoising for Detecting Defects in Industrial Radiography 2015 Insight ---
21 مقایسه روش های تجزیه مد تجربی و موجک در تشخیص تر ک های جوشکاری 2014 مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر ---
22 Estimation of contrast agent concentration in intra- and extra-vascular spaces of brain tissue 2006 Mathematical Bioscience ---
23 Leakage from blood brain barrier: Effect of injection profile on plasma and extravascular concentration 2006 International Journal of Scientific Research ---
24 بهبود کیفیت تصاویر در تصویربرداری مسطح پزشکی هسته ای با استفاده از روش دو دامنه ای پذیرش شده 1396 مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر نمایش پیوند
25 Design Detection in Art Objects Using the Dual-domain Technique 2017 MATERIAL EVALUATION نمایش پیوند
26 آشکارسازی عیوب و بهبود وضوح تصاویر رادیوگرافی با استفاده از صافی انتشاری خطی 1396 مجله علوم و فنون هسته ای، نمایش پیوند
27 A novel model for effective diffusion coefficient in brain capillary 2017 Journal of Mechanical Science and Techno نمایش پیوند
28 A model for mass diffusion in infarcted tissues by using LBM, Journal of Mechanical Science and Technology 30 (11) (2016) , DOI 10.1007/s12206-016-1050-4 نمایش پیوند
29 پارامترهای موثر بر تغییرات تنشی برشی در مویرگ‌ها 1395 مهندسی مکانیک مدرس ،134-129 ، (4) ، 16 نمایش پیوند
30 Defect Detection of Industrial Radiography Images of Ammonia Pipes by a Sparse Coding Model 2017 2017 Journal of Nondestructive Evaluation نمایش پیوند
31 ارزیابی خوردگی در لوله‌های انتقال آمونیاک توسط پرتونگاری دیجیتال و موجک مختلط 1397 نشریه علمی و ترویجی فناوری آزمون های غیرمخرب نمایش پیوند
32 استفاده از روش نوترون رادیوگرافی برای تشخیص نقوش و آسیبهای کوزه باستانی سمیران 1396 نشریه تابش و فناوری هسته ای نمایش پیوند
33 بهبود کیفیت نواحی عیوب در تصاویر رادیوگرافی جوش بر مبنای آستانه گذاری وقفی 1397 مجله علوم و فنون هسته ای نمایش پیوند
34 Diagnosis of design and defects in radiography of ceramic antiqueobjects using the wavelet-domain hidden Markov models 2018 Journal of Cultural Heritage نمایش پیوند
35 Effects of Stenosis and RBC Motion on Mass Transfer in the Microvessels Using Immersed Boundary-Lattice Boltzmann Method 2018 scientia iranka نمایش پیوند
36 بکار گیری الگوریتم استخراج شکل از سایه برای بهبود عیب یابی در تصاویر رادیوگرافی جوش 1393 مجله علوم و فنون هسته ای نمایش پیوند
37 Improving the performance of Primal-Dual Interior-Point-Method in inverse conductivity problems 2015 Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences نمایش پیوند
38 بهبود سیستم های ایمنی برای تشخیص اجسام در تصاویر پرتونگاری بار، 1397 مجله علوم و فنون هسته ای نمایش پیوند
39 FISTA Algorithm for Radiography Images Enhancement with Background Blurring Removal 2018 Research in Nondestructive Evaluation نمایش پیوند
40 خوردگی در لوله‌های انتقال آمونیاک توسط پرتونگاری دیجیتال و موجک مختلط، 1397 فناوری آزمون های غیرمخرب نمایش پیوند
41 articleDiagnosis of design and defects in radiography of ceramic antiqueobjects using the wavelet-domain hidden Markov models 2018 Journal of Cultural Heritage نمایش پیوند
42 Comparison of four iterative methods for improving the contrast of the radiography images 2018 2019 Physica Scripta نمایش پیوند
43 Enhanced defect detection in radiography images of welded objects 2018 Nondestructive Testing and Evaluation نمایش پیوند
44 LEAKAGE FROM BLOOD BRAIN BARRIER: EFFECT OF INJECTION PROFILE ON PLASMA AND EXTRAVASCULAR CONCENTRATIONS 2006 Int. J. Sci. Res نمایش پیوند
45 Defect Detection of Industrial Radiography Images of Ammonia Pipes by a Sparse Coding Model 2018 Journal of Nondestructive Evaluation نمایش پیوند
