۱۳ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : آمار
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 679
  • شماره تلفن دفتر : 33901376
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : kohansal@sci.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری آمار دانشگاه صنعتی امیرکبیر ---
2 کارشناسی ارشد آمار دانشگاه صنعتی امیرکبیر ---
3 کارشناسی آمار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 Censored Data ---
2 Reliability Theory ---
3 Information Theory ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 A. Kohansal, S. Rezakhah, E. Khorram, Parameter Estimation of Type-II Hybrid Censored Weighted Exponential Distribution 2015 Communications in Statistics - Simulation and Computation-ISI نمایش پیوند
2 A. Kohansal, S. Rezakhah, Modified entropy estimators for testing normality 2015 Journal of Statistical Computation and Simulation- ISI نمایش پیوند
3 A. Kohansal, S. Rezakhah, Two new estimators of entropy for testing normality 2016 Communications in Statistics - Theory and Methods- ISI نمایش پیوند
4 A. Kohansal, Statistical analysis of two-parameter bathtub-shaped lifetime distribution under progressive censoring with binomial removals 2016 Gazi University Journal of Science- ISI نمایش پیوند
5 A. Kohansal, Estimation of the stress-strenght reliability of progressively censored inverted exponentianed rayleigh distribution 2017 JAMSI-ISI نمایش پیوند
6 A. Kohansal, On estimation of reliability in a multicomponent stress- strength model for a Kumaraswamy distribution based on progressively censored sample 2017 Statistical Papers-ISI نمایش پیوند
7 R. Kazemi, A. Jalilian, A. Kohansal, Fitting skew distributions to Iranian auto insurance claim data 2017 Applications and Applied Mathematics-ISI نمایش پیوند
8 N. Faraji, A. Kohansal, MMSE and MAP estimators for speech enhancement in additive noise assuming a t-location-scale clean speech prior 2018 IET Signal Processing-ISI نمایش پیوند
9 Inference of R = P(Y < X) for two-parameter Rayleigh distribution based on progressively 2019 Statistics نمایش پیوند
10 Bayesian and classical estimation of R = P(X < Y) based on Burr type XII distribution under hybrid progressive censored samples 2019 Communications in Statistics - Theory and Methods نمایش پیوند
11 Bayesian and Classical Estimation of Reliability in a Multicomponent Stress-Strength Model under Adaptive Hybrid Progressive Censored Data 2019 Statistical Papers نمایش پیوند
12 Improved time-censored reliability test plans for k-out-of-n gamma systems 2019 Journal of Computational and Applied Mathematics نمایش پیوند
13 Stress–Strength Parameter Estimation Based on Type-II Hybrid Progressive Censored Samples for a Kumaraswamy Distribution 2019 IEEE Transactions on Reliability نمایش پیوند
14 Estimation procedures for Kumaraswamy distribution parameters under adaptive type-II hybrid progressive censoring 2019 Communications in Statistics - Simulation and Computation نمایش پیوند
15 Optimal truncated repetitive lot inspection with defect rates 2019 Applied Mathematical Modelling نمایش پیوند
16 Inference on stress-strength model for a Kumaraswamy distribution based on hybrid progressive censored sample 2019 Revstat- Statistical Journal نمایش پیوند
17 Probabilistic properties of F-indices of tree 1398 Mathematics Interdisciplinary Research نمایش پیوند
18 برآورد پارامترهای توزیع رایلی دوپارامتری تحت سانسور فزاینده با حذفهای دوجمله ای 1399 پژوهشهای نوین در ریاضی نمایش پیوند
19 استنباط بیزی پارامتر قابلیت اطمینان در توزیع رایلی دو پارامتری تحت نمونه‌های سانسور فزاینده پیوندی 1399 مهندسی و مدیریت کیفیت نمایش پیوند
20 The Zagreb index of bucket recursive trees 1399 Mathematics Interdisciplinary Research نمایش پیوند
21 Efficient truncated repetitive lot inspection using Poisson defect counts and prior information 2020 European Journal of Operational Research نمایش پیوند
