۱۴ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استاد
  • گروه آموزشی : مهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهی
  • تاریخ تولد : 1353
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 203/1
  • شماره تلفن دفتر : 028-33901227
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : njahmadi910@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی- مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 1372 1376 دانشگاه تبریز ---
2 کارشناسی ارشد- ژنتیک و به‌نژادی 1376 1378 دانشگاه تهران ---
3 دکتری- ژنتیک و به‌نژادی 1378 1382 دانشگاه تهران ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی مقاومت به خشکی در گندم با استفاده از پلی اتیلن گلیکول 18 ماه دانشگاه ایلام ---
2 بررسی کارائی روشهای آماری چندمتغیره در گروه بندی ژنوتیپ ها 18 ماه دانشگاه ایلام ---
3 ارزیابی شاخصهای گزینشی مقاومت به خشکی در گندم 18 ماه دانشگاه ایلام ---
4 بررسی تنوع ژنتیکی گندم در استفاده از ریز مغذی های آهن و روی 15 ماه دانشگاه شاهد ---
5 بررسی تنوع ژنتیکی گندم با استفاده از مارکر ملکولی ISSR ---
6 مطالعه الگوی بیان ژن های دخیل در مقاومت به خشکی و شوری در سویا 1390 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روشهای آماری پیشرفته ---
2 برنامه ریزی آموزشی ---
3 تدوین اولویت های پژوهشی ---
4 Analysis of transgenic plants ---
5 بررسی فعالیت ناحیه پروموتور و بیان ژن ---
6 New techniques for gene mapping and cloning ---
7 روانشناسی روابط انسانی ---
8 آموزشی-پژوهشی روابط عمومی ---
9 مباحث نوین در ارتقاء مدیریت کیفی مراکز ---
10 تجربیات جهانی در توسعه فنافرینی ---
11 اصول مشاوره و بررسی مشکلات آموژشی ---
12 کارگاه آموزشی مهندسی ژنتیک 1383 ---
13 کارگاه آموزشی بیوتکنولوژی 1384 ---
14 کارگاه آموزشی Real time-PCR 1390 ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی مقاومت به خشکی در هیبرید های ذرت 1379 علوم کشاورزی ایران ---
2 بررسی شاخص های مقاومت به خشکی و استفاده از بای پلات در ذرت 1379 علوم کشاورزی ایران ---
3 بررسی اثر ژن و قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی در گندم 1381 علوم کشاورزی ایران ---
4 تجزیه ژنتیکی خصوصیات ریشه گندم در ارتباط با مقاومت به خشکی 1384 علوم زراعی ایران ---
5 شاخص های مقاومت به خشکی در انتخاب ارقام مقاوم گندم 1383 علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
6 تجزیه به میانگین نسلها در گندم نان در شرایط تنش خشکی 1385 علوم و فنون کشاورزی ایران ---
7 شناسایی مکانهای ژنی ارتفاع بوته، تعداد پنجه، طول و عرض برگ پرچم در برنج با استفاده از نشانگرهای میکروساتلیت 1389 زیست شناسی ایران ---
8 بررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی خربزه ایرانی با استفاده از نشانگرهای ملکولی بین ریزماهواره ای ISSR 1388 زیست شناسی ایران ---
9 بررسی روابط خویشاوندی قارچ Fusarium graminearum در ایران با استفاده از آنالیز توالی ژن MAT 1389 ژنتیک نوین ---
10 ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و پایداری عملکرد لاینهای پیشرفته جو در شرایط دیم 1389 علوم زراعی ایران ---
11 شناسایی مکان هایی ژنی مرتبط با جوانه زنی برنج در شرایط غیرهوازی 1389 ژنتیک نوین ---
12 تولید پینه و باززایی گیاه کامل در سه توده بومی زیره سبز ایرانی 1387 پژوهش کشاورزی ---
13 بررسی کارائی گزینش همزمان برای پایداری و عملکرد بالا در جو 1389 تولیدات گیاهی گرگان ---
14 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر عملکرد بابونه آلمانی در شرایط اقلیمی نیمه خشک 1388 دانشور علوم زراعی ---
15 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام متحمل و حساس به خشکی گندم (ISSR) نان بااستفاده از نشانگرهای بین ریزماهوارهای 1390 ژنتیک نوین ---
16 مطالعه تنوع ژنتیکی پسته ایرانی با استفاده از چند نشانگر بین ریزماهواره‌ای ISSR 1390 علوم باغبانی ---
17 (Catharanthus roseus) بهینه سازی کالوسزایی و سوسپانسیون سلولی پروانش 1391 مجله بیوتکنولوژی کشاورزی ---
18 ایران (Hypericum perforatum L.) مطالعه تنوع ژنتیکی توده های گل راعی 1391 دو فصلنامة علمی-پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران ---
19 بهینه سازی تولید ماست غنی شده با فیتواسترول به منظور کاهش کلسترول 1390 نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران ---
20 Optimization of two different morphogenesis pathways in three Iranian cumin landraces with the use of an embryo 2011 Biotechnol. & Biotechnol. Eq.بلغارستان ---
21 The study of seed yield stability and drought tolerance indices of bread wheat genotypes under irrigated and non-irrigated conditions 2008 پاکستان - Research J. of biological Sci. ---
22 Identification and mapping of quantitative trait loci associated with salinity tolerance in rice (Oryza Sativa) using 2001 Iranian journal of biotechnology ---
23 A comparative analysis of ISSR and RAPD markers for studying genetic 2010 IJGPB ---
24 WHEAT GENETIC DIVERSITY AND DNA MARKERS IN RELATION WITH 2011 Genetics and Plant Physiology ---
25 Multi-environment Yield Trials of Grass Pea (Lathyrus sativus L.) 2012 J. Agr. Sci. Tech. (2012) Vol. 14: 1075-1085 ---
26 Targeting Promising Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Lines for Cold Climate Growing Environments Using AMMI and SREG GGE Biplot Analyses 2012 J. Agr. Sci. Tech. (2012) Vol. 14: 645-657 ---
27 Targeting Promising Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Lines for Cold Climate JOURNAL of ---
28 Detection of QTLs influencing panicle length, panicle grain number and panicle grain sterility in rice 2008 J. Crop Sci. Biotech. ---
