۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی
  • تاریخ تولد : 1340
  • نشانی : 34149-16818
  • شماره اتاق : 452
  • شماره تلفن دفتر : +982833901239
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : ga.garoosi@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری (PhD) اصلاح نباتات (ژنتیک مولکولی گیاهی) 1373 1378 انگلستان - دانشگاه لیورپول ---
2 کارشناسی ارشد اصلاخ نباتات 1365 1369 تهران دانشگاه تربیت مدرس ---
3 کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات 1357 1363 کرج دانشگاه تهران ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاثیر نانوذرات روی و تیتانیوم بر بیان ژن های فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) و سینامیل الکل دهیدروژناز (CAD) در کشت سلولی گیاه کتان ( Linum usitatisimum ) 1398 ژنتیک نوین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 EXTRACTION AND EVALUATION OF PEROXIDASES FROM PISTACIA VERA (UCB-1 AND QAZVINI ROOTSTOCKS) IN IN VITRO CONDITIONS 2015 Journal of the Interamerican Society for Tropical Horticulture  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 تنوع ژنتیکی و جغرافیایی ارقام مختلف نخود های ایرانی در رابطه با اقالیم مختلف ایران 1371 قاسمعلی گروسی و پرویز وجدانی. مجله تحقیقات کشاورزی "نهال و بذر" ، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ، جلد ---
4 بهینه سازی روش سترون کردن سیست و لارو نماتد چغندر قند به روش کشت بافت 1386 آتنا شادمهر، پیمان نوروزی، قاسمعلی گروسی و نسرین یاوری مجله علوم و فنون، 11 (42): 247 -237. (ISC).  دریافت فایل Download ---
5 بهینه سازی تولید ماست غنی شده با استرول های گیاهی در جهت کاهش کلسترول 1390 زهرا ایزدی، قاسمعلی گروسی، علی نصیرپور، جعفر احمدی و بهمن بهرامی .مجله پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، 7 (2): 163-156  دریافت فایل Download ---
6 مطالعه تاثیر پکتین، نوع محیط کشت و تنظیم کننده های رشد گیاهی در ازدیاد پایه هیبرید 677GF در شرایط درون شیشه 1389 اسمعیل نظامی آلانق، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد و محمد بابایی. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 2 (1): 125 -144. (ISC).  دریافت فایل Download ---
7 بررسی و مقایسه خصوصیات بیوشیمیایی، ساختار مولکولی و روند تکامل ژنتیکی دو آیزوفرم تیوردوکسین نوع h از گیاه انگور عسکری (Vitis . vinifera L. cv. Askari) . 1389 رضا حیدری جاپلقی، رحیم حداد و قاسمعلی گروسی. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 2 (1): 126-133 (ISC)  دریافت فایل Download ---
8 شناسایی، همسانه سازی و تحلیل ساختار ژن تیوردوکسین (VvTrxh10)h جدا شده از بافت حبه انگور (vitis vinifera L.) رقم یاقوتی. 1389 سید شرف الدین موسوی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی و رامین حسینی. فن آوری زیستی در کشاورزی (پژوهش کشاورزی)، 9 (1): 26-17. (IS  دریافت فایل Download ---
9 همسانه سازی و بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و ساختاری یک ژن تیوردوکسین نوع h، متعلق به زیرگروه I از بافت حبه انگور (Vitis vinifera L.) رقم عسگری. 1390 رضا حیدری جاپلقی، رحیم حداد و قاسمعلی گروسی. ژنتیک نوین6 (2) 121 - 105 (ISC).  دریافت فایل Download ---
10 همسانه سازی، شناسایی بررسی خصوصیات بیوشیمیایی وروند تکامل ژنتیکی یک تیوردوکسین h از گیاه انگور بیدانه سفید. 1391 رضا حیدری جاپلقی، رحیم حداد و قاسمعلی گروسی. مجله علوم باغبانی ایران. دوره 43 (2): 174 - 164 (ISC)  دریافت فایل Download ---
11 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام متحمل به خشکی گندم نان با استفاده از نشانکرهای بین ریزماهواره ای (ISSR) 1389 مریم زر ، جعفر احمدی، قاسمعلی گروسی و امیر حسین بیکی. ژنتیک نوین، 5(4): 76-69. (ISC)  دریافت فایل Download ---
12 بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام انگور بیدانه توسط نشانگر مولکولی RAPD. 1390 بهروز جداری کوهی، قاسمعلی گروسی و رامین حسینی. مجله سلول و بافت،2(2): 106-99. (ISC).  دریافت فایل Download ---
13 مطالعه توزیع فیتو‌استرول و تغییرات رنگ در ماست غنی شده با فیتواسترول به روش کروماتوگرافی گازی و نرم افزار فتوشاپ. مجله پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران (ISC). زهرا ایزدی، قاسمعلی گروسی، علی نصیرپور. (پذیرش جهت چاپ در جلد 8 شماره 2 سال).  دریافت فایل Download ---
14 بهینه سازی کالوسزایی و سوسپانسیون سلولی پروانش (Catharanthus roseus). 1391 راضیه محمدی، جعفر احمدی، قاسمعلی گروسی، رامین حسینی.بیوتکنولوژی کشاورزی 4 (1): 18 – 1. (ISC).  دریافت فایل Download ---
