۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
 • درجه علمی : دانشیار
 • گروه آموزشی : مهندسی معدن
 • تاریخ تولد : 1347
 • نشانی :
 • شماره اتاق : 433
 • شماره تلفن دفتر : 1126
 • وبگاه شخصی :
 • رایانامه : senemari2004@yahoo.com;s.senemari@eng.ikiu.ac.ir
 • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری تخصصی زمین شناسی 1382 1386 علوم و تحقیقات تهران  دریافت فایل Download ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مطالعه توالی چینه ای منطقه جنوب دانسفهان و بررسی کانه زایی در واحدهای زمین شناسی منطقه به منظور تعیین عناصر فلزی طلا و عناصر همراه زمستان1390 زمستان1391 ---
2 نانواستراتیگرافی سازند پابده در میدان نفتی قلعه نار(شمال فروافتادگی دزفول) 1392 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 کسب عنوان پژوهشگر برتر در دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 بایواستراتیگرافی رسوبات مارنی سازند قم بر اساس نانو پلانکتون های آهکی در ایران مرکزی نوع طرح: خارج موسسه- کارفرما: سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور 93/1/5 93/10/13 استانی ---
5 بررسی رخساره های سنگی و چینه ای محدوده سمینک و تغییرات رخساره ای و آلتراسیون در اطراف ناودیس سمینک نوع طرح: خارج موسسه-کارفرما: شرکت برلیان 94/1/13 94/6/31 استانی ---
6 کاربرد بیومارکرها در بایواستراتیگرافی مناطق نفتی(مطالعه موردی جنوب شرق شیراز) 90/12/27 92/11/14 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
7 ارزیابی چینه شناسی زیستی سازند پابده در فروافتادگی دزفول (میدان نفتی پازنان) خرداد 1393 زمستان 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
8 نگرشی نوین در تعیین سن سازند پابده بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در شمال ایلام (غرب ایران) اردیبهشت 1394 شهریور 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
9 Calcareous nannofossils of the late Eocene- early Oligocene from the Pabdeh ‒ Asmari transition in Dezful embayment (Southwestern Iran): Evidence of a climate cooling event 2020 2021 Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran(ikiu)  دریافت فایل Download نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 نانو استراتیگرافی، مطالعات اکتشافی، چینه شناسی، تعیین سن بر اساس نانوفسیلها،زمین شناسی نفت آزمایشگاه ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 THE DISTRIBUTION OF CALCAREOUS NANNOFOSSILS IN THE LATE SANTONIAN-LATE MAASTRICHTIAN DEPOSITS IN THE SOUTHWEST OF IRAN (KHUZESTAN PROVINCE) 17 November 2012 Accepted: 11 January Arabian journal of Geosciences3 ---
2 نانواستراتیگرافی و مطالعه فرامینیفرهای پلانکتونیک سازند ایلام ، جنوب غرب ایران ،شیراز 1391 1392 فصلنامه زمین شناسی ایران ---
3 نانواستراتیگرافی سازند گورپی در جنوب شرق شیراز 1391 1391 فصلنامه علمی-پژوهشی رخساره های رسوبی ---
4 زیست چینه نگاری سازندهای ایلام و گورپی بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در سروستان 1390 1392 فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین ---
5 مطالعه زیست چینه شناسی سازند گورپی بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در منطقه بوان شمال باختری شیراز 1390 1391زمستان فصلنامه علمی پژوهشی علوم زمین ---
6 Cleaning from the inside: Biodegradation of Diazinon by a soil powerful 2012 2012 elsevier ---
7 Cleaning From the Inside: Biodegradation of Organophosphate Pesticides by Pseudomonas plecoglossicida 2014 2014 Biotechnology and Health Sciences ---
8 بیواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه فوقانی در جنوب شرق لار بر مبنای نانوفسیلهای آهکی 1392 1392-3 فصلنامه دیرینه شناسی ---