29 A comparative analysis of ISSR and RAPD markers for studying genetic 2010 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding ---
30 الگوی بیان ژن‌های OSBP، CAT و BZIP در ارقام حساس و متحمل به خشکی 1392 مجله علمی پژوهشی بیوتکنولوژی کرمان ---
31 بیان کمی ژن‌های GmOSBP، CAT و GmbZIP تحت تنش شوری در سویا (Glycin max L.) با استفاده از ریل تایم PCR 1392 ژنتیک نوین ---
32 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان در جذب ریزمغذی های آهن و روی و رابطه آنها با اجزای عملکرد پژوهش و سازندگی ---
33 تولید درختان جنگلی تراریخته و ایمنی مربوط به آنها 1388 مجله ایمنی زیستی ---
34 شاخصهای انتخاب برای تحمل به خشکی در گندم نان 1384 فصلنانه تخصصی زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
35 بررسی ترکیب پذیری و عمل ژنها در گندم نان در شرایط تنش خشکی با استفاده از تجزیه دیالل 1382 مجله علوم کشاورزی ایران ---
36 مطالعه توارث عملکرد دانه گندم و اجزای آن تحت شرایط تنش و عدم تنش خشکی 1386 مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ---
37 مطالعه ژنتیکی خصوصیت ریشه گندم در شرایط تنش خشکی 1383 مجله علوم زراعی ایران ---
38 تجزیه پایداری کلزا در شرایط دیم و مقایسه روش‌های گزینش 1392 مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز ---
39 The effect of microbial inoculants on physiological responses of two wheat cultivars under salt stress 2013 International journal of Advanced Biological and Biomedical Research ---
40 بررسی تاثیر باکتریهای محرک رشد بر شاخص های رشد گندم تحت تنش شوری 1392 زیست شناسی خاک ---
41 بررسی اثرات تنش های غیر زنده بر میزان و الگوی پروتئینی دو رقم گندم در مرحله گیاهچه 1391 ژنتیک نوین ---
42 تاثیر محلول پاشی ریزمغذی های آهن، روی و کلسیم بر عملکرد دانه و روغن ارقام کنجد 1391 مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی ---
43 Graphical Analysis of Multi-Environment Trials for Barley Yield Using AMMI and GGE-Biplot Under Rain-Fed Conditions 2012 Journal of Plant Physiology and Breeding ---
44 The effect of microbial inoculants on physiological responses of two 2012 2013 International journal of Advanced Biological and Biomedical Research نمایش پیوند
45 The expression profile of D4H and DAT genes in Catharanthus roseus in response to drought salinity and salicylic acid 2012 2013 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding نمایش پیوند
46 Selection of barley advanced lines at rainfed conditions using regression and cluster analyses 2013 2014 INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOSCIENCES نمایش پیوند
47 بررسی تاثیر باکتریهای محرک رشد بر شاخص های رشد گندم تحت تنش شوری 1391 1392 زیست شناسی خاک نمایش پیوند
48 تجزیه پایداری کلزا در شرایط دیم و مقایسه روش های گزینش 1390 1392 تولیدات گیاهی نمایش پیوند
49 The Effect of Medium Carbon Source Light Spectrum and Style Treatment of Auxin on Shoot and Root Regeneration of Gisela 6 Root Stock 2012 2013 Journal of Cell Tissue نمایش پیوند
50 ارزیابی شاخصهای فیزیولوژیکی تحمل به شوری در برخی گیاهان علوفهای مناطق شور 2013 2014 پژوهش های خاک نمایش پیوند
51 Genotypic diversity and structure of Satureja mutica revealed by inter-simple sequence repeat markers 2013 2014 biochemical systematics and ecology نمایش پیوند
52 تنوع ژنتیکی و تجزیه علیت اجزای عملکرد انگور در شرایط مختلف محیطی 1393 1394 اکو فیزیولوژی گیاهی نمایش پیوند
53 Genetic Contribution of Grapevine (Vitis Vinifera L.) Main Yield Components in Final Yield 2013 2014 International journal of Advanced Biological and Biomedical Research نمایش پیوند
54 ریزازدیادی درون شیشهای گیاه دارویی پروانش Catharanthus roseus (Linn.) از طریق اندام زایی ساقه 1392 1393 زیست شناسی ایران نمایش پیوند
55 تاثیر هورمون پاشی براسینواستروئید و سیتوکنین بر میزان فعالیت و بیان ژن کاتالاز و پرولین در دو رقم کلزا تحت تنش خشکی 1392 1393 ژنتیک نوین نمایش پیوند
56 الگوی بیان ژنهای OSBP، CAT و BZIP در اقام حساس و متحمل به خشکی سویا با استفاده از PCR در زمان واقعی 1392 1392 بیوتکنولوژی کشاورزی نمایش پیوند
57 بررسی تنوع آللی گلوتنین با وزن مولکولی پایین در لاین های بومی گندم با استفاده از نشانگرهای اختصاصی DNA 1392 1393 ژنتیک نوین نمایش پیوند
58 Yield Stability Analysis of Bread Wheat Lines using AMMI Model 2014 2015 AGRICULTURAL COMMUNICATIONS نمایش پیوند
59 بررسی اثر تنشهای خشکی و شوری بر میزان ترکیبات فنلی گیاه دارویی Thymus vulgaris L 1392 1393 اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی نمایش پیوند
60 Assessment of heritability and relationships among agronomic characters in grass pea (Lathyrus sativus L.) under rainfed conditions 2014 2015 BIHAREAN BIOLOGIST نمایش پیوند
61 الگوی بیان ژنهای CAT ،GmOSBP GmBZIP تحت تنش شوری در سویا 1394 1395 ژنتیک نوین نمایش پیوند
62 Genetic Diversity Assessment of some Salvia sp. Ecotypes Based on ISSR Markers 2014 2015 BIOLOGICAL FORUM نمایش پیوند
63 Evaluation of Genotype Environment Interaction of Grapevine Genotypes (Vitis vinifera L.) By Non Parametric Method 2014 2015 Journal of Agricultural Science and Technology نمایش پیوند
64 Stability analysis of bread wheat landraces and genotypes using GGE-BIPLOT 2014 2015 JOURNAL OF BIODIVERSITY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES نمایش پیوند
65 بررسی تغییرات میزان کلروفیل، پروتئین و آنزیمهای آنتیاکسیدانت در گندم دوروم تحت 1392 1394 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی نمایش پیوند