15 پاسخ ریز نمونه های انگور رقم بیدانه سلطانی به محیط های کشت مختلف. 1387 - رحیم حداد، قاسمعلی گروسی و مریم قنادنیا. علوم و فنون کشاورزی ومنابع طبیعی، 45(ب): 458 – 551. (ISC)  دریافت فایل Download ---
16 همسانه سازی مولکولی، جداسازی و توصیف یک ژن پکتات لیاز از بافت حبه انگور بیدانه تابستان 1391 رحیم حداد، سید شرف الدین موسوی، قاسمعلی گروسی، رامین حسینی و رضا حیدری جاپلقی.مجله فن آوری زیستی در کشاورزی (پژوهش کشاور  دریافت فایل Download ---
17 Characterization of the ethanol-inducible alc gene expression system in tomato 2005 Garoosi , G.A.,Michael G, salter , Mark caddick and A.Brian Tomset. Journal of Exprimental Botany. 56 (416): 1635-1642.  دریافت فایل Download ---
18 The alc – GR system . modifield alc Gene Switch Designed for Use in plant Tissne culture. 2005 Gethin R.Roberts, G.Ali Garoosi , Olga koroleva, Masaki Ito,Patrick Laufs , David J. Leader, Mark X . Caddick, H . Doona  دریافت فایل Download ---
19 Ethanol-inducible gene expression: first step towards a new green revolution? 2004 Brian Tomsett, AngelaTregova, G.Ali Groosi and mark Caddick. Trends in Plant Science, 9(4): 159-161. ( ISI (  دریافت فایل Download ---
20 Study of Sugar Beet Cyst Nematode Life Cycle Using Plant Tissue Culture Method 2007 Shadmehr, A., P.Nouroozi, G.A. Garoosi, A.R.Ahmadi. Pakistan Journal of Biological Science, 10 (17): 2910-2914. ( ISI  دریافت فایل Download ---
21 Cancer Diagnosis by Discrimination Between Normal and Malignant Human Blood Samples Using Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infrared Spectroscopy 2008 Khanmohammdi, M.R., M.A. Ansari, A.B. Garmaroudi, G. Hassanzadeh, G.A. Garoosi. Cancer Investigation, 25: 397–404.( ISI)  دریافت فایل Download ---
22 The effect of PGRs on in vitro shoot multiplication of GF677 hybrid (Prunus Persica P. Amygdalus) rootstock on GNH medium 2010 Garoosi Ghasem Ali, Nezami Alanagh Esmaeil and Haddad Raheem. Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding (IJGPB). 1(  دریافت فایل Download ---
23 Isolation, identification and sequence analysis of a thioredoxin h gene, a member of subgroup III of h-type Trxs from grape (Vitis vinifera L. cv. Askari) 2012 Heidari Japeghl Reza, Raheem Haddad., G. Ali Garoosi. Molecular Biology Report. 39: 3683 – 3693. (ISI  دریافت فایل Download ---
24 Molecular characterization of a n h-type thioredoxin gene from grap 2011 Reza Heidari Japelaghi, Haddad Raheem and Garoosi Ghasemali. Centetal European Journal of Biology 6(6): 1006-1022.Doi: 1  دریافت فایل Download ---
25 Optimization of phytosterols dispersion in an Oil/Water emulsion using Mixture Design Approach 2012 Izadi Zahra, Nasirpour and Garoosi Ghasemali. Journal of Dispersion Science and Technology.33 : 1715-1722 DOI:10.1080/01  دریافت فایل Download ---
26 The presence of amorpha-4, 11-diene synthase, a key enzyme in artemisinin production in ten Artemisia species 2011 Hosseini R., Yazdani N., Garoosi GA. DARU. 19 (5): 332-337. (ISI  دریافت فایل Download ---
27 Expression analysis of three h-type thioredoxin isoforms in three Iranian grape (Vitis vinifera L.) cultivars, indicating differential expression in different tissue 2010 Heidari Japelaghi, Reza; Haddad, Raheem and Garoosi. Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding. 1(1): 26-33.  دریافت فایل Download ---
28 Cloning, identification and expression analysis of ACC oxidase gene involved in ethylene production pathway 2012 Jafari, Zohre; Haddad, Raheem; Hosseini, Ramin; Garoosi, Ghasemali. Molocular Biolology Report, DOI 10.1007/s11033-012-  دریافت فایل Download ---
29 A molecular survey on the genetic variation and mating type of Erysiphe necator Schw. isolates found in Iran, using RAPD technique 2010 Yousefi, Rahman; Hosseini1, Ramin; Abbasi Moghaddam, Ahmad; Garoosi,Ghasem Ali and Razaz Hashemi, Reza. Iranian Journal  دریافت فایل Download ---
30 Rapid and Efficient Isolation of high Quality Nucleic Acids from Plant Tissue Rich Polyphenol andPolysaccharides 2011 Heidari Japelaghi, Reza; Haddad Raheem and Garoosi Ghasemali. Molecular Biotechnology. 49 (2).129-137  دریافت فایل Download ---
31 همسانه سازی، شناسایی و جداسازی یک ژن گلوکز اکسیداز (GOX) از قارچ Penicillium funiculosum مجله پژوهشهای سلولی و مولکولی (مجله زیست شناسی ایران)  دریافت فایل Download ---
