۱۶ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استاد
  • گروه آموزشی : مهندسی برق - مخابرات
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 498
  • شماره تلفن دفتر : 028 339012
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : akeshtkar@gmail.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 • لیسانس مهندسی برق – مخابرات 1367 دانشکده فنی - دانشگاه تهران ---
2 فوق لیسانس مهندسی برق – مخابرات 1371 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ---
3 دکترای تخصصی (PhD) مهندسی برق – مخابرات 1377 دانشگاه علم و صنعت ایران ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طراحی و ساخت پرتاب کننده الکترومغناطیسی (railgun) 1377 1382 مرکز تحقیقات عالی الکترونیک ---
2 آنالیز، طراحی و ساخت انواع آنتن ها 1376 1381 مرکز تحقیقات الکترونیک "نصر" ---
3 آنالیز، طراحی و ساخت آنتن های Discone 1369 1372 پژوهشگاه صنایع دفاعی ---
4 طراحی و ساخت انواع پلاریزه کننده های Meander line 1369 1372 پژوهشگاه صنایع دفاعی ---
5 مجری طرح جامع لینوکس 1374 1376 دانشگاه جامع علمی کاربردی ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 Electromagnetic, Electromagnetic Launcher (EML), Railgun ---
2 Antenna, HF/VHF/UHF Antenna ---
3 Wave Polarizer, Meander line Polarizer ---
4 EMC/EMI ---
5 Bio_ Impedance ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Thermal Computation in Railgun by Hybrid Time Domain echnique 3D-FEM-IEM 2009 2011 IEEE Transactions on Plasma Science, ISI, Volume: 39, Issue: 1, part:1, 2011 , pp. 18-21.  دریافت فایل Download ---
2 Transition Study of Current Distribution and Maximum Current Density in Railgun by 3D-FEM- IEM 2009 2011 IEEE Transactions on Plasma Science, ISI, Volume: 39, Issue: 1, part:1, 2011 , pp. 13 – 17.  دریافت فایل Download ---
3 Numerical Study of Hydromagnetic Convection of an Electrically Conductive Fluid With Variable Properties Inside an Enclosure 2009 2011 IEEE Transactions on Plasma Science, ISI, Volume: 39, Issue: 1, part:1, 2011 , pp. 516-520.  دریافت فایل Download ---
4 Inductance Gradient Variation with Time and Armature Sliding along the Rails 2009 2011 IEEE Transactions on Plasma Science, ISI, Volume: 39, Issue: 1, part:1, 2011 , pp. 75 – 79.  دریافت فایل Download ---
5 Effect of Rail Tapering on the Inductance Gradient Versus Armature Position by 3D-FEM 2009 2011 IEEE Transactions on Plasma Science, ISI, Volume: 39, Issue: 1, part:1, 2011 , pp. 71 – 74.  دریافت فایل Download ---
6 The feasibility of computational modeling technique to detect the bladder cancer 2010 Physica Medica, Elsevier, vol. 26, Issue 1, January 2010, pages34-38.  دریافت فایل Download ---
7 A new broadband triangular microstrip antenna using slots and integrated reactive loading optimized by genetic algorithm and method of moment GA/MOM 2009 International Journal of Advance in Communication Engineering, vol. 1, No. 2, July-December 2009, pp. 87-92. ---
8 Numerical Examination of a New Ultra Wideband Dual-Polarized Square Horn Antenna for Pulse Radiation and the Early-Stage Breast Cancer Detection 2009 International Journal of Medical Engineering and Informatics, vol. 1, No. 3, 2009, pp. 381-398. ---
9 Determination of Optimum Rails Dimensions In Railgun by Lagrange's Equations 2009 IEEE Transactions on Magnetics, vol. 45, No. 1, January 2009, pp. 594-598.  دریافت فایل Download ---
10 Deravation of a Formola for Inductance Gradient Using Intelligent Estimation Method 2009 IEEE Transactions on Magnetics, vol. 45, No. 1, January 2009, pp.305-309.  دریافت فایل Download ---