66 چند شکلی ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) از لحاظ ریزمغذی های دانه و زیرواحدهای سنگین گلوتنین 1392 1394 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی نمایش پیوند
67 Expression profiling of PAP3 BZIP and P5CS genes in soybean under drought stress conditions 2014 2015 TURKISH JOURNAL OF BOTANY نمایش پیوند
68 Non-parametric Measures for Yield Stability in Grass Pea (Lathyrus sativus L.) Advanced Lines in Semi Warm Regions 2014 2015 Journal of Agricultural Science and Technology نمایش پیوند
69 Allelic variation of glutenin and gliadin genes in Iranian einkorn wheat 2014 2015 JOURNAL OF BIODIVERSITY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES نمایش پیوند
70 Agro-morphological and molecular variability in Triticum boeoticum accessions from Zagros Mountains Iran 2015 2016 genetic resources and crop evolution نمایش پیوند
71 Investigation in expression of key genes involved in sanguinarine biosynthetic pathway in Papaver genus under drought and salinity 2015 2016 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding نمایش پیوند
72 Genetic Diversity of Salvia Species Assessed by ISSR and RAPD Markers 2015 2016 NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA نمایش پیوند
73 THE EXPRESSION OF GMP5CS GMPAP3 AND GMBZIP50 GENES UNDER SALINE CONDITION IN SOYBEAN USING REAL-TIME PCR 2016 2017 Genetika-Belgrade نمایش پیوند
74 Identification phylogenetic analysis of NAC transcription factor family in barely and expression pattern of HvNAC involved at salinity 2016 2017 JOURNAL OF BIODIVERSITY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES نمایش پیوند
75 Physiological responses to drought stress in wild relatives of wheat implications for wheat improvement 2016 2017 acta physiologiae plantarum نمایش پیوند
76 بررسی پایداری علوفه لاین های پیشرفته خلر با روشهای پارامتری و غیر پارامتری 1394 1395 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی نمایش پیوند
77 ANALYSIS OF VARIABILITY HERITABILITY AND INTERRELATIONSHIPS AMONG GRAIN YIELD AND RELATED CHARACTERS IN BARLEY ADVANCED LINES 2015 2016 GENETIKA-BELGRADE نمایش پیوند
78 ارزیابی تنوع صفات موفولوژیکی گونه ها و اکوتیپ های مریم گلی با استفاده از روشهای آماری چندمتغیره 1394 1395 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی نمایش پیوند
79 Effect of betaine supplementation on performance parameters betaine-homocysteine s-methyltransferase gene expression in broiler chickens consume drinking water with different total dissolved solids 2016 2017 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi نمایش پیوند
80 Evaluation of Agro-Morphological Diversity in Wild Relatives of Wheat Collected in Iran 2016 2017 Journal of Agricultural Science and Technology نمایش پیوند
81 Investigation in qualitative characteristics of breed wheat cultivars using biochemical-molecular markers and micronutrients 2016 2017 JOURNAL OF BIODIVERSITY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES نمایش پیوند
82 Screening wheat germplasm for seedling root architectural traits under contrasting water regimes potential sources of variability for drought adaptation 2017 2018 Archives of Agronomy and Soil Science نمایش پیوند
83 Assessment of Genetic Diversity among Iranian Triticum Germplasm Using Agro-morphological Traits and Start Codon Targeted (SCoT) Markers 2016 2017 cereal research communications نمایش پیوند
84 Insight into the genetic variability analysis and relationships among some Aegilopsand Triticumspecies as genome progenitors of bread wheat using SCoT markers 2016 2017 PLANT BIOSYSTEMS نمایش پیوند
85 ارزیابی اثر تنش های خشکی و شوری بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی چهار گونه از جنس Papaver 1395 1396 اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی نمایش پیوند
86 بررسی تنوع آگرو-مورفولوژیک در برخی از گونه های آژیلوپس ایران 1394 1396 تحقیقات غلات نمایش پیوند
87 Wild relatives of wheat Aegilops-Triticum accessions disclose differential antioxidative and physiological responses to water stress 2017 2018 ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM نمایش پیوند
88 Screening wild progenitors of wheat for salinity stress at early stages of plant growth insight into potential sources of variability for salinity adaptation in wheat 2017 2018 Crop and Pasture Science نمایش پیوند
89 Molecular Detection of Glutenin and Gliadin Genes in the Domesticated and Wild Relatives of Wheat using Allele-specific Markers 2017 2018 CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS نمایش پیوند
90 STABILITY ANALYSIS OF BREAD WHEAT LANDRACES AND LINES USING BIOMETRICAL GENETIC MODELS 2017 2018 Genetika-Belgrade نمایش پیوند
91 Bioinformatics genome-wide characterization of the WRKY gene family in Sorghum bicolor 2019 2019 IRANIAN JOURNAL of GENETICS and PLANT BREEDING نمایش پیوند
92 Study of chlorophyll content, proline accumulation and P5CS gene expression at vegetative and flowering stages inDracocephalum kotschyi under drought stress 2019 2019 Modern Genetics نمایش پیوند
93 Evaluation of genetic diversity in Aegilops populations possessing D genome using SCoT and TRAP markers 2019 2019 Modern Genetics نمایش پیوند
94 Analysis of genotype × environment interaction for seed yield in spring oilseed rape using the AMMI model 2020 2020 Crop Breeding and Applied Biotechnology نمایش پیوند