9 NANNOSTRATIGRAPHY OF GURPI FORMATION (CRETACEOUS -TERTIARY BOUNDARY), IN ZAGROS BASIN, SOUTHWESTERN IRAN 2012 2012 World Applied Sciences Journal ---
10 زیست زون بندی و فراوانی روزن بران در برش تیپ سازند ایلام 1393 تابستان فصلنامه علوم زمین ---
11 Nannofossil events and stratigraphy of the ilam formation in zagros SW iran 2014Mar Rivista Italiana di paleontologia e stratigrafia ---
12 زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه بالایی در جنوب شرق لار بر مبنای نانو فسیلهای آهکی پاییز و زمستان1392 دیرینه شناسی ---
13 Evaluation of Cretaceous–Paleogene boundary based on calcareous nannofossils in section of Pol Dokhtar,Lorestan, southwestern Iran 2013 October Arabian journal of Geosciences ---
14 CALCAREOUS NANNOFOSSIL EVENTS OF NEPHROLITHUS FREQUENS ZONE TO MARKALIUS INVERSUS ZONE IN SECTION OF KAZERUN, ZAGROS, IRAN Oct 2015 International Journal of Geography and Geology ---
15 زیست چینه نگاری توالیهای سازند پابده در میدان نفتی قلعه نار بر اساس نانوفسیلهای آهکی 1394 رخساره های رسوبی ---
16 ارزیابی توان هیدروکربونزایی سازند پابده با استفاده از روش پیرولیز راک – اول (چاه سورو-1) زمستان 1393 نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن ---
17 نگرشی نوین در تعیین سن سازند پابده بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در شمال ایلام (غرب ایران) 1394پائیز فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشهای دانش زمین ---
18 Chemical composition and Facieses of water from Vaskareh Village, Damavand: implication for industrial, agricultural and human consumptions 2015 International Journal of Geography and Geology ---
19 بیواستراتیگرافی نهشته های سازند قم بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در جنوب شرق کاشان 1394زمستان پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی ---
20 اکتشاف ژئوشیمیایی و مطالعه کانی های سنگین منطقه هیر شمال خاور قزوین آذر 1390 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی(ISC) ---
21 تخمین خصوصیات مهندسی سنگ مارن با استفاده از آزمایش پانچ 1391زمستان فصلنامه زمین شناسی کاربردی ---
22 ارزیابی ژئوشیمیایی سازند کژدمی در چاه بینک4 با استفاده از روش پیرولیز راک اول تابستان 1391 ژئوشیمی ---
23 کانسارزایی در جنوب غرب تهران (جنوب منطقه بوئین زهرا) و بررسی آلودگی زیست محیطی آن 1390(آذر) فصلنامه زمین شناسی محیط زیست ---
24 Diversity changes among calcareous nannofossil assemblages across the Paleocene/Eocene Boundary in the Zagros (Southwest Iran) 2014سال Journal of Tethys ---
25 Evaluation of Gurpi Formation in section of Pazanan, Fars Province, Southwestern Iran 2016 International Journal of scientific research ---
26 calcareous nannofossils from the Gurpi formation lower santonian-maastrichtian) faulted zagros range western shiraz Iran 2010 Stratigraphy and Geological Correlation- (ISI)spri ---
27 زیست چینه شناسی سازند گورپی بر مبنای نانوپلانکتون های اهکی در شمال گچساران 1386 تابستان فصلنامه علوم زمین- علمی پژوهشی وISI ---
28 تطابق چینه شناختی زیستی نانوپلانکتون های آهکی و فرامینیفرهای پلانکتون سازند گورپی در غرب شیراز 1389 تابستان فصلنامه زمین شناسی کاربردی ---
29 بررسی تطابق نانو پلانکتون های آهکی و روزن بران پلانکتون سازند گورپی در خاور بهبهان 1389بهار فصلنامه علوم زمین- علمی پژوهشی وISI ---
30 بایواستراتیگرافی سازند گورپی در برش سپیدان (شمال باختری شیراز) بر اساس نانوفسیل های آهکی 1389 تابستان فصلنامه زمین شناسی کاربردی ---
31 ارزیابی توان هیدروکربونزایی سازند پابده با استفاده از روش پیرولیز راک-اول(چاه سورو- 1395 مهندسی معدن ---
