۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهی
  • تاریخ تولد : 07-09-1344
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 450
  • شماره تلفن دفتر : 1174
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : hossaini_sm@yahoo.com;hossaini_sm@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری زراعت(اکوفیزیولوژی گیاه دارویی و علف هرز) 1387/07/01 1392/12/20 دانشگاه تربیت مدرس ---
2 کارشناسی ارشد زراعت 1369/07/01 1372/11/04 دانشگاه تربیت مدرس ---
3 کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات 1367/07/01 1369/06/31 دانشگاه زنجان ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روشهای کنترل تلفیقی علفهای هرز 1386 1386 مجتمع آموزش کشاورزی جهاد کشاورزی نمایش پیوند
2 روشهای کنترل علفهای هرز 1392 1392 سازمان نظام مهندسی کشاورزی قزوین نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 بررسی گیاهان دارویی دوسال چهار سال مزرعه ،گلخانه، آزمایشگاه نمایش پیوند
2 رابطه علفهای هرز و گیاهان دارویی و زراعی دوسال چهار سال مزرعه ،گلخانه، آزمایشگاه نمایش پیوند
3 کنترل علفهای هرز دوسال چهار سال مزرعه ،گلخانه، آزمایشگاه نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 • کارگاههای آموزشی کشاورزی 1376 1387 سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی نمایش پیوند
2 دوره آموزشی بیومتری 1394 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
3 دوره های آموزشی بسیج اساتید در زمینه جنگ نرم 1394 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی-دانشگاه تبریز نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 واکنش مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه شوید (Anethum graveolens L.) به زئولیت طبیعی تحت تنش خشکی 1400 1400 تغذیه گیاهان باغی نمایش پیوند
2 STABILITY ANALYSIS OF BREAD WHEAT LANDRACES AND LINES USING BIOMETRICAL GENETIC MODELS 1397 1397 Genetika-Belgrade نمایش پیوند
3 اثیر نانو دی اکسید تیتانیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت شرایط آبیاری معمولی و تنش کم آبیاری 1396 1396 تنش های محیطی در علوم زراعی نمایش پیوند
4 مقایسه اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) و ترکیب های آن در شرایط زراعی و رویشگاه طبیعی در استان قزوین 1396 1396 دوماهنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران نمایش پیوند
5 مقایسه اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) و ترکیب های آن در شرایط زراعی و رویشگاه طبیعی در استان قزوین 1396 1396 دوماهنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران نمایش پیوند
6 Effect of vermicompost and planting pattern on oil production in Satureja sahendica under competition with pigweed (Amaranthus retroflexus 2016 2016 Journal of Essential Oil Bearing Plants نمایش پیوند
7 Stability analysis of bread wheat landraces and genotypes using GGE-BIPLOT 2015 2015 JOURNAL OF BIODIVERSITY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES نمایش پیوند
8 عملکرد رویشی و اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) تحت تأثیر ورمیکمپوست و رقابت تاج خروس وحشی (Amaranthus retroflexus L.) 1394 1394 دوماهنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران نمایش پیوند
9 بررسی اثر تنشهای خشکی و شوری بر میزان ترکیبات فنلی گیاه دارویی Thymus vulgaris L 1393 1393 اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی نمایش پیوند
10 Yield Stability Analysis of Bread Wheat Lines using AMMI Model 2015 2015 AGRICULTURAL COMMUNICATIONS نمایش پیوند
11 بررسی اثرات روش کاشت و تراکم بوته بر ضریب استهلاک نور و اجزا عملکرد در دو رقم سورگوم دانه ای 2009 2009 ACCREDITATION AND QUALITY ASSURANCE نمایش پیوند
12 اثر الگوی کاشت و تراکم بوته بر رشد عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در شرایط رقابت با علفهای هرز 2009 2009 مجله علوم زراعی ایران نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی نقش باکتری های محرک رشد بر خصوصیات رنگدانه ای اکوتیپ های مختلف نعناع 1399 1399 اولین همایش ملی کشاورزی و سلامت - کد اختصاصی:99200-38644 نمایش پیوند
2 ارزیابی تاثیر روش های مختلف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کنجد 1399 1399 اولین همایش ملی کشاورزی و سلامت - کد اختصاصی:99200-38644 نمایش پیوند
3 مطالعه روابط بین صفات گیاه کینوا 1398 1398 شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات - کد اختصاصی: 65363-98190 نمایش پیوند
4 بررسی اثر کود و آبیاری بر رشد گیاه کینوا 1398 1398 شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات- کد اختصاصی: 65363-98190 نمایش پیوند