95 Genetic diversity in tomato (Solanum lycopersicum L.) germplasm using fruit variation implemented by tomato analyzer software based on high throughput phenotyping 2021 GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION نمایش پیوند
96 Nucleotide variation and secondary structures of nuclear ribosomal ITS2 in phylogeny relationships of some wheat species 2021 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding نمایش پیوند
97 Genetic variation of high molecular weight glutenin subunits (HMWGS) in Aegilops triuncialis L. accessions collected from northern regions of Iran 2021 Modern Genetics نمایش پیوند
98 Classification of high and low molecular weight glutenin subunits and related genes in tetra-hexaploid wheat landraces 2020 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding نمایش پیوند
99 Effect of drought stress on the induction of summer dormancy and dry matter partitioning in alfalfa (Medicago sativa L.) ecotype 2020 علوم زراعی ایران نمایش پیوند
100 بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط عملکرد دانه گلرنگ با استفاده از روش GGE بای پلات 2021 فناوری تولیدات گیاهی نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی اثر ژن و قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی 1381 کنگره اصلاح نباتات - استرالیا ---
2 تجزیه دیالل مقومت به خشکی در گندم 1382 کنگره اصلاح نباتات - استرالیا ---
3 مطالعه خصوصیات ریشه در گندم مقاوم به خشکی 1384 کنگره گندم - آرژانتین ---
4 اثرات GMO ها بر تنوع زیستی 1385 کنگره اصلاح نباتات ملکولی - چین ---
5 Effect of genetic background on QTL mapping of cooking quality traits in rice International conference on bioinformatics and bioscience- Bangkok ---
6 Comparison of similarity and dissimilarity genetic coefficients in International conference on bioinformatics and biotechnology- singapore ---
7 GGE biplot analysis of grain yield of safflower genotypes in Iran International conference on bioinformatics and biotechnology- singapore ---
8 بررسی مقاومت به خشکی در ذرت 1379 کنگره اصلاح نباتات - hdvhk ---
9 بررسی شاخص های مقاومت به خشکی در ذرت 1379 کنگره اصلاح نباتات - ایران ---
10 بررسی شاخص های مقاومت به خشکی در ذرت کنگره اصلاح نباتات ---
11 بررسی بیان ژن OSBP در دو رقم حساس و مقاوم سویا در شرایط تنش شوری 1391 سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشتاورزی ---
12 بررسی بیان ژن bZIP در دو رقم حساس و متحمل سویا در شرایط تنش خشکی 1392 هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی و چهارمین همایش ایمنی زیستی ---
13 بیان ژن‌ P5CS در ارقام سویا تحت تنش شوری 1392 اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور ---
14 بیان ژن‌ PAP3 در ارقام سویا تحت تنش شوری 1392 اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور ---
15 انگشت نگاری ارقام پسته ایرانی با استفاده از نشانگرهای RAPD 1389 یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
16 انگشت نگاری DNA در گندم نان با استفاده از نشانگرهای ISSR 1389 اولین کنفرانس ملی نانو و بیوفناوری ---
17 بررسی روابط فیلوژنتیکی قارچ Fusarium graminearumsensu با استفاده از آنالیز توالی ژن MAT 1-1-2 در ایران 1388 ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ---
18 نانو بیوتکنولوژی DNA و کاربردهای آن همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی ---
19 GGE biplot analysis of grain yield of safflower genotypes in Iran International conference on bioinformatics and biotechnology- singapore ---
20 Comparison of similarity coefficients used for cluster analysis with International conference on bioinformatics and biotechnology- singapore ---
21 Assessment of Genotype × Environment Interactions for Grain Yield in International conference on bioinformatics and biotechnology ---
22 مکان یابی ریزماهواره ای ارتفاع گیاه، تعداد پنجه، طول و عرض برگ پرچم در برنج 1386 پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ---
23 بررسی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های اصلاحی گندم نان با استفاده از شاخص های حساسیت و تحمل به تنش نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
24 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گندم نان با روشهای آماری چند متغیره تحت شرایط تنش خشکی نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
25 The impact of genetically modified crops on biodiversity 2007 2nd international conference on plant molecular breeding- china ---
26 Micronutrient malnutrition and impact of molecular plant breeding on public health 2007 2nd international conference on plant molecular breedin- china ---
27 Selection indices for drought tolerance in bread wheat 2005 Interdrought-II- italy ---
28 Genetic assay of some traits in wheat under drought stress condition using generation mean analysis 2009 Interdrought-III- china shanghai ---
29 QTL analysis for yield components in an advanced backcross population in rice The fifth Moscow international congress biotechnology Russia Moscow ---
30 Study of phylogenetic relations of fusarium graminearum complex in Iranian isolates using mat2 gene 2008 2nd international student conference of biotechnology- Iran Tehran ---
31 Identification of quantitative trait loci associated with functional stay green in two ril populations from japonica x japonica and japonica x indica crosses 2008 5th international crop science and exhibition Korea Jeju ---
