۲۸ دی ۱۳۹۹
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر : 33901103
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : febrahimy@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی مکانیک دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد مکانیک- طراحی کاربردی دانشگاه تهران ---
3 دکترای مکانیک-طراحی کاربردی دانشگاه تهران ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 smart materials and structures, plate and shell theory, vibration analysis of continuous systems, composite materials and structures, functionally graded materials and structures, finite element analysis and fracture mechanics ---
2 nano-structures ---
3 لطفا برای دریافت لیست کامل لیست انتشارات به صفحه اینجانب در گوگل اسکالر مراجعه نمایید. نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استفاده از تئوری کلاسیک صفحات در تحلیل ارتعاشات صفحه تابعی دایروی کوپل با لایه پیزوالکتریک، نشریه علمی –پژوهشی دانشگاه امیرکبیر ، شماره 41، 1388 نشریه علمی –پژوهشی دانشگاه امیرکبیر نمایش پیوند
2 استفاده از روش غنی شده بدون شبکه گلرکین در تعیین پارامترهای شکست صفحات FGM، نشریه دانشکده فنی-دانشگاه تهران، جلد 42، شماره 1 1387 نشریه دانشکده فنی-دانشگاه تهران، نمایش پیوند
3 استفاده از تئوری مرتبه اول تغییر شکل برشی صفحات در تحلیل ارتعاشات صفحه تابعی دایروی ضخیم کوپل با لایه های پیزوالکتریک، نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران، سال یازدهم، شماره دوم، پاییز 1388، صص 86- 110. 1388 نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران نمایش پیوند
4 An Analytical Model for Free Vibration Analysis of Smart Annular FGM Plates Integrated with Piezoelectric , International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology Vol 4, No 2 2011 International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology نمایش پیوند
5 ارائه یک مدل تحلیلی برای ارتعاشات آزاد صفحات حلقوی تابعی هوشمند کوپل با لایه‌های پیزوالکتریک براساس تئوری کلاسیک صفحات، سال چهارم، شماره دو، (پیاپی 14) ، صص 31- 42. 1389 مجله علمی - پژوهشی مهندسی مکانیک مجلسی / سال چهارم / شماره دوم / زمستان 1389  دریافت فایل Download ---
6 “Temperature effects on nonlinear vibration of FGM plates couples with piezoelectric actuators”, An International Quarterly journal of solid mechanics, vol. 1, no. 4, 2009. pp. 271-288 2009 An International Quarterly journal of solid mechanics نمایش پیوند
7 “Schauder fixed point theorem based existence of periodic solution for the response of Duffing's oscillator”, Journal of mechanical science and technology, 23, 2299-2307 2009 Journal of mechanical science and technology نمایش پیوند
8 "Geometrically nonlinear vibration analysis of piezoelectrically actuated FGM plate with an initial large deformation", Journal of mechanical science and technology, 23, 2107-2124 2009 Journal of mechanical science and technology نمایش پیوند
9 “A theoretical analysis of smart moderately thick shear deformable annular functionally graded plate”, European Journal of Mechanics - A/Solids, 28 962–973 2009 European Journal of Mechanics - A/Solids نمایش پیوند
10 “FSDPT based study for vibration analysis of piezoelectric coupled annular FGM plate” Journal of Mechanical Science and Technology", 23, 2157-2168 2009 Journal of Mechanical Science and Technology نمایش پیوند
11 “On the existence of periodic solution for equation of motion of thick beams having arbitrary cross section with tip mass under harmonic support motion”, International Journal of Mechanics and Materials in Design, Vol. 3 , pp. 29-38. 2006 International Journal of Mechanics and Materials in Design نمایش پیوند
12 “Free Vibration Analysis of Smart FGM Plates”, International Journal of Aerospace and Mechanical Engineering, Vol. 2 No. 2, pp. 94-99 2008 International Journal of Aerospace and Mechanical Engineering نمایش پیوند
13 “Free vibration analysis of smart annular FGM plates integrated with piezoelectric layers”, Smart Materials and Structures, Vol. 17- 015044 2008 Smart Materials and Structures نمایش پیوند
14 “An analytical study on the free vibration of smart circular thin FGM plate based on classical plate theory”, Thin-Walled Structures, 46, 1402– 1408 2008 Thin-Walled Structures نمایش پیوند
15 ,”Analytical investigation on axisymmetric free vibrations of moderately thick circular functionally graded plate integrated with piezoelectric layers”, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol.22, pp.1058-1072 2008 Journal of Mechanical Science and Technology نمایش پیوند
16 A mathematical model for smart functionally graded beam integrated with shape memory alloy actuators, Journal of mechanical science and technology, Vol. 23, 3179-3190 2009 Journal of mechanical science and technology نمایش پیوند