32 CHEMICAL COMPOSITION AND FACIESES OF WATER FROM VASKAREH VILLAGE DAMAVAND IMPLICATION FOR INDUSTRIAL AGRICULTURAL AND HUMAN CONSUMPTIONS ۲۰۱۵ INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHY AND GEOLOGY ---
33 Mineralogy and Geochemistry Studies of the Sorkheh Sediment-hosted Stratiform Copper (SSC) Deposit NW Iran 2015 Iranian Journal of Earth Science ---
34 نگرشی نوین در تعیین سن سازند پابده بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در شمال ایلام (غرب ایران) 1394 پژوهش های دانش زمین ---
35 CALCAREOUS NANNOFOSSILS EVENTS OF NEPHROLITHUS FREQUENS ZONE TO MARKALIUS INVERSUS ZONE IN SECTION OF KAZERUN ZAGROS (IRAN) 2015 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHY AND GEOLOGY ---
36 ارزیابی توان هیدروکربونزایی سازند پابده با استفاده از روش پیرولیز راک-اول(چاه سورو- 1394 مهندسی معدن ---
37 زیست چینه نگاری توالیهای سازند پابده در میدان نفتی قلعه نار بر اساس نانوفسیلهای آهکی 1394 رخساره های رسوبی ---
38 Evaluation of Gurpi Formation in section of Pazanan Fars Province Southwestern Iran ۲۰۱۶ International Journal Of Scientific Research ---
39 بایواستراتیگرافی و تغییرات سطح اب دریادر رسوبات تورونین -کامپانین در ایران مرکزی(برش بهار) بر اساس روزن داران پلانکتونیک زمستان 93 فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و فسیل شناختی ---
40 بیواستراتیگرافی گذر مزوزوئیک - سنوزوئیک بر مبنای نانوفسیل های آهکی در برش تنگ بوالفارس، جنوب غرب ایران تابستان 97 زمین شناسی ایران- نوع نمایه وزارت علوم - علمی پژوهشی(۲۰۰۸) ISC IF=۰/۰۳۲۰۰۰(۲۰۱۵) ---
41 بررسی گذر پابده به آسماری بر اساس زیست چینه نگاری نانوفسیل های آهکی در یال شمال شرقی تاقدیس گورپی، استان خوزستان بهار 97 پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی ---
42 کاربرد مدلسازی فازی با هدف شناسایی آثار دگرسانی گرمابی در منطقه رامند قزوین بهار 97 زمین شناسی اقتصادی ---
43 Calcareous nannofossil biostratigraphy of the Eocene of the Zagros Basin in Iran ۲۰۱۸ Feb NEUES JAHRBUCH FUR GEOLOGIE UND PALAONTOLOGIE-ABHANDLUNGEN ---
44 چینه نگاری زیستی بخشفوقانی سازندآیتامیر برمبنای نانوفسیلهای آهکی واقعدربرشچرلی (شمال غرب کپه داغ) ۱۳۹۶ پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی ---
45 Evaluation of the biostratigraphy of the Cretaceous-Paleogene boundary interval in the Hendijan oil field Zagros (SW Iran) 2017 JOURNAL OF NANNOPLANKTON RESEARCH ---
46 بیواستراتیگرافی سازند پابده بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در جنوب غرب ایلام، زون ساختاری ایلام 1396 پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی ---
47 Geochemical Study of Gurpi Source Rock Hydrocarbon Productivity in the Mokhtari Oil Field Located in the Dezful Embayment 2017 SAUSSUREA(ikiu) ---
48 ارزیابی مرز سازندهای ایلام گورپی بر اساس مطالعه نانوفسیلهای اهکی در میدان نفتی بهر گانسر، خلیج فارس 1396 دو فصلنامه دیرینه شناسی ---
49 A fuzzy-based prognosis of ore mineralization potentials in Ramand region ۲۰۱۷ Journal of Mining and Environment ---
50 بررسی بیواستراتیگرافی نانوفسیل های آهکی در قستهای فوقانی سازند گورپی - قسمتهای تحتانی سازند پابده در برش گنو (شمال غرب ایلام) 1396 پژوهش های دانش زمین ---
51 بررسی بیواستراتیگرافی نانوفسیلهای آهکی سازند گورپی در برش کلچنار واقع در شمال غرب ایذه 1396 لوم زمین - سازمان زمین شناسی کشور ---
52 بررسی توان هیدروکربن زایی رسوبات ژوراسیک بالایی-کرتاسه ی پایینی در غرب کپه داغ 1397 اکتشاف و تولید نفت و گاز- نوع نمایه وزارت علوم - علمی ترویجی(۲۰۱۳) ---
53 ارزیابی پتانسیل تولید هیدروکربن سنگ منشا پابده در میدان نفتی رامین واقع در فروافتادگی دزفول جنوب غرب ایران 1396 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی ---