32 In vitro plant regeneration in Iranian cumin landraces from direct shoot organogenesis 2008 2nd international student conference of biotechnology Iran Tehran ---
33 Optimization of callus production in three Iranian cumin landraces 2008 2nd international student conference of biotechnology Iran Tehran ---
34 ارزیابی کارائی نشانگرهای ISSR در مطالعه تنوع ژنتیکی در گندم نان 1389 چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران مشهد ---
35 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس دهی گیاه داروئی پروانش در شرایط درون شیشه ای 1389 چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران مشهد ---
36 بررسی هورمون های مختلف در بهینه سازی تولید کالوس در گل زینتی آلسترومریا 1388 ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ایران گیلان ---
37 انگشت نگاری ارقام پسته ایرانی با نشانگرهای 1389 یازدهمین کنگره ژنتیک ایران ایران تهران ---
38 بررسی کالوس دهی گیاه داروئی پروانش در شرایط درون شیشه ای 1389 یازدهمین کنگره ژنتیک ایران ایران تهران ---
39 مقایسه الگوی گروهبندی ارقام گندم نان با استفاده از نشانگرهای ISSR , RAPD 1389 یازدهمین کنگره ژنتیک ایران ایران تهران ---
40 The use of bioinformatics in DNA fingerprinting of pistachio cultivars 2010 The 3rd Iranian conference on bioinformatics iran tehran ---
41 گروهبندی توده های بومی خربزه ایرانی با استفاده از نشانگرهای ملکولی مبتنی بر ریزماهواره 1387 دهمین کنگره ژنتیک ایران ایران تهران ---
42 Evaluation of winter wheat cultivars and landraces under normal and drought stress conditions 2008 5th international crop science and exhibition Korea Jeju ---
43 Evaluation and comparison of multivariate statistical methods in wheat genotypes grouping 2007 International conference on mathematical biology 2007 malaysia putra ---
44 Identification of quantitative trait loci associated with functional stay-green in two ril populations from japonica X and Japonica X indica crosses 2008 5th international crop science and exhibition Korea Jeju ---
45 بررسی تاثیر دو نوع مایه تلقیح میکروبی و ترکیب آنها بر برخی صفات فیزیولوزی دو رقم گندم در شرایط شور 1390 دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران نمایش پیوند
46 بررسی تعدیل اثر تنش شوری در گیاه گندم با کاربرد باکتری آزوسپریلوم 1390 کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی نمایش پیوند
47 بررسی تنش اکسیداتیو و واکنش گیاه جو افضل به شوری تحت شرایط تنش شوری 1390 هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران نمایش پیوند
48 مطالعه اثر تنش اکسیداتیو بر روی دو گیاه علوفه ای در شرایط شور 1390 هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران نمایش پیوند
49 مطالعه کارایی سودوموناس فلورسنت بر درصد و سرعت جوانه زنی دو رقم گندم در شرایط شور 1390 هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران نمایش پیوند
50 اثرات تنش خشکی روی تغییرات پروتئین و آنزیم ضد اکسنده کاتالاز در پنج رقم گندم دوروم 1390 هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران نمایش پیوند
51 تنوع اللی زیرواحدهای گلوتنین با وزن ملکولی پایین در ژنوتیپ های گندم تتراپلوئید با استفاده از نشانگرهای اختصاصی 1391 دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران نمایش پیوند
52 بررسی تفرق ژنتیکی درون جمعیت های مرزه جنگلی ) (Satureja mutica 1391 دوازدهمین کنگره زنتیک ایران نمایش پیوند
53 تنوع ژنتیکی تود ههای گل راعی) Hypericum perforatum L. ( شمال ایران با استفاده از نشانگر TRAP 1391 دوازدهمین کنگره زنتیک ایران نمایش پیوند
54 بررسی تنوع ژنتیکی توده های گل راعی با استفاده از نشانگر مولکولی CORAP 1391 دوازدهمین کنگره زنتیک ایران نمایش پیوند
55 بررسی بیان ژن OSBP در دو رقم حساس و مقاوم سویا در شرایط تنش شوری 1391 سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی نمایش پیوند
56 بررسی بیان زن dreb2 تحت تنش خشکی در سویا با استفاده از RealtimPCR 1391 سومین همایش ملی بیوتکنولوزی کشاورزی ایران نمایش پیوند
57 بررسی بیان زن NAC2 تحت تنش شوری در دو رقم حساس و متحمل جو با استفاده از Real0time-PCR 1391 سومین همایش ملی بیوتکنولوزی کشاورزی ایران نمایش پیوند
58 بررسی بیان زن osbp در دو رقم حساس و مقاوم سویا در شرایط تنش شوری 1391 سومین همایش ملی بیوتکنولوزی کشاورزی ایران نمایش پیوند
59 پروفیل پروتئینی چهار رقم گندم دوروم تحت شرایط تنش خشکی 1391 سومین همایش ملی بیوتکنولوزی کشاورزی ایران نمایش پیوند
60 مطالعه ساختار و تفرق زنتیکی جمعیت های گل راعی شمال و شمالغرب ایران 1391 سومین همایش ملی بیوتکنولوزی کشاورزی ایران نمایش پیوند
61 بهینه سازی استخراج DNA از بذر بذور جوانه زده و برگهای جوان در گیاه دارویی گل راعی 1391 سومین همایش ملی بیوتکنولوزی کشاورزی ایران نمایش پیوند
62 اثرات تنش خشکی روی فعالیت آنزیم های کاتالاز و آسکوربیت پراکسیداز در پنج رقم گندم دوروم 1391 دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران نمایش پیوند
63 تغییرات فعالیت آنزیم های ضداکسنده سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز در شرایط تنش خشکی در پنج رقم گندم دوروم 1391 دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران نمایش پیوند
64 بهینه سازی شکست خواب بذر جهت افزایش جوانه زنی بذور گل راعی 1391 دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران نمایش پیوند
65 تغییرات فعالیت آنزیم های ضداکسنده سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز در شرایط تنش خشکی در پنج رقم گندم دوروم 1391 دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران نمایش پیوند
66 بهینه سازی شکست خواب بذر جهت افزایش جوانه زنی بذور گل راعی 1391 دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران نمایش پیوند
