۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهی
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 203/2
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : habibzadeh_f@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات 1374 1378 دانشگاه مازندران ---
2 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت 1379 1382 دانشگاه مازندران ---
3 دکتری تخصصی زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی) 1387 1391 دانشگاه تربیت مدرس ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاثیر مقادیر مختلف پخش سطحی همراه با محلول‌پاشی سولفات روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت سویا 1384 1385 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ---
2 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه زوفا و عدس در کشت مخلوط سری‌های افزایشی 1394 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 تاثیر کودهای شیمیایی آلی و کشت مخلوط بر صفات کمی و کیفی گیاه مرزه تابستانه 1396 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 تاثیر سطوح مختلف آبیاری و قارچ اندوفیت بر برخی خصوصیات گیاه کنجد 1396 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و قارچ تریکودرما برگیاه کنجد 1397 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 تاثیر منابع مختلف کودهای نیتروژنی بر گیاه دارویی مرزه 1398 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 تاثیر کودهای شیمیایی و زیستی بر گیاه دارویی زوفا 1398 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
8 انتخاب روش کاشت و تراکم بوته برای ارقام مختلف کنجد 1399 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 فیزیولوژی تاثیر تنش های محیطی بر گیاهان ---
2 کاربرد بیوفرتیلایزرها (کودهای زیستی) در جهت افزایش تحمل گیاهان به تنش های محیطی ---
3 کاربرد هورمون‌ها و تنظیم کننده‌های رشد گیاهی در شرایط تنش های محیطی ---
4 زراعت ارگانیک ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کاربرد فرومون‌ها به منظور کاهش بقایای سموم حشره‌کش در شالیزارها 1385 1385 مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز (کاپیک) ---
2 انتقال یافته های تحقیقاتی برنج 1390 1390 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ---
3 مدیریت آفات در کشاورزی ارگانیک 1390 1390 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ---
4 تاثیر کشت دوم برنج بر تغییر خصوصیات کیفی خاک اراضی شالیزاری 1399 1399 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل ---
5 تولید محصول سالم (ارگانیک) 1400 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 تولید گیاه کینوا 1400 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی تاثیر مصرف مقادیر مختلف پتاسیم و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا 1382 مجله پژوهش و سازندگی ---
2 تاثیر سطوح مختلف پتاسیم و روی بر خصوصیات کیفی دانه سویا 1383 پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ---
3 A comparison between foliar application and seed inoculation of biofertilizers on canola grown under waterlogged conditions 2012 Australian Journal of Crop Science ---
4 Energy use and rice production in Iran: A case study from Mazandaran province, Iran 2013 Journal of Energy Conversion and Management ---
5 تاثیر تداخل علف هرز آمارانتوس ریشه قرمز بر عملکرد کمی وکیفی ذرت در سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن 1394 مجله پژوهش علف‌های هرز ---
6 Interactions of shading conditions and irrigation regimes on photosynthetic traits and seed yield of soybean 2017 Legume Research ---
7 Evaluation of Aloe vera Gel as an Alternative Edible Coating for Peach Fruits During Cold Storage Period 2017 Gesunde Pflanzen ---
8 تاثیر مصرف زئولیت در تلفیق با کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان 1396 مجله حفاظت منابع آب و خاک ---
9 Zeolite and hydrogel improve yield of greenhouse cucumber in soil-less medium under water limitation 2018 Rhizosphere ---
10 واکنش ژنوتیپهای مختلف گلرنگ (Carthamus tinctoriuos L) به محلول پاشی نانو اکسید آهن در شرایط کم آبیاری 1396 مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی ---
11 Effect of different drying techniques on qualitative and quantitative properties of Stachys Schtschegleevii essential oil 2018 Journal of Food Processing and Preservation ---
12 Response of sunflower to organic and chemical fertilizers in different drought stress conditions 2018 Acta Agriculturae Slovenica ---
13 اثر کود فسفر و روابط برخی صفات زراعی دو هیبرید ذرت دانه ای در شرایط تنش خشکی 1397 فیزیولوژی گیاهان زراعی ---
14 ارزیابی عملکرد، اسانس و شاخص های سودمندی کشت مخلوط افزایشی گیاه دارویی زوفا و عدس 1397 مجله پژوهش های تولید گیاهی ---
