۱۵ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی علوم باغبانی
  • تاریخ تولد : 1359
  • نشانی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر : 02833901244
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : asghari@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی شیمی کاربردی 1378 1383 دانشگاه ارومیه ---
2 کارشناسی ارشد فیتوشیمی 1383 1385 دانشگاه شهید بهشتی ---
3 دکترای فیتوشیمی 1386 1391 دانشگاه شهید بهشتی ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 آنالیز و شناسایی ترکیبات تشکیل‌دهنده اسانس‌های به دست آمده از گیاهان به ویژه گیاهان دارویی و بررسی خواص بیولوژیکی مختلف آنها دستگاههای GC و GC-MS ---
2 مطالعه بر روی عصاره‌های مختلف گیاهی به ویژه گیاهان دارویی و بررسی خواص بیولوژیکی مختلف آنها دستگاهها و لوازم کروماتوگرافی ---
3 بررسی اثرات مختلف بیولوژیکی و دارویی انواع ترکیبات طبیعی و سنتزی ---
4 اندازه‌گیری ترکیبات مختلف مؤثره موجود در اندام‌های مختلف گیاهی با استفاده از روش‌های مختلف کروماتوگرافی مانند HPLC، GC و HPTLC ---
5 بررسی اثر استرسهای زیستی و غیرزیستی بر میزان مواد مؤثره و خواص بیولوژیکی و دارویی گیاهان ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Chemical composition of the essential oil of Stachys acerosa and its antibacterial and antioxidant activities 2007 Chemistry of natural compound نمایش پیوند
2 Hydrodistillation-headspace solvent microextraction (HD-HSME): an efficient method for analysis of the seed essential oil from the seeds of Foeniculum vulgare Mill 2007 Chromatographia نمایش پیوند
3 Antimicrobial activity of some Salvia species essential oils from Iran 2007 Z. Naturforsch نمایش پیوند
4 Seed essential oil analysis of Bunium persicum by hydrodistillation-headspace solvent microextraction 2008 Chemistry of natural compound نمایش پیوند
5 Removal of heavy metals from aqueous solutions by Cercis siliquastrum L. 2008 Journal of the Iranian Chemical Society نمایش پیوند
6 Multivariate optimization of hydrodistillation-headspace solvent microextraction of thymol and carvacrol from Thymus transcaspicus 2009 Talanta نمایش پیوند
7 Biosorption of Ni(II), Cu(II) and Pb(II) from aqueous solution by biomass of Punica geranatum leaves 2010 International Journal of Water Resource and Protec نمایش پیوند
8 Volatile Constituents of Phlomis elliptica Benth., A Rare Plant Endemic to Iran 2010 Journal of Essential Oil Bearing Plants نمایش پیوند
9 Development and Validation of a Simple Stability-Indicating High Performance Thin Layer Chromatographic Method for the Determination of Levamisole in Commercial Tablets 2011 Journal of Planar Chromatography نمایش پیوند
10 Simultaneous Determination of Atropin and Scopolamine in Different Parts of Hyoscyamus arachnoideus Pojark Plants by High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) 2011 Journal of Medicinal Plants Research نمایش پیوند
11 Composition and in vitro antibacterial activity of essential oils from four Satureja species growing in Iran 2012 Natural Product Research نمایش پیوند
12 In vitro α-glucosidase inhibitory activity of phenolic constituents from aerial parts of Polygonum hyrcanicum 2012 DARU Journal of Pharmaceutical Sciences نمایش پیوند
13 بررسی اثر عصاره های مختلف دانه گیاه خارمریم Silybum marianum L. Gaertn بر فعالیت آنزیم‌های آلفا آمیلاز و آلفا گلوکزیداز در محیط برون تنی 2012 فصلنامه گیاهان دارویی نمایش پیوند
14 α-Glucosidase and α-amylase inhibitory effect and antioxidant activity of ten plant extracts traditionally used in Iran for diabetes 2013 Journal of Medicinal Plants Research نمایش پیوند
15 بررسی اثر عصاره های قطبی و غیر قطبی ژل برگ گیاه صبر زرد ( Aloe vera L. )، بر فعالیت آنزیمهای آلفا آمیلاز و آلفا گلوکوزیداز در محیط برون تنی 2013 فصلنامه گیاهان دارویی نمایش پیوند
