شنبه 2 بهمن 1395

پروفایل شخصی - رحیم حداد

تاریخ تولد : 1339

صندوق پستی : 288-34149

شماره اتاق : 452

شماره تلفن دفتر : 33901165-028

وبگاه شخصی :

رایانامه : raheemhaddad@yahoo.co.uk

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی :

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 51869


مقالات چاپ شده در نشریات
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 همسانه سازی، شناسایی و جداسازی یک ژن گلوکز اکسیداز (GOX) از قارچ Penicillium funiculosum زمستان 1393 قاسمعلی گروسی، زهرا اسماعیل پور، رحیم حداد، رضا حیدری جاپلقی. پژوهشهای سلولی و مولکولی (مجله زیست شناسی ایران)، جلد 27 ، شماره 4، 473-484  دریافت فایل  ---
2 تاثیر محیط کشت، قند و تنظیم کننده های رشد گیاهی در ریز ازدیادی پایه رویشی سنت جولین A (Prunus domestica spp. Institia) تابستان 1393 امید استاد شریف، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد، اسماعیل نظامی. فن آوری زیستی در کشاورزی. جلد 13، شماره 1، 9-18  دریافت فایل  ---
3 بررسی تغییر در فعالیت آنزیم های نوکلئاز ترجیح دهنده DNAی تک رشته ای، میزان پروتئین و کلروفیل طی تنش شوری در دو رقم حساس و متحمل گیاه جو (.Hordeum vulgareL) تابستان 1392 شاهرخ اشرفی، رامین حسینی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، موسی مرادنژاد - سلول و بافت , دوره 4 , شماره 2، صفحه 187-195  دریافت فایل  ---
4 Phytoplanktons and DNA barcoding: Characterization and molecular analysis of phytoplanktons on the Persian Gulf Aug, 2014 Esmat Alemzadeh, Raheem Haddad, Ali-Reza Ahmadi. Iranian Journal of Microbiology. 6(4): 296-302  دریافت فایل  ---
5 Agrobacterium-mediated transformation of cotyledonary leaf of lettuce (Lactuca sativa L.) with the GCHI gene Oct, 2013 Masumeh Fallah Ziarani, Raheem Haddad, Ghasemali Garoosi, Mokhtar Jalali. Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding. 2(2): 47-55  دریافت فایل  ---
6 Transformation and expression of Penicillium funicolusum glucose oxidase gene in yeast Apr, 2013 Soheila Hosseini, Ghasemali Garoosi*, Raheem Haddad and Alireza Ahmadi. Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding. 2(1): 18-26  دریافت فایل  ---
7 Design of tissue culture media for efficient Prunus rootstock micropropagation using artificial intelligence models Jun, 2014 Esmaeil Nezami Alanagh, Ghasem-ali Garoosi, Raheem Haddad, Sara Maleki, Mariana Landín, Pedro Pablo Gallego. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC), Journal of Plant Biotechnology. 117: 349-359 ISI  دریافت فایل  ---
8 Manganese treatment effects on terpene compounds of Cuminum cyminum flowers Feb, 2014 Ghannadnia, Maryam, Haddad, Raheem, Zarinkamar, Fateme, Sharifi, Mozafar. Industrial Crops and Products. 53: 65-70. ISI  دریافت فایل  ---
9 Abiotic and oxidative stress-dependent regulation of expression of the thioredoxin h multigenic family in grape (Vitis vinifera L.) Feb, 2014 Raheem Haddad, Reza Heidari Japelaghi. Biologia. 69/2: 152-162. DOI:10.2478/s11756-013-0309-9. ISI  دریافت فایل  ---
10 The effect of PGRs on in vitro shoot multiplication of GF677 hybrid (Prunus persica × P. amygdalus) rootstock on GNH medium Dec, 2010 Esmaeil Nezami Alanagh, Ghasem Ali Garoosi and Raheem Haddad. Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding, 1(1): 34-43  دریافت فایل  ---
11 A comparative analysis of ISSR and RAPD markers for studying genetic diversity in Iranian pistachio cultivars Dec, 2010 Ayda Tagizad, Jafar Ahmadi, Rahim Haddad and Mahdi Zarrabi. Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding, 1(1): 6-16.  دریافت فایل  ---
