شنبه 2 بهمن 1395

پروفایل شخصی - رحیم حداد

تاریخ تولد : 1339

صندوق پستی : 288-34149

شماره اتاق : 452

شماره تلفن دفتر : 33901165-028

وبگاه شخصی :

رایانامه : raheemhaddad@yahoo.co.uk

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی :

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 51868


مقالات ارائه شده در کنگره ها
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 بررسی اثر سیلیکون بر تغییرات سطوح پراکسید هیدروژن در گیاه جو 3 الی 5 خرداد 1394 رحیم حداد، رویا حیدری. اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی  دریافت فایل  ---
2 بررسی تاثیر سیلیکون بر فعالیت آنزیمی و الگوی بیان ژن آسکوربات پراکسیداز در گیاه جو تحت تنش خشکی 3 الی 5 خرداد 1394 رحیم حداد، رویا حیدری. اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی  دریافت فایل  ---
3 بررسی اثر غلظت اکسین و سیتوکنین بر میزان رشد کالوسهای کاج مطبق .(Araucaria excelsa) 3 الی 5 خرداد 1394 محمدرضا رضایی، رحیم حداد، میترا تقی پور. اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی  دریافت فایل  ---
4 تاثیر سیلیکون بر میزان اسمولیتهای پرولین و گلایسین بتائین در دو رقم انگور تحت تنش خشکی 3 الی 5 خرداد 1394 علیرضا کمانگر، رحیم حداد. اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.  دریافت فایل  ---
5 تاثیر غلظت های مختلف اسید جیبرلیک بر کالوس زایی اسفناج 21 خرداد 1394 معصومه فلاح زیارانی و رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، مختار جلالی جواران. همایش بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در کشاورزی، تهران، صفادشت ---
6 بررسی میزان مقاومت به ماده ی سمی کومارین در جوانه زنی 20 رقم ماش 21 خرداد 1394 معصومه فلاح زیارانی و رحیم حداد. همایش بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در کشاورزی، تهران، صفادشت ---
7 بررسی اثر غلظت اکسین و سیتوکنین بر میزان رشد کالوس های کاج مطبق 3 الی 5 خرداد 1394 محمدرضا رضایی، رحیم حداد، میترا تقی پور. اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی ---
8 بررسی تاثیر سیلیکون بر فعالیت آنزیمی و الگوی بیان ژن آسکوربات پراکسیداز در گیاه جو تحت تنش خشکی 3 الی 5 خرداد 1394 رحیم حداد، رویا حیدری. اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی ---
9 بررسی اثر سیلیکون بر تغییرات سطوح پراکسید هیدروژن در گیاه جو 3 الی 5 خرداد 1394 رحیم حداد، رویا حیدری. اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی ---
10 تاثیر سیلیکون بر میزان اسمولیت های پرولین و گلایسین بتائین در دو رقم انگور تحت تنش خشکی 3 الی 5 خرداد 1394 علیرضا کمانگر، رحیم حداد. اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی ---
11 تاثیر محیط های کشت مختلف برکالوس زایی و مقدار کلروفیل کاج مطبق (Araucaria excelsa R.) 3-5 خرداد 1393 میترا تقی‌پور، رحیم حداد، مریم قنادنیا. اولین کنگره بین‌المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، دانشگاه شهید بهشتی ---
12 بهینه سازی بیان گلوکز اکسیداز در مخمر ساکارومیسس سرویزیه 3-5 خرداد 1393 سهیلا حسینی، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد. اولین کنگره بین‌المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، دانشگاه شهید بهشتی ---
13 بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ساختاری ژن GTP سیکلوهیدرولاز I از انگور عسکری 3-5 خرداد 1393 نادیا اسلامی بجنوردی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی. اولین کنگره بین‌المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، دانشگاه شهید بهشتی ---
14 همسانه سازی و بررسی عناصر cis-acting در ناحیه راه انداز ژن GTPسیکلوهیدرولاز Iانگور عسکری 3-5 خرداد 1393 نادیا اسلامی بجنوردی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی. اولین کنگره بین‌المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، دانشگاه شهید بهشتی ---
15 ارزیابی صفات موثر بر عملکرد ژنوتیپهای جو(Hordeum vulgare L.) در شرایط تنش خشکی 3-5 خرداد 1393 صبا مخلصیان، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، مریم قنادنیا. اولین کنگره بین‌المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، دانشگاه شهید بهشتی ---
16 اثر سیلیکون بر فعالیت آنزیمهای ضداکسنده در گیاه جو دوردیفه تحت تنش خشکی 3-5 خرداد 1393 صبا مخلصیان ، رحیم حداد ، قاسمعلی گروسی ، مریم قنادنیا. اولین کنگره بین‌المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، دانشگاه شهید بهشتی ---
17 اثر تغذیه ای سیلیکون در دولاین گیاهی جو تحت تنش خشکی 3-5 خرداد 1393 فرزانه وحیدی پور، رحیم حداد. اولین کنگره بین‌المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، دانشگاه شهید بهشتی ---
18 اثر تغذیه ای سیلیکون در دولاین گیاه جو ((Hordeum vulgare L. تحت تنش خشکی 3-5 خرداد 1393 فرزانه وحیدی پور، رحیم حداد. اولین کنگره بین‌المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، دانشگاه شهید بهشتی ---
19 بررسی زمان موثر همکشتی به منظور انتقال ژن به گیاه کاهو 3-5 خرداد 1393 معصومه فلاح زیارانی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، مختار جلالی جواران. اولین کنگره بین‌المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، دانشگاه شهید بهشتی ---
20 اندازه گیری آنزیم های ضداکسنده و پروتئین بیان شده در دو لاین جو تحت تنش خشکی و اثر مقاومتی سیلیکون بهمن ماه 1392 فرزانه وحیدی پور، رحیم حداد. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران ---
21 همسانه سازی و انتقال ژن گلوکز اکسیداز از Penicillium funiculsum در مخمر Saccharomyces cerevisiae بهمن ماه 1392 سهیلا حسینی، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد، علیرضا احمدی. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران ---
22 ساقه‌زایی کاج مطبق تحت تاثیر تیمارهای مختلف هورمونی ( (Araucaria excelsa L. 10 آبان ماه 1392 میترا تقی‌پور، رحیم حداد، مریم قنادنیا. کنگره ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی (جزیره قشم) ---
23 تولید کالوس از آروکاریای زینتی ( (Araucaria excelsa L. تحت تیمارهای مختلف هورمونی 10 آبان ماه 1392 میترا تقی‌پور، رحیم حداد، مریم قنادنیا. کنگره ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی (جزیره قشم) ---
24 همسانه سازی ژن گلوکزاکسیداز در پلاسمید pBI121 و انتقال آن به اگروباکتریوم 13 تا 15 شهریور 1391 هدی روشنی، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد ---
25 اثر پیش تیمار پلی اتیلن گلیکول 6000 بر جوانه زنی بذر گندم دوروم در شرایط تنش خشکی 14 تا 16 شهریور 1391 زهرا کریملو، رحیم حداد، عباس ستوده نیا. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران – دانشگاه شهید باهنر کرمان ---
26 پاسخ دو لاین جو بدون پوشینه Hordeum vulgare subsp. Vulgare به تنش اسمزی در مرحله جوانه زنی 14 تا 16 شهریور 1391 صغری عسگری آوینی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، حمیدرضا نیکخواه. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران – دانشگاه شهید باهنر کرمان ---
27 بررسی مقاومت لاین های جو بدون پوشینه 14 تا 16 شهریور 1391 در حضور پلی ‌ اتیلن ‌ گلیکول. صغری عسگری آوینی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، حمیدرضا نیکخواه. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران – دانشگاه شهید باهنر کرمان ---
28 بررسی اثر BAPدر باززایی دو رقم گوجه فرنگی 14 تا 16 شهریور 1391 cultivarsهدی روشنی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران – دانشگاه شهید باهنر کرمان ---
29 تاثیر محیط کشتGNH تغییر داده شده، منابع کلسیم و ویتامین بر روی نوساقه پسته پایه قزوینی 14 تا 16 شهریور 1391 محرمعلی دلیجم، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد، اسمعیل نظامی. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران – دانشگاه شهید باهنر کرمان ---