54 نانواستراتیگرافی نهشته های منسوب به گذر سازندهای گورپی-پابده واقع در مرز بین زونهای ایذه و فروافتادگی دزفول زاگرس 1396 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی ---
55 Evaluation of Gurpi Formation in section of Pazanan Fars Province Southwestern Iran 2016 International Journal Of Scientific Research ---
56 Geochemical Study of the Gurpi Source Rock Hydrocarbon Productivity in some of Oil Fields in the Dezful Embayment by using Rock Eval 6 Pyrolysis 2018 ENGINEERING GEOLOGY ---
57 تطابق زیست چینه ای سازندهای سروک و ایلام در محدوده میانی فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران 1400  دریافت فایل Download نمایش پیوند
58 ارزیابی پتروفیزیکی و کیفیت مخزنی سازند اسماری در یکی از چاه های میدان نفتی مارون واقع در فروافتادگی دزفول 1400  دریافت فایل Download نمایش پیوند
59 بررسی حوادث زیستی و گسترش زمانی نانوفسیلهای آهکی در بخش فوقانی سازندگورپی-بخش تحتانی سازند پابده، شمال غرب شیراز 1400  دریافت فایل Download نمایش پیوند
60 چینه نگاری زیستی سازند گورپی با تاکید بر نانوفسیلهای آهکی در برش قطب آباد، شمال شرق جهرم 1400  دریافت فایل Download نمایش پیوند
61 تطابق زیست چینه ای سازندهای سروک و ایلام در محدوده میانی فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران 1400  دریافت فایل Download نمایش پیوند
62 مطالعه ژئوشیمیایی توان تولید هیدروکربن سازند گورپی در میادین نفتی گچساران و پازنان با استفاده از روش پیرولیز راک اول 6 1400  دریافت فایل Download نمایش پیوند
63 ارزیابی پتروفیزیکی و کیفیت مخزنی سازند اسماری در یکی از چاه های میدان نفتی مارون واقع در فروافتادگی دزفول 1400  دریافت فایل Download نمایش پیوند
64 چینهنگاری زیستی سازند گورپی با تاکید بر نانوفسیلهای آهکی در برش قطب آباد، شمال شرق جهرم 1400  دریافت فایل Download نمایش پیوند
65 $ ,-./ +  * )$ ( زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی در برش مخملکوه 1400  دریافت فایل Download نمایش پیوند
66  دریافت فایل Download نمایش پیوند
67  دریافت فایل Download نمایش پیوند
68  دریافت فایل Download نمایش پیوند
69  دریافت فایل Download نمایش پیوند
70  دریافت فایل Download نمایش پیوند
71  دریافت فایل Download نمایش پیوند
72  دریافت فایل Download نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مطالعه چینه نگاری زیستی سازند پابده بر مبنای نانو فسیل های آهکی در جنوب شرق اهواز 1393/8/1 هشتمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور اراک ---
2 بیواستراتیگرافی بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در جنوب شرق فارس (خور( 1393/2/31 هشتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران ---
3 بررسی پتانسیل نفت زایی سازند پابده در میدان نفتی نفت سفید 93/2/16 همایش ملی حوضه های رسوبی ایران از دیدگاه زمین شناس ---
4 مقایسه ژئوشیمیایی سازند کژدمی در چاه های رگ سفید و گچساران در ناحیه فروافتادگی دزفول با استفاده از روش پیرولیز راک-اول 93/2/16 همایش ملی حوضه های رسوبی ایران از دیدگاه زمین شناس ---
5 بررسی و معرفی جاذبه‌های زمین شناختی جنوب قزوین در راستای گسترش زمین‌گردشگری منطقه 92/11/27 سی و دومین گردهمایی علوم زمین و اولین کنگره بین ال ---
6 بایواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازند ایلام در برش تنگ گراب 92/11/27 سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصص ---
7 نانواستراتیگرافی رسوبات پالئوژن در شمال فروافتادگی دزفول 92/11/27 سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصص ---
8 نخستین گزارش ظهور پلسی پود(هیپوکاردیا البرزا( در البرز شرقی) 92/8/7 هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ---