32 ریزازدیادی درون شیشهای گیاه دارویی پروانش Catharanthus roseus (Linn.) از طریق اندام زایی ساقه مجله پژوهشهای سلولی و مولکولی (مجله زیست شناسی ایران)  دریافت فایل Download ---
33 تأثیر محیط کشت، قند و تنطیم کننده‌های رشد گیاهی در ریزازدیادی پایه رویشی سنت-جولین A (Prunus فن آوری زیستی در کشاورزی (پژوهش کشاورزی)  دریافت فایل Download ---
34 بررسی تغییر در فعالیت آنزیمهای نوکلئاز ترجیح دهنده DNA تک رشته ای سلول و بافت  دریافت فایل Download ---
35 تأثیر محیط کشت، منبع کربن و طیف نور در نوساقهزایی و شیوه تیمار اکسین در ریشهزایی پایه رویشیGisela6 سلول وبافت  دریافت فایل Download ---
36 مطالعه موقعیت اینترون‌ها در ژن‌های تیوردوکسین انگور ژنتیک نوین  دریافت فایل Download ---
37 Design of tissue culture media for efficient Prunus rootstock micropropagation using artificial intelligence models plant cell tissue and organ culture  دریافت فایل Download ---
38 Agrobacterium-mediated transformation of cotyledonary leaf of lettuce (Lactuca sativa L.) with the GCHI gene Iranian Journal of Genetics and plant breeding  دریافت فایل Download ---
39 Transformation and expression of Penicillium funicolusum glucose oxidase gene in yeast Iranian Journal of Genetics and plant breeding  دریافت فایل Download ---
40 همسانه سازی و مطالعه ویژگیهای بیوانفورماتیکی ژن عامل آنزیم تروپینون ردوکتاز 2 (TR II) از گیاه بنگدانه Hyoscyamus niger سلول و بافت  دریافت فایل Download ---
41 بررسی پاسخ آنزیمی و بیان نسبی ژنهای کاتالاز و آسکوربیت زیستفناوری گیاهان زراعی  دریافت فایل Download ---
42 Rheological and physical properties of yogurt enriched Journal of Food Science and Technology  دریافت فایل Download ---
43 A Reliable Protocol for Adventitious Shoot Regeneration in GF677 and Rabi Cultivar, a Late Flowering Almond Journal of Plant Physiology & Breeding  دریافت فایل Download ---
44 اثیر نانوذرات روی و تیتانیوم بر بیان ژن های فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) و سینامیل الکل دهیدروژناز (CAD) در کشت سلولی گیاه کتان ( Linum usitatisimum ) 1398 ژنتیک نوین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
45 Establishment of green analytical method for ultrasound-assisted extraction of azadirachtin, mevalonic acid and squalene from cell suspension culture of Azadirachta indica using response surface methodology 2020 INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS  دریافت فایل Download نمایش پیوند
46 تاثیر ترکیبات محیط کشت بر رشد و تولید آزادیراختین در کشت سوسپانسیون سلولی چریش (Azadirachta indica) 1398 فرآیند و کارکرد گیاهی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
47 Effects of Nanoparticles on Activity of Lignan Biosynthesis Enzymes in Cell Suspension Culture of Linum usitatissimum L 2019 RUSSIAN JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY  دریافت فایل Download نمایش پیوند
48 New biological trends on cell and callus growth and azadirachtin production in Azadirachta indica 2019 3Biotech  دریافت فایل Download نمایش پیوند
49 Computer-based tools provide new insight into the key factors that cause physiological disorders of pistachio rootstocks cultured in vitro 2019 Scientific Reports  دریافت فایل Download نمایش پیوند
50 Elicitation of Stevia Glycosides Using Salicylic Acid and Silver Nanoparticles Under Callus Culture 2019 Sugar Tech  دریافت فایل Download نمایش پیوند
51 Combining DOE With Neurofuzzy Logic for Healthy Mineral Nutrition of Pistachio Rootstocks in vitro Culture 2018 Frontiers in Plant Science  دریافت فایل Download نمایش پیوند
52 بررسی عوامل موثر بر عملکرد به سازی خاک به روش بیولوژیکی در خاک های ماسه ای با درصد ریزدانه متفاوت 1397 مهندسی عمران مدرس  دریافت فایل Download نمایش پیوند
53 تأ ثیر برخی آنتی اکسین ها بر شاخص های ریزازدیادی، رویشی و فعالیت IAA-اکسیداز پایه رویشی سنت جولین A 1396 فرایند و کارکرد گیاهی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
54 Effect of salicylic acid on stevioside and rebaudioside A production and transcription of biosynthetic genes in in vitro culture of Stevia rebaudiana 2017 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding  دریافت فایل Download نمایش پیوند