17 Nonlinear vibration of smart circular functionally graded plates coupled with piezoelectric layers”, International Journal of Mechanics and Materials in Design, Vol. 5, 157-165 2009 International Journal of Mechanics and Materials in Design نمایش پیوند
18 Transverse shear and rotary inertia effects on the stability analysis of functionally graded shells under combined static and periodic axial loadings”, Journal of mechanical science and technology, 24(12) 1-9 2010 Journal of mechanical science and technology نمایش پیوند
19 “Vibration and Buckling Analysis of Cylindrical Shells made of Functionally Graded Materials under Combined Static and Periodic Axial Forces”, Advanced Composites Letters, 19 (2) , 77-84 2010 Advanced Composites Letters نمایش پیوند
20 "Vibration and buckling analysis of two-layered functionally graded cylindrical shell, considering the effects of transverse shear and rotary inertia", Materials and Design 31 1063–1069 2010 Materials and Design نمایش پیوند
21 Investigating the thermal environment effects on geometrically nonlinear vibration of smart functionally graded plates”, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol.24 (3), pp.775-791 2010 Journal of Mechanical Science and Technology نمایش پیوند
22 “An Investigation on the Influence of Transverse Shear and Rotary Inertia on Vibration and Buckling of Functionally Graded Cylindrical Shells”, Mechanics of Advanced Materials and Structures, Vol. 17, 176-182 2010 Mechanics of Advanced Materials and Structures نمایش پیوند
23 "Dynamic Stability of FGM Cylindrical Shells", Journal of Advanced Research in Mechanical Engineering, 1 (2), 111-119 2010 Advanced Research in Mechanical Engineering نمایش پیوند
24 “Nonlinear thermomechanical post-buckling analysis of thin functionally graded annular plates based on Von-Karman's plate theory”, Mechanics of Advanced Materials and Structures, 18, pp. 319-326. 2011 Mechanics of Advanced Materials and Structures نمایش پیوند
25 “An analytical model for free vibration analysis of smart annular fgm plates integrated with piezoelectric layers",International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology”, Vol. 4(2), pp. 31-42 2011 International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology نمایش پیوند
26 ,” Meshfree modeling of shape memory alloy wires thermomechanical behavior Analytical", International Journal of the Physical Sciences, Vol. 6 (20), pp. 4739-4748 2011 International Journal of the Physical Sciences نمایش پیوند
27 "Nonlinear vibration analysis of piezo-thermo-electrically actuated functionally graded circular plates", Archive of applied mechanics, Vol. 81(3), pp. 361-383 2011 Archive of applied mechanics نمایش پیوند
28 Analytical investigation on vibrations and dynamic response of functionally graded plate integrated with piezoelectric layers in thermal environment-DOI:10.1080/15376494.2012.677098 2012 2013 Mechanics of Advanced Materials and Structures نمایش پیوند
29 Application Of The Differential Transformation Method For Nonlocal Vibration Analysis Of Functionally Graded Nanobeams 2015 Journal Of Mechanical Science And Technology نمایش پیوند
30 Transverse Vibration Analysis Of Rotating Porous Beam With Functionally Graded Microstructure Using Differential Transform Method 2015 Journal Of The Brazilian Society Of Mechanical Sciences And Engineering نمایش پیوند
31 تحلیل پایداری دینامیکی صفحات دایروی پیزوالکتریک با ریزساختار مدرج تابعی 1393 فنی و مهندسی مدرس نمایش پیوند
32 An Investigation on the Buckling Analysis Of Smart Functionally Graded Circular Plate With Piezoelectric 2014 Journal of Mechanical Engineering And Technology نمایش پیوند
33 Large amplitude nonlinear vibration analysis of functionally graded Timoshenko beams with porosities 2015 Acta Astronautica نمایش پیوند
34 Small-Scale Effects On Transverse Vibrational Behavior Of Single-Walled Carbon Nanotubes With Arbitrary Boundary Conditions 2015 Engineering Solid Mechanics نمایش پیوند
35 Vibration Analysis Of Size-Dependent Nano Beams Based on Nonlocal Timoshenko Beam Theory 2014 Journal of Mechanical Engineering and Technology نمایش پیوند
36 Thermo-mechanical vibration analysis of nonlocal temperature-dependent FG nanobeams with various boundary conditions 2015 Composites Part B: Engineering نمایش پیوند
37 Size-dependent free flexural vibrational behavior of functionally graded nanobeams using semi-analytical differential transform method 2015 Composites Part B: Engineering نمایش پیوند