9 مطالعه قاعده سازند پابده بر مبنای نانو فسیلهای آهکی در فرو افتادگی دزفول، زاگرس 92/8/7 هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ---
10 بررسی مرز سازند آیتامیر و آبدراز بر مبنای نانوفسیل های آهکی در برش چرلی(غرب کپه داغ) 92/3/1 هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران ---
11 زیست چینه نگاری رسوبات کرتاسه فوقانی بر مبنای نانوفسیلهای آهکی واقع در ایران مرکزی 91/9/11 سی و یکمین گردهمایی علوم زمین ---
12 بررسی نانوپلانکتون های آهکی نهشته های کرتاسه فوقانی در شمال شرق چوپانان واقع در ایران مرکزی 91/9/11 سی و یکمین گردهمایی علوم زمین ---
13 تعیین مرز k/p بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در کوه سربالش جنوب غرب کازرون 91/2/20 ششمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران ---
14 نتایج پالئوبیوژئوگرافی کربونیفر زیرین ایران در البرز مرکزی با استناد بر ماکروفسیل ها 2012 FEB سی امین گردهمایی علوم زمین ---
15 قابلیت های زئوتوریسمی البرز مرکزی جهت پیوستن به زئوپارک بین المللی با نگرشی ویزه بر شمال قزوین 90/9/23 پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ---
16 ارزیابی توان هیدروکربنزایی سنگ منشا پابده در چاه نفتی توسط تکنیک ? logR 93/2/16 همایش ملی حوضه های رسوبی ایران از دیدگاه زمین شناس ---
17 ارزیابی ژئوشیمیایی سازند کژدمی در چاه اهواز با استفاده از روش پیرولیز راک-اول6 93/2/16 همایش ملی حوضه های رسوبی ایران از دیدگاه زمین شناس ---
18 نانواستراتیگرافی در برش چم آب جنوب غرب ایلام 93/2/16 همایش ملی حوضه های رسوبی ایران از دیدگاه زمین شناس ---
19 ارزیابی پتروفیزیکی گذر مرز پابده به آسماری در فروافتادگی دزفول 93/2/16 همایش ملی حوضه های رسوبی ایران از دیدگاه زمین شناس ---
20 lahroud ophiolite in NW Iran: A geochronological study and its paleotectonic implications 91/2/27 Workshop ophiolites and related ore industrial min ---
21 ارزیابی ژئوشیمیایی سازند کژدمی در چاه رگ سفید با استفاده از روش پیرولیز راک- اول6 93/8/1 سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره تخصصی بین الملل ---
22 ارزیابی آلودگی زیست محیطی در ایران 94/2/23 ششمین همایش ملی زمین شناسی محیط زیست ---
23 خسارت محصولات گندم بر اثر آبیاری بی رویه از آب های زیر زمینی 94/2/23 ششمین همایش ملی زمین شناسی محیط زیست ---
24 بررسی اعجاز و نشانه های قران در علوم زمین 90/12/01 سی امین گردهمایی علوم زمین ---
25 Estimating the total amount of organic carbon of the gurpi and pabdeh formations in well (91) of mansouri oil field using petrophysical logs… 94/09/22 International conference on oil gas and petrochemi ---
26 تلفیق دادههای گرانی و مغناطیس به منظور تشخیص خطوارههای ساختمانی منطقه ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی ---
27 ارزیابی و مقایسه مقدار ماده آلی سنگ منش پابده در میدان نفتی پازنان و منصوری واقع در فروافتادگی دزفول ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ دومین همایش و نمایشگاه ملی تجهیزات و مواد ازمایشگاهی صنعت نفت ایران ---
28 ارزیابی میزان حداکثر درجه حرارت برای تولید هیدروکربن سنگ منش پابده در میدان نفتی گچساران واقع در فروافتادگی دزفول ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ دومین همایش و نمایشگاه ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران ---
29 ارزیابی پتانسیل تولید هیدروکربن سنگ منشا پابده در میدان نفتی دهلران واقع در فرو افتادگی دزفول ۱۳۹۵/۰۷/۲۳ کنفرانس بین المللی نو آوری در علوم و تکنولوژی ---
30 تشخیص خطوارههای ساختمانی منطقه چارک نمکین )جنوب ایران( - به روش تلفیق دادههای گرانی و مغناطیس ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشیدر علوم مهندسی و فناوری ---
31 معرفی نانوفسیلهای آهکی و تعیین مرز ائوسن-الیگوسن در رسوبات پالئوژن واقع در میدان نفتی مارون ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران ---