30 تأثیر تیمارهای هورمونی بر القای کالوس و اندام زایی در گیاه بنگدانهHyoscyamus niger 14 تا 16 شهریور 1391 مریم اسودقدیری، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران – دانشگاه شهید باهنر کرمان ---
31 Molecular Characterization of Free Radicals Decomposing Genes on Plant Developmental Stages Jan 28-30, 2009 Raheem Haddad, Karl Morris, and Vicky Buchanan-Wollaston. World Congress on Science, Engineering and Technology, WCSET 2009, Dubai, United Arab Emirates. Periodicals publication in: World Academy of Science, Engineering and Technology Journal, Vol 3: 2009-01-28  دریافت فایل  ---
32 In vitro studies of callus formation in Araucaria exelsa Mar 17–20, 2015 Raheem Haddad, Mohammadreza Rezaei, Mitra Taghipoor. VIII Moscow International Congress “Biotechnology: State of the Art and Prospects of Development”, Moscow, Russia, P121 ---
33 Silicon induced osmolytes and protein during stress Mar 17–20, 2015 Raheem Haddad and Farzaneh Vahidipour. VIII Moscow International Congress “Biotechnology: State of the Art and Prospects of Development”, Moscow, Russia, P118 ---
34 Effect of salt formation on bud induction and choloropyll index of Araucaria excelsar. Mar 17–20, 2015 Raheem Haddad, MitraTaghipoor, Maryam Ghannadnia. VIII Moscow International Congress “Biotechnology: State of the Art and Prospects of Development”, Moscow, Russia, P117 ---
35 Effect of drought stress on proline content in barley (Hordeum vulgare L.) Mar 17–20, 2015 Raheem Haddad and Saba Mokhlesian. VIII Moscow International Congress “Biotechnology: State of the Art and Prospects of Development”, Moscow, Russia, P117 ---
36 Effect of silicon on changing of hydrogen peroxide levels in barley under stress Mar 17–20, 2015 Raheem Haddad, Roya Heidari, Ghasemali Garoosi. VIII Moscow International Congress “Biotechnology: State of the Art and Prospects of Development”, Moscow, Russia, P116 ---
37 Identification and isolation of Bacillus vallismortis from soil by using 16s rRNA gene. Mar 17–20, 2015 Rahim Haddad, Mehdi Moheimani. VIII Moscow International Congress “Biotechnology: State of the Art and Prospects of Development”, Moscow, Russia, P113 ---
38 Evaluation of protein and enzyme-induced on Hordume vulgar L. under drought stress Mar 18-20, 2014 Raheem Haddad and Farzaneh Vahidipour. The International Conference “Biotechnology and Quality of Life”, Moscow, Russia. P 289 ---
39 Temperature effects in callus induction of Araucaria heterophylla L Mar 18-20, 2014 Raheem Haddad, Mitra Taghipoor, Maryam Ghannadnia. The International Conference “Biotechnology and Quality of Life”, Moscow, Russia. P 288 ---
40 The effect of silicon on drought stress in tillering stage of 2-row barley Mar 18-20, 2014 Raheem Haddad and Saba Mokhlesian. The International Conference “Biotechnology and Quality of Life”, Moscow, Russia. P 287 ---
41 Effect of silicon in barley (Hordeum vulgare L.) plant characterized by chlorophyll and protein contents Mar 18-20, 2014 Raheem Haddad, Roya Heidari. The International Conference “Biotechnology and Quality of Life”, Moscow, Russia. P 287 ---
42 The effect of Silicon on Grapevine (Vitis vinifera cv. Flame) under drought stress Mar 18-20, 2014 Raheem Haddad, Alireza Kamangar. The International Conference “Biotechnology and Quality of Life”, Moscow, Russia. P 286 ---
43 Salts and hormonal induction in spinach (Spinacia oleracea L.) regeneration Mar 18-20, 2014 Raheem Haddad, Masoumeh Fallah Ziarani, Ghasem Ali Garosi, Mokhtar Jalali Javaran. The International Conference “Biotechnology and Quality of Life”, Moscow, Russia. P 286 ---
44 48. Lettuce (Lactuca sativaL.) cotyledonary explants micropropagation Mar 18-20, 2014 Raheem Haddad, Masoumeh Fallah Ziarani, Ghasem Ali Garosi, Mokhtar Jalali Javaran. The International Conference “Biotechnology and Quality of Life”, Moscow, Russia. P 285 ---
45 Expression analysis of GTPCHI gene under abiotic stresses from grape (Vitis vinifera L. cv. Askari) Mar 18-20, 2014 Raheem Haddad, Nadiya Eslami Bojnordi, Ghasemali Garousi. The International Conference “Biotechnology and Quality of Life”, Moscow, Russia. P 285 ---
46 Molecular analysis of GTPCHI gene in different grape (Vitis vinifera L. cv. Askari) tissues Mar 18-20, 2014 Raheem Haddad, Nadiya Eslami Bojnordi, Ghasemali Garousi. The International Conference “Biotechnology and Quality of Life”, Moscow, Russia. P 284 ---
47 Micro shoot propagation in Araucaria excelsa R. affected by auxins Mar 18-20, 2014 Raheem Haddad, Mitra Taghipoor, Maryam Ghannadnia. The International Conference “Biotechnology and Quality of Life”, Moscow, Russia. P 276  دریافت فایل  ---
48 Study the effect of anti-auxins on the peroxidase enzyme in Pistachio (Pistacia vera) rootstocks Sep 2-6, 2013 Maleki S., Garoosi G., Haddad R., Nezami Alanagh E. 59th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture (ISTH), Queretaro, Mexico. pp 136 ---
49 Extraction and evaluation of peroxidases from Pistacia vera (UCB1 and Qazvini rootstocks) in in vitro conditions Sep 2-6, 2013 Maleki S., Garoosi G., Haddad R., Nezami Alanagh E. 59th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture (ISTH), Queretaro, Mexico. pp 135 ---
50 A neurofuzzy logic technology for enhancing knowledge on plant tissue culture: The role of macro nutrients on improving growth parameters in GF677 hybrid rootstock Sep 2-6, 2013 Alanagh E.N., Garoosi G., Haddad R., Maleki S., Landín M., Gallego P.P. 59th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture (ISTH), Queretaro, Mexico. pp 75 ---
51 القای کالوس و باززایی درون‌شیشه‌ای کاهو آبان ماه 1392 معصومه فلاح زیارانی، دکتر رحیم حداد، دکتر قاسمعلی گروسی، دکتر مختار جلالی جواران. کنگره ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی (جزیره قشم) ---
52 باززایی درون شیشه ای اسفناج آبان ماه 1392 معصومه فلاح زیارانی، دکتر رحیم حداد، دکتر قاسمعلی گروسی، دکتر مختار جلالی جواران. کنگره ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی (جزیره قشم) ---
53 باززایی مستقیم درون شیشه‌ای کاهو آبان ماه 1392 معصومه فلاح زیارانی، دکتر رحیم حداد، دکتر قاسمعلی گروسی، دکتر مختار جلالی جواران. کنگره ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی (جزیره قشم) ---
54 گامی در تهیه پروتکل ریز ازدیادی پایه رویشی قزوینی :(Pistacia vera) با تاکید بر تاثیر اسکوپولتین 17مهرماه 1392 سارا ملکی، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد، اسمعیل نظامی آلانق. کنگره ملی دستاوردهای علمی و پژوهشی پسته، دانشگاه تربت حیدریه ---
55 شناسایی و بررسی بیان ژن GTPCHI تحت تنش های غیر زنده از انگور 18 مهر ماه 1392 نادیا اسلامی بجنوردی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی. دومین کنفرانس ملی انگور وکشمش. دانشگاه ملایر، پژوهشکده انگور و کشمش ---
