۱۶ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی علوم باغبانی
  • تاریخ تولد : 1358
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 217
  • شماره تلفن دفتر : 33901228
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : mafakheri@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مهندسی باغبانی 1379 1381 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد باغبانی گرایش گیاهان دارویی 1381 1383 دانشگاه تربیت مدرس ---
3 دکتری باغبانی گرایش گیاهان دارویی 1386 1390 دانشگاه تربیت مدرس ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 زیست شناسی گیاهی 1383 1384 ---
2 ازدیاد نباتات، باغبانی، طراحی فضای سبز، سیستماتیک گیاهی، گیاهان دارویی. 1386 1388 ---
3 میوه کاری، تولید و فراوری گیاهان دارویی، درختان و درختچه های دارویی و زینتی. 1388-1390 ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی تاثیر هرس انتهای ساقه اصلی بر رشد، نمو و میزان ماده موثره کدو تخمه کاغذی 1381 1383 دانشگاه تربیت مدرس ---
2 تاثیر کاربرد کودهای زیستی و تلفیقی، بر فاکتورهای فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرشبی 1386 1390 دانشگاه تربیت مدرس ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 کودهای زیستی و کشاورزی ارگانیک ---
2 تنش های محیطی و تاثیر آنها بر کمیت و کیفیت ماده موثره در گیاهان دارویی ---
3 تولید ارگانیک سبزی_ها نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاثیرکودهای زیستی بر صفات مورفوفیزیولوژیک شنبلیله در شرایط مختلف رطوبتی شهریور 98 1398 تغذیه گیاهان باغی نمایش پیوند
2 تاثیر هرس انتهای ساقه اصلی، بر برخی صفات گیاه دارویی کدوی تخمه کاغذی 1385 1385 علوم باغبانی ایران ---
3 تاثیر کاربرد کودهای زیستی بر برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی، مرفولوژیکی و مقدار اسانس گیاه دارویی بادرشبی 1390 1390 مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران) ---
4 تاثیر کاربرد ورمی‌کمپوست، بیوفسفات و ازتوباکتر، بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبی 1390 1390 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران ---
5 Influence of biofertilizers on the essential oil content and constituents of Dracocephalum moldavica L. 2011 2011 Journal of Essential Oil Bearing Plants ---
6 تاثیر سطوح مختلف آبیاری بربرخی فاکتورهای مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی،و فیتوشیمیایی اسانس در گیاه دارویی اسطوخودوس 94/06 94/06 اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی ---
7 The expression profile of D4H and DAT genes in Catharanthus roseus in response to drought, salinity and salicylic acid 92/07 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding ---
8 تاثیر کودهای زیستی، شیمیایی و نانو بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو شهری 1395 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران نمایش پیوند
9 بررسی اثرات ضد باکتری و ضد قارچی نانوذرات نقره حاصل از عصاره آبی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) 1395 زیست شناسی ایران نمایش پیوند
10 بررسی تاثیر تغذیه با کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بادرنجبویهMelissa officinalis 1395 فناوری تولیدات گیاهی نمایش پیوند
11 بررسی تولید زیستی و اثر ضد باکتریایی نانو ذرات نقره تولید شده بوسیله عصاره متانولی گیاه دارویی میخک هندی 1395 زیست فناوری تربیت مدرس نمایش پیوند
12 بررسی اثر تیمارهای تغذیه ای بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی Dracocephalum kotschyi 1395 1396 اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی نمایش پیوند
13 تاثیر کاربرد برخی کودهی آلی و شیمیایی بر صفات مرفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی شنبلیله 1395 1396 تولیدات گیاهی نمایش پیوند
14 مقایسه اثر آبیاری با آب معمولی و مغناطیسی بر خصوصیات مرفولوژیکی گیاه ذرت تحت شرایط تنش خشکی 1396 1396 فصلنامه فیزیولوژی گیاهان زراعی نمایش پیوند
15 Effect of seaweed extract, humic acid and chemical fertilizers on morphological, physiological and biochemical characteristics of Trigonella foenum-graecum L. 2015 2018 JAST نمایش پیوند
16 بررسی تاثیر آبیاری با پساب های صنعتی و آب چاه بر سطوح برخی فلزات سنگین در گیاه گندم (مطالعه موردی شهرک صنعتی البرز) 1397 1397 مجله سلامت و بهداشت نمایش پیوند
17 جداسازی ملکولی cDNA کدکننده N-methylstylopine hydroxylase از مامیران کبیر (Chelidonium majus L.) و افزایش بیان آن در پاسخ به محرک غیرزیستی شوری 1397 1397 بیوتکنولوژی کشاورزی نمایش پیوند
18 جداسازی و بررسی بیان ژن کد کننده BBE دخیل در مسیر بیوسنتز سنگوئینارین تحت تنش خشکی در مامیران کبیر 1397 1397 ژنتیک نوین نمایش پیوند
19 Effects of combined elicitors on parthenolide production and expression of parthenolide synthase (TpPTS) in Tanacetum parthenium hairy root culture 2019 2019 Plant Biotechnology Reports نمایش پیوند
20 بررسی شاخص های رضایت مندی شهروندان از امکانات رفاهی پارک ها و فضاهای سبز شهر تهران با استفاده از روش تپسیس و تجزیه خوشه ای 1397 1398 علوم و تکنولوژی محیط زیست نمایش پیوند
21 Therapeutic target enzymes inhibitory potential, antioxidant activity, and rosmarinic acid content of Echium amoenum 2018 2019 SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY نمایش پیوند