55 Using a Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) Assay and Direct DNA Extraction Method from Wood for Rapid Detection of Verticillium dahliaein Olive Trees 2017 BIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA  دریافت فایل Download نمایش پیوند
56 Predicting optimal in vitro culture medium for Pistacia vera micropropagation using neural networks models 2017 plant cell tissue and organ culture  دریافت فایل Download نمایش پیوند
57 مطالعه بیان ژن GTP سیکلوهیدرولاز I تحت تنش های غیرزیستی در انگور (Vitis vinifera L.) 2017 ژنتیک نوین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
58 Improving Pistacia vera micropropagation with emphasis on the efficiency of minerals vitamins and PGRs 2016 Journal of Plant Molecular Breeding  دریافت فایل Download نمایش پیوند
59 همسانه سازی و بررسی روابط تکاملی یک آنزیم اکسیدوردوکتاز در مسیر تولید هورمون اتیلن 1394 بیوتکنولوژی کشاورزی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
60 Considerable Azadirachtin Production in Neem Cell Culture under AbioticElicitor Induction 2016 Journal of Medicinal Plants and By-products  دریافت فایل Download نمایش پیوند
61 Prediction of the effect of chitosan on cell suspension culture of Azadirachta indica by response surface 2 methodology 10 November 2020 29 March 2021 plant cell tissue and organ culture  دریافت فایل Download نمایش پیوند
62 Cadmium Chloride and Silver Nitrate Affect the Gene Expression, Stevioside, and Rebaudioside: A Production in Stevia rebaudiana (Bert.) Received 05 July 2019 July-August 2021 Indian Journal of Pharmaceutical Sciences  دریافت فایل Download نمایش پیوند
63 Genetic Diversity and Phylogenetic Relationship of Clinical Isolates of Brucella melitensis Based on Gene Polymorphism of β Subunit of RNA Polymerase (rpoB) Gene in Iran Received: 2020/07/10 Published Online: 2020/09/26 Iranian Journal of Medical Microbiology  دریافت فایل Download نمایش پیوند
64 Improvement and prediction of secondary metabolites production under yeast extract elicitation of Azadirachta indica cell suspension culture using response surface methodology Published 2021 AMB Express  دریافت فایل Download نمایش پیوند
65 Investigation of Mutations in the Rifampin-Resistance-Determining Region of the rpoB Gene of Brucella melitensis by Gene Analysis Received 2021 April 26 Published 2021 June 2 Jundishapur Journal of Microbiology نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 وراثت کاست شیمیایی alc گوجه فرنگی ترایخت 1379 قاسمعلی گروسی، مارک کادیک و برایان تامست. چکیده مقالات ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
2 مطالعه وجه تمایز ملکولی اکوتیپهای گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss) در منطقه لار پلور با استفاده از نشانگر RAPD 1386 مریم علی اسلام، قاسمعلی کروسی و علیرضا احمدی. پنجمین گنگره بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران. ---
3 انتخاب محیط غذایی و ریزنمونه مناسب در ریزازدیادی ارکید (Phalaenopsis sp.) در شرایط درون شیشه. 1388 فاطمه نیکزاد، قاسمعلی گروسی، رامین حسینی و علی وطن پور ازغندی. ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. ---
4 همسانه سازی ژن تروپینون ردوکتاز-(TR-I)I در باکتری E.Coli. 1388 لیلا پناهنده، قاسمعلی گروسی و رحیم حداد. ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. ---
5 همسانه سازی ژن عامل انزیم تروپینون ردوکتاز-(TR-II) II در باکتری E.Coli. 1388 میترا پارسا، قاسمعلی گروسی و رحیم حداد. ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. ---
6 مطالعه تأثیر انواع نمک و هورمون در شاخسارزایی بادام رقم ربیع در شرایط درون شیشه 1388 قاسمعلی گروسی، اسماعیل نظامی و رحیم حداد. ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. ---
7 مطالعه تأثیر انواع نمک و هورمون در شاخسارزایی بادام رقم ربیع در شرایط درون شیشه. 1388 - رضا حیدری، رحیم حداد و قاسمعلی گروسی. اولین کنفرانس ملی نانو و بیوفناوری انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهید باهنر کرمان ---
8 بررسی تاثیر الیسیتورهای جاسمونات و متیل جاسمونات بر میزان بیان ژن عامل آنزیم تروپینون ردوکتاز I در گیاه بنگدانه (Hyoscyamus niger). 1388 میترا پارسا، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد. ششمین ه کنگره علوم باغبانی. رشت، ایران ---