11 The Effect of Applied Pressure on the Electrical Impedance of the Bladder Tissue using Small and Large Probs 2008 Journal of Medical Engineering and Technology, ISI, Vol. 32, No. 6, November/December 2008, pp. 505-511. ---
12 افزایش گرادیان اندوکتانس ریلگان با استفاده از مواد فرومغناطیس 1386 مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز، شماره پیاپی 49 ، جلد 35- شماره 1، زمستان سال 1386، صفحات 47 تا 53 ---
13 Circular Micro strip Patch Array Antenna for C-band Altimeter System 2008 International Journal of Antenna and Propagation, vol. 2008, pp. 1-8 ---
14 Surface Fluids Effects on the Bladder Tissue Characteristization using Electrical Impedance Spectroscopy 2008 Elsevier Medical Engineering and Physics, Volume 30, Issue 6, ---
15 Modeled Current Distribution Inside the Normal and Malignant Human Urothelium using Finite Element Analysis 2008 IEEE Transaction Biomedical Engineering , Vol. 55, No. 2, Febrary 2008 , pp. 733–739 ---
16 Measured and Modeled Electrical Bio-ImpedanceInside the Human Normal and Malignant Bladder Epithelium 2007 International Journal of Biomedical Engineering and Technology, Vol. 88, No. 2, 2007 ,pages 127–133 ---
17 Cellular morphological parameters of the human urinary bladder (malignant and normal) 2007 International Journal of Experimental Pathology, ISI, Vol. 88, Issue 3, June 2007 ,pages 185–190 ---
18 Electrical Impedance spectroscopy and the diagnosis of bladder pathology 2006 Physiological Measurement Journal, Volume 27, Number 7, July 2006, pp. 585-596 ---
19 اثر ابعاد شکاف پشت آرمیچردر عملکرد تفنگ ریلی 1383 مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز، جلد 31، شماره 1(مهندسی برق)، شماره پیاپی 37، زمستان سال 83، صفحات 35 تا 41. ---
20 Effect of Rail Dimension on Current Distribution and Inductance Gradient 2005 IEEE transactions on Magnetics ,vol. 41, Issue 1, January 2005. pp. 383-386 ---
21 اثر ابعاد ریل در توزیع جریان وگرادیان اندوکتانس تفنگ ریلی 1384 مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز، شماره پیاپی 40 ، جلد 32- شماره 1، پاییز سال 1384، صفحات 55 تا 61 ---
22 محاسبه توزیع نیروها در یک پرتاب کننده الکترومغناطیسی 1383 مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز، جلد 30، شماره 1، شماره پیاپی 34، بهار سال 83، صفحات 53 تا 60 ---
23 محاسبه گرادیان اندوکتانس در تفنگ ریلی 1382 مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز ، شماره پیاپی 31 ،بهار و تابستان سال 1382، صفحات 59 تا 65 ---
24 آنالیز دو بعدی حرارتی و الکترومغناطیسی پرتابگر الکترومغناطیس به روش حجم کنترل و المان بندی متحرک بی سازمان 1380 مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز ، شماره26 ،بهار و تابستان سال 1380، صفحات 67 تا 75 ---
25 تحلیل حرارتی تفنگ ریلی سه بعدی و غیر همگن با روش المان محدود 1379 مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز ، شماره 24 ،بهار و تابستان سال 1379، صفحات 57 تا 62 ---
26 Inhomogeneous Effects of Temperature Changes on the Velocity of Railgun in Three Dimensional Condition 2001 International Journal of Engineering Science, vol. 14, No. 1, February 2001, pp.41-48 ---
27 محاسبه تلفات اهمی و توزیع دما در تفنگ ریلی غیر همگن با روش المانهای محدود سه بعدی 1380 مجله بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، جلد 12 شماره 3، سال 1380، صفحات 1 تا 10 ---
28 Effect of Armature and Rails Resistivity Profile on Rail’s Electromagnetic Force and Armature Velocity 2014 2015 IEEE Transaction on Plasma Sciences,Year: 2015, Volume: 43, Issue: 5 ---
29 Study of Current Pulse Form for Optimization of Railguns Forces 2017 2018 IEEE Transaction on Plasma Sciences,Year: 2018, Volume: 46, Issue: 4 ---