22 بررسی امکان جایگزینی جزئی کود اوره با کودهای زیستی در تولید گیاه دارویی شوید 1398 1398 تغذیه گیاهان باغی نمایش پیوند
23 پاسخ گیاه دارویی گشنیز به برخی تیمارهای تغذیه ای 1398 1398 تحقیقات گیاهان دارویی ومعطر نمایش پیوند
24 Parthenolide production in cell suspension culture of feverfew 2019 2019 Bioresources and Bioprocessing نمایش پیوند
25 Effects of combined elicitors on parthenolide production and expression of parthenolide synthase (TpPTS) in Tanacetum parthenium hairy root culture. 2019 2019 Plant Biotechnology Reports نمایش پیوند
26 n-depth study of phytochemical composition, antioxidant activity, enzyme inhibitory and antiproliferative properties of Achillea filipendulina: a good candidate for designing biologically-active food product 1399 2020 Journal of Food Measurement and Characterization نمایش پیوند
27 پاسخ گیاه دارویی شوید (.Anethum graveolens L) به همزیستی با قارچ مایکوریزا در سطوح مختلف شوری 1399 1399 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران نمایش پیوند
28 بررسی اثر کم آبیاری و باکتری تقویت کننده رشد بر میزان اینولین و صفات مورفولوژیک ریشه ژنوتیپ های مختلف گیاه دارویی شنگ 1401 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران نمایش پیوند
29 Study on phytochemical and antioxidant properties of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) seed oil, ethanol, and aqueous extracts 1401 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران نمایش پیوند
30 Evaluation of phytochemical, antioxidant and enzymatic inhibitory content of extracts obtained with different solvents from Salvia hypoleuca Benth. 1400 اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاثیر کاربرد کودهای زیستی بر فاکتورهای کمی و کیفی اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) 1390 1390 هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ---
2 تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی فاکتورهای مورفولوژیکی و درصد اسانس در گیاه دارویی اسطوخودوس 1392 1392 اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ---
3 نقش گیاهان دارویی در فضای سبز با رویکرد ایجاد باغ شفا بخش 1392 1392 اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ---
4 تاثیر کاربرد سطوح مختلف ازت (نیترات آمونیوم، سولفات آمونیوم و اوره( بر برخی صفات چمن اسپرت بارنبروگ 1392 1392 اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ---
5 Effect of NaCl and GA3 on seed germination and seedling growth of medicinal plants 2014 2014 1st National Conference on Agriculture and Environment Sciences ---
6 Effect of pruning on growth, development, seed yield and active substances of Pumpkin (Cucurbita pepo convar. pepo var. styriaca) 2004 2004 2nd International Congress on Traditional Medicine and Materia Medica ---
7 بررسی تاثیر هرس انتهایی بر تعداد میوه ها و وزن بذور کدوی تخمه کاغذی 1386 1386 پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران ---
8 بررسی خاصیت آللوپاتیک عصاره گیاه دارویی بومادران بر جوانه زنی بذرهای پیازچه جهت معرفی آن به عنوان یک علفکش پیش رویشی ارگانیک 1388 1388 ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ---
9 Effect of vermicompost, Azotobacter and biophosphate on growth, nutrient uptake and essential oil content of dragonhead Dracocephalum moldavica) 2011 2011 International Symposium on Growing Media, Composting and Substrate Analysis ---
10 Effect of NaCl and gibberellic acid on seed germination and seedling growth of 5 medicinal plants 2013 2013 2nd national congress of medicinal plants ---
11 تاثیر هرس بر رشد، نمو، تعداد میوه و وزن هزار دانه کدوی تخمه کاغذی 1383 1383 دومین همایش علمی و پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی سراسر کشور ---
12 EFFECT OF ALTITUDE ON MORPHOLOGICAL FACTORS AND ESSENTIAL OIL CONTENT OF MENTHA PULEGIUM 94/02/22 94/02/23 چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی ---
13 Effect of organic and chemical fertilizers on the essential oil content and constituents of lemon balm 94/02/22 94/02/22 چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی ---
14 Effect of Bio, Chemical and Nano fertilizers on yield and active substances of lallemantia iberica 94/02/22 94/02/22 چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی ---
15 سنجش بیان ژن TDCدر گیاه دارویی پروانش در واکنش به تیمار سالیسیلیک اسید 93/03/22 93/03/24 اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ---
16 اثر تنش خشکی در بیان ژنSTR موثر در مسیر سنتز وینبلاستین و وینکریستین در پروانش 93/03/22 93/03/25 اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ---
17 مقایسه کاربرد کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر فاکتورهای مورفولوژیکی و درصد اسانس آویشن کوهی 1395 چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی نمایش پیوند