56 بهینه سازی روش استخراج پروتئین و آنزیم ها از بافت های مختلف انگور 18 مهر ماه 1392 علیرضا کمانگر، رحیم حداد. دومین کنفرانس ملی انگور وکشمش. دانشگاه ملایر، پژوهشکده انگور و کشمش ---
57 تاثیر سیلیکون بر دو رقم انگور میش پستان و صاحبی تحت تنش خشکی 18 مهر ماه 1392 علیرضا کمانگر، رحیم حداد. دومین کنفرانس ملی انگور وکشمش. دانشگاه ملایر، پژوهشکده انگور و کشمش ---
58 تأثیر سیلیکون برظرفیت نسبی آب برگ و میزان کلروفیل در ارقام مختلف انگور (Vitis vinifera L.) تحت تنش خشکی 18 مهر ماه 1392 علیرضا کمانگر، رحیم حداد. دومین کنفرانس ملی انگور وکشمش. دانشگاه ملایر، پژوهشکده انگور و کشمش ---
59 همسانه سازی مولکولی، شناسایی و بررسی بیان ژن GTPCHI تحت تنش شوری از انگور عسکری 22 – 21 شهریور 1392 نادیا اسلامی بجنوردی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی. اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راه کارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ---
60 تولید کالوس از ریزنمونه‌های مختلف کاج مطبق (Araucaria excelsa L) تحت تیمارهای مختلف هورمونی 15 الی 17 تیر 92 میترا تقی‌پور، رحیم حداد، مریم قنادنیا- هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی- دانشگاه تهران ---
61 تاثیر غلظت‌های مختلف سیتوکینین بر ساقه‌زایی کاج مطبق (Araucaria excelsa R) 15 الی 17 تیر 92 میترا تقی‌پور، رحیم حداد، مریم قنادنیا- هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی- دانشگاه تهران ---
62 باززایی درون شیشه ای کاهو 15 الی 17 تیر 92 معصومه فلاح زیارانی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، مختار جلالی جواران- هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی- دانشگاه تهران ---
63 القای کالوس از ریز نمونه اسفناج 15 الی 17 تیر 92 معصومه فلاح زیارانی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، مختار جلالی جواران- هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی- دانشگاه تهران ---
64 بررسی تاثیر تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی دو لاین جو بدون پوشینه (Hordeum vulgar subsp. Vulgar) 14 الی 16 شهریور 91 صغری عسگری آوینی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، حمیدرضا نیکخواه. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ---
65 بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو لاین جو بدون پوشینه (Hordeum vulgar subsp. Vulgar) تحت تنش خشکی با استفاده از پلی اتیلن گلیکول (PEG) 14 الی 16 شهریور 91 صغری عسگری آوینی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، حمیدرضا نیکخواه. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ---
66 اندام زایی و کالوس زایی در گیاه بنگدانه تحت تأثیر تیمارهای هورمونی 13 تا 15 شهریور 91 مریم اسودقدیری، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد. ---
67 محیط کشت GNH، محیطی مطلوب برای پرآوری پسته قزوینی در شرایط درون شیشه 13 تا 15 شهریور 91 محرمعلی دلیجم، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد، اسمعیل نظامی. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد. ---
68 بررسی اثر گلوکونات کلسیم بعنوان منبع کلسیم در محیط کشت زایی پسته پایه قزوینی 13 تا 15 شهریور 91 محرمعلی دلیجم، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد، اسمعیل نظامی. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد. ---
69 تولید ریشه افشان برای افزایش تروپان آلکالوئیدها در گیاه بنگ دانه در شرایط درون شیشه 13 تا 15 شهریور 91 سارا ملکی، قاسمعلی گروسی، فاطمه دهقان نیری، رحیم حداد. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد. ---
70 شناسایی، همسانه سازی و بررسی ساختار ژن gchI کد کننده آنزیم گوانوزین تری فسفات سیکلوهیدرولاز I از گوجه فرنگی رقم مموری 13 تا 15 شهریور 91 نفیسه ابوفاضلی، رحیم حداد، امیر حسین بیکی. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد. ---
71 مطالعه اثر سیلیکون و خشکی برآنزیم های ضد اکسنده ی تریتیکاله 13 تا 15 شهریور 91 الهام سلمانی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، رامین حسینی. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد. ---
72 بررسی اثر تنش خشکی روی جوانه زنی دو رقم جو 13 تا 15 شهریور 91 معصومه قدمی، رحیم حداد، عباس ستوده نیا، حمید رضا نیکخواه. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد. ---
73 بررسی جریان ژنی و تمایز ژنتیکی در میان جمعیت های گونه Tripleurespermom. sevanense با استفاده از داده های پروتئینی 13 تا 15 شهریور 91 فاطمه نوری، پروین صالحی شانجانی، امیرحسین بیکی بندر آبادی، محمد علی علی زاده، رضا طبایی عقدایی، رحیم حداد، هدی شمس، زهرا عینی. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد. ---
74 بررسی جریان ژنی و تمایز ژنتیکی در میان جمعیت های گونه Anthemise.Tinctoria با استفاده از داده های پروتئینی 13 تا 15 شهریور 91 فاطمه نوری، پروین صالحی شانجانی، امیرحسین بیکی بندر آبادی، محمد علی علی زاده، رضا طبایی عقدایی، رحیم حداد، هدی شمس، زهرا عینی. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد. ---
75 همسانه سازی ژن گلوکزاکسیداز در پلاسمید pBI121 و انتقال آن به اگروباکتریوم 13 تا 15 شهریور 91 هدی روشنی، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد. ---
76 بررسی کانال های روغن فرار در زیره سبز (Cuminum cyminum L.) 14 تا 16 شهریور 91 مریم قنادنیا، رحیم حداد، مظفر شریفی، فاطمه زرین کمر –هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران – دانشگاه شهید باهنر کرمان ---
77 تاثیر منگنز بر برخی ترکیبات مونوترپنی در گل های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) 14 تا 16 شهریور 91 مریم قنادنیا، مظفر شریفی، رحیم حداد –هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران – دانشگاه شهید باهنر کرمان ---
78 تاثیر منگنز بر بیان ژن لیمونن سینتاز در زیره سبز (Cuminum cyminum L.) 1الی 3 خرداد 1391 مریم قنادنیا، فاطمه زرین کمر، رحیم حداد، مظفر شریفی –دوازدهمین کنگره کنگره ژنتیک ایران – سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران– 5197 ---
79 فراساختار برخی اندامک های سلولی مرتبط با تولید ترکیبات ترپنی تحت تاثیر تیمارهای مختلف منگنز و ارتباط آن با بیان ژن لیمونن سینتاز در زیره سبز 1الی 3 خرداد 1391 مریم قنادنیا، فاطمه زرین کمر، رحیم حداد، مظفر شریفی –دوازدهمین کنگره کنگره ژنتیک ایران – سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران– 5196 ---
80 تفکیک سویه‌های سیانوباکتری دارای هتروسیست از سویه های فاقد هتروسیست در بررسی فیلوژنتیکی با استفاده از تکنیک PCR از ناحیه ژنی 16S rRNA 1الی 3 خرداد 1391 فرزانه زندی، رامین حسینی، ندا سلطانی، رحیم حداد- دوازدهمین کنگره کنگره ژنتیک ایران – سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران– 5195 ---
81 تنوع ژنتیکی و ارتباط میان گونه ها و جمعیت های ایرانی بابونه با استفاده از مارکر پروتئین های کل و ارتباط آن با ویژگی های بیوشیمیایی 1الی 3 خرداد 1391 فاطمه نوری، پروین صالحی شانجانی، امیر حسین بیکی بندر آبادی، محمد علی علیزاده، رضا طبایی عقدایی، رحیم حداد -دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران – سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران– 5194 ---
82 تنوع ژنتیکی جمعیت های بابونه (Anthemis tinctoria) با استفاده از مارکر پروتئین های کل و ارتباط آن با ویژگی های بیوشیمیایی 1الی 3 خرداد 1391 فاطمه نوری، پروین صالحی شانجانی، امیر جسین بیکی بندر آبادی، محمد علی علی زاده، رضا طبایی، رحیم حداد- دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران – سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران– 5193 ---
