۱۶ آذر ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی علوم باغبانی
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 205
  • شماره تلفن دفتر : 33901246
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : ghannadnia_ma@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی رشته زیست شناسی - علوم گیاهی بهمن 1369 1374 دانشگاه تبریز ---
2 کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم گیاهی 1375 1378 دانشگاه تربیت مدرس ---
3 دکتری زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی 1385 1390 دانشگاه تربیت مدرس ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ثبت توالی جزئی ژن لیمونن سینتاز زیره سبز در پایگاه بین المللی NCBI 2011 ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 plant physiology, phytochemistry and anatomy ---
2 secondary metabolits in medicinal and aromatic plants ---
3 bionanotechnology ---
4 medicinal plants gene expression and tissue culture ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخ علم و تمدن اسلامی تیرماه 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 کارگاه اصول تعلیم و تربت اسلامی شهریور 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 دوره آموزش تخصصی ارتقا دانشی وبینشی (ویژه اساتید استان قزوین) 1393/11/2 دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ---
4 آشنایی با طرح چشمه نور ایران و معرفی برنامه کاربری ایران از آزمایشگاه های آلبای اسپانیا 1395/12/16 1395/12/16 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک نمایش پیوند
5 دوره تکمیلی پیوست نگاری فرهنگی 1396/5/14 1396/5/18 دانشگاه زنجان نمایش پیوند
6 دوره عمومی پیوست نگاری فرهنگی 1396/4/20 1396/4/22 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 کارگاه آموزشی آشنایی با ضوابط و مقررات دانشگاهی شهریور 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
8 دوره آموزش تخصصی ارتقا دانشی و بینشی 1394/6/19 دانشگاه فرهنگیان-قزوین نمایش پیوند
9 کاربرد روش های آماری در پژوهش 1397/6/17 1397/6/18 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پاسخ ریز نمونه های انگور رقم بیدانه سلطانی به محیط های کشت بافت پاییز 1387 رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، مریم قنادنیا- مجله علمی- پژوهشی علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان ---
2 بیان متفاوت ژن لیمونن سینتاز در اندامها و مراحل نموی زیره سبز (Cuminum cyminum L پاییز 1390 - مریم قنادنیا، رحیم حداد، فاطمه زرین کمر، مظفر شریفی- فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 508-27:4 ---
3 Limonene synthase gene expression under different concentrations of manganese in Cuminum cyminum L 2012 Fateme Zarinkamar,Maryam Ghannadnia, Raheem Haddad-Journal of Medicinal Plants Research 6: 1437-1446. ISI ---
4 Manganese treatment effects on terpene compounds of Cuminumcyminum flowers 2014 Maryam Ghannadnia, Raheem Haddad, Fateme Zarinkamar, Mozafar Sharifi - Industrial Crops and Products 53: 65-70. ISI ---
5 بررسی پاسخ آنزیمی و بیان نسبی ژنهای کاتالاز و آسکوربیت پراکسیداز به تنش خشکی تحت تأثیر سیلیکون در گیاه جو 1393 مجله علمی پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی ---
6 تأثیر محیط کشت ریزنمونه و سیتوکینینهای مختلف در ریزازدیادی کاج مطبق (Araucaria excelsa) تابستان 1394 به نژادی گیاهان زراعی و باغی نمایش پیوند
7 Antibacterial properties of biologically formed chitosan nanoparticles using aqueous leaf extract of Ocimum basilicum 2016 Nanomedicine journal نمایش پیوند
8 Antimicrobial effects of green synthesized silver nanoparticles using Melissa officinalis grown under in vitro condition 2017 Nanomedicine journal نمایش پیوند
9 Biosynthesis of silver nanoparticles using leaf extract of Satureja hortensis treated with NaCl and its antibacterial properties 2018 January Microporous and Mesoporous Materials ELSEVIER نمایش پیوند
10 Green synthesis of silver nanoparticles using the plant extract of Salvia spinosa grown in vitro and their antibacterial activity assessment December 2018 Journal of Nanostructure in Chemistry-Springer نمایش پیوند
11 Biosynthesis of silver nanoparticles using Ocimum basilicum cultured under controlled conditions for bactericidal application ,1 February 2019 Material science & Engineering C, ELSEVIER, IF 5 نمایش پیوند
12 تاثیر تیمارهای متفاوت کلسیم کلراید بر بیان ژن‌های فنیل آلانین آمونیا لیاز (PAL) و 4-کومارات کوآ لیگاز (4Cl) در گیاه Melisa officinalis L 1398 مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی بیان ژن لیمونن سینتاز در زیره سبز 1389 خرداد مریم قنادنیا، رحیم حداد، فاطمه زرین کمر، مظفر شریفی. یازدهمین کنگره ژنتیک ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ---