9 بررسی تاثیر الیسیتورهای جاسمونات و متیل جاسمونات بر میزان بیان ژن عامل آنزیم تروپینون ردوکتازII در گیاه بنگدانه (Hyoscyamus niger). 1388 لیلا پناهنده، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد. ششمین ه کنگره علوم باغبانی. رشت، ایران ---
10 . همسانه سازی ژن گلوکزاکسیداز قارچ پنیسیلیوم. 1389 زهرا اسماعیل پور، قاسمعلی گروسی و رحیم حداد. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران ایران. ---
11 انتقال ژن تیوردوکسین (VvTrxh)h از گیاه انگور رقم بیدانه سفید به باکتری Agribacterium tumefaciens. 1389 رضا حیدری، رحیم حداد و قاسمعلی گروسی. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران ایران. ---
12 بررسی روابط خویشاوندی ژن Aco1 گوجه فرنگی. 1389 زهره جعفری، رحیم حداد، رامین حسینی و قاسمعلی گروسی. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران ایران. ---
13 همسانه سازی و بررسی خصوصیات ژنتیکی ژن گلوکزاکسیداز قارچ Penicillium funicolosum. 1389 زهرا اسماعیل پور، قاسمعلی گروسی و رحیم حداد. یازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران، ایران. ---
14 تأثیر KNO3 در تولید آزادیراختین در سوسپانسیون سلولی چریش (Azadirachta indica). 1390 بنفشه غلامی، قاسمعلی گروسی، رامین حسینی، مجید قهرمان افشار، امیر حسین بیکی بندرآبادی. ). هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ج ---
15 مطالعه همبستگی صفات مهم اقتصادی کلزا 1383 رحیم حدّاد، قاسمعلی گروسی و مجید خیاوی. هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، رشت، ایران. ---
16 بررسی سودمندی مارکرهای ISSR در مطالعه تنوع ژنتیکی گندم نان. 1389 مریم زر، جعفر احمدی، امیر حسین بیکی و قاسمعلی گروسی. . شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ---
17 انتقال ژن گلوکز اکسیداز قارچ Penicillium funicolosum به باکتری Agrobacterium tumefaciens . 1389 زهرا اسماعیل پور، قاسمعلی گروسی و رحیم حداد. شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشه ---
18 بررسی کالوس دهی گیاه دارویی پروانش در شرایط درون شیشه ای 1389 راضیه محمدی، جعفر احمدی، رامین حسینی و قاسمعلی گروسی. یازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران، ایران ---
19 مقایسه الگوی گروهبندی ارقام گندم نان با استفاده از نشانگر های RAPD و ISSR 1389 مریم زر، جعفر احمدی ، قاسمعلی گروسی، امیر حسین بیکی. یازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران، ایران. ---
20 همسانه سازی ژن تیوردوکسین h در انگور (VvTrx) رقم یاقوتی، عامل آنتی اکسیدان در احیای دیگر پروتئین های سلولی 1389 سید شرف الدین موسوی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی و رامین حسینی. یازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران، ایران. ---
21 بررسی و مقایسه ویژگی های فیزیکو-شیمیایی، ساختاری و فیلوژنتیکی دو آیزوفرم تیوردوکسین h متعلق به زیر گروه های متفاوت از انگور عسکری 1389 رضا حیدری، رحیم حداد و قاسمعلی گروسی. شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد، ایرا ---
22 خصوصیات بیوشیمیایی و ساختاری پروتئین بدست آمده از یک ژن تیوردوکسین h گیاه انگور بیدانه سفید 1389 رضا حیدری، رحیم حداد و قاسمعلی گروسی. شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد، ایرا ---
23 جدا سازی، بررسی توالی و ساختار فیلوژنتیکی یک ژن تیوردوکسین نوع h متعلق به زیر گروه I از گیاه انگور عسکری. 1389 رضا حیدری، رحیم حداد و قاسمعلی گروسی. شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد، ایرا ---
24 بررسی تنوع مولکولی در ارقام مهم انگور عسکری توسط نشانگر RAPD 1389 بهروز جداری کوهی، قاسمعلی گروسی و رامین حسینی. یازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران، ایران. ---
25 بررسی بیان خانواده ژنی 1-آمینو سیکلوپروپان- 1-کربوکسیلات اکسیداز در گوجه فرنگی 1389 زهره جعفری، رحیم حداد، رامین حسینی و قاسمعلی گروسی. یازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران، ایران ---
26 همسانه سازی ژن پکتات لیاز، عامل تخریب دیواره سلولی در انگور. 1389 رحیم حداد، سید شرف الدین موسوی، قاسمعلی گروسی و رامین حسینی. ششمین ه کنگره علوم باغبانی ایران، رشت، ایران ---
27 کنترل آلودگی و ترکیبات فنلی در کشت بافت گل ارکیده (Phalaenopsis) 1389 فاطمه نیکزاد، قاسمعلی گروسی، علی وطن پور ازغندی، رامین حسینی. ششمین ه کنگره علوم باغبانی ایران، رشت، ایران ---
28 بررسی نحوه توزیع فیتواسترول در ماست غنی شده با فیتواسترول به روش کروماتوگرافی گازی 1389 زهرا ایزدی، علی نصیرپور، قاسمعلی گروسی، جعفر احمدی و بهمن بهرامی.نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران، ایر ---
29 بررسی فعالیت آنزیم نوکلئاز در ریشه گندم تحت تنش شوری 1390 منا مقدمی، رامین حسینی، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. تهران، ایران. ---