30 Electromagnetic Compatibility and Current Pulse of Railgun 2016 2017 IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE2017, Volume: 45, Issue: 7,Pages: 1453 - 1458 ---
31 Comparison of Inductance Gradient and Electromagnetic Force in Two Types of Railguns With Two Projectiles by Finite-Element Method 2016 2017 IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCEYear: 2017, Volume: 45, Issue: 7, Pages: 1453 - 1458 ---
32 Simulation of a Two-Turn Railgun and Comparison Between a Conventional Railgun and a Two-Turn Railgun by 3-D FEM 2012 2013 IEEE Transactions on Plasma ScienceYear: 2013, Volume: 41, Issue: 5, Pages: 1392 - 1397 ---
33 Analyzing the Near and Far Field Using Finite Difference and Finite Element Method 2012 2013 IEEE Transactions on Plasma Science ( Volume: 41, Issue: 5, May 2013 ) ---
34 Finite-difference time-domain implementation of tensor impedance boundary conditions 2016 2017 IET Microwaves, Antennas & Propagation ( Volume: 11, Issue: 7, 6 2 2017 ) ---
35 Novel Study of the Rail’s Geometry in the Electromagnetic Launcher 2014 2015 IEEE Transactions on Plasma Science ( Volume: 43, Issue: 5, May 2015 ) ---
36 Study of the Current Distribution, Magnetic Field, and Inductance Gradient of Rectangular and Circular Railguns 2012 2013 IEEE Transactions on Plasma Science ( Volume: 41, Issue: 5, May 2013 ) ---
37 Design of 500kJ Pulsed Power Supply System for Electromagnetic Rail Gun using PSPICE Simulation 2014 2015 Indian Journal of Science and Technology, Vol 8(12), 54936, June 2015 ---
38 ESTIMATION OF INDUCTANCE GRADIENT EMPIRICAL FORMULA OF RAILS USING REGRESSION ANALYSIS TECHNIQUE 2015 2016 Murugan et al., International Journal of Advanced Engineering Technology E-ISSN 0976-3945, Vol. VII/Issue I/Jan.-March.,2016/607-610 ---
39 A CPW-fed tapered slot antenna with improved time and frequency domain characteristics 2015 2016 International Journal of Microwave and Wireless Technologies, page 1 of 6. ---
40 A Miniaturized CPW-Fed Tapered Slot Antenna in Lossy Environment for UWB Application in Breast Cancer Detection 2016 2017 AUT Journal of Electrical Engineering ---
41 A NOVEL FRACTAL FOR IMPROVING EFFICIENCY AND ITS APPLICATION IN LTE MOBILE ANTENNAS 2015 2015 MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS / Vol. 57, No. 10, October 2015 ---
42 Wideband High Gain Antenna Subarray for 5G Applications 2016 2017 Progress In Electromagnetics Research , Vol. 78, 33–46, 2017 ---
43 A narrow-frame antenna for WWAN/LTE/WiMAX/WLAN mobile phones 2017 2018 International Journal of Electronics and Communications, Volume 94, September 2018, Pages 244-252 ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Simulation of Shielding Effectiveness in Low Frequency for Conductive Enclosure 2009 Second International Conference on Computer and Electrical Engineering(ICCEE'09) , Dubai ---
2 A new broadband triangular micro strip antenna using slots and integrated reactive loading optimized by genetic algorithm and method of moment(GA/MOM) 2009 Progress in Electromagnetic research symposium, Beijing, China. ---
3 Geometrical Effect of Aperture on Shielding Effectiveness for Conductive Enclosures 2009 " Progress in Electromagnetic research symposium, Beijing, China ---
4 Numerical Study of Magneto-Convection of an Electrically Fluid with Variable Properties 2008 International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics, AIP. ---
5 Simulation and Derivation of Typical Photonic Band gap Structure’s Design Parameters Using Curve Fitting Method 2008 4th International Symposium on Telecommunication (IST 2008), Iran Telecom Research Center (ITRC), Tehran, Iran, ---