46 Interlaced bilateral filtering and wavelet thresholding for flaw detection in the radiography of weldments 2019 2020 Eur. Phys. J. Plus نمایش پیوند
47 Detection of Digital Radiographic Images of Aircraft Structure Materials via Geometric Locally Adaptive Sharpening 2019 2020 Research in Nondestructive Evaluation نمایش پیوند
48 Wall Thickness Measurement of Pipes Using Digital Radiography and Three Wavelet Methods 2019 2020 Journal of Nondestructive Evaluation نمایش پیوند
49 Defect detections in industrial radiography images by a multi-scale LMMSE estimation scheme 2019 2020 Radiation Physics and Chemistry نمایش پیوند
50 Positron Annihilation Lifetime and Doppler Broadening Spectroscopy of polymersو 2020 Radiation Physics and Chemistry نمایش پیوند
51 Detecting Discontinuities in Foggy Radiographs of Welded Objects Using ℓ1 − ℓ0 Minimization 2019 M A T E R I A L S E V A L U A T I O N نمایش پیوند
52 ستفاده از الگوریتم میانگین غیرمحلی و پرتونگاری برای آشکارسازی عیوب قطعات هواپیما 2019 2019 فناوری آزمون های غیر مخرب نمایش پیوند
53 بهبود کیفی ناحیههای نقص در تصاویر پرتونگاری جوش با استفاده از روش موجک مبتنی بر آستانه گذاری تطبیقی 2018 2019 مجله علوم و فنون هسته ای نمایش پیوند
54 Enhancement radiography image by two algorithms based on cartoon – texture decomposition 2019 2019 Physica Scripta نمایش پیوند
55 Comparison of four iterative methods for improving the contrast of the radiography images 2018 2018 , Physica Scripta نمایش پیوند
56 Enhanced defect detection in radiography images of welded objects 2018 2018 Nondestructive Testing and Evaluation نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدلسازی تاثیر تشعشعات فضایی بر پلاکت‌های موش 1392 سومین کنفرانس بررسی تشعشعات فضایی ---
2 محاسبه و بهبود نفوذپذیری با روش مد تجربی تجزیه ای تصاویر در تصویربرداری تشدید مغناطیس 1392 هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر زنجان ---
3 پیش بینی مقدار جذب ماده پرتوزای سزیم 137در سیب در صورت رخداد حادثه هسته‌ا‌ی 1392 شانزدهمین کنفرانس ملی بهداشت محیط تبریز ---
4 تخمین ید پرتوزای بدن بر اثر سوانح هسته‌ای و آلودگی پرتوی هوا 1392 اولین کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست ---
5 مدلسازی جذب نانو ذرات ید در بدن بر اثر حوادث هسته ای 1390 اولین کنفرانس نانومواد و نانو تکنولوژی ---
6 بررسی تغییر بافت خونی به علت افزایش پرتوگیری افراد در فضا 1391 دومین کنفرانس ملی تشعشات فضایی نمایش پیوند
7 Cultural heritage object identification by radiography nondestructive method and digital image processing 2010 Conference on Experimental Mechanics نمایش پیوند
8 Film and digital radiography techniques for nondestructive testing of gas turbine blades in power generation industry 2010 International Conference on Experimental Mechanics نمایش پیوند
9 ارزیابی شبیه سازی آماری بافت و اثر تبادل آب در تصویر برداری تشدید مغناطیسی با روش‌های عددی 1388 هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران نمایش پیوند
10 بررسی اثر تابع تزریق بر پارامترهای متوسط زمان عبور و نرخ خون مغزی در تصویربرداری MRI 1387 پنجمین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران نمایش پیوند
11 بررسی اثر تبادل آب بر زمان استراحت موثردر تصویر برداری تشدید مغناطیسی با استفاده از مدل‌ لی 1387 شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران نمایش پیوند
12 "،بهینه‌سازی محاسبات طراحی درمان سرطان در پرتودرمانی با اشعه گاما با استفاده از شبکه عصبی"، 1387 همایش سرطان از پیشگیری تا نوتوانی نمایش پیوند
13 آموزش پرستاران شاغل در بخش رادیوتراپی مطابق با آخرین سرفصل‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)" 1387 همایش سرطان از پیشگیری تا نوتوانی نمایش پیوند
14 Error Estimation of Injection Profiles on Mean Transit Time and Cerebral Blood Flow 2007 International Conference on Intelligent & Advanced Systems KL Convention Centre نمایش پیوند