16 تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی فاکتورهای مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی اسانس در گیاه دارویی Lavandula angustifolia L. 2014 اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی نمایش پیوند
17 بررسی اثر تنشهای خشکی وشوری بر میزان ترکیبات فنلی گیاه دارویی Thymus vulgaris L. 2014 اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی نمایش پیوند
18 Flavonoids from Salvia chloroleuca with α-Amylsae and α-Glucosidase Inhibitory Effect 2015 Iranian Journal of Pharmaceutical Research نمایش پیوند
19 α-Glucosidase Inhibitors from Fruits of Rosa canina L 2015 Records of Natural Products نمایش پیوند
20 Design and synthesis of new benzimidazole and pyrimidine derivatives as α-glucosidase inhibitor 2015 Iranian Journal of Pharmaceutical Research نمایش پیوند
21 Genetic Diversity Assessment of some Salvia sp. Ecotypes Based on ISSR Markers 2015 Biological Forum – An International Journa نمایش پیوند
22 Chemical composition and antimicrobial,cytotoxicity, antioxidant and enzyme inhibitory activities of Salvia spinosa L 2015 Journal of Functional Foods نمایش پیوند
23 Application of PEG-400 as a green biodegradable polymeric medium for the catalyst-free synthesis of spiro-dihydropyridines and their use as acetyl and butyrylcholinesterase inhibitors 2016 Bioorganic & medicinal chemistry نمایش پیوند
24 Design, synthesis, α-glucosidase inhibitory activity, molecular docking and QSAR studies of benzimidazole derivatives 2016 Journal of Molecular Structure نمایش پیوند
25 Biological activities of Salvia santolinifolia Boiss. A multifunctional medicinal plant 2016 Current Bioactive Compounds نمایش پیوند
26 تاثیر کودهای زیستی، شیمیایی و نانو بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو شهری 2016 مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران نمایش پیوند
27 Genetic Diversity of Salvia Species Assessed by ISSR and RAPD Markers 2016 Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca نمایش پیوند
28 بررسی تاثیر نانو ذرات روی و کبالت بر بیان ژن های DAT ،STR و D4H در سوسپانسیون سلولی گیاه پرواتش (Catharanthus roseus) 2017 سلول و بافت نمایش پیوند
29 Salvia nemorosa L.: A novel source of bioactive agents with functional connections 2017 LWT- Food Science and Technology نمایش پیوند
30 Functional Components Antidiabetic Anti-Alzheimer s Disease and Antioxidant Activities of Salvia syriaca L 2017 International Journal of Food Properties نمایش پیوند
31 Amylase, glucosidase, tyrosinase, and cholinesterases inhibitory,antioxidant effects, and GC-MS analysis of wild mint (Mentha longifolia var.calliantha) essential oil: A natural remedy 2018 European Journal of Integrative Medicine نمایش پیوند
32 Effect of Seaweed Extract, Humic Acid and Chemical Fertilizers on Morphological, Physiological and Biochemical Characteristics of Trigonella foenum-graecum L. 2018 Journal of Agricultural Science and Technology نمایش پیوند
33 ارزیابی عملکرد، اسانس و شاخص های سودمندی کشت مخلوط افزایشی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis) و عدس (Lens culinaris) 2018 پژوهش های تولید گیاهی نمایش پیوند
34 بررسی اثر کشت مخلوط و کودهای شیمیایی بر میزان اسانس، محتوای فنل و فلاونوئید و برخی خواص زیستی گیاه دارویی Hyssopus officinalis L. 2018 اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی نمایش پیوند
35 تاثیر نانوکلات روی بر صفات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی زرین گیاه یا بادرنجبویه دنایی در شرایط تنش خشکی 2018 علوم باغبانی ایران نمایش پیوند
36 Therapeutic target enzymes inhibitory potential, antioxidant activity, and rosmarinic acid content of Echium amoenum 2019 South African Journal of Botany نمایش پیوند
37 Anti-microbial Properties of Valeriana officinalis, Satureja bachtiarica and Thymus daenensis Methanolic Extracts against Helicobacter pylori 2019 Journal of Pharmaceutical Research International نمایش پیوند