67 مطالعه تنوع زنتیکی توده های گل راعی شمال غرب ایران با استفاده از نشانگر issr 1391 دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران نمایش پیوند
68 بررسی تنوع آللی جایگاه زنی GLU1 در ارقام گندم نام با استفاده از روش SDS-PAGE 1391 هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران نمایش پیوند
69 ارزیابی تنوع آللی زیر واحدهای گلوتنین با وزن ملکولی بالا با استفاده از الکتروفورز پروتئین در لاینهای بومی گندم دوروم 1391 هفدهمین کنفرانس سراسریو پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران نمایش پیوند
70 بررسی میزان فعالیت آنتی اکسیدانت کاتالاز و تغییرات محتوای نسبی آب (RWC) تحت شرایط تنش خشکی در گیاهچه های گندم 1392 دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست نمایش پیوند
71 بررسی بیان ژن آسکوربات پراکسیداز در گیاه ذرت تحت تنش خشکی 1392 هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران نمایش پیوند
72 بیان ژن آنتی اکسیدانت کاتالاز تحت تنش خشکی در گیاه ذرت 1392 هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران نمایش پیوند
73 جوانه زنی و تکثیر گیاه دارویی سالویا به روش کشت بافت 1392 هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران نمایش پیوند
74 بررسی بیا ژن bZIP در دو رقم حساس و متحمل سویا در شرایط تنش خشکی 1392 هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران نمایش پیوند
75 تاثیر هورمون پاشی بر الگوی بیان ژن کاتالاز تحت تنش خشکی در دو رقم کلزای پاییزه 1392 هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی نمایش پیوند
76 بررسی بیان ژن CAT در خشکی در سویا با استفاده از Real time PCR 1392 هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی نمایش پیوند
77 بررسی بیان ژن CAT تحت تنش شوری در سویا با استفاده از Real time PCR 1392 هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی نمایش پیوند
78 بررسی میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و تغییرات اسمزی تحت شرایط تنش خشکی در گیاهچه های گندم 1392 دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست نمایش پیوند
79 بیان ژن PAP3 در ارقام سویا تحت تنش شوری 1392 اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور نمایش پیوند
80 بیان ژن P5CS در ارقام سویا تحت تنش شوری 1392 اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور نمایش پیوند
81 تعیین سهم ژنتیکی عملکرد و اجزا اصلی آن در انگور Vitis vinifera L. در شرایط مختلف محیطی 1392 دومین کنفرانس ملی انگور و کشمش نمایش پیوند
82 سنجش بیان ژن TDCدر گیاه دارویی پروانش در واکنش به تیمار سالیسیلیک اسید 1393 اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران نمایش پیوند
83 اثر تنش خشکی در بیان ژنSTR موثر در مسیر سنتز وینبلاستین و وینکریستین در پروانش 1393 اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران نمایش پیوند
84 بیان ژن آسکوربات پراکسیداز(APX)در گیاه نعناع قمی (Mentha spicata) تحت تنش خشکی 1393 اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران نمایش پیوند
85 بیان ژن کاتالاز در گیاه نعناع قمی(Mentha spicata)تحت تنش شوری 1393 اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران نمایش پیوند
86 اثر تنش شوری و خشکی بر میزان وانیلیک و پاراکوماریک اسید در گیاه نعناع قمی(Mentha spicata) 1393 اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات نمایش پیوند
87 کنترل بیولوژیک بیماریهای قارچی، قارچ دکمهای سفید(Agaricus bisporus) ا استفاده از محلول تیکمپوست و مس 1393 اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات نمایش پیوند
88 استفاده از ورمی کمپوست و SMCبه عنوان خاک پوششی در پرورش قارچ خوراکی دکمهای سفید(Agaricus bisporus) 1393 اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات نمایش پیوند
89 ت ثیر تنش شوری بر روتین و پارا-کوماریک اسید در گونه آویشن باغی(Thymus vulgaris L.) 1393 اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات نمایش پیوند
90 اثر تنش خشکی بر وانیلیک اسید و کافئیک اسید در گیاه دارویی آویشن(Thymus vulgaris L.) 1393 اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات نمایش پیوند
91 مطالعه تنوع ژنتیکی القائی با اشعه گاما در صفات بذری گیاه بادرنجبویه 1393 اولین همایش ملی گیاهان داروئی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک نمایش پیوند
92 Genome-Wide Analysis of BES1/BZR1 Gene Family in Five Plant Species 2014 International Journal of Biological Veterinary Agricultural and Food Engineering نمایش پیوند
93 Identification of Conserved Domains and Motifs for GRF Gene Family 2014 International Journal of Biological Veterinary Agricultural and Food Engineering نمایش پیوند
94 بررسی تنوع ژنتیکی داخل و بین اکوتیپهای مریمگلی (Salvia L.) با استفاده از نشانگر ISSR 1394 اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران نمایش پیوند
95 بررسی بیوانفورماتیکی خانواده ژنی SnRK در گیاه جو (Hordeum vulgar) 1394 اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران نمایش پیوند
96 بررسی تنوع ژنتیکی تودههای گندم وحشی دیپلوئید ژنوم (Titicum urartu) A با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR 1394 اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران نمایش پیوند
97 تجزیه فیلوژنتیکی و آنالیز خانواده ژنی BES1/BZR تنظیم کننده براسینواستروئید 1394 اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران نمایش پیوند
98 رمزگشایی الگوهای زیستی از طریق فناوری زیست سامانه سلولی 1394 دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه نمایش پیوند
99 مقایسه تغییرات بیان ژن آنتی اکسیدانتی کاتالاز در پاسخ به تنش خشکی در خانواد ههای غلات و حبوبات 1394 دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه نمایش پیوند