6 Optimal Dimensional Determination of the Rail using Lagrangian Equations 2008 14th International Symposium on Electromagnetic Launch Technology , Victoria, British Colombia ---
7 The Effect of Sheild Orifice on the Electromagnetic Interface Factor in HPM 2008 14th International Symposium on Electromagnetic Launch Technology , Victoria, British Colombia ---
8 Effect of Rail's Material on Railgun Inductance Gradient and Losses 2008 14th International Symposium on Electromagnetic Launch Technology , Victoria, British Colombia ---
9 Deravation of a Formola for Inductance Gradient Using Intelligent Estimation Method 2008 14th International Symposium on Electromagnetic Launch Technology , Victoria, British Colombia ---
10 Improvement of Inductance Gradient in Railgun Using Ferromagnetic Materials 2008 14th International Symposium on Electromagnetic Launch Technology , Victoria, British Colombia ---
11 Numerical Investigation of a New Ultra Wideband Dual-Polarized Square Horn Antenna for Pulse Radiation and the Early-Stage Breast Cancer Detection 2008 8th Iranian Congress of Medical Physics –Shahid Beheshti University- Tehran ---
12 Analysis of Force Distribution Acting upon the Rails and the Armature and Prediction of Velocity with Time in an Electromagnetic Launcher with a New Method 2006 13th International Symposium on Electromagnetic Launch Technology, 25-28 May, Potsdam, Brandenburg, Germany ---
13 Analysis of a Rectangular Railgun to Extract Effects of Shield Material and Placement on Inductance Gradient 2006 13th International Symposium on Electromagnetic Launch Technology, 25-28 May, Potsdam, Brandenburg, Germany ---
14 Increasing of Railgun Inductance Gradient 2006 13th International Symposium on Electromagnetic Launch Technology, 25-28 May, Potsdam, Brandenburg, Germany ---
15 Wide band linearly tapered slot antenna (Notch Antenna) on synthesized low permtivity substrait 2005 IST2005, International Symposium on Telecommunication, Sept. 2005, Shiraz, Iran ---
16 ارزیابی و یازنگری برنامه های درسی علمی کاربردی در دانشگاه جامع علمی کاربردی 1383 سومین کنگره ملی آموزشهای علمی کاربردیCASE2004، آذر 83، پزوهشگاه نیرو، تهران ---
17 طراحی برنامه های آموزشی پودمانی در دانشگاه جامع علمی کاربردی 1383 سومین کنگره ملی آموزشهای علمی کاربردیCASE2004، آذر 83، پزوهشگاه نیرو، تهران ---
18 Effects of sheiding on railgun inductance gradient 2004 3th International conference on computational electromagnetic and its applications (ICCEA2004) , Nov. 1-4, 2004,Beijin ---
19 Effects of sheiding on railgun inductance gradient 2004 ” 10th International Conference on International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET*4), ---
20 Effect of notch Dimentions in the backside of armature on Railgun Performance 2004 4th International conference on Power Electronics and Motion Control (IPEMC2004) ---
21 Effect of Armature Slit Dimentions on Railgun Performance 2004 12th International Symposium on Electromagnetic Launch Technology , 25-28 May 2004, Snowbird, USA ---
22 Effect of Rail Dimension on Current Distribution and Inductance Gradient 2004 12th International Symposium on Electromagnetic Launch Technology , 25-28 May 2004, Snowbird, USA ---
23 افزایش نیروی وارد بر آرمیچر تفنگ ریلی با ایجاد شکاف در آن 1383 دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه فردوسی مشهد ---
24 طراحی و مدلسازی سازه پرتابگر الکترومغناطیسیSBAR 1382 یازدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مکانیک ISME2003، دانشگاه فردوسی مشهد ---