83 بررسی فعالیت آنزیم‌های نوکلئاز ssp در ریشه ارقام متحمل و حساس گندم تحت تنش شوری 1الی 3 خرداد 1391 مونا مقدمی، رامین حسینی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی- دوازدهمین کنگره کنگره ژنتیک ایران – سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران– 5192 ---
84 مطالعه اثرات سیلیکون در مراحل رشدی مختلف میزان پروتئین کل، اسمولیت پرولین و فعالیت آنزیم ضد اکسنده کاتالاز در یک ژنوتیپ تریتیکاله تحت تنش خشکی 1الی 3 خرداد 1391 الهام سلمانی، رحیم حداد ،قاسمعلی گروسی، رامین حسینی، مسعود قدسی -دوازدهمین کنگره کنگره ژنتیک ایران – سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران– 5191 ---
85 بررسی اثر سطوح متفاوت نانو اکسید روی، نانواکسید آهن و ریزنمونه های مختلف بر میزان و سرعت کال زایی گیاه سنبل الطیب در شرایط این ویترو 1الی 3 خرداد 1391 عرفانه شرفیه، رحیم حداد، عباس سعیدی، حسین عسگری- دوازدهمین کنگره کنگره ژنتیک ایران – سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران–1590 ---
86 تاثیر سیلیکون در افزایش تحمل به خشکی در مرحله ی دو برگی گیاه جو 1الی 3 خرداد 1391 رحیم حداد، زهرا مشیری- دوازدهمین کنگره کنگره ژنتیک ایران – سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران ---
87 اثر سیلیکون در مراحل رشدی مختلف بر محتوای نسبی آب، پروکسید هیدروژن، تنظیم کننده گلایسین بتائین و آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در تریتیکاله تحت تنش خشکی 1الی 3 خرداد 1391 الهام سلمانی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، رامین حسینی، مسعود قدسی- دوازدهمین کنگره کنگره ژنتیک ایران – سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران– 5189 ---
88 آنالیز فیلوژنتیکی ژن ACO و دیگر اکسیدوردوکتازها 1الی 3 خرداد 1391 زهره جعفری، رحیم حداد، رامین حسینی، نفیسه حسین زاده- دوازدهمین کنگره کنگره ژنتیک ایران – سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران– 5188 ---
89 خصوصیات ساختاری پروتئین بدست آمده از ژن LeACO1 1الی 3 خرداد 1391 زهره جعفری، رحیم حداد، رامین حسینی- دوازدهمین کنگره کنگره ژنتیک ایران – سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران– 5187 ---
90 اثر تیمار های هورمونی و نوع ریزنمونه بر کال زایی گیاه دارویی خار شتر 1 الی 3 خرداد 1391 مریم آزاده، رحیم حداد، حسین عسکری -دوازدهمین کنگره کنگره ژنتیک ایران – سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران– 5186 ---
91 بررسی اثر انواع محیط کشت بر القا و رشد کالوس در گیاه دارویی خارشتر 1 الی 3 خرداد 1391 مریم آزاده، رحیم حداد، حسین عسکری -دوازدهمین کنگره کنگره ژنتیک ایران – سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران–5185 ---
92 DNA بارکدینگ و فیتوپلانکتون‌ها: شناسایی و مطالعه مولکولی پنج گونه فیتوپلانکتون ساکن در آب‌های خلیج فارس 1الی 3 خرداد 1391 عصمت عالم‌زاده، رحیم حداد، علیرضا احمدی- دوازدهمین کنگره کنگره ژنتیک ایران – سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران ---
93 مطالعه بیولوژیکی ومولکولی جلبک سبز Chlamydomonas sp. خلیج فارس 1الی 3 خرداد 1391 عصمت عالم‌زاده، رحیم حداد، علیرضا احمدی، رامین حسینی - دوازدهمین کنگره کنگره ژنتیک ایران – سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران– 5183 ---
94 بررسی تاثیر محیط کشت و منبع کربوهیدرات بر تکثیر درون شیشه دو رقم زیتون بهمن ماه1390 موسی مرادنژاد، فرزان قانع گلمحمدی، رامین حسینی، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد، محمدمهدی ضرابی - همایش ملی زیتون - 4981 ---
95 تاثیر سیلیکون بر محتوای آنزیمهای آنتی اکسیدانت در تریتیکاله (X Triticosecale) تحت تنش خشکی در مبارزه با کم آبی خاک 12 الی 14 شهریور1390 الهام سلمانی، رحیم حداد ،قاسمعلی گروسی، رامین حسینی- دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران- تبریز ---
96 تاثیر سیلیکون بر محتوای آنزیمهای آنتی اکسیدانت در تریتیکاله (X Triticosecale) تحت تنش خشکی در مبارزه با کم آبی خاک 12 الی 14 شهریور 139 الهام سلمانی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، رامین حسینی. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. تبریز ---
97 Effects of different manganese treatments on some morphological parameters of Cuminum cyminum L May 15-16, 2013 Maryam Ghannadnia, Raheem Haddad, Mozafar Sharifi. 2nd National Congress on Medicinal Plants, Tehran, Iran. P764 ---
98 Investigating the different disinfection method for seed, zygotic embryo and megagametophyte tissue Mar 19–22, 2013 Raheem Haddad, Mitra taghipoor, Maryam Ghannadnia. VII Moscow International Congress “Biotechnology: State of the Art and Prospects of Development”, Moscow, Russia, P433 ---
99 Improvement strategies for dry tolerance by antioxidant enzyme analyzing on triticale Mar 19–22, 2013 Raheem Haddad, Elham Salmani. VII Moscow International Congress “Biotechnology: State of the Art and Prospects of Development”, Moscow, Russia, P430 ---
100 Evaluation of pretreatment polyethylene glycol in two development lines of durum wheat under drought stress Mar 19–22, 2013 Zahra Karimlou, Raheem Haddad, Abdolali Gaffari. VII Moscow International Congress “Biotechnology: State of the Art and Prospects of Development”, Moscow, Russia, P416 ---
101 Some terpenoid compounds of different parts of Cuminum cyminum L Mar 19–22, 2013 Raheem Haddad, Maryam Ghannadnia, Fatemeh Zarinkamar, Mozafar Sharifi. VII Moscow International Congress “Biotechnology: State of the Art and Prospects of Development”, Moscow, Russia, P415 ---
102 Study the effect of the PEG (6000) physiological characterization of two barley (Hordeum disticum) advanced lines under drought stress Mar 19–22, 2013 Raheem Haddad and Masume Ghadami. VII Moscow International Congress “Biotechnology: State of the Art and Prospects of Development”, Moscow, Russia, P414 ---
103 Effect of polyethylene glycol induced water stress on hull-less barley lines (Hordeum vulgare L) Mar 19–22, 2013 Raheem Haddad and Soghra Asgari Avini. VII Moscow International Congress “Biotechnology: State of the Art and Prospects of Development”, Moscow, Russia, P409 ---
104 Osmotic adjustment effect of Triticum aestivum L. under drought stress by exogenous silicon Oct 11-16, 2009 Sara Taleahmad and Raheem Haddad. The 3rd International Conference on Integrated Approaches to Improve Crop Production Under Drought-Prone Environments (Shanghi, China, P4.03. 5871 ---
105 Improvment strategies for dry tolerance by antioxidant enzyme analysing on triticale Mar 20-22, 2012 Elham Salmani, Raheem Haddad. International Scientific Congress, “Pharmaceutical and Medical Biotechnology”, within the framework of Moscow International Congress: BIOTECHNOLOGY: State of the Art and Prospects of Development, Moscow, Russia. P448. ---
106 Limonene synthase gene expression on different parts of Cuminum cyminum L Mar 20-22, 2012 Maryam Ghannadnia, Raheem Haddad, Fateme Zarinkamar, Mozafar Sharifi. International Scientific Congress, “Pharmaceutical and Medical Biotechnology”, within the framework of Moscow International Congress: BIOTECHNOLOGY: State of the Art and Prospects of Development, Moscow, Russia. P448. ---
107 Phylogenetic relationship of Cochlodinium polykrikoides using 18S ribosomal RNA gene sequences from Persian Gulf Mar 20-22, 2012 Esmat Alemzadeh, Raheem Haddad , Alireza Ahmadi, Ramin Hosseini, Eesa Abdolaliyan. International Scientific Congress, “Pharmaceutical and Medical Biotechnology”, within the framework of Moscow International Congress: BIOTECHNOLOGY: State of the Art and Prospects of Development, Moscow, Russia. P447. ---
