۱۳ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استاد
  • گروه آموزشی : فیزیک
  • تاریخ تولد : 1345
  • نشانی : 3414896818
  • شماره اتاق : 611
  • شماره تلفن دفتر : 33901345
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : tayeb@znu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

سوابق اجرائی:

1- مدیریت گروه فیزیک دانشگاه زنجان                       1384  تا  1386

2- عضو کمیته تحول اداری دانشگاه زنجان                   1385 تا   1386

3- مسئول حفاظت در برابر اشعه دانشگاه زنجان             1383 تا  1392

4- عضو کمیته اجرائی کنفرانس فیزیک ایران در دانشگاه زنجان (1382)

5- مدیر گروه فیزیک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)  1393 تا  1395

6- عضو حقیقی کمسیون تخصصی علوم پایه                 1393 تا  1395

7- ریاست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه                          1395  تا اکنون

8- عضو حقیقی کمسیون تخصصی علوم پایه                1397  تا اکنون

9- عضو حقیقی هیات اجرائی جذب دانشگاه                  1393  تا اکنون

10- عضو حقیقی هیات ممیزه دانشگاه                           1397 تا 1399

 

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی فیزیک در گرایش اتمی مولکولی 1363/7/1 1369/5/1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد فیزیک در گرایش هسته ای 1371/7/15 1373/5/15 دانشگاه اسلامی علیگر (کشور هندوستان) AMU نمایش پیوند
3 دکتری در گرایش هسته ای تجربی 1373/6/2 1378/4/18 مرکز مطالعات پیشرفته دانشگاه پنجاب کشور هندوستان ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 راکتورهای قدرت هسته ای 1386/5/12 1386/5/12 اداره کل برق استان زنجان نمایش پیوند
2 گارگاه یک روزه آموزشی روشهای آنالیز اتمی و هسته ای 1384/10/15 1384/10/15 دانشگاه زنجان نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مطالعه بنیادی ساختار هسته های با جرم متوسط 1375 1382 دانشگاه پنجاب هندوستان با همکاری دانشگاه روچستر آمریکا نمایش پیوند
2 امکان سنجی و تولید رادیو ایزوتوپهای PET 1382 تا اکنون دانشگاه زنجان ، پژوهشکده کاربرد پرتوها در کرج و دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
3 مطالعه بر روی آنالیز مواد به روش PIXE و PIGE 1382 تا اکنون آزمایشگاه واندوگراف سازمان انرژی اتمی ایران نمایش پیوند
4 مطالعه و ساخت آشکارسازهای گازی تناسبی 1382 تا اکنون سازمان انرژی اتمی ایران نمایش پیوند
5 دزیمتری پرتوهای آمیخته نوترون و گاما 1385 تا اکنون دانشگاه جامع امام حسین (ع) و دانشگاه زنجان نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 مطالعه بنیادی ساختار هسته و اندازه گیری خواص استاتیکی و دینامیکی هسته مانند: 1- اندازه گیری نیمه عمر ، اسپین و نسبتهای شاخه ای حالتهای مختلف هسته های تغییر شکل داده شده. 1374 1382 شتابدهنده سیکلوترون با قدرت تفکیک باریکه کمتر از 100 کیلو الکترون ولت به اظمام سیستم اسپکتروسکپی گاما نمایش پیوند
2 آنالیز کمی و کیفی نمونه های بیولوژیکی و زیست محیطی با استفاده از روشهای فعال سازی نوترونی (NAA) و مطالعه اشعه ایکس حاصل از بمبارانی پروتونی نمونه ها (PIXE) 1362 1382 شتابدهنده واندوگراف یا سیکلوترون و چشمه نوترون یا راکتور به انظمام سیستم گاما و ایکس اسپکتروسکپی نمایش پیوند
3 امکان سنجی و تولید رادیو ایزوتوپهای صنعتی و رادیوایزوتوپهای تشخیصی و درمانی در پزشکی هسته ای از نوع PET و SPECT 1384 تا اکنون سیکلوترون و سیستمهای گاما اسپکتروسکپی به انظمام تجهیزات مورد نیاز طراحی و ساخت هدف مورد بمباران نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Breaking of Cooper pairs in 108Pd 2016 2016 International Journal of Modern Physics E نمایش پیوند