25 Static Design of Electromagnetic Railgun Based on Finite Element Method 2002 11th International Symposium on Electromagnetic Launch Technology, May 2002,, Saint-Luise, France ---
26 Investigation of Effective Parameters in Optimizing Properties of Tungsten-Copper Composites for Use in Rails of Railguns 2002 11th International Symposium on Electromagnetic Launch Technology, May 2002,, Saint-Luise, France ---
27 Bioimpedance Measurements on Bladder Cancer Detection 2002 10th Iranian Conference on Electrical Engineering, ICEE 2002, University of Tabriz, Iran ---
28 طراحی، مدلسازی، و تحلیل استاتیکی سازه پرتابگر نمونه به روش اجزا محدود 1380 نهمین کنفرانس سالانه و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ISME2001، دانشگاه گیلان ---
29 Thermal Analysis of 3D Inhomogeneous Railgun using Finite Element 2000 5th Biennial Conference on Engineering System Design and Analysis, ASME 2000, Swiss ---
30 A Solution to Inhomogeneous 3D Railgun 2000 5th International Symposium on Antennas, Propagation and EM Theory Proceedings, Isape 2000,Beijing, China ---
31 مطالعه اثرولتاژ تغذیه و طول آرمیچر در سرعت DCLM 1379 هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان ---
32 اثر تلفات اهمی در DCLM سه بعدی با روش المانهای محدود 1378 دومین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، دانشگاه پلی تکنیک ایران ---
33 محاسبه توزیع جریان، توزیع نیرو و سرعت بر حسب زمان در تفنگ ریلی همگن با روش المانهای محدود سه بعدی 1378 هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، مرکز تحقیقات مخابرات ایران ---
34 طراحی و ساخت پلاریزه کننده باند وسیع مارپیچی استوانه ای 1374 سومین کنفرانس الکترونیک، دانشگاه شیراز ---
35 "آنالیز،طراحی و ساخت آنتن Discone با swr<2 1374 سومین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران ---
36 Investigation of Shielding Effectiveness Caused by Incident Plane Wave on Conductive Enclosure in UHF Band 2010 International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE 2010)Kuala Lumpur,Malaysia.  دریافت فایل Download ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 الکترومغناطیس 1381 انتشارات آشینا ---
2 مجموعه مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی 1388 انتشارات دانشگاه جامع علمی کاربردی ---
3 مجموعه مقررات نظارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی 1389 انتشارات دانشگاه جامع علمی کاربردی ---
4 آمار و احتمال علمی کاربردی 1389 انتشارات دانشگاه جامع علمی کاربردی ---
5 شبیه سازی الکترومغناطیسی با استفاده از روش FDTD 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
6 الکترومغناطیس مهندسی 1393 انتشارات دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 الکترومغناطیس مهندسی 1371 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - دانشگاه تبریز - دانشگاه شهید رجایی ---
2 میدانها و امواج 1371 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - دانشگاه تبریز - دانشگاه شهید رجایی ---
3 آنتن 1371 دانشگاه تبریز - دانشگاه شهید رجایی ---
4 مایکروویو 1372 دانشگاه تبریز ---
5 آزمایشگاه آنتن 1378 دانشگاه تبریز ---
6 آزمایشگاه مایکروویو 1378 دانشگاه تبریز ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آنتن پیشرفته 1380 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - دانشگاه تبریز - دانشگاه صنعتی سهند ---
2 الکترومغناطیس پیشرفته 1380 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - دانشگاه تبریز - دانشگاه صنعتی سهند ---
3 روش های عددی در الکترومغناطیس 1381 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - دانشگاه تبریز - دانشگاه صنعتی سهند ---
4 روش اجزا محدود (FEM) در الکترومغناطیس 1381 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - دانشگاه تبریز - دانشگاه صنعتی سهند ---