108 Increasing tolerance against drought stress in two genotypes of rice by silicon Mar 20-22, 2012 Fatemeh Biglary, Raheem Haddad, Ramin Hosseini, Abbas Sotoodehnia. International Scientific Congress, “Pharmaceutical and Medical Biotechnology”, within the framework of Moscow International Congress: BIOTECHNOLOGY: State of the Art and Prospects of Development, Moscow, Russia. P447. ---
109 Study the effect of the PEG (6000) pretreatment on physiological characterization of two advanced lines of Durum wheat under drought stress Mar 20-22, 2012 Zahra Karimlou, Raheem Haddad, Abdolali Gaffari, Abbas Sotoodehnia. International Scientific Congress, “Pharmaceutical and Medical Biotechnology”, within the framework of Moscow International Congress: BIOTECHNOLOGY: State of the Art and Prospects of Development, Moscow, Russia. P445. ---
110 Effect of the PEG treatments on some physiological characters in two barley (Hordeum vu lgar L.) lines Mar 20-22, 2012 Masume Ghadami, Raheem Haddad, Abbas Sotoodehnia. International Scientific Congress, “Pharmaceutical and Medical Biotechnology”, within the framework of Moscow International Congress: BIOTECHNOLOGY: State of the Art and Prospects of Development, Moscow, Russia. P444. ---
111 Study of some physiological characterization of two hulless barley lines under PEG treatment Mar 20-22, 2012 Soghra Asgari Avini, Raheem Haddad, Hamidreza Nik-khah. International Scientific Congress, “Pharmaceutical and Medical Biotechnology”, within the framework of Moscow International Congress: BIOTECHNOLOGY: State of the Art and Prospects of Development, Moscow, Russia. P442 ---
112 Cloning of tropinone reductase-II (TR-II) gene in Agrobacterium tumefacience Sep 6-9, 2011 Mitra Parsa, Ghasemali Garoosi, Raheem Haddad. Clinical Biochemistry (ELSEVIER): 12th Iranian Congress of Biochemistry (ICB) & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology (ICBMB), Mashhad, Iran, S344, ---
113 Physicochemical Characteristics of 1-Aminocyclopropane-1-Carboxylate Oxidase1 Gene from Tomato (Lycopersicon esculentum L. cv, Memory I) Mar 21-25, 2011 Raheem Haddad, Zohreh jafari. IX Moscow International Congress, BIOTECHNOLOGY: State of the Art and Prospects of Development, Moscow, Russia. P253 ---
114 بررسی فعالیت آنزیم نوکلئاز در ریشه گندم تحت تنش شوری شهریور ماه 1390 مونا مقدمی، رامین حسینی ، رحیم حداد ، قاسمعلی گروسی - هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران – پژوهشگاه نیرو، تهران ---
115 شناسایی مولکولی گونه های سیانوباکتری جدا شده از مناطق آلوده و غیر آلوده به نفت استان خوزستان شهریور ماه 1390 فرزانه زندی، رامین حسینی ، ندا سلطانی، رحیم حداد، نبأ النجار - هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران – پژوهشگاه نیرو، تهران ---
116 همسانه سازی ژن آنزیم تروپینون ردوکتاز 2 (TR ІІ) در ناقل بیان 121pBI و انتقال به آگروباکتریوم شهریور ماه 1390 مجید مردمی، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد، رامین حسینی - هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران – پژوهشگاه نیرو، تهران ---
117 بررسی تنوع ژنتیکی جلبک سبزNannochloris sp. آ بهای خلیج فارس با استفاده از توالی ژنی 18s rDNA شهریور ماه 1390 عصمت عالم زاده، رحیم حداد، علیرضا احمدی، رامین حسینی، مریم معزی - هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران – پژوهشگاه نیرو، تهران ---
118 بررسی بیوانفورماتیکی توالیهای پلیپپتیدی بدست آمده از سه ژن تیوردوکسین نوع h انگور: پیش بینی ویژگیهای بیوشیمیایی، ساختاری و عملکردی شهریور ماه 1390 رضا حیدری جاپلقی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی - هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران – پژوهشگاه نیرو، تهران ---
119 استخراج بهینه شده اسیدهای نوکلئیک با کیفیت بالا از بافتهای غنی از ترکیبات پلی فنولیک و پلی ساکاریدی انگور (Vitis vinifera L.) شهریور ماه 1390 رضا حیدری جاپلقی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی - هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران – پژوهشگاه نیرو، تهران ---
120 همسانهسازی مولکولی، شناسایی و توصیف سه ژن تیوردوکسین نوع h از انگور عسکری شهریور ماه 1390 رضا حیدری جاپلقی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی - هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران – پژوهشگاه نیرو، تهران ---
121 بررسی موقعیت اینترونی به عنوان یک نشانگر تکاملی در ژنهای تیوردوکسین موجودات فتوسنتز کننده با تأکید روی گیاه انگور شهریور ماه 1390 رضا حیدری جاپلقی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی - هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران – پژوهشگاه نیرو، تهران ---
122 استراتژی بهبودی جهت مبارزه با تنش خشکی و بررسی آنزیم های آنتی اکسیدانت و پروتئین کل در ژنوتیپ های تریتیکاله شهریور ماه 1390 الهام سلمانی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، رامین حسینی - هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران – پژوهشگاه نیرو، تهران ---
123 اثر سیلیکون برمحتوای نسبی آب، میزان کلرفیل، تنظیم کننده گلایسین بتائین و پرولین در دو ژنوتیپ تریتیکاله تحت تنش خشکی شهریور ماه 1390 الهام سلمانی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، رامین حسینی - هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران – پژوهشگاه نیرو، تهران ---
124 بررسی اثرات سیلیکون بر روی تغییرات فعالیت آنزی مهای کاتالاز و پراکسیداز و محتوی کلروفیل برگی در دو ژنوتیپ گیاه برنج( Oryza sativa L. ) تحت تنش خشکی شهریور ماه 1390 فاطمه بیگلری، رحیم حداد، رامین حسینی، عباس ستوده نیا - هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران – پژوهشگاه نیرو، تهران ---
125 اثر تنش خشکی بر روی محتوی پروتئین کل و محتوای تنظیم کننده های اسمزی در دو ژنوتیپ گیاه برنج (Oryza sativa L.) تحت تیمار سیلیکون شهریور ماه 1390 فاطمه بیگلری، رحیم حداد، رامین حسینی، عباس ستوده نیا - هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران – پژوهشگاه نیرو، تهران ---
126 اثر سیلیکون بر محتوای نسبی آب، تنظیم کننده پرولین و میزان کلرفیل در دو ژنوتیپ تریتیکاله (X Triticosecale)تحت تنش خشکی اردیبهشت ماه 1390 - الهام سلمانی، رحیم حداد ،قاسمعلی گروسی، رامین حسینی- دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران – دانشگاه یزد ---
127 بررسی تاثیر الیسیتورهای جاسمونات و متیل جاسمونات بر کمیت و کیفیت RNA کل استخراج شده از ریشه های بدست آمده از کشت بافت گیاه بنگدانه (Hyoscyamus niger) اردیبهشت ماه 1390 میترا پارسا، قاسمعلی گروسی، رحیم حدّاد – دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران – دانشگاه یزد ---
128 مطالعه اثرات تیمار سیلیکون بر روی تغییرات گلایسین بتائین و آنزیم ضد اکسنده کاتالاز بر روی دو رقم گیاه برنج (sativa L. (Oryza در شرایط تنش خشکی اردیبهشت ماه 1390 فاطمه بیگلری، رحیم حداد، رامین حسینی، عباس ستوده نیا - دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران – دانشگاه یزد ---
129 Effects of silicon on the activities of antioxidant enzymes and growth of two triticale genotypes under dry tolerance February 2011 Elham Salmani and Raheem Haddad, International Conference Preparing Agriculture for Climate Change, February 6-8, 2011, Special Issue, Crop Improvement, Extended Summaries, The Crop Improvement Society of India. P278. ---