2 Experimental and Monte Carlo study relevant to the cyclotron production of 51Cr through 51V(p,n) reaction. 2016 2016 Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry نمایش پیوند
3 Cyclotron production of 52Mn and Monte Carlo benchmarking 2015 2015 Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry نمایش پیوند
4 Simulation of the direct production of 99mTc at a small cyclotron 2014 2014 Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B نمایش پیوند
5 Prediction of production of 22Na in a gas-cell target irradiated by protons using Monte Carlo tracking 2014 2015 Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B نمایش پیوند
6 Studying Nuclear Level Densities of 238U in the Nuclear Reactions within the Macroscopic Nuclear models 2016 2016 Z. Naturforsch نمایش پیوند
7 Studying thermal properties of 45Sc in static path approximation 2015 2016 Applied Science Reports نمایش پیوند
8 Nuclear model calculations on cyclotron production of 51Cr 2015 2015 Kerntechnik نمایش پیوند
9 Optimization of sedimentation of tungsten on copper substrate for production of 186gRe via 186W(p,n) nuclear reaction: Feasibility of using high current, long irradiation 2015 2016 Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B نمایش پیوند
10 Role of neutron and proton system in spin cut off parameter and entropy of 89,90Y 2015 2015 Nuclear Physics A نمایش پیوند
11 Nuclear model calculation and targetry recipe for production of 110mIn 2015 2015 Applied Radiation and Isotopes نمایش پیوند
12 Experimental and Monte Carlo study on production of 110mIn via natCd(p,xn) reaction. 2015 2015 Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry نمایش پیوند
13 Production of 186gRe using low-energy protons. 2015 2016 Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry نمایش پیوند
14 Theoretical approach to study the light particles induced production routes of 22Na. 2015 2015 Annals of Nuclear Energy نمایش پیوند
15 Thermal quantities of 46Ti 2015 2015 Nuclear Physics A نمایش پیوند
16 Dosimetry Methods of Fast Neutron Using the Semiconductor Diodes. 2014 2014 chinese physics letters نمایش پیوند
17 Spectrometry and dosimetry of fast neutrons using pin diode detectors 2013 2014 Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A نمایش پیوند
18 بهینه سازی پاسخ دوزیمتری نوترون در بازه انرژی حرارتی و سریع برای آشکارساز دیودی 1393 1393 مجله سنجش و ایمنی پرتو نمایش پیوند
19 دزیمتری گاما و نوترون در میدانهای تابشی آمیخته با استفاده از یک دیود سیلیسیمی 1393 1393 مجله علوم و فنون هسته ای ایران نمایش پیوند
20 طراحی هدف و امکان سنجی تولید ید-123 از طریق واکنش 1393 1394 مجله علوم و فنون هسته ای ایران نمایش پیوند
21 Electrodeposition iron target for the cyclotron production of 55Co in labeling proteins. 2011 2012 Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry نمایش پیوند
22 Prediction of 67Ga production using the Monte Carlo code MCNPX 2013 2013 Applied Radiation and Isotopes نمایش پیوند
23 SIMULATION OF VANADIUM-48 PRODUC TION USING MCNPX CODE 2012 2012 Nuclear Technology & Radiation Protection نمایش پیوند
24 Monte Carlo FLUKA code simulation for study of 68Ga production by direct proton-induced reaction 2012 2012 Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A نمایش پیوند
25 Cyclotron production of 89Zr: A potent radionuclide for positron emission tomography 2012 2012 International Journal of Physical Sciences نمایش پیوند