5 آنتن میکرواستریپ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 تحلیل، طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه دوقطبی T شکل برای مخابرات سیار 1385 مریم رضاپور داش آتان - کارشناسی ارشد ---
2 محاسبه و شبیه سازی اثر شیلدینگ (SE) در Reverbration Chamber با روش FEM 1386 علی کلانترنیا - کارشناسی ارشد ---
3 شبیه سازی الکترومغناطیسی و محاسبه اندوکتانس در انواع ساختارهای Railgun با 2D-FEM 1386 تورج ملکی - کارشناسی ارشد ---
4 طراحی آنتن میکرواستریپ پهن باند برای کاربرد درسیستم های مخابرات دیجیتال DCS بکمک آلگوریتم ژنتیک 1386 مجتبی کیانی - کارشناسی ارشد ---
5 طراحی و بهینه سازی آنتن بسیارپهن باند برای MIST 1387 علی رضا صمیمی - کارشناسی ارشد ---
6 اثرات تغییرات طولی در ساختار پرتاب کننده های الکترو مغناطیسی با استفاده از FEM 1387 شهاب مظفری - کارشناسی ارشد ---
7 شبیه سازی فاکتور اثر شیلدینگ (Shielding Effect) در فرکانس پایین برای محفظه رسانا 1387 امیر معقول - کارشناسی ارشد ---
8 آنالیز پرتاب کننده الکترومغناطیسی ریلی با روش ترکیبی FEM-3D و IEM 1389 محمد سجاد بیاتی - دکترا ---
9 تحلیل، طراحی و ساخت آنتن UWB در محیط تلف دار برای رسیدن به پارامترهای مشخص شده در حوزه زمان برای کاربردهای پزشکی میدان نزدیک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین 1396 علیرضا حکم آبادی - دکترا ---
10 تحلیل، طراحی و پیاده سازی آنتن نسل پنجم شبکه های مخابراتی سلولی سیار در طیف موج میلی متری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین 1397 سیده الناز ارشادی - دکترا ---
11 طراحی و پیاده سازی آنتن موبایل MIMO برای استاندارد LTE نسل چهارم تلفن های همراه در باندهای 700 و 2300 مگاهرتز دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین زینب اسکندری - دکترا ---
12 شبیه سازی ریلگان multi turn برای بدست آوردن گرادیان اندوکتانس آن بر حسب زمان با استفاده از FEM دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین 1390 لیلا غریب - کارشناسی ارشد ---
13 شبیه سازی برای تحلیل عملکرد و محاسبه SAR در آنتن های IMPLANT بافت بدن دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین 1390 سید محمد تقی میر رحیمی ---
14 بررسی تاثیر میدان های الکترومغناطیسی ثابت و متغیر روی سرعت خون و نانوسیالات تزریقی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین 1390 مریم روزبه - کاشناسی ارشد ---
15 طراحی probe مناسب برای استفاده در اندازه گیری Bio Impedance بافت بدن دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین 1390 حمیده خصوصی - کارشناسی ارشد ---
16 تحلیل سازگاری الکترومغناطیسی در تفنگ ریلی با در نظر گرفتن حرکت آرمیچر و شکل پالس گذرا دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین 1397 لیلا غریب - دکتری نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر پروژه 1377 1382 مرکز تحقیقات عالی الکترونیک/ صنایع الکترونیک ایران (صاایران) ---
2 مشاور گروه تحقیقاتی آنتن 1376 1381 مرکز تحقیقات الکترونیک "نصر" ---
3 مدیر کل برنامه ریزی درسی و تامین منابع آموزشی 1382 1387 دانشگاه جامع علمی کاربردی ---
4 معاون پزوهشی دانشگاه 1384 1386 دانشگاه جامع علمی کاربردی ---
5 مدیر گروه پ‍ژوهشی سیستم مخابرات بی سیم 1385 1387 مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - دانشگاه تبریز ---
6 معاون نظارت و سنجش دانشگاه 1386 1390 دانشگاه جامع علمی کاربردی ---
7 رییس مرکز جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 1390 1392 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ---
8 37) معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای 1393 1394 37) سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جایزه مقام سوم پنجمین جشنواره تحقیقاتی و خودکفایی سلمان فارسی 1380 ---
2 پزوهشگر نمونه اول دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1384 رییس دانشگاه تبریز ---
3 پزوهشگر منتخب دانشگاه 1387 رییس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---