۱۴ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقل
  • تاریخ تولد : 19-08-1980
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 418
  • شماره تلفن دفتر : 1101
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : mirbaha@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکترای عمران - راه و ترابری 88/7/1 92/7/14 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد (عمران - راه و ترابری) 82/7/1 84/10/14 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 مدیریت تقاضا در حمل و نقل نمایش پیوند
2 مطالعات ایمنی کاربران مسیر نمایش پیوند
3 مدلهای طراحی شبکه نمایش پیوند
4 سیستمهای حمل و نقل هوشمند نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی تاثیر پارامترهای رفتاری (متغیرهای پنهان) در تخلفات رخ داده توسط عابرین پیاده در تقاطع چراغ دار (نمونه موردی شهر قزوین) 1397 مهندسی حمل و نقل (علمی - پژوهشی) نمایش پیوند
2 Analysing the effect of foggy weather on drivers speed choice in two-lane highways 2018 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-TRANSPORT نمایش پیوند
3 Prioritizing road safety improvement projects: a robust data envelopment analysis method 2018 proceedings of the institution of civil engineers-Transport نمایش پیوند
4 Prioritizing highway safety improvement projects: A Monte-Carlo based Data Envelopment Analysis approach 2019 Accident Analysis And Prevention نمایش پیوند
5 Modelling the operational speed of tangents and curves in four - lane highways based on geoetric and roadside factors 2019 International Journal of Transportation Engineering نمایش پیوند
6 Studying the Role of Behavioral Characteristics in Individuals Travel Choice Behavior in Response to Earthquake Disaster Using Discrete Choice Models 2021 MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING نمایش پیوند
7 Laboratory investigation of stone matrix asphalt modified with SBS polymer and C25 fiber in using the semi-circular bend geometry (SCB) and moisture susceptibility 2020 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS نمایش پیوند
8 Modeling the pedestrian behavior at conflicts with vehicles in multi-lane roundabouts (a cellular automata approach) 2020 PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS نمایش پیوند
9 Evaluating the Relationship between Operating Speed and Collision Frequency of Rural Multilane Highways Based on Geometric and Roadside Features 2018 Civil Engineering Journal نمایش پیوند
10 مدلسازی تغییر رفتار انتخاب شیوه سفر کاربران تحت تأثیر سیاست احداث خطوط پر سرنشین ( مطالعه موردی: بزرگراه چمران- تهران) 1399 مهندسی عمران مدرس نمایش پیوند
11 بررسی تاثیر هزینه پارکینگ حاشیه ای بر انتخاب یا عدم انتخاب شیوه سواری شخصی (مطالعه موردی شهر قزوین) 1396 فصلنامه مهندسی حمل و نقل نمایش پیوند
12 Effect of on-street parking pricing on motorists mode choice 2017 proceedings of the institution of civil engineers-municipal engineer نمایش پیوند
13 تحلیل عوامل روانشناختی موثر بر رفتار انتخاب افراد در پاسخ به بحران زلزله در شبکه حمل و نقل با استفاده از معادلات ساختاری 1400 مهندسی حمل و نقل نمایش پیوند
14 Comparing Methods of Ramp Metering for On-Ramps to Improve the Operational Conditions at Peak Hours 1396 International Journal of Transportation Engineering نمایش پیوند
15 Identifying factors affecting pedestrians crossing decisions at intersections in Iran 2017 proceedings of the institution of civil engineers-municipal engineer نمایش پیوند
16 Experimental determination of the optimum percentage of asphalt mixtures reinforced with Nano-carbon black and polyester fiber industries 2017 Engineering Solid Mechanics نمایش پیوند
17 Statistical Analysis for Study of the Effect of Dark Clothing Color of Female Pedestrians on the Severity of Accident Using Machine Learning Methods 2021 MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING نمایش پیوند
18 Analyzing Microscopic Behavioral between Two Phases of Follower and Leader in Traffic Oscillation with Developing Artificial Neural Networks 2017 Civil Engineering Journal نمایش پیوند
19 Modeling traffic noise level near at-grade junctions: Roundabouts, T and cross intersections 2020 TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT نمایش پیوند
20 ارزیابی عریانشدگی مصالح سنگی در رویه های بتن آسفالتی با روشهای آزمایشگاهی 1396 عمران مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابق) نمایش پیوند
21 Analyzing Stop Time Phase Leading to Congestion Based on Drivers Behavior Patterns 1396 International Journal of Transportation Engineering نمایش پیوند
22 TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT 2021 International Journal of Pavement Research and Technology نمایش پیوند
23 Developing the crash modification model for urban street lighting 2020 Innovative Infrastructure Solutions نمایش پیوند
24 تحلیل رفتار رانندگان در انتخاب عبور یا توقف پس از زمان زرد 1396 عمران مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابق) نمایش پیوند
25 مدل شاخص ترکیبی ایمنی راه های دوخطه برون شهری تحت تأثیر وضعیت کاربری های اطراف راه 1399 مهندسی حمل و نقل نمایش پیوند
26 ایجاد سیستم خبره در انتخاب نوع گذرگاه عابر پیاده در معابر بین تقاطعی 1397 پژوهشنامه حمل و نقل نمایش پیوند
27 A Behavioral Model of Drivers' Mean Speed Influenced by Weather Conditions, Road Geometry, and Driver Characteristics Using a Driving Simulator Study 2021 advances in civil engineering نمایش پیوند
28 Alireza Abdolrazaghi, Babak Mirbaha, Amir Abbas Rassafi, Analyzing the Drivers’ Stop and Go Decision in Dilemma Zones at Signalized Intersections: A case study of Qazvin. 2020 proceedings of the institution of civil engineers-Transport نمایش پیوند
29 The effects of traffic zoning with regular geometric shapes on the precision of trip production models 2019 Journal of Transport Geography نمایش پیوند
30 The Strategies For Reducing Motorcycle Mode Choice In Urban Trips, Case Study: Tehran City 2019 Transportation Research Record نمایش پیوند
31 مدل‌سازی شدت خطرپذیری عابران‌پیاده بر اساس رتبه‌بندی شاخص ترکیبی: زمان تا تصادف و سرعت وسیله‌نقلیه نزدیک‌شونده 1396 فصلنامه مهندسی حمل و نقل نمایش پیوند
32 ارزیابی تاثیر ثانیه شمارهای معکوس چراغ راهنمایی بر رفتار رانندگان 1395 مجله علمی پژوهشی راهور نمایش پیوند
33 مدل قیمت گذاری تراکم برای معابر پرتراکم شهری (مطالعه موردی: پل طبقاتی صدر) 1394 فصلنامه مهندسی حمل و نقل نمایش پیوند
34 ارائه مدلی برای مکان‌یابی بهینه دوربینهای کنترل‌سرعت در راه‌ها 1394 پژوهشنامه حمل و نقل نمایش پیوند
35 ارائه مدل پیش بینی شدت تصادفات عابران پیاده در راه های برون شهری 1394 فصلنامه مهندسی حمل و نقل نمایش پیوند
36 ارائ مدل پیش بینی تصادفات مدارس حاشی راه ها با روش شبکه های عصبی مصنوعی 1396 مطالعات پژوهشی راهور نمایش پیوند
37 Forced-node route guidance system: incorporating both user equilibrium and system optimal benefits 2019 IET Intelligent Transport Systems نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Modeling the Risk Intensity of Crossing Pedestrians in Intersections Based on Selected Critical Time to Collision 2017 TRB 2017 Annual Meeting نمایش پیوند
2 Technical and Economical Evaluation of E-ticketing in Tehran Bus Network 2016 World Conferance on Transport Research نمایش پیوند
3 Predicting Average Vehicle Speed in Two Lane Highways Considering Weather Condition and Traffic Characteristics 2017 World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium نمایش پیوند
4 مطالعه ی تاثیر پرداخت الکترونیکی کرایه و درجه بندی معبر روی زمان توقف در سیستم های حمل و نقل همگانی به کمک طراحی آزمایش 1396 اولین کنفرانس ملی حمل و نقل دستاوردهای اخیر در مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل نمایش پیوند
5 مروری بر مدل ها و عوامل موثر در انتخاب شیوه دسترسی زمینی فرودگاه 1396 اولین کنفرانس حمل و نقل دستاوردهای اخیر در برنامه ریزی و مهندسی نمایش پیوند
6 ارایه مدل پیشبینی تعدادبرخوردهای وسایل نقلیه با تابلوهای حاشیه جاده های شریانی کشور 1395 کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک نمایش پیوند
7 مطالعه ی تاثیر پرداخت لکترونیکی کرایه روی زمان توقف در سیستم های حمل و نقل همگانی 1395 کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک نمایش پیوند
8 مدلسازی رفتار انتخاب عبور رانندگان در ابتدای زمان زرد در تقاطعهای چراغدار 1395 کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک نمایش پیوند
9 اولویت بندی پروژه های اجرایی سیستم های هوشمند حمل و نقل در یک کریدور کشور )کریدورتهران بندر امام خمینی )ره(( با استفاده از الگوی شباهت به گزینه ایده آل 1395 دومین همایش ملی سیستمهای حمل و نقل هوشمند نمایش پیوند
10 نقش دوربین های کنترل سرعت در تغییر رفتار سرعت رانندگان 1395 دومین همایش ملی سیستمهای حمل و نقل هوشمند نمایش پیوند
11 مدل اولویت بندی راه های برون شهری در شرایط پیش از بحران با استفاده از شاخص استحکام شبکه 1394 کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک نمایش پیوند
12 بررسی بهره وری و ایمنی در اثر افزودن فاز زرد به قرمز در انتهای فاز قرمز چراغ راهنمایی به منظور آگاهی رانندگان (مطالعه موردی شهر قزوین) 1394 کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک نمایش پیوند
13 The evaluation of Road Related factors in Rural traffic Accidents (Case of study of Kermanshah-Iran) 2015 IRF Europe & Central Asia Regional Congress نمایش پیوند
14 اثرسنجی حذف گردش‌ به چپ مستقیم با استفاده از واگردهای عبوری 1394 اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مطالعات اثربخشی سامانه های هوشمند ثبت تخلفات سرعت در محورهای شریانی کشور 1396 1000 پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه نمایش پیوند
2 راهنمای ظرفیت راه ها (جریان غیرمنقطع) 1397 1000 پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 راهنمای توسعه تسهیلات دوچرخه 1396 1000 پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه  دریافت فایل Download نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 راهسازی (کارشناسی) نمایش پیوند
2 اصول مهندسی ترافیک (کارشناسی) نمایش پیوند
3 روسازی راه (کارشناسی) نمایش پیوند
4 پروژه راه (کارشناسی) نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ظرفیت راه و تقاطع (دکتری) نمایش پیوند
2 مباحث ویژه (دکتری) نمایش پیوند
3 ترافیک پیشرفته (کارشناسی ارشد) نمایش پیوند
4 تعمیر و نگهداری راه (کارشناسی ارشد) نمایش پیوند
5 کاربرد کامپیوتر در حمل و نقل (کارشناسی ارشد) نمایش پیوند
6 سیستمهای حمل و نقل هوشمند (کارشناسی ارشد) نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 مدلسازی تاثیر ایجاد شیوه شاتل باس برای دسترسی زمینی به فرودگاه (مطالعه موردی: فرودگاه بین المللی امام خمینی ره) دانشگاه بین المللی امام خمینی شهریور 97 صابر فضلی نمایش پیوند
2 بررسی اثر پلیمر SEBS بر ویژگی های حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی SMA مسلح شده با الیاف سلولزی. دانشگاه بین المللی امام خمینی شهریور 97 نظری میثم نمایش پیوند
3 مدل سازی رفتار پذیرش فاصله عابران پیاده در شرایط جوی بارانی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1397 قدیرزاده میاندهی سامیه نمایش پیوند
4 به فارسی : قیمت گذاری پارکینگ فرودگاه با هدف تغییر شیوه دسترسی مسافران از خودروی شخصی به حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی مطالعه موردی: فرودگاه بین المللی امام خمینی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1397 غفاری احمد نمایش پیوند
5 شناسایی عوامل موثر بر انتخاب سرفاصله مورد پذیرش دانش آموزان دبستانی در گذرگاه های درون شهری دانشگاه بین المللی امام خمینی 1397 فاطمی ابهری نفیسه نمایش پیوند
6 مدلسازی تغییر رفتار انتخاب شیوه کاربران تحت تاثیر سیاست احداث خطوط پرسرنشین دانشگاه بین المللی امام خمینی 1396 محمدحسنی امید نمایش پیوند
7 مدلسازی انتخاب روش عبور عابرین از عرض خیابان شهری (مطالعه موردی خیابان های شهری قزوین) دانشگاه بین المللی امام خمینی 1396 مینویی مهنوش نمایش پیوند
8 ارائه مدل ارزیابی سرعت عملکردی در راههای چند خطه برون شهری بر اساس عوامل تاثیرگذار هندسی و محیطی اطراف راه (مطالعه موردی: مسیر بروجرد- خرم آباد) دانشگاه بین المللی امام خمینی 1396 بامدادمهربانی بهزاد نمایش پیوند
9 مدلسازی احتمال برخورد عابر وسیله نقلیه در تقاطع های شهری با استفاده از اتوماتای سلولی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1396 لایق مازیار نمایش پیوند
10 تاثیر ثانیه شمار معکوس چراغ راهنمایی بر رفتار راننده پس از فاز زرد در تقاطع چراغدار دانشگاه بین المللی امام خمینی 1396 همتی فاطمه نمایش پیوند
11 ارزیابی شبکه‌های حمل‌ونقل از دیدگاه استحکام شبکه قبل از وقوع بحران تحت تاثیر زلزله دانشگاه بین المللی امام خمینی 1396 امیدمقدم پیرایه نمایش پیوند
12 ارائه ی مدل تخمین سرعت جریان آزاد در آزادراه براساس مشخصات هندسی و ترافیکی دانشگاه آزاد - علوم تحقیقات 1395 طاهری نیما نمایش پیوند
13 مدلسازی رفتار پذیرش ریسک راننده قبل از آغاز فاز قرمز دانشگاه بین المللی امام خمینی 1395 عبدالرزاقی علیرضا نمایش پیوند
14 تعیین تاثیر قیمت گذاری پارکینگ حاشیه ای در مراکز شهری بر انتخاب شیوه حمل ونقل کاربران ( مطالعه موردی شهر قزوین ) دانشگاه بین المللی امام خمینی 1395 کاظمی آرین نمایش پیوند
15 مدلسازی رفتار خطر پذیر عابرین پیاده حین تردد از گذر گاه های عرضی معابر شهری دانشگاه بین المللی امام خمینی 1395 جهاندیده زهرا نمایش پیوند
16 بررسی تاثیر شرایط جوی بر رفتار رانندگان با استفاده از دستگاه شبیه ساز رانندگی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1395 زلالی مهدی نمایش پیوند