15 بررسی اثر کشت مخلوط و کودهای شیمیایی بر میزان اسانس، محتوای فنل و فلاونوئید و برخی خواص زیستی گیاه دارویی Hyssopus officinalis L 1397 اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی ---
16 Evaluation of Quantitative and Qualitative Characteristics of Strawberry in Response to Bio- and Chemical Fertilizers 2019 Gesunde Pflanzen ---
17 آویشن ایرانی (Thymus persicus): گیاهی حاوی متابولیت‌های فعال با اثرات آنتی‌اکسیدانتی، ضددیابتی و ضد‌آلزایمری 1398 فصلنامه گیاهان دارویی ---
18 روش های آماری چندمتغیره جهت مطالعه روابط بین صفات گلرنگ در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی 1398 تولیدات گیاهی ---
19 Ridge-Furrow Planting System and Wheat Straw Mulching Effects on Dryland Sunflower Yield, Soil Temperature, and Moisture 2019 AGRONOMY JOURNAL ---
20 Comparison and Evaluation of Oil Content, Composition and Antioxidant Properties of Pistacia atlantica and Pistacia khinjuk Grown as Wild 2020 International Journal of Horticultural Science and Technology ---
21 تأثیرکاربرد زئولیت و کود نیتروژن بر عملکرد کلزا و میزان آبشویی نیترات از محیط ریشه 1399 اکو فیزیولوژی گیاهی ---
22 Effect of Light and Water Deficiency on Growth and Concentration of Various Primary and Secondary Metabolites of Aloe vera L. 2020 Journal of Agricultural Science and Technology ---
23 ارزیابی پاسخ ارقام مختلف کنجد (Sesamum indicum L.) به رژیم‌های آبیاری کامل و کم آبیاری 1399 علوم گیاهان زراعی ایران ---
24 بررسی فیتوشیمیایی و بهبود عملکرد اسانس گیاه دارویی Cuminum cyminum L. با محلول‌پاشی فعال‌کننده‌ی متابولیک پلورامین و تنظیم کننده‌ی رشد بیواکس تحت شرایط دیم 1400 اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی ---
25 ارزیابی ویژگی‌های ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ‌های کنجد تحت شرایط مختلف رطوبت خاک 1400 به زراعی کشاورزی ---
26 Interaction of irrigation and nitrogen fertilization on yield and input use efficiency of sesame cultivars 2021 AGRONOMY JOURNAL ---
27 مطالعه تاثیر رژیم‌های مختلف آبیاری و کاربرد کمپوست غنی‌شده با زئولیت بر عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd) 1400 فرآیند و کارکرد گیاهی ---
28 ارزیابی ژنوتیپ‌های حاصل از تلاقی برنج بر اساس شاخص‌های تحمل به تنش شوری 1400 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی ---
29 Yield, irrigation water productivity and nutrient uptake of arbuscular mycorrhiza inoculated sesame under drought stress conditions 2022 AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT ---
30 انتخاب بهترین الگوی کاشت و تراکم بوته در دو رقم کنجد (.Sesamum indicum L) با تیپ رشدی متفاوت در منطقه کرج 1401 پژوهش‌های تولید گیاهی ---
31 اثر آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف نهاده‌ها و کیفیت دانه ارقام کنجد 1401 علوم گیاهان زراعی ایران ---
32 تاثیر کاربرد همزمان بیوچار و ورمی‌کمپوست بر رشد و عملکرد دانه گیاه روغنی کاملینا (Camelina sativa) به صورت دیم‌کاری در استان آذربایجان شرقی 1401 فرآیند و کارکرد گیاهی ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاثیر پخش سطحی همراه با محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا 1387 دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
2 ارزیابی اولیه منابع ژنتیکی انار وحشی در شمال ایران 1385 بیست و هفتمین کنگره بین المللی باغبانی (کره جنوبی) ---
3 ارزیابی اثرات ضدقارچی عصاره های اتانولی تعدادی از گیاهان دارویی جمع آوری شده از شمال ایران روی بیمارگر کپک سبز مرکبات 1389 همایش ملی گیاهان دارویی ---
4 تاثیر محلولپاشی اوره، نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم بر تحمل تنش غرقابی در کلزا 1391 دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
5 واکنش کلزا به تلقیح بذری و محلول‌پاشی کودهای زیستی تحت شرایط غرقابی 1391 دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
6 The Effect Of Different Levels Of Nitrogen On Morphological Indices Of Basil (Ocimum basilicum L.) Intercropping With Cowpea (Vigna unguiculata L.) And Weed Competition 1393 سومین کنگره ملی گیاهان دارویی - دانشگاه فردوسی مشهد ---
7 کاهش اثرات مخرب تنش غرقابی بر کلزا با کاربرد کودهای زیستی 1393 اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ---
8 تاثیر محلول‌پاشی و پخش سطحی سولفات روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت سویا 1393 اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ---
9 بررسی تاثیر تنش شوری بر صفات فیزیولوژیکی پنج ژنوتیپ گندم 1394 نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم ---