130 Analysis of Exon-intron Organization in h-Type Thioredoxin Genes of Grape (Vitis vinifera L. cv. Askari). March 2011 Raheem Haddad, Reza Heidari Japelaghi and Ghasem-Ali Garoosi. IX Moscow International Congress, BIOTECHNOLOGY: State of the Art and Prospects of Development, March 21-25, 2011, Moscow, Russia. P254. ---
131 Cloning and Identification of Physicochemical Characteristics of 1-Aminocyclopropane-1-Carboxylate Oxidase1 Gene from Tomato (Lycopersicon esculentum L. cv, Memory I). March 2011 Raheem Haddad, Zohreh Jafari. IX Moscow International Congress, BIOTECHNOLOGY: State of the Art and Prospects of Development, March 21-25, 2011, Moscow, Russia. P253. ---
132 Silicon and Its Ability to Improve Drought Stress Tolerance in Barley (Hordeum Vulgare L.) Cultivars at Different Developmental Stages. March 2011 Raheem Haddad, Zahra Moshiry, Ramin Hosseini, IX Moscow International Congress, BIOTECHNOLOGY: State of the Art and Prospects of Development, March 21-25, 2011, Moscow, Russia. P229-230. ---
133 Effects of drought stress on protein of rice (Oryza sativa L.) cultivars and accumulation of proline February 2011 Fatemeh Biglary and Raheem Haddad, International Conference Preparing Agriculture for Climate Change, February 6-8, 2011, Special Issue, Crop Improvement, Extended Summaries, The Crop Improvement Society of India. P138 ---
134 Improvement strategies for drought tolerance of rice February 2011 Fatemeh Biglary, Raheem Haddad, International Conference, Crop improvement, Ideotyping, and Modelling for African Cropping Systems under Climate Change – CIMAC, University of Hohenheim, 7-9 February 2011, P72 ---
135 Improvement strategies for dry tolerance on triticale February 2011 Elham Salmani, Raheem Haddad, International Conference, Crop improvement, Ideotyping, and Modelling for African Cropping Systems under Climate Change – CIMAC, University of Hohenheim, 7-9 February 2011, P70 ---
136 Cloning and isolation of Thioredoxin h (VvTRXh) gene from grapevine (Vitis vinifera L. cv. White seedless) March 2010 Raheem Haddad, Reza Heidari, Ghasem Ali Garousi. The Moscow International Scientific and Practical Conference "BIOTECHNOLOGY: ECOLOGY OF BIG CITIES", March 15-17, 2010, Moscow, Russia, 537 ---
137 Exogenous silicon alleviates oxidative damage of barley plants under drought stress March 2010 Raheem Haddad, Zahra Moshiry, Ramin Hosseini. The Moscow International Scientific and Practical Conference "BIOTECHNOLOGY: ECOLOGY OF BIG CITIES", March 15-17, 2010, Moscow, Russia, 537 ---
138 Silicon -mediated changes on some of physiological and enzymatic parameters on barley at the tillering stage March 2010 Raheem Haddad, Zahra Moshiry, Ramin Hosseini. The Moscow International Scientific and Practical Conference "BIOTECHNOLOGY: ECOLOGY OF BIG CITIES", March 15-17, 2010, Moscow, Russia, 536 ---
139 Silicon Analysis in Wheat (Triticum aestivum L.) under Drought Stress Condition March 2009 Raheem Haddad and Sara Taleahmad. The Fifth Moscow International Congress "Biotechnology", March 16-20, 2009. Congress proceedings, Section 2, Poster Publications, 346-347 ---
140 Oxidative Stress Resistance on the Brassica napus Affected by Cadmium Chloride March 2009 Raheem Haddad and Tahereh Touiserkani. The Fifth Moscow International Congress "Biotechnology", March 16-20, 2009. Congress proceedings, Section 2, Plenary Reports, 247-248 ---
141 Study of silicon effects on wheat cultivars under drought stress October 2008 Sara Tale Ahmad, Raheem Haddad. Silicon in Agriculture Conference, South Africa, 4th International Conference, 26-31 October 2008, Session No. 3, pp99 ---
142 Estimation of GUS gene Activity on Growth Stages of Oilseed March 2007 Raheem Haddad, Karl Morris, and Vicky Buchanan-Wollaston. The Fourth Moscow International Congress "Biotechnology", March 12-16, 2007. Congress proceedings, Part 1, Section 2, Oral presentation, 228 ---
143 Free Radical Scavenging and Enzyme Activities in Growth Phases of Oilseed Rape 2005 Raheem Haddad, Karl Morris, and Vicky Buchanan-Wollaston. International Conference on "Plant Genetics and Biotechnology: Challenges and Opportunities". Indira Gandhi Agricultural University, Raipur, INDIA, 2005, Oral Presentation, 38 ---
144 Induction of Direct Somatic Embryogenesis in Lilium longiflorum var. Ceb-Dezzle 2005 Solmaz Khosravi, Narges Mojtahedi, Ali Vatanpour Azghandi and Raheem Haddad. International Conference on"Plant Genetics and Biotechnology: Challenges and Opportunities". Indira Gandhi Agricultural University, Raipur, INDIA, 2005, P68, 113 ---
145 The antioxidant enzyme genes that are expressed during senescence in Brassica napus March 2005 Raheem Haddad, Karl Morris, and Vicky Buchanan-Wollaston. Third Moscow International Congress"Biotechnology", March 14-18, 2005. Congress proceedings, Part 1, Section 2, Oral presentation, 305 ---
146 Characterisation of a Senescence-enhanced Catalase in Brassica napus 2000 Raheem Haddad, Karl Morris, and Vicky Buchanan-Wollaston. First National Congress of Biotechnology in IR IRAN, Tarbiat Modaress University Tehran. Vol 1: 165-179 ---
147 Characterisation and functional analysis of senescence-enhanced genes in Brassica napus and Arabidopsis thaliana 1998 Raheem Haddad, Karl Morris, and Vicky Buchanan-Wollaston. 5th Agricultural Seminar of Iranian Students in Europe 1998, Reading, UK ---
148 Molecular analysis of leaf senescence in Brassica and Arabidopsis May 1998 Vicky Buchanan-Wollaston, Karl Morris, Raheem Haddad, and Mokhtar Jalali. Journal of Experimental Botany, Vol 49, May 1998, Supplement ---
149 Analysis of genes that are expressed during leaf senescence in Brassica napus and Arabidopsis thaliana May 1997 Raheem Haddad, Karl Morris, and Vicky Buchanan-Wollaston. Postgraduate symposium of Department of Biological Sciences, May 1997, Wye College, University of London, UK ---
150 Analysis of genes that are expressed during leaf senescence in Brassica napus L May 1997 Raheem Haddad, Karl Morris, and Vicky Buchanan-Wollaston. Journal of Experimental Botany, Vol 48, May 1997, Supplement ---
151 Characterisation of a senescence-enhanced gene by plant transformation October 1995 Raheem Haddad, Karl Morris, and Vicky Buchanan-Wollaston. IVth Iranian Biotechnology Seminar, October 1995, University of Liverpool, UK ---
152 اثر سیلیکون بر فعالیت آنزیم ضداکسنده کاتالاز وپروتئین در دو ژنوتیپ تریتیکاله تحت تنش خشکی اسفند ماه 1389 الهام سلمانی، رحیم حداد ،قاسمعلی گروسی، رامین حسینی- همایش ملی مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در زراعت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان - مقاله برتر ---
