• دانشکده : فنی و مهندسی
  • گروه آموزشی :
  • درجه علمی : دانشیار
  • آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
  • تاریخ تولد : 1336
  • صندوق پستی : 34149
  • شماره اتاق : 224
  • شماره تلفن دفتر : 8371753
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : hzarabadi@eng.ikiu.ac.ir

<p>کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه ایالتی تنسی، (TSU) آمریکا، 1981<br /> دریافت کمک هزینه تحصیلی از وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری ایران<br /> کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه ایالتی تنسی (TSU) آمریکا، 1983<br /> دریافت بورس کامل تحصیلی از دانشگاه ایالتی تنسی<br /> دکترای مهندسی برق، دانشگاه ایالتی کانزاس (WSU) آمریکا، 1988<br /> دریافت بورس کامل تحصیلی از دانشگاه ایالتی کانزاس&nbsp;</p> <p>گزیده ای از مقالات علمی و پژوهشی از سالهای 2011 الی 2013 )</p> <ul> <li style="text-align: left">An adaptive robust controller for time delay maglev transportation systems&quot;, Common Nonlinear Sci Number Simulate, 2012.</li> <li style="text-align: left">&quot;Reduced optimal controller design for the nuclear reactor power control system&quot;, International journal of applied research in mechanical engineering, 2011.</li> <li style="text-align: left">&quot;Application of two &ndash;time scale method in missile autopilot design&quot;, International journal of science and engineering investigations, 2012.</li> <li style="text-align: left">&quot;Robust controller design for the automotive climate system&quot;, International journal of research in mechanical engineering and technology, 2011.</li> <li style="text-align: left">&quot;Optimal two-time scale controller for a missile autopilot&quot;, International journal of research in mechanical engineering and technology&quot;, 2012.</li> <li style="text-align: left">&quot;Interval Fuzzy Modeling Applied to Model Based Fault Detection of an Active Suspension System&quot;, 2011 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Taiwan.</li> <li style="text-align: left">&quot;Sliding Adaptive Fuzzy Control for a Class of Time Delayed Chaotic Systems&quot;, 2011 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Taiwan.</li> <li style="text-align: left">&quot;Generalized Projective Synchronization of Time Delayed Chaotic System Via Sliding Adaptive Fuzzy Control&quot;, 2011 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Taiwan.</li> <li style="text-align: left">&quot;Design of Parallel Distributed Fuzzy LQR Controller for an Overhead Crane&quot;, 2011 IEEE International Conference on Information Science and Engineering (ICISE), China.</li> <li style="text-align: left">&quot;Inverted pendulum fault tolerant control based on fuzzy Backstepping design and anti-control of chaos, International Federation of Automatic Control&quot;, (IFAC),2012, Mexico.</li> <li style="text-align: left">&quot;Digital controller design for half-car active suspension system with using singular perturbation theory&quot;, 2011 International Conference on Control&quot;, Robotics and Cybernetics (ICCRC 2011), India.</li> <li style="text-align: left">&quot;Generalized Projective Synchronization of Time Delayed Chaotic Sliding Adaptive Radial Basis Function Neural Network Control&quot;,19th, Iranian Conference on Electrical Engineering, ICEE 2011, Iran.</li> <li style="text-align: left">&quot;Model Based Fault Detection of Nonlinear Systems using Singleton Interval Type-2 Fuzzy Sates&quot;, 19th,Iranian Conference on Electrical Engineering, ICEE 2011, Iran.</li> <li style="text-align: left">&quot;A Comparative Study of PID and Fuzzy Logic Controller for Magnetic Suspension System&quot;, , 20th, Iranian Conference on Electrical Engineering,&nbsp; ICEE 2012, Iran.</li> <li style="text-align: left">&quot;Design of an optimal fuzzy LQR controller using genetic fuzzy rule set selection for an overhead crane, 20th Iranian Conference on Electrical Engineering&quot;,&nbsp; ICEE 2012, Iran.