30 همسانه سازی ژن آنزیم تروپینونورداکتاز 2 (TR II) در ناقل بیان pBI121 و انتقال آن به آگروباکتریوم 1390 مجید مردمی، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد، رامین حسینی. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. تهران، ایران. ---
31 . شناسایی و گزینش نشانگر مطلوب ISSR در طبقه بندی ارقام زیتون داخلی و خارجی 1390 صبا صبور، ، امیر حسین بیکی بندرآبادی، قاسمعلی گروسی، مهدی ضرابی. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. تهران ---
32 . اثر سیلیکون برمحتوای نسبی آب، میزان کلرفیل، تنظیم کننده گلایسین بتائین و پرولین در دو ژنوتیپ تریتیکاله تحت تنش خشکی. 1390 الهام سلمانی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، رامین حسینی. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. تهران، ایران. ---
33 استراتژی بهبودی جهت مبارزه با تنش خشکی و بررسی آنزیم های آنتی اکسیدانت و پروتئین کل در ژنوتیپ های تریتیکاله 1390 الهام سلمانی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، رامین حسینی. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. تهران، ایران. ---
34 بررسی موقعیت اینترونی به عنوان یک نشانگر تکاملی در ژنهای تیوردوکسین موجودات فتوسنتز کننده با تاکید روی گیاه انگور. 1390 رضا حیدری جاپلقی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. تهران، ایران. ---
35 همسانه سازی مولکولی، شناسایی و توصیف سه ژن تیوردوکسین نوع h از انگور عسکری. 1390 رضا حیدری جاپلقی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. تهران، ایران. ---
36 استخراج بهینه شده اسیدهای نوکلئیک با کیفیت بالا از بافتهای غنی از ترکیبات پلی فنولیک و پلی ساکاریدی انگور (Vitis vinifera L. 1390 رضا حیدری جاپلقی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. تهران، ایران. ---
37 بررسی بیوانفورماتیکی توالیهای پلی پپتیدی بدست آمده از سه ژن تیوردوکسین نوع h انگور: پیش بینی ویژگیهای بیوشیمیایی، ساختاری و عملکردی 1390 رضا حیدری جاپلقی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. تهران، ایران. ---
38 بررسی تأثیر الیسیتورهای جاسمونات و متیل جاسمونات بر کمیت وکیفیت RNA کل استخراج شده از ریشه‌های بدست آمده از کشت بافت گیاه بنگدانه (Hyoscyamus niger. 1390 میترا پارسا، قاسمعلی گروسی و رحیم حداد. دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، یزد، ایران. ---
39 اثر سیلیکون بر محتوای نسبی آب، تنظیم کننده‌های پرولین و میزان کلروفیل در دو ژنوتیپ تریتیکاله (X Triticoasecale) تحت تنش خشکی 1390 الهام سلمانی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، رامین حسینی. دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، یزد، ایران. ---
40 . انگشت نگاری DNA در گندم نان با استفاده از نشانگرهای ISSR 1388 مریم زر، جعفر احمدی، امیر حسین بیکی و قاسمعلی گروسی. ششمین ه کنگره علوم باغبانی. رشت، ایران ---
41 همسانه سازی ژن بتا-گالاکتوزیداز، عامل تخریب دیواره سلولی در انگور 1388 رضا حیدری، رحیم حداد و قاسمعلی گروسی. ششمین کنگره علوم باغبانی. رشت، ایران. ---
42 استخراج بهینه شده RNA ی کل از بافت های مختلف گیاه انگور در مقیاس کوچک. 1388 رضا حیدری، رحیم حداد و قاسمعلی گروسی. ششمین کنگره علوم باغبانی. رشت، ایران ---
43 تاثیر منبع کربوهیدرات بر پرآوری پایه رویشی سنت جولین (Prunusdomstica spp. Insititia) 1391 امید استاد شریف، قاسمعلی گروسی، اسماعیل نظامی. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران، ایران ---
44 شناسایی و گزینش نشاگر های مطلوب RAPD در طبقه بندی ارقام زیتون داخلی و خارجی 1391 صبا صبور، امیر حسین بیکی بندر آبادی، قاسمعلی گروسی، مهدی ضرابی.دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران، ایران. ---
45 بررسی اثر محیط کشت منبع کربنی و نور بر شاخسارزایی زیتون (Olea eurpaea L)رقم ماری 1391 فرزان قانع گل محمدی، رامین حسینی، قاسمعلی گروسی، محمد مهدی ضرابی، موسی مرادنژاد. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران، ایر ---
46 . بررسی اثر گلوکونات کلسیم بعنوان منبع کلسیم در محیط کشت DKW روی نوساقهزایی پسته پایه قزوینی 1391 محرمعلی دلیجم، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد، اسمعیل نظامی. سومیـــن همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، 15 – 13 شهریور 1391 ---
47 محیط کشت GNH محیطی مطلوب برای پرآوری پسته قزوینی در شرایط درون شیشه. 1391 محرمعلی دلیجم، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد، اسمعیل نظامی .سومیـــن همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، 15 – 13 شهریور 1391 ---