153 مطالعه اثرات سیلیکون بر روی محتوی پرولین برگی و تغییرات آنزیم ضد اکسنده کاتالاز در دو ژنوتیپ گیاه برنج( Orisa sativa L. ) تحت تنش خشکی اسفند 1389 فاطمه بیگلری، رحیم حداد ، رامین حسینی ، عباس ستوده نیا - همایش ملی مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در زراعت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان ---
154 بررسی اثرات تیمار سیلیکون بر روی تغییرات آنزیم ضد اکسنده پراکسیداز و محتوی کلروفیل برگی بر روی دو رقم گیاه برنج ( Orisa sativa L. ) در شرایط تنش خشکی اسفند ماه 1389 فاطمه بیگلری، رحیم حداد ، رامین حسینی ، عباس ستوده نیا - همایش ملی مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در زراعت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان ---
155 جداسازی، بررسی توالی و ساختار فیلوژنتیکی یک ژن تیوردوکسین نوع h، متعلق به زیر گروه I از گیاه انگور عسکری شهریورماه 1389 رضا حیدری، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی - شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد ---
156 بررسی و مقایسه ویژگیهای فیزیکو- شیمیایی، ساختاری و فیلوژنتیکی دو آیزوفرم تیوردوکسین h متعلق به زیرگروه های متفاوت از انگور عسکری شهریورماه 1389 رضا حیدری، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی - شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد ---
157 خصوصیات بیوشیمیایی و ساختاری پروتئین بدست آمده از یک ژن تیوردوکسین h گیاه انگور بیدانه سفید شهریورماه 1389 رضا حیدری، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی - شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد ---
158 انتقال ژن گلوکز اکسیداز قارچ Penicillium funicolosum به باکتریAgrobacterium tumefaciens شهریورماه 1389 زهرا اسماعیل پور، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد - شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد ---
159 انتقال ژن ACO1از گیاه گوجه فرنگی، رقم کریستال به باکتری Agrobacterium tumefaciens شهریورماه 1389 زهره جعفری، رحیم حداد - شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد ---
160 همسانه سازی و بررسی روابط فیلوژنتیکی ژن ADC از میوه گوجه فرنگی شهریورماه 1389 اکرم حشمتی، امیر حسین بیکی، رحیم حداد - شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد ---
161 بررسی بیان ژن آرژینین دکربوکسیلاز در گوجه فرنگی شهریورماه 1389 اکرم حشمتی، امیر حسین بیکی، رحیم حداد - شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد ---
162 بررسی اثر مقادیر مختلف کلرید کادمیوم بر میزان کلروفیل، پروتئین محلول کل و فعالیت آنزیم های ضد اکسنده در کلزا (Brassica napus) مرداد 1389 طاهره تویسرکانی، رحیم حداد - یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران – پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی تهران ---
163 انگشت نگاری ارقام پسته ایرانی با استفاده از نشانگرهای RAPD مرداد 1389 آیدا تقی زاد ناصر، جعفر احمدی، رحیم حداد، مهدی ضرابی - یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران – پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی تهران ---
164 همسانه سازی ژن گلوکز اکسیداز قارچ پنی سیلیوم مرداد 1389 زهرا اسماعیل پور، قاسمعلی گروسی، رحیم حدّاد، سید رضا رزاز هاشمی - یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران – پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی تهران ---
165 بررسی نقش سیلیکون در توانایی دفاعی گیاه جو در برابر تنش خشکی در مراحل نموی مختلف مرداد 1389 زهرا مشیری، رحیم حدّاد - یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران – پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی تهران ---
166 بررسی روابط خویشاوندی ژن ACO1 گوجه فرنگی مرداد 1389 زهره جعفری، رحیم حدّاد، رامین حسینی، قاسمعلی گروسی - یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران – پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی تهران ---
167 پاسخ های ضد اکسندگی در مراحل مختلف رشد گیاه کلزا (Brassica napus) تحت تاثیر تنش کلرید کادمیوم مرداد 1389 طاهره تویسرکانی، رحیم حدّاد - یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران– پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی تهران ---
168 انتقال ژن تیوردوکسین h (VvTrxh) از گیاه انگور، رقم بیدانه سفید به باکتری Agrobacterium tumefaciens مرداد 1389 رضا حیدری، رحیم حدّاد، قاسمعلی گروسی - یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران – پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی تهران ---
169 بررسی بیان خانواده ژنی 1- آمینوسیکلوپروپان 1- کربوکسیلات اکسیداز در گوجه فرنگی خرداد 1389 زهره جعفری، رحیم حداد، رامین حسینی، قاسمعلی گروسی- یازدهمین کنگره ژنتیک ایران – سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی ---
170 همسانه سازی ژن تیوردوکسین h در انگور(VvTrx) رقم یاقوتی، عامل آنتی اکسیدان در احیای دیگر پروتئین های سلولی خرداد 1389 سید شرف الدین موسوی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، رامین حسینی- یازدهمین کنگره ژنتیک ایران – سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی ---
171 انکشت نکاری ارقام بسته ایرانی با نشانگرهای ISSRو RAPD خرداد 1389 آیدا تقی زاد ناصر، جعفر احمدی، رحیم حداد ، مهدی ضرابی – یازدهمین کنگره ژنتیک ایران – سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی ---
172 همسانه سازی ژن ADC از میوه گوجه فرنگی خرداد 1389 اکرم حشمتی، امیرحسین بیکی، رحیم حداد - یازدهمین کنگره ژنتیک ایران – سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی ---
173 بررسی بیان ژن لیمونن سینتاز در زیره سبز Cuminum cyminum L. خرداد 1389 مریم قنادنیا، رحیم حداد، فاطمه زرین کمر، مظفر شریفی - یازدهمین کنگره ژنتیک ایران – سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی ---
174 همسانه سازی ژن عامل تولید اتیلن آبان ماه 1388 زهره جعفری، رحیم حدّاد – اولین کنفرانس ملی نانو و بیوفناوری – انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهید با هنر کرمان ---
175 همسانه سازی و شناسایی یک آیزوفرم جدید ژن تیوردوکسین h (VvTRXh) از بافت حبه انگور (Vitis vinifera L.)رقم بیدانه سفید آبان ماه 1388 رضا حیدری، رحیم حدّاد، قاسمعلی گروسی – اولین کنفرانس ملی نانو و بیوفناوری – انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهید با هنر کرمان – مقاله برتر ---
176 بررسی مولکولی برخی از ارقام زیتون در برابر تنش خشکی مرداد ماه 1388 محمد مهدی ضرابی، رحیم حدّاد - ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران – سالن همایش های برج میلاد تهران ---
177 همسانه سازی ژن بتا گالاکتوزیداز (TBG6) عامل تخریب دیواره سلولی در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) مرداد ماه 1388 علیرضا قناد سبزواری، رامین حسینی، رحیم حدّاد - ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران – سالن همایش های برج میلاد تهران ---
178 همسانه سازی ژن بتا گالاکتوزیداز (TBG4) عامل تخریب دیواره سلولی در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) مرداد ماه 1388 علیرضا قناد سبزواری، رامین حسینی، رحیم حدّاد - ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران – سالن همایش های برج میلاد تهران ---
179 مطالعه تاثیر انواع نمک و هورمون در شاخسارزایی بادام رقم ربیع در شرایط درون شیشه مرداد ماه 1388 قاسمعلی گروسی، اسماعیل نظامی، رحیم حدّاد - ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران – سالن همایش های برج میلاد تهران ---
180 اثر سلکسیون روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در جو مرداد ماه 1388 زهرا مشیری، رحیم حدّاد، رامین حسینی - ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران – سالن همایش های برج میلاد تهران ---