32 بررسی فرآیند کانی زایی و مطالعه مناطق امیدبخش در منطقه رامند، جنوب قزوین ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین ---
33 آنالیز فرکتالی )عیار-مساحت ( مس و مولیبدن در توده های پورفیری جنوب سونگون ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ سی و چهارمین گردهمایی و دومین گنگره بین المللی تخصصی علوم زمین ---
34 Estimating the total amount of organic carbon of the gurpi and pabdeh formations in well(91) of mansouri oil field using petrophysical logs ۲۰۱۵/۱۲/۱۳ International conference on oil gas and petrochemical ---
35 ارزیابی آلودگی زیست محیطی معادن در ایران ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ ششمین همایش ملی زمین شناسی محیط زیست ---
36 خسارت محصولات گندم بر اثر آبیاری بی رویه از آب های زیر زمینی ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ ششمین همایش ملی زمین شناسی محیط زیست ---
37 ارزیابی و مقایسه مقدار ماده آلی سنگ منش پابده در میدان نفتی پازنان و منصوری واقع در فروافتادگی دزفول ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ دومین همایش و نمایشگاه ملی تجهیزات و مواد ازمایشگاهی صنعت نفت ایران ---
38 تلفیق دادههای گرانی و مغناطیس به منظور تشخیص خطوارههای منطقه چارک-نمکین ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته ---
39 تاثیرآمار کلاسیک- در امتیازدهی لایه های گرانی، مغناطیس، ژئورادار ۱در روش مدلسازی فازی برای اکتشاف ذخایر هیدروکربوری در منطقه نمکین ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ اولین همایش ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته ---
40 ارزیابی خصوصیات مخزنی سازند آسماری واقع در خوزستان،شمال شرق آبادان ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته ---
41 مقایسه روش های خوشه بندی فازی میان مرکز و جدایش جوامع سنگی در اکتشافات ناحیه ای رسوبات آبراهه ای منطقه اسالم ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته ---
42 بررسی توان هیدروکربورزایی رسوبات ژوراسیک بالایی کرتاسه پایینی در غرب کپه داغ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ نخستین کنگره بین المللی ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار ---
43 Compare type of organic matter in the formation Kazhdumi using Rock-Eval pyrolys 6 in Binak and maron wells, Dezful embayment ۲۰۱۷/۰۸/۲۳ 4th yes congress ---
44 بررسی عوامل موثر در تعیین پراشنمای کانسارها ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور ---
45 تخمین ذخیره کانسار مس سونگون به کمک روشهای زمین آماری ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور ---
46 تاثیر ساخت و بافت سنگهای آهکی بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی آنها ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ---
47 ارزیابی ژئوشیمیایی سازند کژدمی در چاه اهواز با استفاده از روش پیرولیز راک-اول۶ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ همایش ملی حوضه های رسوبی ایران از دیدگاه زمین شناسی نفت ---
48 تعیین اشکوبهای کرتاسه بالایی سازند گورپی(شمال باختری شیراز) بر اساس نانوفسیل های اهکی ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ چهارمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران ---
49 تاثیر ساخت و بافت سنگهای آهکی بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی آنها ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کانی شناسی غیر سیلیکات 1000 جهاد دانشگاهی ---
2 از زمین شناسی نفت تا مهندسی نفت پاییز 1396 جهاد دانشگاهی قزوین ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 زمین شناسی عمومی دانشگاه ---
2 سنگ شناسی دانشگاه ---
3 زمین شناسی مهندسی دانشگاه ---
4 کانی شناسی دانشگاه ---
