• دانشکده : فنی و مهندسی
  • گروه آموزشی : مهندسی عمران
  • درجه علمی : استادیار
  • آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
  • تاریخ تولد : دی 1344
  • صندوق پستی :
  • شماره اتاق : 402
  • شماره تلفن دفتر : 0281-37811
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : Izadifard@eng.ikiu.ac.ir