181 همسانه سازی ژن تروپینون ردوکتاز I در باکتری E. coli مرداد ماه 1388 لیلا پناهنده، قاسمعلی گروسی، رحیم حدّاد - ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران – سالن همایش های برج میلاد تهران ---
182 همسانه سازی ژن عامل آنزیم تروپینون ردوکتاز II در باکتری E. coli مرداد ماه 1388 میترا پارسا، قاسمعلی گروسی، رحیم حدّاد - ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران – سالن همایش های برج میلاد تهران ---
183 مطالعه تغییرات میزان فعالیت آنزیم های ضد اکسنده در مراحل مختلف رشد گیاه کلزا (Brassica napus) تحت تاثیر کلرید کادمیوم مرداد ماه 1388 طاهره تویسرکانی، رحیم حدّاد - ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران – سالن همایش های برج میلاد تهران ---
184 بررسی تاثیر الیسیتورهای جاسمونات و متیل جاسمونات بر میزان بیان ژن عامل آنزیم تروپینون ردوکتاز I در گیاه بنگدانه (Hyoscyamus niger) تیر ماه 1388 لیلا پناهنده، قاسمعلی گروسی، رحیم حدّاد - ششمین کنگره علوم باغبانی ایران – دانشگاه گیلان ---
185 بررسی اثر تیمارهای مختلف هورمونی در ریز ازدیادی Anthurium andeanum cv Tennessee تیر ماه 1388 رحیم حدّاد، زهرا مشیری، رامین حسینی - ششمین کنگره علوم باغبانی ایران – دانشگاه گیلان ---
186 بررسی تاثیر الیسیتورهای جاسمونات و متیل جاسمونات بر بیان ژن عامل آنزیم تروپینون ردوکتاز II در گیاه بنگدانه (Hyoscyamus niger) تیر ماه 1388 میترا پارسا، قاسمعلی گروسی، رحیم حدّاد – ششمین کنگره علوم باغبانی ایران – دانشگاه گیلان ---
187 همسانه سازی ژن پکتات لیاز، عامل تخریب دیواره سلولی در انگور تیر ماه 1388 رحیم حدّاد، سید شرف الدین موسوی، قاسمعلی گروسی، رامین حسینی - ششمین کنگره علوم باغبانی ایران – دانشگاه گیلان ---
188 استخراج بهینه شده RNA ی کل از بافت های مختلف گیاه انگور در مقیاس کوچک تیر ماه 1388 رضا حیدری، رحیم حدّاد، قاسمعلی گروسی - ششمین کنگره علوم باغبانی ایران – دانشگاه گیلان ---
189 همسانه سازی ژن بتا گالاکتوزیداز، عامل تخریب دیواره سلولی در انگور تیر ماه 1388 رضا حیدری، رحیم حدّاد، قاسمعلی گروسی - ششمین کنگره علوم باغبانی ایران – دانشگاه گیلان ---
190 بررسی تیمارهای ضد عفونی و ریز نمونه کاج مطبق در کشت بافت (Araucaria heterophylla) تیر ماه 1388 حسین محمودی، رحیم حدّاد، سیامک کلانتری - ششمین کنگره علوم باغبانی ایران – دانشگاه گیلان ---
191 بررسی تغییرات آنزیم های ضد اکسنده در پاسخ به تنش خشکی در گیاه گندم خرداد 1387 طالع احمد، سارا، حدّاد رحیم – دهمین کنگره ژنتیک ایران - مرکز همایش های رازی - تهران ---
192 بررسی اثرات سیلیکون بر فعالیت آنزیم های ضد اکسنده در گندم تحت تنش خشکی خرداد 1387 طالع احمد، سارا، حدّاد رحیم – دهمین کنگره ژنتیک ایران - مرکز همایش های رازی - تهران ---
193 بررسی اثرات سیلیکون بر محتوای تنظیم کننده های اسمزی در گندم تحت تنش خشکی خرداد 1387 طالع احمد، سارا، حدّاد رحیم – دهمین کنگره ژنتیک ایران - مرکز همایش های رازی - تهران ---
194 تاثیر سیلیکون بر محتوای پرولین و گلایسین بتائین در گندم تحت تنش خشکی بهمن 1386 طالع احمد، سارا، حدّاد رحیم – دومین همایش ملی زیست شناسی سلولی و مولکولی - مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان ---
195 مطالعه اثرات سیلیکون در ایجاد تحمل به خشکی در گندم بهمن 1386 طالع احمد، سارا، حدّاد رحیم - دومین همایش ملی زیست شناسی سلولی و مولکولی - مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان ---
196 بررسی اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم های ضد اکسنده در مرحله رسیدن سبز گیاه جو (Hordeum vulgare L.) آذر1386 امینی زهره، حدّاد رحیم، مرادی فواد – پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی، سالن اجلاس سران - تهران ---
197 بررسی اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم های ضد اکسنده در مرحله گرده افشانی و باروری گیاه جو (Hordeum vulgare L.) آذر1386 امینی زهره، حدّاد رحیم، مرادی فواد – پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی، سالن اجلاس سران - تهران ---
198 تاثیر خشکی بر روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در گیاه جو آذر1386 سالک جلالی مرتضی، حدّاد رحیم – پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی، سالن اجلاس سران - تهران ---
199 بررسی رابطه بین جایگاه های ریز ماهواره و خصوصیات میوه در انگور و شناسایی نشانگرهای Informative آذر1386 رمضانی امین، درستکار مسلم، حدّاد رحیم، مردی محسن، نقوی محمد رضا– پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی، سالن اجلاس سران - تهران ---
200 ریز ازدیادی لیلیوم Lilium longiflorum var. Ceb-Dazzle)) به روش جنین زایی رویشی مستقیم مرداد 1385 سولماز خسروی، علی وطن پور ازغندی، رحیم حدّاد نرگس مجتهدی– اولین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه ---
201 جدا سازی و کلون cDNA کد کننده ACC اکسیداز گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) مرداد 1385 لیلا جهانشاهی افشار، رحیم حدّاد – اولین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه ---
202 اصلاح تشخیض تفاوت های تک نوکلؤتیدی قطعات DNA با استفاده از الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید واسرشت کننده با ولتاژ پایین مرداد 1385 امین رمضانی، رحیم حدّاد – اولین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه ---
203 استخراج DNA و استفاده از تکنیک PCR در گیاهان زینتی با تأکید بر گیاه رز مهرماه 1383 معصومه عمادپور، رحیم حدّاد، رامین حسینی - اولین جشنواره و سمینار ملی گلهای شاخه بریده ایران - سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ---
204 کاربرد مارکرهای مولکولی برای انگشت نگاری DNA در گیاه زینتی رز مهرماه 1383 معصومه عمادپور، رحیم حدّاد، رامین حسینی - اولین جشنواره و سمینار ملی گلهای شاخه بریده ایران - سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ---
205 مطالعه همبستگی صفات مهم اقتصادی کلزا شهریور 1383 رحیم حدّاد، قاسمعلی گروسی، مجید خیاوی - خلاصه مقالات هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران – دانشگاه گیلان ---
206 بررسی های مورفولوژیکی و سیتولوژیکی کالوس در گردو شهریور 1382 علی عمارلو، پریچهره احمدیان تهرانی، محمد حسن داوودوندی، رحیم حدّاد، حسین صارمی، قاسمعلی گروسی، محمد اسماعیل امیری - کتابچه خلاصه مقالات اولین همایش تخصصی گردوی کشور – سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ---
207 دوره پیری در گیاه ، ابزاری جدید جهت اصلاح نباتات تابستان 1383 رحیم حداد - پژوهش نامه کشاورزی و منابع طبیعی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین - شماره 11 ---
208 بررسی فعالیت پیش برنده CaMV 35S در مراحل مختلف رشد گیاه کلزا (Brassica napus) شهریور 1379 رحیم حدّاد، کارل موریس، ویکی بوکانان ولاستون - ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران - دانشگاه مازندران ---
209 مقایسه عملکرد ارقام جو دو پر و چند پر پاییزه در شرایط دیم منطقه غرب ایران شهریور 1372 رحیم حدّاد، علی اشرف جعفری، محمدرضا جهانسوز - با همکاری ستاد جهاد سازندگی استان باختران ، جهاد دانشگاهی دانشکده کشاورزی کرج و دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران - چاپ شده در اولین کنگره و گردهمائی انجمن زراعت و اصلاح نباتات ، دانشکده کشاورزی کرج. ---
210 بررسی پاره ای از خصوصیات ژنتیکی لاینهای ذرت بروش دورگ گیری دی آلل 1369 رحیم حدّاد ، پرویز وجدانی، خلیل طاهائی، امیر قلاوند، محمد علی وهابیان - با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، بخش تحقیقات ذرت موسسة اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج و جهاد دانشگاهی دانشکده کشاورزی کرج - چاپ شده در مجموعه مقالات دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس. ---