100 تنوع ژنتیکی تحمل خشکی در مرحله جوانه زنی با استفاده ازپلی اتیلن گلیکول در گندم نان 1394 دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه نمایش پیوند
101 بیان ژن ایزوپنتیل دی فسفات ایزومراز مسیر بیوسنتزی تانشینون در مریم گلی تحت تنش خشکی 1395 دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران نمایش پیوند
102 بیان ژن 4-کومارات وآ لیگاز 2 مسیر بیوسنتزی رزمارینیک اسید در مریم گلی تحت تنش خشکی 1395 دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران نمایش پیوند
103 مقایسه میزان فلاوونوئید آنتوسیانین و آلکالویید در اندام های مختلف گیاه دارویی شقایق گل درشت 1395 دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کمگره ملی علو زراعت و اصلاح نباتات ایران نمایش پیوند
104 بررسی خصوصیات و بیان ژن سینامات 4-هیدروکسیلاز مسیر بیوسنتزی رزمارینیک اسید در مریم گلی تحت تنش خشکی 1395 دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کمگره ملی علو زراعت و اصلاح نباتات ایران نمایش پیوند
105 ارزیابی محتوی آلکالوئید کل، فلاونوئید کل، آنتوسیانین و غلظت کلروفیل در چهار گونه جنس پاپاور 1395 همایش ملی گیاهان داریی نمایش پیوند
106 بررسی فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز و پروتئین کل در گونه های مختلف گندم تحت تنش شوری 1396 دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران نمایش پیوند
107 مطالعه تنوع مورفولوژیکی اکوتیپ های Aegilops triuncialis استان های خراسان رضوی و شمالی 1397 پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران نمایش پیوند
108 بررسی تنوع ژنتیکی توده های Aegilops triuncialis استان های گیلان مازندران و گلستان با استفاده از صفات مورفولوژیک 1397 پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ژنتیک 1382 ادامه دانشگاه ایلام- دانشگاه شاهد-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 طرح آزمایشهای کشاورزی 1 و 2 1382 دانشگاه ایلام- دانشگاه شاهد ---
3 روشهای پیشرفته آماری 1382 دانشگاه ایلام- دانشگاه شاهد-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 اصلاح نباتات 1382 دانشگاه ایلام- دانشگاه شاهد ---
5 سیتوژنتیک 1382 دانشگاه ایلام- دانشگاه شاهد-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 آمار و احتمالات 1382 دانشگاه ایلام- دانشگاه شاهد-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ژنتیک بیومتریک-دکتری 1392 ادامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 بیوانفورماتیک-دکتری 1392 ادامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 ژنتیک کمی-کارشناسی ارشد 1387 ادامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 کاربرد بیوتکنولوژی در اصلاح نباتات-کارشناسی ارشد 1387 ادامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 روشهای آماری چند متغیره-کارشناسی ارشد 1387 ادامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 کاربرد کامپیوتر در اصلاح نباتات-کارشناسی ارشد 1387 ادامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 ژنتیک ملکولی 1394 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 اثر پتانسیل های محلول پلی اتیلن گلیکول بر جوانه زنی ژنوتیپ های گندم نان 82/2 84/2 دانشگاه ایلام ---
2 مطالعه الگوی بیان ژنهای دخیل در مقاومت به خشکی و شوری در سویا 1390 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 بررسی تنوع اللی زیرواحدهای گلوتنین و گلیادین در گندم 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 مقایسه تغییرات بیان ژن های اکسیدانتی در پاسخ به تنش خشکی در دو گیاه ذرت و سویا 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 مطالعات بیو انفرماتیکی و بیان ژنهای عامل تحمل شوری در گیاه جو 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 بررسی خصوصیات کیفی برخی از ارقام گندم نان با روش های بیوشیمیایی و ملکولی 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 مطالعه الگوی بیان ژن های آنتی اکسیدان در خویشاوندان وحشی گندم در پاسخ به تنش کم آبی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 بررسی تنوع ژنتیکی نتاج F5 حاصل از تلاقی دو رقم گندم آذر 2 و 87-zhong291 در شرایط تنش خشکی 1387/6/20 حامی احمدی- کارشناسی ارشد ---
2 بررسی اثر محلول پاشی ریزمغذی های آهن، روی و کلسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد هفت رقم کنجد 20/7/1387 محمد مهدی سیفی- کارشناسی ارشد ---
3 تاثیر سطوح مختلف کودهای فسفره و نیتروژنه بر روی عملکرد، اجزائ عملکرد و درصد اسانس بابونه آلمانی 30/10/1387 میثم علیجانی- کارشناسی ارشد ---
4 تاثیر کود بیولوژیک و فسفره بر گره بندی و درصد نیتروژن پیکره گیاهی، عملکرد و اجزائ عملکرد یونجه یکساله اسکوتلاتا 14/12/1387 مهدی افراسیابی - کارشناسی ارشد ---
5 تاثیر تراکم کاشت و کود فسفره بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد بذر یونجه در شرایط نیمه شور 26/2/1388 سیدعلی حسینی راد- کارشناسی ارشد - مشاور ---
6 بررسی آنالیز رشد صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک موثر بر عملکرد ارقام گندم بهاره از طریق روشهای آماری چند متغیره 23/9/1388 محمد خطیبی- کارشناسی ارشد ---
7 بررسی تاثیر کودهای ریزمغذی در افزایش عملکرد غده و میزان قند استحصالی در چغندر قند 14/10/1388 علیجان سالاریان - کارشناسی ارشد ---
8 بهینه سازی مسیرهای مختلف ریخت زایی با استفاده از جنین زیره سبز در سه توده بومی ایرانی 10/1387 رضا معفوی فرد - کارشناسی ارشد ---
9 بررسی روابط فیلوژنتیکی برخی از جمعیت های قارچ Fusarium graminearum با استفاده از آنالیز توالی ژن mating type در ایران 3/1388 امیر جهانشاهی- کارشناسی ارشد - ممشاور ---
10 باززائی و ریزازدیادی گل زینتی آلسترومریا 14/7/1388 شهاب جویبار- کارشناسی ارشد ---
11 تولید ماست غنی شده با استرول های گیاهی و بهینه سازی بافت فیزیکی آن 4/1389 زهرا ایزدی - کارشناسی ارشد- مشاور ---