38 بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی، فعالیتهای مهارکنندگی آنزیم های آلفا آمیلازی و آلفا گلوکوزیدازی و اثرات آنتی اکسیدانتی جوشانده، دمکرده وعصاره هیدروالکلی گیاه دارویی پونه سای البرزی 2019 طب جنوب نمایش پیوند
39 Plant beneficial rhizospheric microorganisms (PBRMs) mitigate deleterious effects of salinity in sesame (Sesamum indicum L.): Physio-biochemical properties, fatty acids composition and secondary metabolites content 2019 Industrial Crops and Products نمایش پیوند
40 آویشن ایرانی (Thymus persicus): گیاهی حاوی متابولیت‌های فعال با اثرات آنتی‌اکسیدانتی، ضددیابتی و ضد‌آلزایمری 2019 فصلنامه گیاهان دارویی نمایش پیوند
41 اثر جاسمونیک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیکی، فیتوشیمیایی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانتی گیاه دارویی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش خشکی 2019 فصلنامه گیاهان دارویی نمایش پیوند
42 Bio-fertilizer Improves Physio-biochemical Characteristics and Grain Yield of Safflower (Carthamus tinctorius L.) under Drought Stress 2019 Russian Agricultural Sciences نمایش پیوند
43 Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) confer drought resistance and stimulate biosynthesis of secondary metabolites in pennyroyal (Mentha pulegium L.) under water shortage condition 2020 Scientia Horticulturae نمایش پیوند
44 Essential oils of hedgenettles (Stachys inflata, S. lavandulifolia, and S. byzantina) have antioxidant, anti-Alzheimer, antidiabetic, and anti-obesity potential: A comparative study 2020 Industrial Crops and Products نمایش پیوند
45 In-depth study of phytochemical composition, antioxidant activity, enzyme inhibitory and antiproliferative properties of Achillea filipendulina: a good candidate for designing biologically-active food products 2020 Journal of Food Measurement and Characterization نمایش پیوند
46 اثر تغذیه‌ای سیلیکون روی صفات مورفولوژیکی و اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت سمّیت کادمیوم 2021 مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر نمایش پیوند
47 Silicon alleviates cadmium stress in basil (Ocimum basilicum L.) through alteration of phytochemical and physiological characteristics 2021 Industrial Crops and Products نمایش پیوند
48 Effect of biostimulants on morpho-physiological traits of various ecotypes of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) under water deficit stress 2021 Scientia Horticulturae نمایش پیوند
49 بررسی فیتوشیمیایی، آنتی‌اکسیدانی و مهارکنندگی آنزیمی عصاره‌های مختلف گیاه دارویی .Salvia hypoleuca Benth 2022 اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی نمایش پیوند
50 بررسی مشخصات فیتوشیمیایی و خاصیت آنتی‌اکسیدانی روغن و عصاره‌های اتانولی و آبی بذر Dracocephalum moldavica L. 2022 مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Hydrodistillation-headspace solvent microextraction (HD-HSME): an efficient method for the seed essential oil analysis of Foeniculum vulgare Mill. 2006 سی و هفتمین سمپوزیوم بین المللی اسانس (فرانسه) ---
2 Removal of heavy metals from aqueous solutions by Cercis siliquastrum L. 2007 اولین سمینار فیتوشیمی ایران (ایران) ---
3 Simultaneous determination of thymol and carvacrol from Thymus transcaspicus by multivariate optimization of hydrodistillation-headspace solvent microextraction (HD-HSME) 2007 اولین سمینار فیتوشیمی ایران (ایران) ---
4 Volatile oil constituents of Achillea oxyodonta (Asteraceae) 2007 اولین سمینار فیتوشیمی ایران (ایران) ---
5 Simultaneous Determination of Atropine and scopolamine in Hyoscyamus arachnoideus by HPLC 2008 هفتمین همایش GA (یونان) ---
6 Determination of rosmarinic acid content in some Iranian Satureja species by HPTLC 2008 هفتمین همایش GA (یونان) ---
7 α-Glucosidase and α-amylase inhibitory effect and antioxidant activity of ten plant extracts traditionally used in Iran for diabetes 2011 پانزدهمین کنگره بین المللی Phytopharm (آلمان) ---
8 α-Glucosidase inhibition activities of phenolic compounds isolated from Salvia chloroleuca 2011 پانزدهمین کنگره بین المللی Phytopharm (آلمان) ---
9 Effect of NaCl and GA3 on seed germination and seedling growth of medicinal plants 2014 اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست ---
10 OPTIMIZATION AND COMPARISION OF DIFFERENT RNA EXTRACTION METHODS IN SALVIA LEAF TISSUE 2015 چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی ---
11 STUDY OF SOME MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CHARACTERS AMONG NINE SALVIA L. ECOTYPES 2015 چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی ---
12 Effect of seed pretreatment by gamma radiation on the Amount of phenolic and flavonoid contents and antioxidant properties of marigold extract 2015 چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی ---
13 alpha-Glucosidase and alpha-amylase inhibitory effect and essential oil composition of Salvia santolinifolia 2015 چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی ---
14 Antioxidant activity and phenolic content of decoction infusion and methanolic extracts of Echium amoenum 2015 چهارمین همایش ملی گیاهان دارویی ---
15 EFFECT OF ALTITUDE ON MORPHOLOGICAL FACTORS AND ESSENTIAL OIL CONTENT OF MENTHA PULEGIUM 2015 چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی ---
16 effect of Bio Chemical and Nano fertilizers on yield and active substances of lallemantia iberica 2015 چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی ---
17 بررسی اثر محلول پاشی نانواکسید تیتانیوم بر برخی صفات فیزیولوژیک ارقام مختلف گلرنگ 2015 دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار ---
18 بررسی تنوع ژنتیکی داخل و بین اکوتیپهای مریم گلی (Salvia L.) با استفاده از نشانگر ISSR 2015 اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ---
19 بیان ژن ایزوپنتیل دی فسفات ایزومراز مسیر بیوسنتزی تانشینون در مریم گلی تحت تنش خشکی 2016 دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران ---
20 Evaluation of the efficiency of hyssop (Hyssopus Officinalis) and lentil (Lens culinaris) additive intercropping 2016 4th International Conference of Applied Research in Agricultural Sciences ---
21 Effect of intercropping of hyssop (Hyssopus Officinalis) and lentil (Lens culinaris) on some of their quantitative and qualitative traits 2016 2nd national conference on organic cultivation and propagation of medicinal plants ---
22 تاثیر کشت مخلوط و کودهای شیمیایی بر میزان محتوای فنلی و خواص آنتی اکسیدانتی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) 2016 4th International Confrence on Applied Research in Agriculture Science ---
23 بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی (Mentha piperita) 2016 سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران ---
24 Chemicah composition of essential oil and alpha-Glucosidase inhibitory effect of methanol extract of Achillea filipendulina 2017 همایش ملی گیاهان دارویی (تحقیقات، تولید و فرآوری) ---
25 Evaluation of qualitative traits of hyssop (Hyssopus officinalis) intercropped with lentil (Lens culinaris) 2017 National Congress on Medicinal Plants ---
26 اثر محلول پاشی نانو ذرات اکسید آهن بر صفات مرتبط با دانه در تعدادی از ژنوتیپ های گلرنگ در شرایط تنش کم آبی 2017 اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ---
27 اثر محلولپاشی نانوذرات اکسید آهن بر برخی صفات فیزیولوژیک گلرنگ در شرایط کم-آبیاری 2017 اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی کشاورزی اگانیک و مرسوم ---
28 بررسی تحمل به خشکی برخی ژنوتیپهای گلرنگ با استفاده از شاخصهای تحمل تنش 2017 اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم ---