48 همسانه سازی ژن گلوکزاکسیداز در پلاسمید pBI121 و انتقال آن به اگروباکتریوم. 1391 هدی روشنی، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد. سومیـــن همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، 15 – 13 شهریور 1391، مشهد ---
49 تأثیر کیفیت نور و تنظیم کنندههای رشد بر پرآوری و نحوة رشد پایه رویشی Gisela 6 گیلاس 1391 موسی زارعی، قاسمعلی گروسی، اسماعیل نظامی، رامین حسینی . سومیـــن همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، 15 – 13 شهریور 139 ---
50 تأثیر منابع مختلف کربن بر ریزازدیادی پایه رویشی Gisela 6 گیلاس. 1391 موسی زارعی، قاسمعلی گروسی، اسماعیل نظامی، رامین حسینی. . سومیـــن همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، 15 – 13 شهریور 13 ---
51 اندام زایی و کالوس زایی در گیاه بنگدانه تحت تأثیر تیمارهای هورمونی. 1391 مریم اسودقدیری، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد. سومیـــن همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، 15 – 13 شهریور 1391، مشهد. ---
52 تولید ریشه افشان برای افزایش تروپان آلکالوئیدها در گیاه بنگدانه در شرایط درونشیشه. 1391 سارا ملکی، قاسمعلی گروسی، فاطمه دهقان نیری، رحیم حداد. سومیـــن همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، 15 – 13 شهریور 1391 ---
53 اثر سیلیکون در مراحل رشدی مختلف بر محتوای نسبی آب، پروکسید هیدروژن، تنظیم کننده گلایسین بتائین و آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در تریتیکاله تحت تنش خشکی 1391 - الهام سلمانی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، رامین حسینی و مسعود قدسی. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران، ایران. ---
54 مطالعه اثرات سیلیکون در مراحل رشدی مختلف میزان پروتئین کل، اسمولیت پرولین و فعالیت آنزیم ضد اکسنده کاتالاز در یک ژنوتیپ تریتیکاله تحت تنش خشکی. 1391 الهام سلمانی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، رامین حسینی و مسعود قدسی. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران، ایران. ---
55 بررسی فعالیت آنزیم های نوکلئاز ssp در ریشه ارقام متحمل و حساس گندم تحت تنش شوری. 1391 منا مقدمی، رامین حسینی، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران، ایران. ---
56 بررسی ا ثر سیلیکون بر فعالیت آنزیم ضد اکسنده کاتالاز و اسمولیت های پرولین و گلایسین بتائین در سه مرحله رشدی در تریتیکاله جهت مقابله با بحران آب. 1391 الهام سلمانی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، رامین حسینی و مسعود قدسی.اولین همایش ملی بحران آب و پیامدهای ناشی از آن، دانشگاه ---
57 اثر سیلیکون بر فعالیت آنزیم ضداکسنده کاتالاز وپروتئین در دو ژنوتیپ تریتیکاله تحت تنش خشکی 1391 الهام سلمانی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، رامین حسینی. همایش ملی مدیریت آب و تنش خشکی در زراعت. دانشگاه ازاد اسلامی، واحد ---
58 بررسی تغییرات فعالیت و ساختار رابیسکو تحت تعثیر فرایند پیری و تنش اکسیداتیو پاراکوات 1387 سارا عرب، قاسمعلی گروسی، رامین حسینی و امیر حسین بیکی. ---
59 بررسی پلی مورفیسم DNA در ارقام انگور بیدانه ایران توسط نشانگر ملکولی RAPD 1387 - بهروز جداری کوهی، قاسمعلی گروسی و رامین حسینی ومحمد علی نجاتیان. ---
60 بررسی اثر BAP در باززایی دو رقم گوجه فرنگی. 1391 هدی روشنی، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، 16 – 14 شهریور ---
61 تأثیر محیط کشت و تنظیم کننده‌های رشد روی پرآوری و ریشه‌زایی پایۀ رویشی Gisela 6. 1391 موسی زارعی، قاسمعلی گروسی، اسماعیل نظامی، رامین حسینی. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایر ---
62 تاثیر محیط کشتGNHتغییر داده شده، منابع کلسیم و ویتامین بر روی نوساقه پسته پایه قزوینی 1391 محرمعلی دلیجم، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد، اسمعیل نظامی. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایر ---
63 شخیص سریع قارچ Verticillium dahliae عامل بیماری پژمردگی ورتیسلیو م ی درختان زیتو ن بااستفاده از تک یکLAMP 1392 هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
64 بررسی تاثیر تنش خشکی در مرحله جوانه زنی دو لاین جو بدون پوشینه (Hordeum vulgar subsp. Vulgar) 1391 دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
65 بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو لاین جو بدون پوشینه (Hordeum vulgar subsp. Vulgar) تحت تنش خشکی با استفاده از پلی اتیلن گلیکول (PEG) 1391 دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
66 باززایی درون شیشه ای کاهو 1392 هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
67 القای کالوس از ریز نمونه اسفناج 1392 هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
68 همسانه سازی مولکولی، شناسایی و بررسی بیان ژن GTPCHI تحت تنش شوری از انگور عسکری 1392 اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راه کارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور  دریافت فایل Download نمایش پیوند
69 شناسایی و بررسی بیان ژن GTPCHI تحت تنش های غیر زنده از انگور 1392 دومین کنفرانس ملی انگور وکشمش  دریافت فایل Download نمایش پیوند
70 باززایی مستقیم درون شیشه ای کاهو. (Direct in vitro regeneration in lettuce) 1392 کنگره ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورز  دریافت فایل Download نمایش پیوند
71 القای کالوس و باززایی درون شیشه ای کاهو. (Induec culluse and in vitro regeneration in lettuce) 1392 کنگره ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورز  دریافت فایل Download نمایش پیوند
72 باززایی درون شیشه ای اسفناج. (In vitro regeneration in spinach) 1392 کنگره ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
73 همسانه سازی و انتقال ژن گلوکز اکسیداز از Penicillium funiculsum در مخمر Saccharomyces 1392 اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار  دریافت فایل Download نمایش پیوند
74 بهینه سازی بیان گلوکز اکسیداز در مخمر ساکارومیسس سرویزیه 1393  دریافت فایل Download نمایش پیوند
75 بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ساختاری ژن GTP سیکلوهیدرولاز I از انگور عسکری 1393 اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
76 اثر سیلیکون بر فعالیت آنزیمهای ضداکسنده در گیاه جو دوردیفه تحت تنش خشکی 1393 اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
77 بررسی زمان موثر همکشتی به منظور انتقال ژن به گیاه کاهو 1393 اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
78 بررسی خاک های شور و شناسایی باکتری های خاکزی دریاچه نمک 1393 اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
79 بررسی بیوانفورماتیکی ژن POX در باکتری های خانواده Alcaligenaceae 1393 اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
80 بررسی تاثیر غلظتهای مختلف نمک (NaCl) بر روی پارامترهای رشدی گیاه پسته (Pistacia vera) پایه رویشی قزوینی در شرایط درون شیشه 1393 اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
81 مطالعه فاکتورهای رشدی پسته (Pistacia vera)، پایه رویشی UCB-1 تحت تنش نمک (NaCl) در شرایط درون شیشه 1393 اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
82 اثر تیمارهای هورمونی مختلف بر باززایی گیاه بنگدانه (Hyoscyamus niger) 1394 اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
83 ارائه یک روش ساده و سریع برای استخراج RNA از کالوس گیاه کاهو 1395 همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
84 بررسی بیوانفورماتیک آنزیم GTP-CH1 در گیاه گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) 1395 همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
85 بررسی ت ثیر ریزنمونه بر کالوسزایی و تولید سوسپانسیون سلولی در گیاه کتان (Linum usitatissimum). 1395 ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار  دریافت فایل Download نمایش پیوند
86 مطالعه باززایی کالوسهای گیاه Linum usitatissimum تیمار شده با کلشی 1395 ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار  دریافت فایل Download نمایش پیوند
87 بیوسنتز نانو ذرات زیرکونیا(ZrO2) توسط عصاره گیاه دارویی مرزه(Satureja hortensis) 1397 اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
88 تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی زیتون تلخ در شرایط درون شیشه ای 1398 سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
89 تاثیر نانوذره اکسید روی بر رشد سلول و تولید آزادیراختین در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه چریش ) Azadirachta indica 1397 اولین کنفرانس ملی میکرو/نانو فناوری  دریافت فایل Download نمایش پیوند
90 افزایش رشد سلول و تولید آزادیراختین در کشت سوسپانسیون سلولی چریش با کاربرد نانوذره دی اکسید تیتانیوم 1398 دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار  دریافت فایل Download نمایش پیوند
91 تأثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر رشد سلول و تولید آزادیراختین در کشت سوسپانسیون سلولی زیتون تلخ (Melia azadirach). 1398 سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
92 Phylogenetic analysis of Brucella field isolates according to rpo B gene modifications 2019 سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
93 خصوصیات مولکولی گونه های بروسلاملی تنسیس مقاوم به ریفامپیسین در ایران 1398 سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند