۲ شهریور ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهی
  • تاریخ تولد : 1356
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 205
  • شماره تلفن دفتر : 33901246
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : r_khademian2005@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات 1375/7/1 1378/11/20 دانشگاه مازندران- دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ---
2 کارشناسی ارشد اصلاح نباتات 1382/7/1 1384/6/30 دانشگاه مازندران- دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ---
3 دکتری اصلاح نباتات 1386/7/1 13891/6/19 دانشگاه مازندران ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آمار و احتمالات کشاورزی 1390/7/1 1391/3/30 دانشگاه پیام نور بابل ---
2 ژنتیک عمومی گیاهان داروئی 1392/7 1392/10 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
3 اشنایی با اصول اصلاح گیاهان دارویی و معطر 1391/11 1392/3 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
4 مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی(گیاهان دارویی) 1392/11 1393/3 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
5 سیتوژنتیک 1392/7 1392/10 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
6 مباحث نوین در اصلاح نباتات 1391/11 1392/3 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
7 آمار و احتمالات 1391/11 1392/3 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
8 اصلاح گیاهان برای مقاومت به تنش های زیستی 1393/06/15 1393/10/10 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تولید ارقام پاکوتاه کیفی برنج با عملکرد بالا از ارقام پابلند محلی با عملکرد پایین با استفاده از اصلاح موتاسیونی به کمک انرژی هسته ای (اشعه گاما) و مواد شیمیایی (EMS 1383 1390 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ---
2 بررسی تنوع آللی ژن‌های کاندیدای تحمل به تنش شوری در ارقام جو با تکنیک اکوتیلینگ 1389 1391 پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 اصلاح موتاسیونی مزرعه تحقیقاتی و آزمایشگاه ژنتیک مولکولی ---
2 اصلاح برای مقاومت به تنش های زنده وغیر زنده مزرعه تحقیقاتی و آزمایشگاه ژنومیکس ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مطالعه بیان ژن در گیاهان 1388/4/15 1388/4/19 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مطالعه ی اثر موتانت زایی اشعه گاما روی چند رقم برنج ایرانی 1383 پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر ---
2 شناسایی مقدماتی لاین های مقاوم به کرم ساقه خوار برنج، ،Chilo suppressalis (Walker) در شرایط مزرعه 1390 مجله پژوهشهای تولید گیاهی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ---
3 EFFECT OF TYPE AND CONCENTRATION OF GROWTH REGULATORS ON PLANT REGENERATION OF ANTHURIUM ANDRAEANUM 2012 International Journal of Agriculture: Research and Review ---
4 طراحی پراییرهاف اختصاصی برای مطاعه تنوع تک نوکلئوتیدی در ژنها و تعیین عملکرد آنها 1391/2 در حال چاپ پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی ---
5 اثر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد سه ژنوتیپ برنج در سطوح کود نیتروژن 1389 1390 مجله علوم زراعی ایران ---
6 Growth of chick pea (Cicer arietinum) in response to salicylic acid under drought stress 2018 2018 Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES) نمایش پیوند
7 ارزیابی کاربرد هورمون اسید جیبرلیک در بهبود تلاقی گندم × ذرت در روش حذف کروموزومی 1396 1397 مجله علمی-پژوهشی زراعت و اصلاح نباتات ایران نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ارزیابی کارآئی موتازنی دو نوع موتاژن فیزیکی (اشعه گاما) و شیمیایی (EMS) در ایجاد صفات موتانت در برنج 1385 نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
2 نقش و کاربرد انرژی هسته ای در رشد و توسعه بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن 1385 دوازدهمین همایش ملی برنج کشور ---
3 کشاورزی هسته ای 1386 همایش سراسری علوم و صنایع غذایی ---
4 کاربرد فناوری هسته ای در اصلاح گیاهان زراعی و باغی 1387 دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ---
5 تولید لاین های موتانت پاکوتاه، زودرس و با عملکرد بالا در رقم طارم محلی از طریق پرتوتابی گاما 1387 دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ---