2 فراساختار برخی اندامک های سلولی مرتبط با تولید ترکیبات ترپنی تحت تاثیر تیمارهای مختلف منگنز و ارتباط آن با بیان ژن لیمونن سینتاز در زیره سبز 1391 خرداد مریم قنادنیا، فاطمه زرین کمر، رحیم حداد، مظفر شریفی. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ---
3 تاثیر منگنز بربیان ژن لیمونن سینتاز در زیره سبز 1391 خرداد مریم قنادنیا، رحیم حداد، مظفر شریفی، فاطمه زرین کمر. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ---
4 تاثیر منگنز بر برخی ترکیبات مونوترپنی در گل های زیره سبز Cuminum cyminum L. 1391 شهریور مریم قنادنیا، مظفر شریفی، رحیم حداد. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه شهید ب ---
5 بررسی کانال های روغن فرار در زیره سبز Cuminum cyminum L 1391 شهریور مریم قنادنیا، رحیم حداد، مظفر شریفی، فاطمه زرین کمر. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران ---
6 تولید کالوس از ریز نمونه های مختلف کاج مطبق Araucaria excels L. تحت تیمارهای مختلف هورمونی 1392 تیر میترا تقی پور، رحیم حداد، مریم قنادنیا، هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی، دا ---
7 تاثیر غلظت‌های مختلف سیتوکینین بر ساقه‌ زایی کاج مطبق .Araucaria excelsa R 1392 تیر میترا تقی پور، رحیم حداد، مریم قنادنیا، هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی، دا ---
8 اثرات تیمارهای متفاوت منگنز بر برخی ویژگیهای مورفولوژیکی گیاه زیره سبز 1392 اردیبهشت مریم قنادنیا، رحیم حداد، مظفر شریفی. دومین کنگره ملی گیاهان دارویی، دانشگاه شهید بهشتی تهران. ---
9 Limonene synthase gene expression on different parts of Cuminum cyminum L 2012 Ghannadnia, M., Haddad, R., Zarinkamar, F., Sharifi, M., The international conference"Biotechnology and Quality of ---
10 Investigating the different disinfection method for seed, zygotic embryo and megegametophyte tissue 2013 Haddad, R., Taghipoor, M., Ghannadnia, m.,The international conference "Biotechnology and Quality of life", Mo ---
11 Some terpenoid compounds of different parts of Cuminum cyminum L 2013 Haddad, R., Ghannadnia, M., Zarinkamar, F., Sharifi, M. The international conference"Biotechnology and Quality of l ---
12 تاثیر محیط های کشت مختلف بر کالوس زایی و مقدار کلروفیل کاج مطبق (Araucaria excelsa R.) 3-5 خرداد 1393 میترا تقی پور، رحیم حداد، مریم قنادنیا- اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران-دانشگاه شهید بهشتی تهران. ---
13 ارزیابی صفات موثر بر عملکرد ژنوتیپهای جو (Hordeum vulgare L) در شرایط تنش خشکی 3-5 خرداد 1393 صبا مخلصیان بادی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، مریم قنادنیا- اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران- دانشگاه ش ---
14 اثر سیلیکون بر فعالیت آنزیمهای ضد اکسنده در گیاه جو دو ردیفه تحت تنش خشکی. 3-5 خرداد 1393 صبا مخلصیان بادی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، مریم قنادنیا- اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران- دانشگاه ش ---
15 Temperature effects in callus induction of Araucaria heterophylla L Mar 18-20, 2014 Raheem Haddad, Mitra Taghipoor, Maryam Ghannadnia. The International Conference “Biotechnology and Quality of Life”, Mos ---
16 Micro shoot propagation in Araucaria excelsa R. affected by auxins Mar 18-20, 2014 Raheem Haddad, Mitra Taghipoor, Maryam Ghannadnia. The International Conference “Biotechnology and Quality of Life”, Mos ---
17 بررسی ویژگی های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی باکتری Zymomonas mobilis به منظور استفاده از آن در صنایع تخمیری 9-10 دیماه 1393 اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران-تهران ---
18 تولید اتانول از ملاس چغندر قند توسط باکتری Zymomonas mobilis و سنجش آن با روش رنگ سنجی دی کرومات پتاسیم 9-10 دیماه 1393 اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران-تهران ---
19 Green synthesis and antibacterial effect of silver nanoparticles using leaf extract of Ocimum basilicum 25-27 August 2015 The 16 th International and Iranian Congress of Microbiology - Shahid Beheshti Uni., Tehran, Iran ---
20 Bioinformatic study of phenylalanine ammonia lyase (PAL) in Melissa officinalis L. 19-20 آبان 1394 دومین همایش ملی تازه های سلولی - مولکولی ---
21 سنتز سبزنانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی ریحان سبز رشد کرده در شرایط درون شیشه ای 1395 شهریور دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زارعت و اصلاح نباتات ایران ---
22 تاثیرغلظت های متفاوت کلسیم کلراید بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه دانه رست ریحان سبز (Ocimmum basilicum L) در شرایط درون شیشه شهریور 1396 اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ایران-زنجان نمایش پیوند
23 تاثیر غلظت های مختلف سالسیلیک اسید بر جوانه زنی و برخی ویژگی های دانه رست گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis) دیماه 1396 دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم-کرج نمایش پیوند
24 بیوسنتز نانوذرات زیرکونیاZrO2 توسط عصاره گیاه دارویی مرزه Satureja hortensis شهریور1397 اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فن آوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی-دانشگاه زنجان نمایش پیوند
25 بیوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره حاصل از جوانه زنی بذور گیاهان شنبلیله و مرزه اردیبهشت 1397 اولین کنفرانس ملی میکرو/نانوفناوری-دانشگاه بین المللی امام خمینی (قزوین) نمایش پیوند
26 تاثیرتنش شوری و فلز سنگین کلرید کبالت بر میزان متابولیت های ثانویه و ترکیبات ارزشمند Dunaliella salina اردیبهشت 1397 اولین کنفرانس و کارگاه ملی غذای زنده-ارومیه نمایش پیوند
27 بررسی تاثیر مقادیر مختلف نانوذره اکسید روی بر میزان رشد و بیوماس جلبک دونالیلا سالینا اردیبهشت 1397 اولین کنفرانس و کارگاه ملی غذای زنده-ارومیه نمایش پیوند
28 بررسی تاثیر مقادیر مختلف فلز سنگین کلرید کبالت بر شاخص های فیزیولوژیک جلبک سالینا دونالیلا اردیبهشت 1397 اولین کنفرانس و کارگاه ملی غذای زنده-ارومیه نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 گیاهشناسی 2 (رده بندی و مورفولوژی) 1388 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 گیاهشناسی 1(فیزیولوژی و تشریح) 1392 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 زیست شناسی-گروه علوم پزشکی 1392 ادامه دارد مرکز آموزش زبان فارسی-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین نمایش پیوند
4 اکولوژی 1397 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین نمایش پیوند
5 مبانی تغذیه گیاهان باغبانی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 هورمون های گیاهی و تمایز بافتها - کارشناسی ارشد 1392 ادامه دارد ---

پروژه های در دست انجام

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 پایاننامه کارشناسی ارشد دانشجویی "بیوسنتز نانو ذرات نقره به وسیله عصاره گیاهان بادرنجبویه، ریحان سبز و مریم گلی تحت تیمار CaCl2" 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 پایاننامه کارشناسی ارشد دانشجویی "تاثیر شوری بر بیوسنتز نانو ذرات نقره توسط عصاره برگ گیاهان زوفا، ریحان قرمز و مرزه (از خانواده نعناعیان)" 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 پایاننامه کارشناسی ارشد "بررسی مقایسه ای بیوسنتز نانوذرات زیرکونیا در گیاه، مخمر و قارچ با استفاده از الیسیتور غیر زنده" 1395/12/25 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 ریز ازدیادی کاج مطبق (Araucaria heterophylla) از طریق جنین های زایشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) اسفند 1392 میترا تقی پور- کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی- مشاور ---
2 بهینه سازی شرایط تولید اتانول از ملاس چغندر قند توسط باکتری Zymomonas mobilis دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) بهمن 1393 میر طاهر موسوی پیرلو، کارشناسی ارشد- استاد راهنمای دوم ---
3 بیوسنتز نانوذرات نقره به وسیله سه گیاه از خانواده نعنا (Lamiaceae) و تاثیر کلرید کلسیم بر آن دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) شهریور1395 صبا پیر طریقت کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی - راهنما ---
4 تاثیر شوری بر بیوسنتز نانوذرات نقره توسط عصاره برگ گیاهان زوفا، ریحان قرمز و مرزه (از خانواده نعنائیان) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) بهمن 1394 ایمان رسایی- کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی - راهنما ---
5 بررسی اثر کلرید کبالت و سطوح مختلف شوری در بیان ژن عامل phytoene desaturase در Dunaliella salina دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) اسفند 1396 عارفه گنجی-ارشد بیوتکنولوژی-مشاور نمایش پیوند
6 بررسی اثر کلرید کبالت و مقادیر مختلف pH در بیان ژن عامل phytoene desaturase در Dunaliella salina دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) اسفند 1396 الهام رحمنی- ارشد بیوتکنولوژی-مشاور نمایش پیوند
7 بررسی مقایسه ای بیوسنتز نانو ذرات زیرکونیا درگیاه، مخمر و قارچ با استفاده از السیتور غیرزنده دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) معصومه باقری حاجی آبادی-کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی-راهنما نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فارغ التحصیل رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد 1378 دانشگاه تربیت مدرس ---
2 کارشناس پژوهشگر منتخب 1384 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 کارمند برگزیده 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 تقدیر نامه 1391 دانشگاه پیام نور مرکز قزوین ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 گیاهشناسی (1)- فیزیولوژی و تشریح 1393-1394 اول دانشجویان گروه بیوتکنولوژی و دانشجویان گروه اصلاح و تولید نباتات، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 هورمون های گیاهی و تمایز بافت ها 1393 دو کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 زیست شناسی تکمیلی 1393-1394 دو، یک دانشجویان غیر ایرانی، گروه پزشکی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---