5 بازدید زمین شناسی عمومی اردوی علمی ---
6 بازدید زمین و معدن اردوی علمی ---
7 کانی شناسی نوری و فرآیند دانشگاه ---
8 زمین شناسی اقتصادی دانشگاه ---
9 زمین شناسی ساختاری دانشگاه ---
10 آزمایشگاه کانی شناسی دانشگاه ---
11 آزمایشگاه سنگ شناسی دانشگاه ---
12 آزمایشگاه کانی شناسی نوری و فرآیند دانشگاه ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 زمین شناسی نفت، زمین شناسی ایران ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 زمین شناسی ایران پیشرفته دانشگاه ---
3 سمینار دانشگاه ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 مطالعه توالی چینه ای منطقه جنوب دانسفهان و بررسی کانه زایی در واحدهای زمین شناسی منطقه به منظور تعیین عناصر فلزی طلا و عناصر همراه 1390 زمستان 1391 زمستان استان قزوین ---

پروژه های در دست انجام

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 مطالعه چینه شناسی زیستی سازند پابده در میدان نفتی واقع در فروافتادگی دزفول دانشگاه ---
2 مطالعه چینه شناسی زیستی سازند قم 1393 دانشگاه ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 مطالعه ژئوشیمیایی سنگ های منشائ احتمالی در چاه سرخون در ناحیه تنگه هرمز دانشگاه آزاد دماوند 93/11/21 منصوریان محمد ---
2 مطالعه بایواستراتیگرافی و آنالیز عنصری در تعیین مرز سازندهای ایلام و سروک در چاه شماره ی 14 میدان نفتی آب تیمور (فرافتادگی دزفول دانشگاه آزاد دماوند 93/6/26 محمدی فاطمه ---
3 تحلیل رخساره ای و ارزیابی پتروفیزیکی گذر سازنده پابده به آسماری در فرافتادگی دزفول دانشگاه آزاد دماوند 92/11/30 گنجی کاشانی مجید ---
4 ارزیابی چینه نگاری زیستی و پتروفیزیکی سازنده پابده در میدان نفتی پازنان دانشگاه آزاد دماوند 92/11/30 عباسی ایمان ---
5 ارزیابی چینه نگاری زیستی و سنگی سازنده پابده در منطقه زاگرس چین خورده ( فروافتادگی دزفول) دانشگاه آزاد دماوند 92/05/30 بابائیان نرگس ---
6 نانو فسیل های آهکی واحد شیلی سازنده آیتامیر در شمال غرب کپد داغ ( برش چرلی) دانشگاه بیرجند 92/07/14 سید ناصر رئیس السادات -سعیده سنماری ---
7 تخمین و ارزیابی میزان کل کربن آلی سازند های گورپی و پابده با استفاده از لاگ های پتروفیزیکی (میدان منصوری) دانشگاه آزاد دماوند 94/06/25 مهدی پورجهانگیری پیله رود ---
8 بررسی موازنه جرم کارخانه فراوری سنگ آهن سرخه دیزج زنجان به منظور بهینه سازی فراوری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 93/04/03 رحمانی اصل حسن ---
9 مطالعات آزمایشگاهی رفتار خزش بر روی نمونه های استوانه های توخالی جدار ضخیم سنگ نمک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 92/11/26 رحیمی شکوفه ---
10 مطالعه آزمایشگاهی جهت تعیین چقرمگی شکست مود اول در نمونه های استوانه ای تو خالی جدار ضخیم سنگ آهک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 92/11/26 سدیفی هوتن ---
11 کاربرد فرامینیفرهای پلانکتونیک و نانو فسیل های اهکی در بیواستراتیگرافی مناطق نفتی ( سازنده گورپی در جنوب غرب ایلام) دانشگاه آزاد دماوند 92/05/30 عظیمی معصومه ---
12 مقایسه نتایج بدست آمده از مطالعات ژئوشیمیایی سنگ های منشا کژدمی و پابده در نواحی بندرعباس و فروافتادگی دزفول دانشگاه آزاد دماوند 91/11/05 جهانی محمد ---
13 زیست چینه نگاری رسوبات کرتاسه فوقانی بر مبنای نانو فسیلهای آهکی در منطقه شمار غرب چوپانان واقع در ایران مرکزی دانشگاه آزاد طبس 91/06/27 پورمقامی مهرداد ---
14 بررسی نانوپلانتکتونهای آهکی نهشته های کرتاسه فوقانی در شمال شرق چوپانان واقع در ایران مرکزی دانشگاه آزاد طبس 91/06/27 جراحی علی ---
15 بررسی پارامترهای موثر در پرعیارسازی کانسنگ سرب و روی معدن انگوران با استفاده از روش واسطه سنگین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1393 بهمن اله کرمی ---
16 مطالعه ی آزمایشگاهی تغییر شکل و شکست در دیواره چاه های نفت هنگام حفاری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1393 تابستان سونیا آقایی نوجه ده ---