10 ارزیابی واکنش پنج رقم گندم نان نسبت به تنش خشکی آخر فصل 1394 نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم ---
11 واکنش پنج ژنوتیپ گندم به سطوح مختلف تنش شوری 1395 دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
12 اثرات تنش خشکی برعملکرد و اجزای عملکرد در ارقام گندم 1395 دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات ---
13 ارزیابی سودمندی کشت مخلوط افزایشی زوفا (Hyssopus Officinalis) و عدس (Lens culinaris) 1395 چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های کاربردی در علوم کشاورزی ---
14 تاثیر کشت مخلوط زوفا (Hyssopus Officinalis) و عدس (Lens culinaris) بر برخی خصوصیات کمی و کیفی آنها 1395 دومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی ---
15 تاثیر کشت مخلوط و کودهای شیمیایی بر میزان محتوای فنلی و خواص آنتی اکسیدانتی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) 1395 چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های کاربردی در علوم کشاورزی ---
16 ارزیابی خصوصیات کیفی گیاه دارویی زوفا در کشت مخلوط با عدس 1395 همایش ملی گیاهان دارویی (تحقیقات، تولید و فرآوری) ---
17 کشت دیم گیاه دارویی صبر زرد (Aloe vera)، راهکاری جدید به‌منظور کاهش مصرف آب در ایران 1396 دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران ---
18 تاثیر کاهش شدت تابش نور بر ترکیبات فیتو و بیوشیمیایی گیاه دارویی صبر زرد (Aloe Vera) 1396 نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران (IrHC2017) ---
19 تاثیر کود زیستی فسفره بر برخی صفات کمی و کیفی مرزه تابستانه 1396 اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم ---
20 تناوب گیاهان دارویی با غلات در منطقه غرب کشور 1396 کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات ---
21 ارزیابی میزان عناصر گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis) در کشت‌های خالص و مخلوط 1396 اولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتفاء سلامت و تجارت ---
22 بررسی گیاه پونه‌سای گربه‌ای (Nepeta cataria) جمع‌آوری شده از منطقه الموت قزوین، از نظر محتوای مواد مؤثره و خواص ضد دیابتی 1396 اولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتفاء سلامت و تجارت ---
23 استفاده از ژل گیاه دارویی آلوئه ورا به عنوان یک پوشش ارگانیک و خوراکی در نگهداری میوه های فساد پذیر 1397 سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی ---
24 ارزیابی سودمندی کشت مخلوط عدس (Lens culinaris) و گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis) 1397 پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
25 تاثیر سطوح مختلف آبیاری و قارچ Piriformospora indica بر برخی خصوصیات گیاه کنجد 1397 پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
26 استفاده از کانی زئولیت به منظور کاهش اثرات تنش کم آبی در گیاه دارویی آلوئه ورا 1397 پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
27 اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه شوید 1397 اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی ---
28 تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و قارچ تریکودرما برگیاه کنجد 1397 اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی ---
29 ارزیابی تغییرات اسانس گیاه دارویی شوید تحت تاثیر تنش آبی و تیمار اسید سالیسیلیک 1397 اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی ---
30 Effect of Low Irrigation Stress on Yield and Yield Components of Sesame 1397 هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی ---
31 Study the Relationships Between Traits of Sesame in Non-stress and Drought Stress Conditions 1397 هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی ---
32 Study Quantitative and Qualitative Yield of Sesame in Two Different Irrigation Conditions 1397 هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی ---
33 Effect of Zeolite Application on Yield and Root Growth of Aloe vera under Drought Stress 1398 هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی ---
34 Application of Zeolite in Arid Regions to Improve the Growth and Yield of Ziziphora tenuior 1398 هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی ---
35 تاثیر کود زیستی فسفره بر برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی زوفا 1398 دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیگ و مرسوم ---
36 تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنی بر گیاه دارویی مرزه تابستانه 1398 دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیگ و مرسوم ---
37 تاثیر ورمی کمپوست و کود نیتروژن بر گیاه دارویی زیره سبز درشرایط دیم 1398 دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیگ و مرسوم ---
38 رزیابی کاربرد ورمی کمپوست برای بهبود رشد و عملکرد گیاه سیر (Allium sativum) در فاصله‌های مختلف کشت سیرچه 1398 شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ---