15 Estimation of Abnormal Cardiac Capillary with Simulation of Contrast Agent molecules crossing with Statistical and Methods”, , 2006 Proceedings of 7th Iran Bio-physical Chemistry Conference نمایش پیوند
16 Estimation of Blood Brain Barrier Permeability by Statistical and Analytical Methods”, , 2005 Proceedings of EMBEC 05 نمایش پیوند
17 Leakage from Blood Brain Barrier: Effect of Injection Profile on Plasma and Extravascular Concentrations”, 2005 ICBMP-IEEE conference on Biomedical Engineering نمایش پیوند
18 شبیه سازی عبور ماده کنتراست از سد خونی-مغزی آسیب دیده با روشهای آماری 1382 11 امین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران نمایش پیوند
19 A Simulation to Tissue Homogeneity Model for Capillary of Brain By Statistical Method 2003 IEEE-EMBS APBME conference نمایش پیوند
20 Geometric Moments and Artificial Neural Network in Pre-optimization of Radiotherapy Treatment Planning 2004 Amir Kabir University نمایش پیوند
21 Effect of red blood cell on mass transfer in brain capillary 2016 22nd Iranian Conference of Biomedical Engineering ---
22 مقایسه روشهای مبتنی بر لبه یابی برای آشکارسازی عیوب جوش در رادیوگرافی صنعتی 1392 پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ---
23 بهبود سیستم‌های امنیتی پرواز با تشخیص اجسام در تصاویر پرتونگاری بار مسافران 1396 دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق نمایش پیوند
24 شبیه سازی روش توموگرافی کامپیوتری برای تعیین ترک در قطعات فلزی 1395 چهارمین کنفرانس بین المللی آزمون‌های غیر مخرب نمایش پیوند
25 ارزیابی خوردگی در لوله‌های انتقال آمونیاک توسط رادیوگرافی دیجیتال و پردازش تصویر 1395 چهارمین کنفرانس بین المللی آزمون‌های غیر مخرب نمایش پیوند
26 شناسایی عیوب خوردگی در آثار هنری با استفاده از رادیوگرافی و روشهای پردازش تصویر مبتنی بر بهبود گرادیان و بهبود هیستوگرام 1395 بیست و سومین کنفرانس مهندسی هسته ای ایران نمایش پیوند
27 بررسی کارایی صافی گابور برای تشخیص اجسام در تصاویر پرتونگاری بار مسافران 1396 دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق نمایش پیوند
28 Prediction of density in powder metallurgy parts by digital radiography 2017 2018 6th international conference on powder metallurgy for automotive auto نمایش پیوند
29 , Improvement of defect detection system for powder metallurgy parts with digital radiography 2017 2018 6th international conference on powder metallurgy for automotive auto نمایش پیوند
30 بهبود نواحی عیوب در تصاویر جوشکاری با استفاده از روش حداقل سازی نرم یک 1396 پنجمین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی نمایش پیوند
31 استفاده از روش حفظ فاز برای آشکار سازی عیوب تصاویر رادیوگرافی صنعتی 1395 بیست و سومین کنفرانس مهندسی هسته ای ایران نمایش پیوند
32 استفاده از روش صاف کردن با نورم درجه یک برای بهبود کیفیت تصاویر رادیوگرافی جوش 1395 شانزدهمین کنفرانس جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش‌های غیرمخرب نمایش پیوند
33 استفاده از الگوریتم وردش برای آشکارسازی عیوب تصاویر رادیوگرافی صنعتی 1395 شانزدهمین کنفرانس جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش‌های غیرمخرب نمایش پیوند
34 استفاده از روش انتشار گوسی روی آشکارسازی عیوب در تصاویر رادیوگرافی صنعتی جوش 1394 کنفرانس بین المللی آزمون های غیر مخرب ایران نمایش پیوند
35 Inspection of welded object based on the shape from shading by image processing methods 2015 International symposium on industraial radiography and computed tompgraphy Digital industrial radiography and computed radiography نمایش پیوند
36 Improvement of radiography images contrast and detecting crack in weld by dehazing algorithm 2015 International symposium on industraial radiography and computed tompgraphy Digital industrial radiography and computed radiography نمایش پیوند