17 مطالعات لیتو ژئو شیمیایی جنوب سونگون – کیقال . دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ رومی ناهید ---
18 نانو فسیل های آهکی واحد شیلی سازنده آیتامیر در شمال غرب کپد داغ ( برش چرلی) دانشگاه آزاد ۱۳۹۲۰۷۱۴ محسن بهروزی ---
19 مطالعه بایوستراتیگرافی سازنده گورپی بر مبنای نانوفسیل های آهکی در منطقه ی بوان- شمال غرب شیراز دانشگاه آزاد ۱۳۹۰۱۰۰۱ مریم عزیزی ---
20 مطالعه بیواستراتوگرافی نانو فسیل های آهکی کرتاسه بالایی سازند گورپی شمال باختری شیراز ناحیه سپیدان دانشگاه آزاد ۱۳۹۰۱۰۰۱ الهام مهربانی ---
21 تلفیق داده های GIS و زمین شناسی با هدف بررسی تغییرات میدانی گرانی و اکتشاف حوزه های نفتی در منطقه نمکین (استان هرمزگان) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ علویان سیدمسلم ---
22 بکارگیری الگوریتم فازی در شناسایی پتانسیل های معدنی با استفاده از داده های زمین شناسی و GIS در منطقه رامند(استان قزوین) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ عباس زاده سعید ---
23 مدلسازی و تخمین ذخیره کانسار آهن چرمله سنقر به روش شبکه های عصبی مصنوعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ بهجت حسین ---
24 اکتشاف لیتو ژئو شیمیایی طلا در منقه اکتشاقی آقچه کند (تاکستان) با استفاده از روش آنالیز خوشه بندی فازی میان مرکز دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ شیرازی کورس ---
25 مدلسازی عددی رفتار چاه نفت در تشکیلات شیلی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ شهبازی سینا ---
26 کیفیت مخزنی و محیط رسوبی سازندهای ایلام و سروک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۶۰۶۱۶ طرفی جواد ---
27 ارزیابی خصوصیات مخزنی سازند آسماری واقع در خوزستان، شمال شرق آبادان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۶۰۶۱۶ مقیمی پور آشیل ---
28 بررسی شکافتهای طبیعی موجود در سنگ مخزن و ارتباط شکافت چاه ها با گل حفاری در میدان نفتی مارون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۶۰۶۱۶ حیاوی محمد ---
29 مطالعه ژئوشیمیایی رسوبات منسوب به کرتاسه بالایی جهت ارزیابی سنگ منشا با استفاده از روش پیرولیز راک اول ۶ در یکی از میادین نفتی در فروافتادگی دزفول دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۶۰۴۲۷ حسین پور مریم ---
30 مطالعه ژئوشیمیایی سازندپابده با استفاده از روش ویرولیز راک اول ۶ درفرو افتادگی دزفول دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) حمامی بابک ---
31 اکتشاف ژئوشیمیایی ناحیه‌ای در منطقه اسالم با استفاده از روش آنالیز خوشه‌ای فازی میان مرکز دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ محمدپور سودابه ---
32 مقایسه روش های آماری کلاسیک و فراکتالی در بررسی مطالعه پیوستگی و گسترش کانی سازی سرب و روی انگوران با استفاده از داده های ژئو الکتریک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ شریفی فر سیدمسعود ---
33 تخمین ذخیره کانسار مس معدن سونگون به کمک روش های زمین آماری. دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ محسنی موسی ---
34 مطالعات آزمایشگاهی بررسی اثر درجه حرارت بر روی چقرمکی شکست مواد Iسنگ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ جباری احمد ---
35 بکارگیری ژئورادار (GPR) در شناسایی تله های نفتی محدوده گنبد نمکین هرمزگان با استفاده از نرم افزار Reflexw دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ اقبال امینی ---
36 بررسی توان هیدروکربورزایی رسوبات زوراسیک بالایی - کرتاسه زیرین در غرب کپه داغ ۱۳۹۵۰۶۳۱ نجفی محمد ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کسب مدال برنز از کشور ترکیه مسابقه اختراعات ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کانی شناسی، دانشجویان کارشناسی معدن ---
2 زمین شناسی اقتصادی دانشجویان دانشگاه ---