12 همسانه سازی ژن GTP سیکلوهیدرولاز (gchI) I از گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum L.) 7/1389 نفیسه ابوفاضلی - کارشناسی ارشد- مشاور ---
13 انگشت نگاری DNA و تهیه شناسنامه مولکولی پسته ایرانی با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISSR 11/7/89 آیدا تقی زاد- کارشناسی ارشد ---
14 انگشت نگاری DNA و مقایسه الگوی باندی ارقام مقاوم و حساس به خشکی با نشانگرهای RAPD و ISSR در گندم نان (Triticum aestivum L.) 11/7/89 مریم زر- کارشناسی ارشد ---
15 بهینه سازی کشت پینه و سوسپانسیون سلولی پروانش (Catharanthus roseus) 10/7/1389 راضیه محمدی - کارشناسی ارشد ---
16 همسانه سازی ژن آنزیم آرژینین دکربوکسیلاز (ADC) از گیاه گوجه فرنگی 7/7/1389 اکرم حشمتی - کارشناسی ارشد - مشاور ---
17 بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و اجزای آن در هیبریدهای ذرت دانه ای 24/4/87 قدرت فلاحی - کارشناسی ارشد - مشاور ---
18 بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزائ عملکرد ژنوتیپهای مختلف گندم 31/6/89 رودباری - کارشناسی ارشد ---
19 بررسی بیان ژن های PAP3 و P5CS در دو رقم حساس و مقاوم سویا در شرایط تنش خشکی و شوری 1392/6/7 ولی اله سلیمانی - کارشناسی ارشد ---
20 ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، ژنتیکی و بیوشیمیایی بین برخی گونه های جنس مریم گلی 92 ادامه دارد معصومه یوسفی آذر خانیان - دکتری ---
21 مطالعه الگوی بیان ژن SCOPIitin در گیاه دارویی آنغوزه ferula assa- foetida 1390 1391 عزیزی سمیه -کارشناسی ارشد ---
22 ارزیابی تاثیر محلول پاشی هورمون های بر اسینواستروئید و سیتوکینین بر الگوی بیان ژن های موثر در تحمل به خشکی در ارقام متحمل و حساس کلزا 1390 1391 صفاری مرتضی-کارشناسی ارشد ---
23 ارزیابی تنوع آللی زبر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا و پایین با استفاده از الکتروفورز پروتین و نشانگرهایDNA درلاین های بومی گندم نان 1390 1391 بزرگمهر ابوالفضل-کارشناسی ارشد ---
24 ارزیابی فیزیولوژیکی تحمل به تنش خشکی ژنوتیپ های گندم وحشی 1390 1392 عبدالعلی پور نرگس-کارشناسی ارشد ---
25 بررسی الگوی بیان ژن آنتی اکسیدانتی در سویا در پاسخ به تنش اسمزی 1390 1392 آئینی ویدا-کارشناسی ارشد ---
26 مطالعه الگوی بیان ژن در ارقام مقاوم و حساس به شوری در جو 1390 1391 میرزایی میترا-کارشناسی ارشد ---
27 مطالعه الگوی بیان ژن مقاومت به تنش خشکی در ذرت 1390 1392 محمدزاده آمنه-کارشناسی ارشد ---
28 بررسی تنوع اللی زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین و گلیادین در ژنو تیپ های گندم با استفاده از نشانگرهای اختصاصی 1390 1391 امینی محسن-کارشناسی ارشد ---
29 بررسی ژنتیکی مرزه جنگلی با استفاده از نشانگرهای مولکولی 1390 کاوند سمانه-کارشناسی ارشد ---
30 بررسی تنوع ژنتیکی توده های گیاه دارویی گل راعی با استفاده از نشانگرهای مولکولی 1390 موسوی سیده رقیه-کارشناسی ارشد ---
31 مطالعه چند شکلی ارقام گندم بومی و تجارتی از لحاظ صفات آگررونومیک فمیزان آهنوروی وزیر واحدهای گلوتین 1391 صیفی مینا-کارشناسی ارشد ---
32 بررسی تاثیر جنس و ترکیب ریز و باکتریهای محرک رشد گیاه PGPRs در گندم تحت تنش شوری 1390 ثقفی کبرا-کارشناسی ارشد ---
33 بررسی فاکتورهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی تحما شوری در گیاهان علوفه ای انتخابی از مناطق شور ایران 1390 محمدی جلال-کارشناسی ارشد ---
34 پروفیل پروتئینی گندم در مرحله جوانه زنی تحت شرایط تنش های غیر زنده 1390 بهبودی شیما-کارشناسی ارشد ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1391 1392 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 رئیس دانشکده فنی و مهندسی 1389 1391 رئیس دانشکده فنی و مهندسی نمایش پیوند
3 مدیر مرکز رشد واحدهای فناور 1388 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 مدیر گروه 1393 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 مدیر گروه 1386 1386 دانشگاه شاهد نمایش پیوند
6 رئیس دفتر ریاست 1382 1383 دانشگاه ایلام نمایش پیوند
7 عضو هیئت ممیزه 1399 ادامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
8 عضو حقیقی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاههای استان قزوین 1397 ادامه دارد دانشگاههای استان قزوین نمایش پیوند
9 عضو هیئت امنای دانشگاه غیرانتفاعی 1393 ادامه دارد بینش دانش نمایش پیوند
10 رئیس کارگروه تخصصی بنیاد نخبگان استان قزوین 1394 1396 بنیاد نخبگان استان قزوین نمایش پیوند
11 مدیر مسئول مجله Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding 1387 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
12 سردبیر مجله Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding 1399 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
13 عضو کمیته راهبردی دانشگاه 1390 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
14 عضو کمسیون تخصصی هیئت ممیزه دانشگاه 1390 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
15 عضو شورای مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1389 1397 دانشگاه علوم پزشکی قزوین نمایش پیوند
16 عضو کمیته خدمات شهری و محیط زیست 1393 1397 شهرداری قزوین نمایش پیوند
17 نماینده کمیته جذب دانشگاه 1397 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پژوهشگر برتر دانشگاه 1390 رئیس دانشگاه ---
2 پژوهشگر برتر دانشگاه 1391 رئیس دانشگاه ---
3 پژوهشگر برتر دانشگاه 1393 رئیس دانشگاه نمایش پیوند
4 پژوهشگر برتر دانشگاه 1392 رئیس دانشگاه نمایش پیوند
5 پژوهشگر برتر دانشگاه 1394 رئیس دانشگاه نمایش پیوند
6 پژوهشگر برتر دانشگاه 1395 رئیس دانشگاه نمایش پیوند
7 پژوهشگر برتر دانشگاه 1396 رئیس دانشگاه نمایش پیوند
8 پژوهشگر برتر دانشگاه 1397 رئیس دانشگاه نمایش پیوند
9 برگزیده جشنواره جهادگران علم و فناوری سازمان بسیج اساتید 1398 معاون پژوهشی نمایش پیوند