38 Nonlocal thermo-mechanical vibration analysis of functionally graded nanobeams in thermal environment 2015 Acta Astronautica نمایش پیوند
39 Thermal buckling and free vibration analysis of size dependent Timoshenko FG nanobeams in thermal environments 2015 Composite Structures نمایش پیوند
40 Vibration analysis of spinning exponentially functionally graded Timoshenko beams based on differential transform method 2015 Proceedings of the IMECHE, Part G: J. of Aerospace Engineering نمایش پیوند
41 Thermo-mechanical vibration analysis of a single-walled carbon nanotube embedded in an elastic medium based on higher-order shear deformation beam theory 2015 Journal of Mechanical Science and Technology نمایش پیوند
42 Free Vibration Analysis of a Rotating Mori–Tanaka-Based Functionally Graded Beam via Differential Transformation Method 2015 Arabian Journal for Science and Engineering نمایش پیوند
43 A Semi-analytical Method for Vibrational and Buckling 2015 CMES (Computer Modeling in Engineering and Sciences) نمایش پیوند
44 A Semi-Analytical Evaluation of Surface and Nonlocal Effects on Buckling and Vibrational Characteristics of Nanotubes with Various Boundary Conditions 2016 International Journal of Structural Stability and Dynamics نمایش پیوند
45 SEMI-ANALYTICAL VIBRATION CHARACTERISTICS OF ROTATING TIMOSHENKO BEAMS MADE OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS 2015 Latin American Journal of Solids and Structures نمایش پیوند
46 Thermo-mechanical vibration behavior of FG nanobeams subjected to linear and non-linear temperature distributions 2015 Journal of thermal stresses نمایش پیوند
47 Electro-thermo-mechanical vibration Analysis of embedded single-walled boron Nitride nanotubes based on nonlocal Third-order beam theory 2015 International Journal For Multiscale Computational Engineering نمایش پیوند
48 Investigating thermal effects on vibration behavior of temperature-dependent compositionally graded Euler beams with porosities 2015 Meccanica نمایش پیوند
49 Effect of various thermal loadings on buckling and vibrational characteristics of nonlocal temperature-dependent FG nanobeams 2015 Mechanics Of Advanced Materials And Structures نمایش پیوند
50 Free vibration analysis of a rotating non-uniform functionally graded beam 2015 An International Journal of Steel and Composite structures ---
51 In-plane thermal loading effects on vibrational characteristics of functionally graded nanobeams 2015 Meccanica نمایش پیوند
52 Investigating the surface elasticity and tension effects on critical buckling behaviour of nanotubes based on differential transformation method 2015 Journal of Mechanical Engineering and Technology نمایش پیوند
53 Size-dependent thermo-electrical buckling analysis of functionally graded piezoelectric nanobeams 2015 Smart Materials and Structures نمایش پیوند
54 Investigating various surface effects on nonlocal vibrational behavior of nanobeams 2016 Applied Physics A ---
55 Deflection and vibration analysis of higher-order shear deformable compositionally graded porous plate 2016 An International Journal of Steel and Composite structures ---
56 Magnetic field effects on thermally affected propagation of acoustical waves in rotary double-nanobeam systems 2019 Waves in Random and Complex Media نمایش پیوند
57 Nonlinear vibration analysis of electro-hygro-thermally actuated embedded nanobeams with various boundary conditions 2018 Microsystem Technologies 24 (12), 5037-5054 نمایش پیوند
58 Surface effects on nonlinear vibration and buckling analysis of embedded FG nanoplates via refined HOSDPT in hygrothermal environment considering physical neutral surface position 2018 ADVANCES IN AIRCRAFT AND SPACECRAFT SCIENCE 5 (6), 691-729 نمایش پیوند
59 On wave dispersion characteristics of magneto-electro-elastic nanotubes considering the shell model based on the nonlocal strain gradient elasticity theory 2018 The European Physical Journal Plus 133 (11), 466 نمایش پیوند
60 Free vibration analysis of couple stress rotating nanobeams with surface effect under in-plane axial magnetic field 2018 Journal of Vibration and Control 24 (21), 5097-5107 نمایش پیوند
61 On wave dispersion characteristics of double-layered graphene sheets in thermal environments 2018 Journal of Electromagnetic Waves and Applications 32 (15), 1869-1888 نمایش پیوند
62 Vibration characteristics of advanced nanoplates in humid-thermal environment incorporating surface elasticity effects via differential quadrature method 2018 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS 68 (1), 131-157 نمایش پیوند
