۱۴ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی عمران-خاک و پی
  • تاریخ تولد : 1362
  • نشانی : دانشکده فنی
  • شماره اتاق : 455
  • شماره تلفن دفتر : 02833901164
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : a.ardakani@eng.ikiu.ac.ir ; a.r.ardakani@gmail.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی 1387 1391 دانشگاه تربیت مدرس ---
2 کارشناسی ارشد، مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی 1384 1387 دانشگاه تربیت مدرس ---
3 کارشناسی مهندسی عمران - عمران 1380 1384 دانشگاه صنعتی شاهرود ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 محاسبات جامع ساختمان 1388 1389 مجتمع فنی تهران-شعبه کریم خان تهران ---
2 آموزش انواع آزمایشهای کنترل کیفیت خاک، تحلیل نتایج و نقش آن در پیشگیری از تخریب سازه‌ها هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه 1389 سازمان نظام مهندسی ساختمان ---
3 پی و پی کنی مبحث 7 مقررات ملی ساختمان 1390 سازمان نظام مهندسی ساختمان ---
4 شالوده های عمیق 1395 سازمان نظام مهندسی ساختمان نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی عوامل موثر بر طراحی فیلتر و تهیه پیش‌نویس دستورالعمل آزمایش NEF 1385 1387 وزارت نیرو- سازمان مدیریت منابع آب ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 مدلسازی و شبیه سازی عددی و آزمایشگاهی- میکرومکانیک- بهسازی و مسلح سازی خاک ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 صلاحیت مدرسی 1385 1387 دانشگاه تربیت مدرس ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 • مطالعه آزمایشگاهی تاثیرات هد آب و خاصیت خمیری خاک مبنا بر عملکرد سیستم خاک-فیلتر 1389 مجله علمی و پژوهشی مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز ---
2 • بررسی آزمایشگاهی تاثیر میزان مواد ریزدانه موجود در مصالح فیلتر بر عملکرد سیستم خاک-فیلتر 1389 مجله علمی و پژوهشی انجمن زمین‌شناسی مهندسی ایران ---
3 • بررسی اثر اندازه دانه بر مشخصات مکانیکی و مدول ارتجاعی دانه‌ لیکای سازه‌ای 1389 مجله علمی و پژوهشی انجمن زمین‌شناسی مهندسی ایران ---
4 • بررسی آزمایشگاهی تأثیر حفرات بزرگ مقیاس بر رفتار مکانیکی توده سنگ و ارزیابی نتایج با استفاده از روش میکرومکانیک 1391 مجله علمی پژوهشی مهندسی معدن ---
5 • Nonlinear vibration of Euler-Bernoulli beams resting on linear elastic foundation 2013 Steel and composite structure ---
6 The relation between particle density and static elastic moduli of lightweight expanded clay aggregates 2014 Applied Clay Science ---
7 Numerical modeling of soil nail walls considering Mohr Coulomb, hardening soil and hardening soil with small-strain stiffness effect models 2014 Geomechanics and Engineering ---
8 Evaluation of liquefaction potential based on CPT results using C4.5 decision tree 2015 Journal of AI and Data Mining ---
9 Evaluation of liquefaction potential based on CPT data using random forest 2015 Natural Hazards ---
10 بررسی اثر رکوردهای زلزله های حوزه نزدیک حاوی پالس بر روی پاسخ لرزه‌ای یک سیستم‌خاک-شمع-سازه 1396 مجله علمی پژوهشی عمران شریف ---
11 تعیین مشخصات ارتجاعی سبک‌دانه‌های مصنوعی شیل و رس منبسط شده‌‌ی ایران 1396 مجله علمی پژوهشی شریف ---
12 Dry unit weight of compacted soils prediction using GMDH-type neural network 2017 The European Physical Journal Plus نمایش پیوند
13 Soil compaction parameters prediction using GMDH-type neural network and genetic algorithm 2017 European Journal of Environmental and Civil Engineering نمایش پیوند
14 Evaluation of Piled Raft Behavior based on the Taguchi Method subjected to Combination of Vertical and Horizontal Loads 2018 Journal of Engineering Geology نمایش پیوند
15 Numerical prediction of circular tunnel seismic behaviour using hypoplastic soil constitutive model 2018 International Journal of Geotechnical Engineering نمایش پیوند
16 Evaluation of monotonic and cyclic behaviour of geotextile encased stone columns 2018 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS نمایش پیوند
17 The numerical study of seismic behavior of gravity retaining wall built near rock face 2018 EARTHQUAKES AND STRUCTURES نمایش پیوند
18 بررسی عوامل موثر بر عملکرد بهسازی خاک به روش بیولوژیکی در خاکهای ماسه‌ای با درصد ریزدانه متفاوت 1397 مجله علمی پژوهشی عمران مدرس نمایش پیوند
19 رفتار ستون‎های دانه‎ای محصورشده با ژئوسنتتیک در خاک‎ ماسه‎ لای‎دار تحت آزمایش برش مستقیم 1397 مجله علمی و پژوهشی مهندسی عمران امیرکبیر نمایش پیوند
20 بررسی پایداری شیروانی‌ها روی نهشته‌های طبیعی ناهمسان و ناهمگون به روش عددی در شرایط زهکشی نشده 1397 مجله علمی و پژوهشی سد و نیروگاه‌ برق آبی نمایش پیوند
21 Soil compaction parameters prediction using GMDH-type neural network and genetic algorithm 2019 European Journal of Environmental and Civil Engineering نمایش پیوند
22 Numerical prediction of circular tunnel seismic behaviour using hypoplastic soil constitutive model 2018 International Journal of Geotechnical Engineering نمایش پیوند
23 Ultimate Shear Resistance of Silty Sands Improved by Stone Columns Estimation Using Neural Network and Imperialist Competitive Algorithm 2019 Geotechnical and Geological Engineering نمایش پیوند
24 Performance-based analysis of tunnels under seismic events with nonlinear features of soil mass and lining 2020 Soil Dynamics and Earthquake Engineering نمایش پیوند
25 Calibration of a Hypoplastic Constitutive Model with Elastic Strain Range for Firoozkuh Sand 2020 Geotechnical and Geological Engineering نمایش پیوند
26 Laboratory investigation of geotextile position on CBR of clayey sand soil under freeze-thaw cycle 2020 Scientia Iranica نمایش پیوند
27 مطالعه آزمایشگاهی رفتار بیرون کششی ژئوگرید مدفون در خاک ماسه یی یکنواخت تحت اثر بارهای استاتیکی، تناوبی و پساتناوبی 1399 مهندسی عمران شریف نمایش پیوند
28 The effect of pile cap stiffness on the seismic response of soil-pile-structure systems under near-fault ground motions 2021 Earthquakes and Structures نمایش پیوند
29 Comparison Between Monotonic, Cyclic and Post-Cyclic Pullout Behavior of a PET Geogrid Embedded in Clean Sand and Clayey Sand 2021 International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering نمایش پیوند
30 Experimental and numerical evaluation on the geogrid cyclic and post-cyclic behavior by considering pre-cyclic pullout load effect 2021 Arabian Journal of Geosciences نمایش پیوند
31 Numerical investigation of geocell reinforced slopes behavior by considering geocell geometry effect 2021 Geomechanics and Engineering نمایش پیوند
32 Evaluation of the effect of voltage variation on the electro-osmosis dewatering of a silty soil using prefabricated vertical drains 2021 International Journal of Geotechnical Engineering نمایش پیوند
33 مقایسه مقاومت بیرون کششی استاتیکی و پساتناوبی ژئوگرید در خاک ماسه لای دار 1400 مهندسی عمران مدرس نمایش پیوند
34 Shear behavior of geotextile-encased gravel columns in silty sand-Experimental and SVM modeling‏ 2022 Geomechanics and Engineering نمایش پیوند
35 Effect of Clayey Fine Content on Cyclic Deformative Pullout Behavior of PET Geogrid Embedded in Pure Sand‏ 2021 International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering نمایش پیوند
36 Effect of cement and zeolite on silty sand samples under freeze–thaw cycles‏ 2022 Road Materials and Pavement Design نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 • ارزیابی پتانسیل روانگرایی ساختگاه مجتمع مسکونی نگین شهر رشت 1386 یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ---
2 • بررسی تاثیر میزان ریزدانه موجود در فیلتر بر عملکرد سیستم خاک فیلتر در حالتهای فیلترهای موفق و ناموفق 1387 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران ---
3 • ضرورت بررسی آزمایشگاهی کارایی فیلتر سدهای خاکی با توجه به معیارهای موجود 1387 دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی ---
4 • استفاده از بتن سبک سازه‌ای و مصالح سبک در صنعت ساختمان 1388 اولین همایش تکنولوژیهای نوین ساختمان ---
5 • بررسی تعیین ظرفیت باربری بر روی ساختار سنگی درزه‌دار 1390 هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران ---
6 تعیین مدول ارتجاعی دانه‌های‌ لیکای سازه‌ای با اندازه‌های مختلف توسط روش دیفرانسیلی 1390 اولین کنفرانس ملی بتن سبک، دانشگاه تهران ---
7 • بررسی تاثیر کاربرد مدلهای رفتاری پیشرفته بر روی رفتار دیوارهای میخکوبی شده 1391 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ---
8 • مدلسازی فیزیکی بررسی نقش حفرات در تغییر مدول تغییر شکل پذیری و مقاومت سنگ 1391 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ---
9 بررسی روند تغییرات pH خاک در طی فرآیند بهسازی الکترواسمزی، تحت ولتاژ های مختلف 1397 سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران نمایش پیوند
10 بررسی آزمایشگاهی رفتار برون کششی ژئوگرید مدفون در خاک ماسه ای لای دار تحت اثر بارهای استاتیکی 1398 چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران نمایش پیوند
11 Evaluation of the performance of wick drains (prefabricated vertical drains) enhanced by electro-osmosis method in the dewatering of Iron mine tailing 2020 4th PAN AMERICAN CONFERENCE ON GEOSYNTHETICS نمایش پیوند
12 مطالعه عددی تأثیر ژئوکامپوزیت بر تنش وارد شده بر لوله های مدفون در خاک ماسه ای 1400 دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران نمایش پیوند
13 ارزیابی عملکرد لرزهای دیوار میخ کوبی شده توسط مدلهای رفتاری خاک سخت شونده و خاک سخت شونده با کرنش کوچک 1400 دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 راهنمای آزمایشگاه مکانیک خاک 1397 500 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 تحلیل اجزا محدود در ژئوتکنیک 1398 200 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 طراحی و اجرای شمع (قواعد کلی و محاسبات سرانگشتی) 1401 500 دانشگاه بین المللی امام خمینی  دریافت فایل Download نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استاتیک- مقاومت مصالح 1390 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 مکانیک خاک I و II- مهندسی پی- آزمایشگاه مکانیک خاک- روش اجرا گود و سازه نگهبان 1391 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استاتیک و مقاومت مصالح رشته زمین شناسی مهندسی 1387 1390 دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس ---
2 روشهای عددی در ژئوتکنیک-ریاضیات عالی مهندسی- خاک مسلح 1391 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 مشارکت در طراحی پروژه های گودبرداری و پنج ایستگاه مترو در مشهد و اصفهان بخش خصوصی ---
2 مشارکت در طراحی فیلتر سه سد خاکی بخش خصوصی ---
3 مشارکت در پایدارسازی دو تلمبه خانه نفتی اوریم و گل پل و خط لوله نکا-ری بخش خصوصی ---
4 مشارکت در طراحی ژئوتکنیکی و سازه‌ای پی و فونداسیون‌ شمعی 10 سازه 8 الی 14 طبقه در استان گیلان ---
5 تهیه گزارش ژئوتکنیک سازه های 31 طبقه تعاونی مسکن فرهنگیان قزوین پونک نمایش پیوند
6 طراحی اولین پروژه شمع ستون استان قزوین-برای ساختمان موقوفه ابوترابی، اداره اوقاف خیابان مولوی نمایش پیوند
7 اصلاح طرح پایدارسازی گودبرداری، کارفرما اقایان درخشان-شهیدی تقاطع خیابان شهرداری-فردوسی نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معاون گروه مهندسی عمران اسفند 1392 مهر 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 کارشناس خبره و عضو کمیته تحقیقات 1394 ادامه دارد شرکت آب منطقه ای قزوین نمایش پیوند
3 مدیر گروه مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی آبان 1398 اسفند 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
4 نماینده هیات اجرایی جذب در دانشکده فنی و مهندسی مهر 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
5 معاون پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی اسفند 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رتبه دوم فارغ التحصیل مهندسی عمران در دوره کارشناسی 1384 ---
2 رتبه اول فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد 1387 ---
3 رتبه اول آزمون ورودی دوره دکتری 1387 ---
4 رتبه اول آزمون پروانه اشتغال نظام مهندسی ساختمان، رشته نظارت استان قزوین 1388 ---
5 رتبه دوم آزمون پروانه اشتغال پروانه اشتغال نظام مهندسی ساختمان، در درشته محاسبات استان قزوین 1388 ---
6 رتبه اول فارغ التحصیل در دوره دکتری 1392 ---
7 استاد نمونه آموزشی دانشکده فنی و مهندسی 1398 نمایش پیوند

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مکانیک خاک 2- مبحث نفوذپذیری برجا  دریافت فایل Download ---
2 برنامه 8 ترمی پیشنهادی کارشناسی عمران 1394  دریافت فایل Download ---