39 تاثیر محلول‌پاشی اسید آمینه پلورامین بر رشد و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum) تحت شرایط دیم 1398 شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ---
40 ارزیابی فاصله کاشت و ورمی کمپوست بر عملکرد گیاه دارویی سیر در شرایط آب و هوایی آذربایجان شرقی 1398 شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ---
41 ارزیابی تاثیر روش‌های مختلف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کنجد 1399 اولین همایش ملی کشاورزی و سلامت ---
42 بررسی نقش باکتری‌های محرک رشد بر خصوصیات رنگدانه‌ای اکوتیپ‌های مختلف نعناع 1399 اولین همایش ملی کشاورزی و سلامت ---
43 پاسخ خصوصیات فتوسنتزی گیاه ذرت به محلول‌پاشی سیلیسیم و کلسیم در مرحله رویشی 1399 بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ---
44 پاسخ فیزیولوژیکی گیاه برنج به محلول پاشی متیل جاسمونات تحت شرایط تنش شوری در مرحله رویشی 1399 بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ---
45 تاثیر باکتری های محرک رشد بر جذب عناصر غذایی ریشه گیاه لوبیا تحت تنش خشکی 1399 پاسخ فیزیولوژیکی گیاه برنج به محلول پاشی متیل جاسمونات تحت شرایط تنش شوری در مرحله رویشی ---
46 مقایسه ترکیبات تشکیل دهنده اسانس موجود در برگ و گل گیاه پولک (Stachys schtschegleevi) 1400 هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران ---
47 واکنش خصوصیات رنگدانه‌های فتوسنتزی و غیرفتوسنتزی ارقام مختلف برنج به نانو کود نیتروژن 1400 هفدهمین کنگره ملی علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه ---
48 تاثیر نانوذرات روی و سریم بر رنگیزه‌های فتوسنتزی زرشک ژاپنی 1400 هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
49 تاثیر متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیم کاتالاز و مقدار پروتئین زرشک ژاپنی 1400 هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
50 تاثیر کمپوست غنی شده با زئولیت بر خصوصیات رشدی گیاه کینوا تحت تنش کم آبیاری 1400 هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
51 Medicinal plants: threats and conservation 1401 چهارمین کنگره بین المللی و پنجمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ‌های کوهی ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 راهنمای تغذیه گیاه 1385 1000 انتشارات تک رنگ ---
2 نکاتی مهم درباره کشت مجدد برنج (نشریه ترویجی) 1390 1000 انتشارات وزارت جهاد کشاورزی ---
3 ریشه گیاه؛ رشد، کارکرد و برهم‌کنش با خاک 1396 1000 انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ---
4 ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاهی و گیاهان دارویی 1399 1000 انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ---
5 Multiple Biological Activities of Unconventional Seed Oils - Chapter29 2022 1000 Elsevier - Academic Press ---
6 تولید کنجد، چالش‌ها و راهکارها 1401 500 انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اصول و روش‌های رده‌بندی گیاهان 1382 1387 دانشگاه پیام نور مازندران ---
2 تشریح و مورفولوژی گیاهی 1383 1392 دانشگاه پیام نور مازندران ---
3 فیزیولوژی گیاهی 1386 1392 دانشگاه پیام نور مازندران ---
4 فیزیولوژی گیاهان زراعی 1388 1392 دانشگاه پیام نور مازندران ---
5 اکولوژی گیاهی 1387 1390 دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران (آموزشکده کشاورزی ساری) ---
6 فیزیولوژی گیاهان زراعی 1387 1392 موسسه غیر انتفاعی پیوند ---
7 اصول ترویج و آموزش کشاورزی 1392 - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
8 اکوفیزیولوژی گیاهی 1392 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
9 زراعت عمومی 1392 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
10 کشاورزی ارگانیک 1392 - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
11 رابطه آب، خاک و گیاه 1392 - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
12 گیاهشناسی (آناتومی و فیزیولوژی) 1393 - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
13 حاصلخیزی خاک و کودها 1396 - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
14 شناخت و مدیریت خاک در تولید گیاهی 1399 - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
15 فیزیولوژی گیاهان زراعی 1399 - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
16 مبانی تولید گیاهان زراعی 1399 - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
17 تولید گیاهان زراعی، تغییراقلیم و تنش‌های محیطی 1400 - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
18 کشاورزی پایدار 1400 - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سمینار2 کارشناسی ارشد اصلاح نباتات 1392 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رتبه اول فارغ التحصیلی در دوره دکتری تخصصی 1392 ریاست دانشگاه تربیت مدرس ---