۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهی
  • تاریخ تولد : 1359
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 203.1
  • شماره تلفن دفتر : 33901227
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : ourang@eng.ikiu.ac.ir and s.ourang910@gmail.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی دانشگاه ایلام-دانشگاه گیلان نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد-بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
3 دکتری-اصلاح نباتات دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ژنتیک-کارشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 کاربرد بیوتکنولوژی در اصلاح نباتات- کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 به نژادی گیاهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی-کارشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 ژنتیک پیشرفته- کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 روشهای آزمایشگاهی-دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 ژنتیک ملکولی - کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 مهندسی ژنتیک نمایش پیوند
2 نشانگرهای ملکولی و مطالعه جمعیت نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ارزیابی اثر تنش های خشکی و شوری بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی چهار گونه از جنس پاپاور 1396 اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی نمایش پیوند
2 بررسی اثر تنش خشکی و شوری برخصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی Satureja hortensis L. 1396 اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی نمایش پیوند
3 Investigation in expression of key genes involved in sanguinarine biosynthetic pathway in Papavergenus under drought and salinity 2017 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding نمایش پیوند
4 بررسی تغییرات صفات رشدی و متابولیت های ثانویه در گیاه دارویی L.Thymus vulgaris تحت استرس های ملایم شوری و خشکی 1397 اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی نمایش پیوند
5 جداسازی ملکولی cDNA کدکننده N-methylstylopine hydroxylase از مامیران کبیر (Chelidonium majus L.) و افزایش بیان آن در پاسخ به محرک غیرزیستی شوری 1397 بیوتکنولوژی کشاورزی نمایش پیوند
6 Molecular Detection of Glutenin and Gliadin Genes in the Domesticated and Wild Relatives of Wheat using Allele-specific Markers 2018 CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS نمایش پیوند
7 تاثیر سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر ویژگی های آنتی اکسیدانی و صفات فیزیولوژیکی مامیران کبیر(Chelidonium majus L.) تحت تنش شوری 1397 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران نمایش پیوند
8 Screening wild progenitors of wheat for salinity stress at early stages of plant growth insight into potential sources of variability for salinity adaptation in wheat 2018 Crop and Pasture Science نمایش پیوند
9 Wild relatives of wheat Aegilops-Triticum accessions disclose differential antioxidative and physiological responses to water stress 2018 ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM نمایش پیوند
10 Screening wheat germplasm for seedling root architectural traits under contrasting water regimes potential sources of variability for drought adaptation 2018 Archives of Agronomy and Soil Science نمایش پیوند
11 Investigation in the intergenic transcribed sequences to determination of genetic variation for Iranian species of salvia 2016 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding نمایش پیوند
12 بررسی تغییرات صفات رشدی و متابولیت‌های ثانویه در گیاه دارویی L. Thymus vulgaris تحت استرس‌های ملایم شوری و خشکی 1397 اکوفیتوشیمی گیاهان داروئی نمایش پیوند
13 Unraveling salinity stress responses in ancestral and neglected wheat species at early growth stage A baseline for utilization in future wheat improvement programs 2020 PHYSIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY OF PLANTS نمایش پیوند
14 Analysis of genotype x environment interaction for seed yield in spring oilseed rape using the AMMI model 2020 Crop Breeding and Applied Biotechnology نمایش پیوند
15 بررسی میزان کلروفیل، پرولین و بیان ژن P5CS در مراحل رویشی و گلدهی زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi) تحت تنش خشکی 1398 ژنتیک نوین نمایش پیوند
16 ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های آژیلوپس واجد ژنوم D با استفاده از نشانگرهای SCoT و TRAP 1398 ژنتیک نوین نمایش پیوند
17 بررسی بیان ژن های کلیدی مسیر بیوسنتز لیمونن تحت تأثیر تنش خشکی در زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi) در دو مرحله رویشی و گلدهی 1398 بیوتکنولوژی کشاورزی نمایش پیوند
18 Assessment of genetic diversity and relationships among Salvia species using gene targeted CAAT box-derived polymorphism markers. 2019 JOURNAL OF GENETICS نمایش پیوند
19 Bioinformatics genome-wide characterization of the WRKY gene family in Sorghum bicolor 2019 IRANIAN JOURNAL of GENETICS and PLANT BREEDING نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاثیر محلول پاشی متیل جاسمونات بر الگوی بیان ژن استیلوپین سنتتاز در گیاه دارویی مامیران کبیر 1396 دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران نمایش پیوند
2 بررسی کارایی نشانگرهای TRAP در ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم 1396 دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران نمایش پیوند
3 الگوی بیان ژن Wdhn13 در دو گونه وحشی و رقم زراعی متحمل گندم نان تحت تنش خشکی 1396 دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران نمایش پیوند
4 بررسی فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز و پروتئین کل در گونه های مختلف گندم تحت تنش شوری 1396 دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران نمایش پیوند
5 ارزیابی کارایی نشانگر چند شکلی قطعات تکثیری حاصل از ناحیه هدف در بررسی تنوع ژنتیکی گونه های مریم گلی 1395 همایش ملی گیاهان دارویی نمایش پیوند
6 ارزیابی محتوی آلکالوئید کل، فلاونوئید کل، آنتوسیانین و غلظت کلروفیل در چهار گونه جنس پاپاور 1395 همایش ملی گیاهان دارویی نمایش پیوند
7 مطالعه صفات موثر بر عملکرد بیوماس و روابط بین آنها در مرزه تابستانه با استفاده از روش های آماری چند متغیره 1395 همایش ملی گیاهان دارویی نمایش پیوند
8 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی گونه های مریم گلی ایران با استفاده از نشانگرهای corap 1395 دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران نمایش پیوند
9 بررسی تاثیر تنش خشکی بر میزان ترکیبات فنلی کلروفیل و آلکالوئید کی گیاه دارویی مامیران کبیر 1395 دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران نمایش پیوند
10 بررسی تاثیر تنش شوری بر ترکیبات فنلی کلروفیل و آلکالوئید کل در گیاه مامیران کبیر 1395 دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران نمایش پیوند
11 مقایسه میزان فلاوونوئید آنتوسیانین و آلکالویید در اندام های مختلف گیاه دارویی شقایق گل درشت 1395 دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران نمایش پیوند
12 انتخاب بهترین روش محاسبه ضرایب تشابه جهت دسته بندی ژنوتیپ های خربزه با نشانگرهای بین ریزماهواره ای 1395 دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ژنتیک ایران نمایش پیوند
13 ارزیابی و مقایسه ضرایب تشابه مورد استفاده در تجزیه کلاستر با نشانگرهای غالب در گندم 1394 اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران نمایش پیوند
14 EFFECT OF ELICITOR APPLICATION UNDER SALINITY STRESS ON SOME SECONDARY METABOLITES OF CHELIDONIUM MAJUS 2017 6th natinal congress on medicinal plants نمایش پیوند
15 THE EFFECTS OF METHYLJASMONATE AND SALICYLIC ACID ON SOME PHYTOCHEMICAL TRAITS UNDER DROUGHT STRESS IN CELANDINE 2017 6th natinal congress on medicinal plants نمایش پیوند
16 ASSESMENT OF BERBERINE BRIDGE ENZYME GENE EXPRESSION UNDER SALINITY AND DROUGHT DTRESS IN PAPAVER SOMNIFERUM 2017 6th natinal congress on medicinal plants نمایش پیوند
17 Oyster Mushroom Biofactory for Production of Recombinant Human Proinsulin 1394 اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران نمایش پیوند
18 مطالعه تنوع مورفولوژیکی اکوتیپ های Aegilops triuncialis استان های خراسان رضوی و شمالی 1397 پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران نمایش پیوند
19 مقایسه روش های مختلف استخراج RNA در گیاه دارویی مامیران کبیر(Chelidonium majus L.) 1397 پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران نمایش پیوند
20 تاثیر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه یونجه زرد تحت تنش خشکی 1397 پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اصول ژنتیک پایه جهاد دانشگاهی نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ژنتیک 1394 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 اصلاح نباتات 1394 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی-کارشناسی 1394 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کاربرد بیوتکنولوژی در اصلاح نباتات- کارشناسی ارشد 1394 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 ژنتیک پیشرفته- کارشناسی ارشد 1394 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 روشهای آزمایشگاهی-دکتری 1395 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از گونه های مریم گلی ایران با استفاده از نشانگرهای کوراپ 1395 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 بارکد گذاری زنتیکی برخی از گونه های سالویا با استفاده از نواحی فاصله انداز رونوشت برداری شده 1394 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 ارزیابی حضور ژن کد کننده آنزیم پروتوپین هیدروکسیلا از مسیر آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکوئینولین در مامیران کبیر 1396 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رتبه اول معدل دوره کارشناسی نمایش پیوند
2 رتبه 9 کنکور سراسری کارشناسی ارشد نمایش پیوند
3 سخنران برتر اولین همایش بین المللی بیوتکنولوژی ایران نمایش پیوند
4 رتبه سوم معدل دوره کارشناسی ارشد نمایش پیوند