63 A modified nonlocal couple stress-based beam model for vibration analysis of higher-order FG nanobeams 2018 Mechanics of Advanced Materials and Structures 25 (13), 1121-1132 نمایش پیوند
64 Vibration analysis of nonlocal strain gradient embedded single-layer graphene sheets under nonuniform in-plane loads 2018 Journal of Vibration and Control 24 (20), 4751-4763 نمایش پیوند
65 Hygro-thermal vibration analysis of bilayer graphene sheet system via nonlocal strain gradient plate theory 2018 Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering نمایش پیوند
66 Static stability analysis of double-layer graphene sheet system in hygro-thermal environment 2018 Microsystem Technologies 24 (9), 3713-3727 نمایش پیوند
67 Influence of neutral surface position on dynamic characteristics of in-homogeneous piezo-magnetically actuated nanoscale plates 2018 Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science نمایش پیوند
68 Electro-magnetic effects on nonlocal dynamic behavior of embedded piezoelectric nanoscale beams 2017 Journal of Intelligent Material Systems and Structures 28 (15), 2007-2022 نمایش پیوند
69 Modeling of smart magnetically affected flexoelectric/piezoelectric nanostructures incorporating surface effects 2017 Nanomaterials and Nanotechnology 7, 1847980417713106 نمایش پیوند
70 Nonlinear eccentric low-velocity impact response of a polymer-carbon nanotube-fiber multiscale nanocomposite plate resting on elastic foundations in hygrothermal environments 2018 Mechanics of Advanced Materials and Structures 25 (5), 425-438 نمایش پیوند
71 Wave dispersion characteristics of thermally excited graphene oxide powder-reinforced nanocomposite plates 2020 Waves in Random and Complex Media نمایش پیوند
72 On buckling characteristics of polymer composite plates reinforced with graphene platelets 2020 2020 Engineering with Computers نمایش پیوند
73 Propagation of Flexural Waves in Anisotropic Fluid-Conveying Cylindrical Shells 2020 l Symmetry نمایش پیوند
74 Wave propagation analysis of electro-rheological fluid-filled sandwich composite beam 2020 Mechanics Based Design of Structures and Machines نمایش پیوند
75 Agglomeration effects on static stability analysis of multi-scale hybrid nanocomposite plates 2020 Computers, Materials & Continua نمایش پیوند
76 Frequency characteristics of FG-GPLRC viscoelastic thick annular plate with the aid of GDQM 2020 Thin-Walled Structures نمایش پیوند
77 Propagation of waves in nonlocal porous multi-phase nanocrystalline nanobeams under longitudinal magnetic field 2020 Waves in Random and Complex Media نمایش پیوند
78 Double harmonically excited nonlinear vibration of viscoelastic piezoelectric nanoplates subjected to thermo-electro-mechanical forces 2020 Journal of Vibration and Control نمایش پیوند
79 Modeling vibration behavior of embedded graphene-oxide powder-reinforced nanocomposite plates in thermal environment 2020 Mechanics Based Design of Structures and Machines نمایش پیوند
80 Buckling analysis of embedded graphene oxide powder-reinforced nanocomposite shells 2020 Defence Technology نمایش پیوند
81 Thermal buckling and forced vibration characteristics of a porous GNP reinforced nanocomposite cylindrical shell 2020 Microsystem Technologies نمایش پیوند
82 Viscoelastic wave propagation analysis of axially motivated double-layered graphene sheets via nonlocal strain gradient theory 2020 Waves in Random and Complex Media نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Nonlinear Free Vibration Analysis Of Smart Functionally Graded Plates Integrated With Piezoelectric Layers 2007 Conference on Applications and Design in Mechanical Engineering, 25-26 October 2007, Kangar, Perlis, Malaysia ---
2 Steady State Response Evaluation Of Shape Memory Alloy Wire 2006 ASME Pressure Vessels and Piping Division conference, July 23-27, 2006, Vancouver, Canada ---
3 On the Application of Mindlin’s plate theory to free vibration analysis of piezoelectric coupled circular fgm plate 2008 ASME Pressure Vessels and Piping Division Conference , July 27-31, 2008, Chicago, Illinois, USA ---
4 On the application of classical plate theory in free vibration analysis of smart annular thin FG plate 2008 Cansmart 2008, International Workshop, Smart Materials and Structures, 23-24 October 2008, Montreal, Quebec, Canada ---
5 Nonlinear vibration analysis of piezoelectrically actuated smart FGM plate 2008 Cansmart 2008, International Workshop, Smart Materials and Structures, 23 - 24 October 2008, Montreal, Quebec, Canada ---