12 Expression analysis of three h-type thioredoxin isoforms in three Iranian grape (Vitis vinifera L.) cultivars, indicating differential expression in different tissues Dec, 2010 Reza Heidari Japelaghi, Raheem Haddad, Ghasem-Ali Garoosi. Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding, 1(1): 26-33.  دریافت فایل  ---
13 نشان ویژه سازی مقایسه ای فیزیولوژیکی میکروفلور سیانوباکتریایی مناطق آلوده و غیرآلوده نفتی تابستان 1392 فرزانه زندی، رامین حسینی، ندا سلطانی، رحیم حداد، نبا النجار - نشریه علوم دانشگاه خوارزمی – جلد 12، شماره 3، 541-552.  دریافت فایل  ---
14 Identification of Chlorophyceae based on 18S rDNA sequences from Persian Gulf Dec, 2014 Raheem Haddad, Esmat Alemzadeh, Ali-Reza Ahmadi, Ramin Hosseini, Maryam Moezzi. Iranian Journal of Microbiology. 6(6): 437-442  دریافت فایل  ---
15 Cloning, identification and expression analysis of ACC oxidase gene involved in ethylene production pathway Feb 1, 2013 Zohreh Jafari, Raheem Haddad, Ramin Hosseini and Ghasemali Garoosi. Molecular Biology Reports. 40: 1341-1350. DOI: 10.1007/s11033-012-2178-7. ISI  دریافت فایل  ---
16 Cadmium-induced Stress and Antioxidative Responses in Different Brassica napus Cultivars July 2012 Tahereh Touiserkani and Raheem Haddad. Journal of Agricultural Science and Technology. 14(4): 929-937. ISI. )  دریافت فایل  ---
17 مطالعه موقعیت اینترون‌ها در ژن‌های تیوردوکسین انگور بهار 1392 رضا حیدری، رحیم حدّاد، قاسمعلی گروسی، سعید نواب پور– مجله ژنتیک نوین – نشریه علمی و پژوهشی انجمن ژنتیک ایران – دانشگاه تهران – سال هشتم، شماره 1 (پیاپی 32)، 79-90  دریافت فایل  ---
18 بررسی اثرات تنش های غیر زنده بر میزان و الگوی پروتئینی دو رقم گندم در مرحله گیاهچه زمستان 1391 شیما بهبودی، جعفر احمدی، علی اکبر شاه نجات بوشهری، رحیم حداد. مجله ژنتیک نوین، نشریه علمی و پژوهشی انجمن ژنتیک ایران، دانشگاه تهران. سال هفتم، شماره 4 (پیاپی 31)، 371-380  دریافت فایل  ---
19 همسانه سازی و مطالعه ویژگیهای بیوانفورماتیکی ژن عامل آنزیم تروپینون ردوکتاز 2 (TR II) از گیاه بنگدانه (Hyoscyamus niger) زمستان 1391 میترا پارسا، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد. مجله سلول و بافت، جلد 3، شماره 4، 307-318  دریافت فایل  ---
20 همسانه‌سازی مولکولی، جداسازی و توصیف یک ژن پکتات لیاز از بافت حبه انگور بی دانه سفید (Vitis vinifera L. cv. Bidaneh Sefid) تابستان 1391 رحیم حدّاد، سید شرف الدین موسوی، قاسمعلی گروسی، رامین حسینی، رضا حیدری – مجله فن آوری زیستی در کشاورزی- جلد 11، شماره 1، 23-34. ثبت 5776.  دریافت فایل  ---
21 همسانه سازی، شناسایی و بررسی خصوصیات بیوشیمیایی و روند تکامل ژنتیکی یک ژن تیوردوکسین h از گیاه انگور بیدانه سفید تابستان 1391 رضا حیدری، رحیم حدّاد، قاسمعلی گروسی – مجله علوم باغبانی ایران – دانشگاه تهران – دوره 43، شماره 2، 161-174. ثبت 5715.  دریافت فایل  ---
22 بررسی نقش ژن گلوتامین سینتتاز طی مراحل رشد کلزا تحت شرایط تنش خشکی زمستان 1389 سعید نواب پور، رحیم حدّاد - پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی- سال دوم، شماره 6، 26-36. ثبت 5089  دریافت فایل  ---
23 مطالعه تنوع ژنتیکی پسته ایرانی با استفاده از چند نشانگر بین ریز ماهواره ای ISSR زمستان 1390 آیدا تقی زاد، جعفر احمدی، رحیم حداد، مهدی ضرابی – نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 25، شماره 4  دریافت فایل  ---
24 مقایسه واکنش بیان ژنهای القایی در پاسخ به تیمارهای تنش زا در اسفناج و کلزا تابستان 1390 سعید نواب پور، محمد باقر باقریه، رحیم حداد - مجله فن آوری زیستی در کشاورزی – جلد دهم – شماره 1, 1-10  دریافت فایل  ---
25 تاثیر سیلیکون در افزایش تحمل به خشکی در مرحله ی دو برگی گیاه جو زمستان 1389 رحیم حداد، زهرا مشیری - دوره پنجم - شماره 4 - مجله ژنتیک نوین – نشریه علمی و پژوهشی انجمن ژنتیک ایران- 47-58  دریافت فایل  ---