6 ایجاد موتانت های پاکوتاه، زودرس و دارای عملکرد بالا در رقم برنج طارم محلی با استفاده از پرتوتابی گاما و EMS 1387 دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
7 ضایعات برنج (مراحل تولید و پس از تولید) 1388 چهارمین همایش ملی بررسی ضایعات کشاورزی ---
8 افزایش میزان تحمل برنج به آفت کرم ساقه خوار برنج با استفاده از سیلیس 1388 همایش علوم کشاورزی و صنایع وابسته ---
9 ارزیابی میزان خسارت ارقام و لاین های امید بخش برنج استان مازندران نسبت به کرم ساقه خوار نواری برنج 1389 نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ---
10 غربالگری تعدادی از ژنوتیپ های برنج ایرانی برای مقاومت به کرم ساقه خوار برنج در شرایط مزرعه 1389 یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
11 Mutagenic effects of gamma rays and ethyl methan solfonate (EMS) on agronomiccharacteristics of some Iranian rice cultivars (Oryza sativa L.) 2008 5th International crop science congress ---
12 Effect of Silicon on morphological characteristics of rice and resistance to pest 2010 First international conference of soil and roots engineering relationship ---
13 آنالیز هاپلوتیپی ژنهای متحمل به شوری HvHKT1 و HvCBL4 در اکوتیپ های جو 1392/6 اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور ---
14 تجزیه فیلوژنی ژن کاندیدای تحمل به تنش شوری، HvCBL4 ، در اکوتیپ های جو 1392/6 اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور ---
15 ارزیابی تغییرات اسانس گیاه دارویی شوید تحت تأثیر تنش آبی و تیمار اسید سالیسیلیک 1397 1397آبان اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی نمایش پیوند
16 ارزیابی اثر تعدیل کنندگی تنش خشکی با استفاده از تیمار اسید سالیسیلیک درگیاه 1397 آبان 1397 اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ترجمه کتاب Molecular Marker in Plant Genetic and Biotechnology 1387 3000 دانشگاه مازندران ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آمار و احتمالات کشاورزی دانشگاه پیام نور بابل ---
2 ژنتیک عمومی گیاهان داروئی 1392/7 1392/10 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
3 اشنایی با اصول اصلاح گیاهان دارویی و معطر 1391/11 1392/3 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
4 آمار و احتمالات 1391/11 1392/3 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
5 مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی(گیاهان دارویی) 1392/11 1393/3 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
6 روشهای اهلی کردن گیاهان داروئی و معطر 1394 1397 نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سیتوژنتیک 1392/7 1392/10 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
2 مباحث نوین در اصلاح نباتات 1392/11 1393/3 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
3 اصلاح گیاهان برای مقاومت به تنش های زیستی 1393/06/15 1393/10/10 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
4 اصلاح گیاهان برای مقاومت به تنش های غیر زنده 1396 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مقاله برتر دوازدهمین همایش ملی برنج کشور از سوی رئیس انجمن برنج ایران 1385 تندیس ویژه همایش انجمن برنج ایران ---
2 مقاله برگزیده کاربرد انرژی هسته‌ای در بخش کشاورزی و صنایع غذایی". 1384 لوح تقدیر جایز ن وزارت کشاورزی با همکاری بانک کشاورزی ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی عوامل موثر در تولید هاپلوئید گندمن در تلاقی با ذرت بهمن 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین حامد مدیر روستا نمایش پیوند
2 ارزیابی واکنش چند رقم گندم نان نسبت به تنش خشکی آخر فصل شهریور 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین سروش احمدی نمایش پیوند
3 تاثیر تنش خشکی و کود سوپر زئولیت روی صفات مورفولو‍ژیک شوید و ماده موثره شوید بهمن 1395 تاثیر تنش خشکی و کود سوپر زئولیت روی صف سمیه جلالی نمایش پیوند
4 برآورد میزان پایداری عملکرد دانه های هیبرید دیر رس و متوسط رس ذرت بهمن 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین مجتبی جوکار نمایش پیوند
5 تجزیه پایداری لاین‌های زمستانه کلزا بهمن 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین زهرا ویسی زاده نمایش پیوند
6 اﺛﺮات ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ و ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺎﻧﺲ ﺷﻮﻳﺪ ( L. Anethum graveolens ) شهریور 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین وحید نجفی نمایش پیوند