</li> <li style="text-align: left">&quot;Chaos synchronization of multi time delayed Chaotic Rossler System with uncertainties and external disturbances via sliding adaptive fuzzy controller&quot;, The 2th International conference on control, Instrumentation, and automation, (ICCIA 2011), Iran.</li> <li style="text-align: left">&quot;Adaptive Robust Decoupled Sliding Control for RTAC system&quot;, The 2th International conference on control, Instrumentation, and automation (ICCIA 2011), Iran.</li> <li style="text-align: left">&quot;Tuning of an optimal controller with iterative feedback tuning method for DC motor&quot;, The 2th International conferences on control, Instrumentation, and automation (ICCIA 2011), Iran.</li> <li style="text-align: left">&quot;Cram control via parallel distributed fuzzy LQR controller using genetic fuzzy rule selection, the 2th International conference on control &quot;, Instrumentation, and automation (ICCIA 2011), Iran.</li> <li style="text-align: left">&quot;Fuzzy backstepping control and anti- control of Inverted pendulum with investigation of noise and disturbance effects&quot;, 15th international student conference on electrical engineering, Iran.</li> <li style="text-align: left">&quot;Observer and controller design for half-car active suspension system using Singular perturbation theory&quot;, 2011 International Conference on Control, Robotics and Cybernetics (ICCRC 2011). <br /> &nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>تالیف کتب:<br /> </strong>مبانی مهندسی برق &quot;کتاب اول مدار&quot;&nbsp;&nbsp; چاپ&nbsp;دهم&nbsp;&nbsp; <br /> ISBN 964-7311-43-5<br /> تشریح مسائل مبانی مهندسی برق&nbsp;&nbsp; چاپ ششم<br /> ISBN 964-502-076-X</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> <strong>طرح های پژوهشی:</strong></p> <ul> <li>FPGA and CPLD Digital Systems Design Training Board</li> <li>Design and Construction of AVR Development Systems Training Board&nbsp;</li> <li>Design and Construction of PC Interface Board&nbsp;</li> <li>مکانیزه کردن برق فشار ضعیف شبکه های توزیغ برق</li> <li>شرط مقاوم مثبت حقیقی سیستمهای انحراف تکین</li> <li>عیب یابی و تشخیص هوشمند مدار انتقال توان لکو موتیو ER24PC ( شرکت مپنا)</li> </ul> <p>پزوهشگر برتر دانشگاه سال&nbsp;1392&nbsp;</p> <p><strong>زمینه های پژوهشی:</strong></p> <ul> <li>کنترل بهینه (Optimal Control)</li> <li>کنترل سیستم با مقیاس وسیع (Large Scale Systems)</li> <li>کنترل هوشمند (Intelligent Control)&nbsp;</li> <li>کنترل مقاوم (Robust Control)</li> <li>کنترل سیستمهای آشفته تکین (Singular Perturbation Theory)</li> <li>کنترل غیر خطی (Non Linear Control)</li> <li>تئوری بازی (Game Theory)</li> </ul> <p><br /> <strong>تعدادی از&nbsp;پایان نامه های کارشناسی ارشد(1390-1391):</strong></p> <ul> <li>کنترل سیستمهای آشوبناک تاخیری با استفاده از کنترل فازی تطبیقی مد ل لغزشی</li> <li>کنترل سیستم حمل و نقل شناور مغناطیسی با عدم قطعیت پارامتری اغتشاشات خارجی و تاخیر زمانی</li> <li>تشخیص عیب در سیستمهای غیر خطی با استفاده از سیستمهای فازی نوع دو</li> <li>تحمین و کنترل تطبیقی پیش بین غلظت محصول یک برج تقظیر</li> <li>طراحی کنترل کننده مقاوم برای سیستمهایی با یک سیگنال کنترلی و معادلات نیوتنی کوپل شده</li> <li>کنترل تحمل پذیر حطا در سیستم پاندول معکوس بر پایه کنترل فازی بازگشت به عقب و ضد کنترل آشوب</li> <li>طراحی کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع برای پیل سوختی غشای تبادل پروتون</li> <li>طراحی کنترل کننده LQR فازی توزیع شده موازی برای سیستم جرتقیل معلق</li> <li>کنترلر هوشمند کلاسیک بر مبنای آموزش خطای پسخورد در پیل سوختی غشای تبادل پروتونی</li> <li>کنترل ردیاب روبات متحرک مبتنی بر روش هوشمند و ضد کنترل کنترل ردیاب روبات متحرک مبتنی بر روش هوشمند و ضد کنترل آشوب</li> <li>عیب یابی و تشخیص خطای هوشمند مدار انتقال توان لکوموتیو&nbsp; ER24PC</li> </ul> <p>&nbsp;</p>