29 The effect of Thymus persicus methanolic extract on -glucosidase and -amylase enzymes 2017 1st International Conference on Modern Technologies in Sciences ---
30 Evaluation of Metabolite content of various extracts of Marigold (Calendula officinalis) 2017 1st International Conferences on Modern Technologies in Sciences ---
31 Effect of altitude on essential oil content and constituents of camomlile (Matricaria chamomilla 2017 1st International Conferences on Modern Technologies in Sciences ---
32 بررسی روابط بین عملکرد دانه و برخی صفات مرفو- فیزیولوژیک گلرنگ در شرایط عادی و تنش کم آبی 2017 اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی کشاورزی اگانیک و مرسوم ---
33 بررسی اثر عصاره جلبک Ascophyllum nodosum بر میزان محتوای فنلی و فلاونوئیدی گیاه خرفه (Portulaca oleracea) 2017 زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ایران ---
34 Inhibitory effect of Nepeta pogonosperma extracts on key enzymes linked to diabetes mellitus and Alzheimers disease 2017 (2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2017 Turkey ---
35 Phenolic content -amylase and -glucosidase inhibitory effect of Phlomis herba-venti and Phlomis olivieri 2017 (2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2017 Turkey ---
36 Total Phenolic Content Antioxidant Activity and Morpholigical Characteristics Changes in Althaea officinalis Plants Exposed to -irradiation 2018 هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی ---
37 Effect of -Irradiation on the Phenolic Content and Antioxidant Activity of Moldavian Balm (Dracocephalum moldavica L.) 2018 هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی ---
38 بررسی محتوای متابولیتی و قدرت مهارکنندگی رادیکال های آزاد فرآورده های مختلف گیاه نعنا فلفلی 2018 اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ---
39 بررسی رشد گیاه دارویی Salvia hispanica تحت تاثیر کودهای زیستی مختلف 2018 اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ---
40 بررسی برخی از صفات فیزیولوژیک در گیاه دارویی زوفا( Hyssopus officinalis) تحت تاثیر تنش شوری 2018 اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ---
41 ایجاد جنین زایی سوماتیکی مستقیم در ریزنمونه های برگ آنتوریوم (Anthurium andraeanum) 2019 ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی ---
42 ریزازدیادی از طریق ایجاد اندام شبه پروتوکورم در Anthurium andraeanum رقمMidori 2019 ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی ---
43 بررسی اثر تنش کم آبی بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و محتوای پرولین و مالون دی آلدهید گیاه گلرنگ 2019 ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی ---
44 Effect of Azospirillum and Piriformospora indica on Phenolic and Flavonoid contents and grain yield of Plantago ovata 2019 4th International Congress of Developing Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism of Iran ---
45 اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و محتوای فنول گیاه پونه (Mentha pulegium L.) 2019 چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران ---
46 تاثیر زمان کشت و کاربرد کود زیستی بر برخی صفات رویشی و درصد اسانس گیاه دارویی بادرشبی 2019 دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی ---
47 Cholinesterase enzymes inhibitory activities with various extracts of Salvia chloroleuca 2019 The 2nd International Conference on Medicinal Plants, Organic Farming, Natural and Medicinal Materials ---
48 Comparative study of total phenolic content and antioxidant activity of Nepeta pogonsperma hexane and hydroalcoholic extracts 2021 سومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ---
49 Improving the growth and biochemical traits of black cumin (Nigella sativa L.) by applying Humic acid and Azotobacter 2021 سومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه ---
2 معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تیر 1398 تاکنون نمایش پیوند