26 Cyclotron production of 94mTc via 94Mo(p,n)94mTc reaction 2012 2013 Indian Journal of Pure & Applied Physics نمایش پیوند
27 LEVEL STUDIES OF 93Mo VIA 93Nb(P, ng)93Mo RE ACTION AND DENSITY OF DISCRETE LEVELS IN 93Mo 2010 2011 Nuclear Technology & Radiation Protection نمایش پیوند
28 Targetry for 48V production and the nuclear model calculation on the charge particle induced reaction on Ti target 2012 2012 Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry نمایش پیوند
29 Targetry and nuclear data for the cyclotron production of 55Fe via various reactions 2012 2012 Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry نمایش پیوند
30 Studying temperature dependence of pairing gap parameter in a nucleus as a small superconducting system 2015 2016 International Journal of Modern Physics E نمایش پیوند
31 CALCULATION OF EXCITATION FUNCTION TO PRODUCE 89Zr VIA VARIOUS NUCLEAR REACTIONS BY ALICE/ASH CODE 2011 2011 International Journal of Modern Physics E نمایش پیوند
32 Determination of 89Zr production parameters via different reactions using ALICE and TALYS codes 2011 2011 KERNTECHNIK نمایش پیوند
33 Nuclear aspects and cyclotron production of the positron emitter 55Co 2013 2013 KERNTECHNIK نمایش پیوند
34 A new approach to targetry and cyclotron production of 45Ti by proton irradiation of 45Sc 2014 2014 Nuclear Technology & Radiation Protection نمایش پیوند
35 گذار فاز زوج شدگی نوکلئونها در هسته های ایتریم – 89 و سرب – 208 2016 2016 مجله پژوهش سیستمهای بس ذره ای نمایش پیوند
36 تولید آمونیاک نشان دار شده با نیتروژن-13 در هدف مایع با بدنه ی نیوبیم با استفاده از سیکلوترون کرج. 2016 2016 مجله علوم و فنون هسته ای نمایش پیوند
37 Studying the nuclear reactions for 235u nucleus by the use of the nuclear level densities within the macroscopic models 2016 2016 Applied Science Reports (ASR) نمایش پیوند
38 Designing an Am-Be miniature neutron source 2007 2007 Iranian Journal Radiation Research نمایش پیوند
39 Computer simulation techniques to design Xenon – 124 solid target for 123I production 2008 2008 Iranian Journal Radiation Research نمایش پیوند
40 Determination of 68Ga production parameters by different reaction using ALICE and TALYS codes. 2009 2009 PRAMANA Journal of physics نمایش پیوند
41 Cyclotron production of 68Ga via proton induced reaction on 68Zn target. 2009 2009 NUKLEONIKA نمایش پیوند
42 Using Computer simulation techniques to design Tellorium- 123 target for 123I production 2008 2008 Radio-Chemistry نمایش پیوند
43 Preliminary scoping study of some neutronic aspects of new shim safety rods for a typical 5 MW research reactor by Monte Carlo simulation 2009 2009 Nuclear Engineering and Design نمایش پیوند
44 Monte Carlo simulation of a research reactor with nominal power of 7 MW to design new control safety rods. 2009 2009 Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B نمایش پیوند
45 Targetry of Y2O3 on a copper substrate for the non-carrier-added 89Zr production via 89Y(p,n) 89Zr 2008 2008 KERNTECHNIK نمایش پیوند
46 Level studies of 93Mo via (p,n) reaction. 1999 1999 Acta Physica polonica B نمایش پیوند
47 Proton Induced Coulomb Excitation study of 93Nb 2002 2002 Acta Physica polonica B نمایش پیوند
48 Life time of levels in 71Ge 2002 2002 International Journal of Modern Physics E نمایش پیوند
49 Lifetime Measurement of Excited States in 73As. 2004 2004 International Journal of Modern Physics E نمایش پیوند