5 بررسی اثر رقابتی گیاه خرفه و گیاه دارویی ریحان 1397 1397 دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی ، کشاورزی ارگانیک،مواد طبیعی و دارویی نمایش پیوند
6 بررسی اجزای عملکردی و همبستگی صفات ژنوتیپهای گلرنگ 1397 1397 ومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی ، کشاورزی ارگانیک،مواد طبیعی و دارویی نمایش پیوند
7 بررسی قدرت رقابتی گیاه دارویی همیشه بهار با علف هرز خرفه 1397 1397 دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی ، کشاورزی ارگانیک،مواد طبیعی و دارویی نمایش پیوند
8 بررسی واکنش عملکرد و اجزای عملکردی سه رقم گلرنگ تحت اثر دور آبیاری در استان قزوین 1397 1397 چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی،منابع طبیعی،محیط زیست و گردشکری ایران نمایش پیوند
9 مطالعه تاثیر تنش خشکی و اثر تعدیل کنندگی کود سوپر جاذب زئولیت در گیاه شوید 1395 1395 ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار نمایش پیوند
10 ررسی تاثیر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک و بذر گیاه دارویی شوید تحت رقابت علفهای هرز در کشت دوم 1395 1395 کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی نمایش پیوند
11 غربال کردن ژنوتیپ های متحمل به خشکی با استفاده از شاخص های مبتنی بر عملکرد در گندم نان 1393 1393 غربال کردن ژنوتیپ های متحمل به خشکی با استفاده از شاخص های مبتنی بر عملکرد در گندم نان نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اکولوژی عمومی 1387 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 اکولوژی عمومی 1376 1387 مجتمع آموزش کشاورزی جهاد کشاورزی نمایش پیوند
3 شناسایی و کنترل علفهای هرز 1376 1387 مجتمع آموزش کشاورزی جهاد کشاورزی نمایش پیوند
4 شناسایی و کنترل علفهای هرز 1387 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
5 گیاهان دارویی 1387 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
6 رابطه اقلیم و گیاهان دارویی 1387 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
7 زراعت عمومی 1387 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
8 رابطه انسان و محیط زیست 1394 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
9 ماشینهای کشاورزی 1398 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
10 زراعت غلات 1398 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
11 زراعت نباتات علوفه ای 1399 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
12 زراعت حبوبات 1399 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
13 نباتات صنعتی 1399 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
14 عملیات و پروژه کشاورزی 1387 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
15 کشت و صنعت گیاهان دارویی 1388 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 اثر محلول پاشی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر عملکرد و پارامتر های فیزیولوژیک ارقام گلرنگ تحت شرایط تنش خشکی بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر توان رقابتی گیاه دارویی شوید با علف های هرز در کشت دوم آزاد تاکستان نمایش پیوند
3 مطالعه تاثیر تاریخ کاشت و کنترل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف گلرنگ بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی 1374 1387 مرکز تحقیقات کشاورزی نمایش پیوند
2 معاونت مرکز تحقیقات کشاورزی 1376 1380 مرکز تحقیقات کشاورزی نمایش پیوند
3 سرپرستی مرکز تحقیقات کشاورزی 1380 1381 مرکز تحقیقات کشاورزی نمایش پیوند
4 رئیس بخش گیاهپزشکی 1384 1387 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین نمایش پیوند
5 دبیر انضباطی 1388 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
6 مدیر کل دانشجویی 1390 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
7 مدیریت گروه تولید و اصلاح نباتات 1392 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 14 مورد تشویق از مقامات اداری 1376-1387 غیر نقدی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری و کود شیمیایی بر عملکرد دانه و برخی صفات مرفوفیزیولوژیک کینوا بین المللی امام خمینی ثنائی افسانه نمایش پیوند
2 بررسی اثر خشکی روی عملکرد، اجزای عملکرد و میزان اسانس شوید بین المللی امام خمینی جلالی گنزق سمیه نمایش پیوند
3 ارزیابی واکنش چند ژنوتیت گندم نان نسبت به تنش خشکی آخر فصل . بین المللی امام خمینی احمدی سروش نمایش پیوند
4 تجزیه پایداری توده های بومی گندم نان با استفاده از مدل AMMIوGGEBIPLOT بین المللی امام خمینی باوندپوری فاطمه نمایش پیوند
5 2906 تاثیر تنش های غیر زنده در افزایش میزان تیمول در گیاه داروئی آویشن بین المللی امام خمینی صیادی افسانه نمایش پیوند
6 ارزیابی فیزیولوژیکی تحمل به تنش خشکی ژنوتیپ های گندم وحشی بین المللی امام خمینی عبدالعلی پور نرگس نمایش پیوند
7 بررسی ژنتیکی مرزه جنگلی با استفاده از نشانگرهای مولکولی بین المللی امام خمینی کاوند سمانه نمایش پیوند