18 بررسی تاثیر شوری بر خصوصیات مورفولوژیکی و درصد اسانس گیاه دارویی بومادران 1394 همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی نمایش پیوند
19 اثر تنش خشکی بر ویژگی ظاهری و درصد ماده موثره گیاه رزماری 1395 اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی و کشاورزی و انرزی پاک نمایش پیوند
20 بررسی اثر تیمارهای کودی بر فاکتورهای کمی و کیفی گیاه دارویی بادرنجبویه دنایی. 1396 1396 اولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقاء سلامت و تجارت نمایش پیوند
21 Cholinesterase enzymes inhibitory activities with various extracts of Salvia chloroleuca 1397 The 2nd International Conference on Medicinal Plants, Organic Farming, Natural and Medicinal Materials نمایش پیوند
22 تاثیر کودهای زیستی بر برخی صفات فیزیولوژیک کینوا 1397 اولین کنفرانس ملی پیشرفتهای اخیر در مهندسی و علوم نوین نمایش پیوند
23 مقایسه سه اکوتیپ شنبلیله (Trigonella foenum graecum L.)، از نظر صفات تعداد و اندازه روزنه 1397 1397 اولین کنفرانس ملی پیشرفتهای اخیر در مهندسی و علوم نوین نمایش پیوند
24 بررسی تفاوت صفات زایشی سه اکوتیپ شنبلیله در شرایط گلخانه 1397 1397 اولین کنفرانس ملی پیشرفتهای اخیر در مهندسی و علوم نوین نمایش پیوند
25 مطالعه باغات سنتی شهر قزوین با رویکرد توسعه پایدار با استفاده از نرم افزار i-Tree 1397 1397 نهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار نمایش پیوند
26 تاثیر زمان کشت و کاربرد کود زیستی بر برخی صفات رویشی و درصد اسانس گیاه دارویی بادرشبی 1397 1397 The 2nd International Conference on Medicinal Plants, Organic Farming, Natural and Medicinal Materials نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تولید و فرآوری هل و دارچین بهار 93 1000 سپهر ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تولید و فرآوری گیاهان دارویی 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 درختان و درختچه های دارویی 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 روشهای تکثیر و پرورش گیاهان دارویی و معطر 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 باغبانی عمومی 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 سیستماتیک گیاهی 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 پراکنش جوامع گیاهان دارویی و معطر 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 زبان تخصصی گیاهان دارویی 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
8 سبزیکاری 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
9 مبانی سبزیکاری 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
10 تولید و پرورش سبزی 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
11 گیاهان زینتی 1 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
12 درختان و درختچه های زینتی 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 گیاهشناسی کاربردی (ارشد معماری منظر) 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 تاثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بادرنجبویه 1391 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و نانو کود بر رشد و نمو، عملکرد و میزان ماده موثره گیاه دارویی بالنگو 1393 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 بررسی خواص آنتی‌باکتریال و آنتی‌اکسیدان نانو نقره حاصل از گیاه کنجد 1393 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد گیاه دارویی بومادران 1393 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر کمیت و کیفیت ماده موثره بابونه آلمانی جمع آوری شده از استان قزوین 1396 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 بررسی خصوصیات مرفولوژیکی و درصد اسانس گیاه دارویی گشنیز تحت تاثیر تیمارهای کودی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 بررسی اثر محلول پاشی نانو اکسید روی بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای آفتابگردان تحت تنش خشکی در شرایط مزرعه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1396 اصانلو نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی 2/2/1397 نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استاد نمونه آموزشی 1393 نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مطالعه الگوی بیان ژن دخیل در مسیر بیوسنتز وین کریستین و وین بلاستین در گیاه داروئی پروانش تحت تنش های شوری و خشکی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) آزاده مخابری نمایش پیوند
2 مطالعه اثرات تنش شوری و کود بیولوژیکی بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد اسانس گیاه شوید 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) شکوفه قیدرلویی نمایش پیوند
3 جداسازی و بررسی بیان ژن مسیر بیوسنتزی سنگوئینارین تحت الیسیتور غیر زیستی شوری در گیاه مامیران کبیر (Chelidonium majus) 1397 زهرا سلیمانی نمایش پیوند
4 تاثیر کود های زیستی بر صفات کمی و کیفی شنبلیله تحت تنش کم آبیاری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) رضا زاده روغنی نمایش پیوند
5 تاثیر کودهای زیستی بر صفات کمی و کیفی شنبلیله تحت تنش شوری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) دانیالی نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 القای ریشه های مویین و بررسی میزان سنتز پارتنولاید در گیاه بابونه کبیر (Tanacetum parthenium) 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فرزانه پوریانژاد نمایش پیوند