37 بررسی اثرات پرتوهای کیهانی بر بافت‌های کادر پرواز در لایه های بالای جو 1394 اولین همایش ایمنی در حمل و نقل هوایی سازمان هواپیمایی کشوری نمایش پیوند
38 بررسی اثر مولفه های فرکانسی تصاویر MRI بر محاسبه نفوذ پذیری بافت مغز موش 1393 موسسه آموزش عالی موج نمایش پیوند
39 تخمین سزیم جذبی در حیوانات آبزی دریا بر اثر حوادث هسته‌ای و آلودگی هوا با مواد پرتوزا 1391 همایش ملی آلودگی جریان هوا نمایش پیوند
40 مروری بر ایمنی در تصویربرداری تشدید مغناطیسی MRI 1391 دومین کنفرانس ایمنی پرتوهای غیر یونساز نمایش پیوند
41 تعیین ضریب عبور داروهای CMD-A2-Gd-DOTA و DOTA در بافت با تصویربرداری تشدید مغناطیسی 1391 دومین کنفرانس ایمنی پرتوهای غیر یونساز نمایش پیوند
42 تاثیر حوادث هسته ای در جذب سزیم 137 در بافت بدن 1390 سمینار تحلیل ابعاد حادثه فوکوشیما و پیامدهای آن نمایش پیوند
43 شناسایی عیوب نواحـی جوش در فیلم های پرتونگاری صنعتی، با روش تطبیق هیستوگرام برمبنای مشخصات فیلم 1390 پژوهشکده کاربرد پرتوها نمایش پیوند
44 اثر تابع تزریق پله‌ای و ضربه‌ای بر نرخ خون مغزی در سکته مغزی : مقایسة روش محاسباتی استخراج داده‌ها از تصاویر و شبیه‌سازی 1390 ششمین کنفرانس ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران نمایش پیوند
45 تشخیص آسیب بافت با استفاده از ثابت های انتقال در تصویر برداری تشخیص مغناطیسی 1389 هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نمایش پیوند
46 اثر تبادل آب و ماده کنتراست Gd-DTPA 3تصویربرداری تشدید مغناطیسی 1389 یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین نمایش پیوند
47 حفاظت در برابر اشعه بیماران و شاغلین در بخش رادیوتراپی 1387 همایش سرطان از پیشگیری تا نوتوانی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین نمایش پیوند
48 اصول فیزیکی تصویربرداری تشدید مغناطیسی در تشخیص بافت سرطانی 1386 همایش فیزیک و زندگی نمایش پیوند
49 Modeling the Blood Brain Barrier Contrast Agent Concentration: A Simulation to Tissue Homogeneity Model for Normal & Abnormal Capillary of Brain 2003 World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering نمایش پیوند
50 An Artificial Neural Network Aided Approach to Treatment Planning in Radiotherapy 2003 World Congress on Medical Physics & Biomedical Engineering نمایش پیوند
51 Investigation and Correction of Photon scattering Effects on Images in SPECT 2002 European Medical & Biological Engineering Conference نمایش پیوند
52 An Artificial Intelligent Based Method of Radiotherapy Treatment Plan Optimization 1998 4th Annual National Conference of the Institute of Physics & Engineering in Medicine نمایش پیوند
53 استفاده از الگوریتم میانگین غیر محلی و رادیوگرافی برای آشکارسازی عیوب قطعات هواپیما ، 1397 پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران نمایش پیوند
54 جهانگیر3ضخامت سنجی لوله‌های گاز با استفاده از رادیوگرافی صنعتی و تبدیل شیرلت 1397 پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران نمایش پیوند
55 استفاده از روش عمر سنج پوزیترون برای عیب یابی غیر مخرب مواد مختلف ، 1397 پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران نمایش پیوند
56 Computed Radiography Systems for radiography testing of commerical aircrafts 2015 International symposium on industraial radiography and computed tompgraphy Digital industrial radiography and computed radiography نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 الکترونیک کاربردی * 1000 آرنا ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 الکترونیک 1 1385 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 الکترونیک 2 1386 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 الکترومغناطیس 1 1387 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 الکترومغناطیس 2 1387 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 مدارهای الکترونیکی 1389 1392 دانشگاه صنعتی امیر کبیر ---