6 Free vibration of smart annular FGM plate based on first order shear deformation plate theory 2008 1st International composite conference, December 2008, Kish Island, Iran. ---
7 Nonlinear vibration analysis of piezoelectrically actuated smart FGM plate 2008 1st International composite conference, December 2008, Kish Island, Iran ---
8 Classical plate theory application in vibration analysis of smart annular thin FGM plates 2009 17th Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME2009, Tehran, Iran ---
9 Vibration and buckling analysis of functionally graded shells with transverse shear and rotary inertia 2009 Proceedings of International Conference on Applications and Design in Mechanical Engineering (ICADME 2009), Kangar, Perl ---
10 Nonlinear vibration analysis of piezo-thermo-electrically actuated smart functionally graded plates 2009 Proceedings of International Conference on Applications and Design in Mechanical Engineering (ICADME 2009), Kangar, Perl ---
11 Nonlinear vibration analysis of piezoelectrically actuated smart FGM plate 2009 7th International Conference on Composite Science & Technology (ICCST/7), 20-22 January 2009, Sharjah, UAE ---
12 Geometrically nonlinear vibration of smart thermally actuated functionally graded circular plates 2010 Proceedings of the ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition (IMECE2010), November 12-18, 2010 ---
13 تحلیل ارتعاشات آزاد صفحه تابعی دایروی نسبتا" ضخیم کوپل شده با لایه های پیزوالکتریک 1388 هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 ، دانشگاه تهران، ، تهران، ایران، اردیبهشت 1388. ---
14 A study on stability of functionally graded materials cylinders 2010 Proceedings of the ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition (IMECE2010), November 12-18, 2010 ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 “Smart functionally graded plates: Vibration Analysis of FGM plates coupled with piezoelectric layers", Nova Science Publishers New York, ISBN: 978-1-61728-617-9, December 2010. Dec. 2010 Nova Science Publishers New York نمایش پیوند
2 “Advances in Piezoelectric Transducers", InTech Publication, ISBN: 978-953-307-931-8, November 2011 Nov. 2011 InTech Publication نمایش پیوند
3 “Advances in Vibration analysis research", Intech Publication, Croatia, ISBN 978-953-307-209 April 2011 Intech Publication نمایش پیوند
4 “Progress in Analysis of functionally graded structures", Nova Science Publishers, New York, ISBN 978-1-61209-837-1 Oct. 2011 Nova Science Publishers, New York نمایش پیوند
5 Advances in Finite Element Analysis- new trends snd developments 2012 Intech Publication نمایش پیوند
6 “Nanocomposites- new trends and developments, Intech Publication, ISBN 978-953-51-0762-0 Sep. 2012 Intech Publication نمایش پیوند
7 Advances in Finite Element Analysis- applications in mechanical engineering Oct. 2012 Intech Publication نمایش پیوند
8 Piezoelectric Materials and Devices, Intech Publication 2013 Intech Publication نمایش پیوند
9 Surface Waves-New Trends and Developments 2018 intechopen نمایش پیوند
10 Mechanics of nanocomposites: homogenization and analysis 2020 CRC Press نمایش پیوند
11 Wave Propagation Analysis of Smart Nanostructures 2020 CRC Press نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استاتیک گروه مکانیک- دانشگاه امام خمینی (ره) ---
2 مکانیک مواد مرکب گروه مکانیک- دانشگاه امام خمینی (ره) ---
3 طراحی اجزای ماشین (1و2) گروه مکانیک- دانشگاه امام خمینی (ره) ---
4 یاتاقان و روانکاری گروه مکانیک- دانشگاه امام خمینی (ره) ---
5 طراحی مخازن تحت فشار ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 الاستیسیته ---
2 مکانیک مواد مرکب ---
3 سمینار ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر امور پژوهشی دانشگاه 96 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 برگزیده به عنوان دانشجوی ممتاز دوره دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تهران به مدت دو سال (1388-1389) 1388-1389 دانشگاه تهران ---
2 نویسنده یکی از پراستنادترین مقالات مجله Thin walled structures موسسه Elsevier سال 2008 2008 مجله Thin walled structures موسسه Elsevier ---
3 نویسنده یکی از پراستناد ترین مقالات مجله European Journal of Mechanics - A/Solids موسسه Elsevier سال 2009 2009 مجله European Journal of Mechanics - A/Solids موسسه Elsevier ---
4 کاندید دریافت جایزه محقق جوان آکادمی علوم کشورهای در حال توسعه از سوی دانشکده مکانیک دانشگاه تهران 1389 ---
5 دریافت جایزه نویسنده پراستنادترین مقاله مجله انجمن مهندسان مکانیک کره در سال 2011 2011 انجمن مهندسان مکانیک کره ---