26 مطالعه تاثیر پکتین، نوع محیط کشت و تنظیم کننده های رشد گیاهی در ازدیاد پایه هیبرید 677GF در شرایط درون شیشه بهار1389 اسمعیل نظامی الانق، قاسمعلی گروسی، رحیم حدّاد، محمد بابایی – مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شهید با هنر کرمان - دوره 2، شماره 1  دریافت فایل  ---
27 تکثیر درون شیشه ای یکی از ارقام تجاری سوسن (Lilium longiflorum var. Ceb-Dazzle) با استفاده از روش جنین زایی رویشی مستقیم 1386 تابستان سولماز خسروی، علی وطن پور ازغندی، رحیم حداد، نرگس مجتهدی - نهال و بذر، جلد 23، شماره 2، 168-159  دریافت فایل  ---
28 Limonene synthase gene expression under different concentrations of manganese in Cuminum cyminum L. Feb, 2012 Journal of Medicinal Plants Research. Maryam Ghannadnia, Fateme Zarinkamar1 and Raheem Haddad. Vol. 6(8), pp. 1437-1446, DOI: 10.5897/JMPR11.1950. ISI.  دریافت فایل  ---
29 Effects of Soil Water Shortages on the Activity of Antioxidant Enzymes and the Contents of Chlorophylls and Proteins in Barley Feb, 2012 Morteza Salekjalali, Raheem Haddad and Behboud Jafari. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences. 12 (1): 57-63. ISSN 1818-6769. ISI  دریافت فایل  ---
30 Isolation, identification and sequence analysis of a thioredoxin h gene, a member of subgroup III of h-type Trxs from grape (Vitis vinifera L. cv. Askari) Jan, 2012 Reza Heidari Japelaghi, Raheem Haddad and Ghasem-Ali Garoosi. Molecular Biology Reports. 39: 3683-3693 ISI  دریافت فایل  ---
31 Molecular characterization of an h-type thioredoxin gene from grape Dec, 2011 Reza Heidari Japelaghi, Raheem Haddad and Ghasem-Ali Garoosi. Central European Journal of Biology. 6(6): 1006-1022. ISI  دریافت فایل  ---
32 همسانه‌سازی و بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و ساختاری یک ژن تیوردوکسین نوع h، متعلق به زیرگروه I از بافت حبه انگور (Vitis vinifera L.) رقم عسکری تابستان 1390 رضا حیدری، رحیم حدّاد، قاسمعلی گروسی، سعید نواب پور - مجله ژنتیک نوین – دوره ششم - شماره 2 - 105-120  دریافت فایل  ---
33 نقش فیزیولوژیکی و تغییرات بیوشیمیائی شش رقم زیتون (Olea europaea L.) در برابر تنش خشکی نیمسال دوم 1389 محمد مهدی ضرابی، علیرضا طلائی، علی سلیمانی، رحیم حداد – نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 24، شماره 2، نیمسال دوم 1389، 244-234.  دریافت فایل  ---
34 بررسی و مقایسه خصوصیات بیوشیمیایی، ساختار مولکولی و روند تکامل ژنتیکی دو آیزوفرم تیوردوکسین نوع h از گیاه انگور عسکری (Vitis vinifera L. cv. Askari) بهار 1389 رضا حیدری، رحیم حدّاد، قاسمعلی گروسی – مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شهید با هنر کرمان - دوره 2، شماره 1، 43-25  دریافت فایل  ---
35 نقش رنگیزه های فتوسنتزی و آنزیم های آنتی اکسیدان در مقابل تنش اکسیداتیو پاییز 1392 زهره امینی، رحیم حداد – مجله پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) ، سال بیست و ششم، شماره 3، 251-262  دریافت فایل  ---
36 شناسایی، همسانه‌سازی و تحلیل ساختار ژن تیوردوکسین h (VvTrxh10) جدا شده از بافت حبه انگور (Vitis vinifera L.) رقم یاقوتی تابستان 1389 سید شرف الدین موسوی، رحیم حدّاد، قاسمعلی گروسی، رامین حسینی – مجله فن آوری زیستی در کشاورزی – جلد نهم، شماره 1، 26-17  دریافت فایل  ---
37 Study of Silicon Effects on Antioxidant Enzymes Activities and Osmotic Adjustment on Wheat under Drought Stress Mar, 2011 Sara Tale Ahmad and Raheem Haddad. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. 47(1): 17-27. ISI  دریافت فایل  ---
38 Rapid and efficient isolation of high-quality nucleic acids from plant tissues rich in polyphenols and polysaccharides Feb, 2011 Reza Heidari Japelaghi, Raheem Haddad and Ghasem-Ali Garoosi. Molecular Biotechnology, 49(2): 129-137. ISI  دریافت فایل  ---
39 Evaluation of genetic diversity of Iranian grapevine accessions using microsatellite marker 2009 Amin Ramezani, Raheem Haddad, Moslem Dorostkar and Reza Naghavi. Research Note, Vitis 48 (3): 151-152. ISI  دریافت فایل  ---