6 الکتریسیته ومغناطیس 1385 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
7 مکانیک 1385 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
8 آز الکترونیک 1373 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
9 کاربرد کامپیوتر در فیزیک دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مباحث ویژه هسته ای دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 فیزیک محاسباتی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 ساختار هسته دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 تشخیص طرح، عیوب و آسیب‌های آثار هنری به کمک رادیوگرافی 1387 1388 محل:سازمان انرژی اتمی ایران- مرکز نظام ایمنی هسته ای ---
2 تخمین مقدار جذب سزیم بافت با استفاده از مدل چندبخشی 1389 1389 محل:سازمان انرژی اتمی ایران- مرکز نظام ایمنی هسته‌ای ---
3 بررسی اثرات بیولوژیکی استرانسیم در بدن موجودات زنده 1391 1391 محل:سازمان انرژی اتمی ایران- مرکز نظام ایمنی هسته‌ای ---
4 تشخیص آسیب بافت با استفاده از ثابت های انتقال در تصویربرداری تشدید مغناطیسی 1388 1388 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 شبیه سازی جابجایی مغناطش با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی هسته ای پیام نور 1388 یاشار نوحی/کارشناسی ارشد ---
2 محاسبه تابع پاسخ بدن و ثابت های انتقال بافت برای جذب ید رادیو اکتیویته با استفاده از مدل چند بخشی دانشگاه آزاد تهران مرکز 1391 سمیه بذرپاچ /کارشناسی ارشد ---
3 ، بررسی جذب سزیم در بافت و مواد با استفاده از مدل چند بخشی دانشگاه آزاد تهران مرکز 1391 فاطمه عبدالکریمی/کارشناسی ارشد ---
4 تخمین ضریب انتقال بافت سرطانی با روش مد تجربی تجزیه ای تصاویر در تصویر برداری تشدید مغناطیسی دانشگاه آزاد تهران مرکز 1392 مهدیه کاویانپور/کارشناسی ارشد ---
5 پیش بینی مقدار جذب سزیم 137 در گیاهان و خاک با استفاده از مدل‌ها‌ی پخش آن در هوا دانشگاه آزاد تهران مرکز 1392 نجمه بهمن آبادی/کارشناسی ارشد ---
6 بررسی و مدل سازی تشعشعات فضایی یون ساز بر بدن موجودات زنده دانشگاه آزاد تهران مرکز 1392 علیرضا حکیما/کارشناسی ارشد ---
7 شبیه سازی روش توموگرافی کامپیوتری CT برای تعیین ترک در قطعات فلزی، شبیه سازی روش توموگرافی کامپیوتری CT برای تعیین ترک در قطعات فلزی، استفاده ازالگوریتم انتشارغیریکنواخت برای رفع مات شدگی تصاویررادیولوژی دیجیتال، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1395 بهرام شاقلانی لور نمایش پیوند
8 آشکار سازی نقوش وعیوب عتیقه های شرامیکی ناحیه سمیران با استفاده از تصاویر رادیوگرافی وروش میدان تصادفی مارکوفی، دانشگاه بین المللی امام خمینی 1394 عیسی نگهدارزاده، نمایش پیوند
9 شناسایی عیوب خوردگی در آثار هنری با استفاده از رادیوگرافی و روشهای پردازش تصویر مبتنی بر بهبود هیستوگرام کنتراست، دانشگاه آزاد تهران مرکز 1394 عباسی رزگله مهدیه نمایش پیوند
10 استفاده از صافی‌های مختلف پردازش تصویر برای بهبود تصاویر پزشکی هسته‌ای، دانشگاه آزاد تهران مرکز 1394 زهره امانی، نمایش پیوند
11 بررسی عدم قطعیت در کالیبراسیون TLD برای قرائتگر TLD7103 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1396 مجتبی بیگی نمایش پیوند
12 بهبود کنتراست تصاویر جوشکاری برای وضوح عیوب آن با استفاده از روش حداقل سازی نرم صفر دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1396 آرام بید کلمه نمایش پیوند
13 استفاده ازالگوریتم انتشارغیریکنواخت برای رفع مات شدگی تصاویررادیولوژی دیجیتال، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1395 کشاورزمعتمدی لاله/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
14 تشخیص اشیاء معمول در بار مسافران با استفاده از الگوریتم بهبود کیفیت در تصاویر نمای چندگانهx-ray دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1396 سمانه شیخ ربیعی نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فناور منتخب جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری استان قزوین 1395 استانداری -دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند