۳۱ مرداد ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری آمار مهر 88 شهریور 93 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ---
2 کارشناسی ارشد آمار مهر 85 مهر 87 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ---
3 کارشناسی آمار مهر 81 شهریور 85 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 Censored Data ---
2 Reliability Theory ---
3 Information Theory ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 A. Kohansal, S. Rezakhah, E. Khorram, Parameter Estimation of Type-II Hybrid Censored Weighted Exponential Distribution 2015 Communications in Statistics - Simulation and Computation-ISI نمایش پیوند
2 A. Kohansal, S. Rezakhah, Modified entropy estimators for testing normality 2015 Journal of Statistical Computation and Simulation- ISI نمایش پیوند
3 A. Kohansal, S. Rezakhah, Two new estimators of entropy for testing normality 2016 Communications in Statistics - Theory and Methods- ISI نمایش پیوند
4 A. Kohansal, Statistical analysis of two-parameter bathtub-shaped lifetime distribution under progressive censoring with binomial removals 2016 Gazi University Journal of Science- ISI نمایش پیوند
5 A. Kohansal, Estimation of the stress-strenght reliability of progressively censored inverted exponentianed rayleigh distribution 2017 JAMSI-ISI نمایش پیوند
6 A. Kohansal, On estimation of reliability in a multicomponent stress- strength model for a Kumaraswamy distribution based on progressively censored sample 2017 Statistical Papers-ISI نمایش پیوند
7 R. Kazemi, A. Jalilian, A. Kohansal, Fitting skew distributions to Iranian auto insurance claim data 2017 Applications and Applied Mathematics-ISI نمایش پیوند
8 N. Faraji, A. Kohansal, MMSE and MAP estimators for speech enhancement in additive noise assuming a t-location-scale clean speech prior 2018 IET Signal Processing-ISI نمایش پیوند
9 Inference of R = P(Y < X) for two-parameter Rayleigh distribution based on progressively 2019 Statistics نمایش پیوند
10 Bayesian and classical estimation of R = P(X < Y) based on Burr type XII distribution under hybrid progressive censored samples 2019 Communications in Statistics - Theory and Methods نمایش پیوند
11 Bayesian and Classical Estimation of Reliability in a Multicomponent Stress-Strength Model under Adaptive Hybrid Progressive Censored Data 2019 Statistical Papers نمایش پیوند
12 Improved time-censored reliability test plans for k-out-of-n gamma systems 2019 Journal of Computational and Applied Mathematics نمایش پیوند
13 Stress–Strength Parameter Estimation Based on Type-II Hybrid Progressive Censored Samples for a Kumaraswamy Distribution 2019 IEEE Transactions on Reliability نمایش پیوند
14 Estimation procedures for Kumaraswamy distribution parameters under adaptive type-II hybrid progressive censoring 2019 Communications in Statistics - Simulation and Computation نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پیش بینی سلسه مراتبی در مدلهای AR-GARCH وابسته ۶ امین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی، بابلسر، شهریور ۱۳۸۶ ---
2 فرایندهای خودمشابه و تعاریف مرتبط با آنها ۳۹ امین کنفرانس ریاضی، کرمان، شهریور ۱۳۸۷ ---
3 نمایش موضعی ایستا از فرایندهای اورن-اشتاین اولنبک تعمیم یافته ۱۰ امین کنفرانس آمار، تبریز، شهریور ۱۳۸۹ ---
4 بررسی توزیع نمایی وزین تحت سانسور پیوندی نوع ۲ ۸ امین کنگره جهانی آمار و احتمال، استانبول ترکیه، جولای ۲۰۱۲ ---
5 برآوردگرهای آنتروپی بهبود یافته در آزمون نرمال بودن چهاردهمین کارگاه فرایندهای تصادفی، زنجان، آذر ۱۳۹۳ ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مبانی احتمال 1393 ---
2 آمار و احتمالات مهندسی 1393 ---
3 فرایندهای تصادفی 1393 ---
4 طرح آزمایشها 1393 ---
5 روشهای چندمغیره پیوسته 1393 ---
6 کنترل کیفیت آماری 1393 ---
7 روشهای نمونه گیری ۱و ۲ 1393 ---
8 احتمال ۱ 1393 ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بورسیه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۱۳۹۱ ---
2 رتبه اول دوره کارشناسی ---
3 رتبه اول دوره کارشناسی ارشد ---