40 Genetic diversity of grapevine accessions from Iran, Russia and USA using microsatellite markers 2009 Amin Ramezani, Raheem Haddad, Moslem Dorostkar. Pakistan Journal of Biological Sciences 12 (2):152-157. ISI  دریافت فایل  ---
41 Somatic embryogenesis induction in Narcissus papyraceus cv. Shirazi 2007 Saghi Anbari, Masoud Tohidfar, Ramin Hosseini, Rahim Haddad. Plant Tissue Culture and Biotechnology. 17(1): 37-46. ISI  دریافت فایل  ---
42 In vitro Propagation of Lilium longiflorum Var. Ceb-Dazzle through Direct Somatic Embryogenesis 2007 Solmaz Khosravi, Ali vatanpour Azghandi, Narges Mojtahedi and Raheem Haddad. Pakistan Journal of Biological Sciences 10 (15): 2517-2521. ISI  دریافت فایل  ---
43 Expression analysis of genes related to oxidative protection during senescence in Brassica napus 2004 Raheem Haddad, Karl Morris, and Vicky Buchanan-Wollaston. Iranian Journal of Biotechnology, Vol. 2, (4): 269-278. ISI  دریافت فایل  ---
44 Expression analysis of two senescence involved genes in Brassica napus and Arabidopsis thaliana 2004 Raheem Haddad, Karl Morris, and Vicky Buchanan-Wollaston. Journal of Agricultural Science and Technology, Vol 6: 63-72. ISI  دریافت فایل  ---
45 Regeneration and transformation of oilseed (Brassica napus) using CaMV 35S promoter- β-glucuronidase gene Jul, 2002 Raheem Haddad, Karl Morris, and Vicky Buchanan-Wollaston. Journal of Agricultural Science and Technology, 4: 151-160. ISI  دریافت فایل  ---
46 اثر سیلیکون بر فعالیت آنزیم های ضداکسنده و محتوای تنظی مکننده های اسمزی در دو ژنوتیپ گندم نان در شرایط تنش خشکی 1389 تابستان سارا طالع احمد - رحیم حداد – مجله به زراعی نهال و بذر – جلد 2-26، شماره 2، – 225-207  دریافت فایل  ---
47 بیان متفاوت ژن لیمونن سینتاز در اندام ها و مراحل نموی زیره سبز (Cuminum cyminum L) پاییز 1390 مریم قنادنیا، فاطمه زرین کمر، رحیم حداد، مظفر شریفی – فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران – جلد 27، شماره 3، 508-495  دریافت فایل  ---
48 بررسی میزان پروتئین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت تحت تنش کمبود آب در لاین های جو زمستان 1388 رحیم حدّاد، مرتضی سالک جلالی – فن آوری تولیدات گیاهی – جلد نهم – شماره دوم – 10-1  دریافت فایل  ---
49 اثر تنش کمبود آب بر فعالیت آنزیم های ضد اکسنده در دوره زایشی گیاه جو (Hordeum vulgare L) در شرایط مزرعه زمستان 1388 رحیم حدّاد، مرتضی سالک جلالی – مجله ژنتیک نوین – نشریه علمی و پژوهشی انجمن ژنتیک ایران- دوره چهارم _ شماره 4 – 81-71  دریافت فایل  ---
50 تاثیر سیلیکون بر تحمل به خشکی در گندم بهار 1387 سارا طالع احمد، رحیم حدّاد - پژوهش کشاورزی (آب، خاک و گیاه در کشاورزی) – فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه های منطقه غرب کشور- جلد هشتم – شماره اول (الف) 170- 159  دریافت فایل  ---
51 بررسی اثر تنش کم آبی بر نحوه فعالیت آنزیم های ضد اکسنده در مراحل رشد زایشی گیاه جو (Hordeum vulgare L.) زمستان 1387 زهره امینی، رحیم حدّاد، فواد مرادی– مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان - ویژه نامه علوم و فنون گیاهی – سال دوازدهم – شماره 46 (الف) 76- 65  دریافت فایل  ---
52 پاسخ ریز نمونه های انگور رقم بیدانه سلطانی به محیط های کشت مختلف پاییز 1387 رحیم حدّاد، قاسمعلی گروسی، مریم قناد نیا - مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان – ویژه نامه علوم و فنون گیاهی – سال دوازدهم – شماره 45 (ب) 551- 559  دریافت فایل  ---
53 تعین تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ های انگور ایرانی با استفاده از نشانگر ریز ماهواره زمستان 1386 امین رمضانی، رحیم حدّاد، محسن مردی- ژنتیک نوین – دوره دوم- شماره 4  دریافت فایل  ---