22 Inference on a four-parameter generalized weighted exponential distribution 2020 Filomat نمایش پیوند
23 برآورد بیزی پارامتر تنش-مقاومت تحت نمونه‌های سانسور فزاینده پیوندی در توزیع لوماکس 1399 مجله علوم آماری نمایش پیوند
24 برآورد پارامتر قابلیت اعتماد برای توزیع نمایی وارون تعمیم یافته براساس نمونه های سانسور فزاینده نوع ۲ 1399 مهندسی و مدیریت کیفیت نمایش پیوند
25 Estimating the stress-strength parameter in multi-component systems based on adaptive hybrid progressive censoring 2020 International Journal of Industrial and Systems Engineering نمایش پیوند
26 Estimation of reliability of stress-strength for a Kumaraswamy distribution based on progressively censored sample 1399 Journal of Statistical Research of Iran نمایش پیوند
27 Estimation of stress-strength parameter on‎‎Type-II progressive censored samples for a Weibull-half logistic distribution 2021 Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society نمایش پیوند
28 A new flexible stress-strength model 2021 Statistics, Optimization & Information Computing نمایش پیوند
29 Multi-component stress–strength parameter estimation of a non-identical-component strengths system under the adaptive hybrid progressive censoring samples 2021 Statistics نمایش پیوند
30 توزیع وایبول-وایبول: برآورد پارامترها تحت سانسور فراینده سازوار نوع ۲ و پیش‌بینی واحدهای سانسورشده 1400 پژوهش‌های نوین در ریاضی نمایش پیوند
31 Multi-component stress-strength model for Weibull distribution in progressively censored samples 2021 Statistics and Risk Modeling نمایش پیوند
32 Estimation and prediction on power Muth distribution with progressive censored data: a Bayesian approach 2022 Communications in Statistics-Simulation and Computation نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پیش بینی سلسه مراتبی در مدلهای AR-GARCH وابسته شهریور ۱۳۸۶ ۶ امین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی، بابلسر ---
2 فرایندهای خودمشابه و تعاریف مرتبط با آنها شهریور ۱۳۸۷ ۳۹ امین کنفرانس ریاضی، کرمان ---
3 نمایش موضعی ایستا از فرایندهای اورن-اشتاین اولنبک تعمیم یافته شهریور ۱۳۸۹ ۱۰ امین کنفرانس آمار، تبریز ---
4 بررسی توزیع نمایی وزین تحت سانسور پیوندی نوع ۲ Jul 2012 ۸ امین کنگره جهانی آمار و احتمال، استانبول ترکیه، ---
5 برآوردگرهای آنتروپی بهبود یافته در آزمون نرمال بودن آذر ۱۳۹۳ چهاردهمین کارگاه فرایندهای تصادفی، زنجان ---
6 Estimation of stress-strength parameter based on progressive censored samples for the Inverted Exponentiated Rayleigh distribution شهریور 1396 یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی ---
7 Bayesian inference for R = P(X < Y) under adaptive Type-II hybrid progressive censored samples in Generalized Inverted Exponential distribution اردیبهشت 1397 چهارمین سمینار تخصصی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن ---
8 Bayesian estimation of R = P(X < Y) for Kumaraswamy distribution based on hybrid progressive censored samples شهریور 1397 چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران ---
9 Bayesian inference on stress-strength parameter in Burr type XII distribution under hybrid progressive censoring samples فروردین 1398 پنجمین سمینار تخصصی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن ---
10 Multicomponent reliability parameter in Burr distribution under progressive censoring samples: A Bayesian approach اسفند 1398 دومین همایش ملی ریاضی و آمار ---
11 Classical inference with adaptive progressive censoring on Kumaraswamy distribution اسفند 1398 دومین همایش ملی ریاضی و آمار ---
12 Statistical analysis of longevity based on the dependent lives models اسفند 1398 دومین همایش ملی ریاضی و آمار ---
13 Statistical Bayesian inference on the reliability parameter under adaptive Type-II hybrid progressive censoring samples for Burr Type XII distribution مرداد 1399 ششمین سمینار تخصصی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن ---
14 Inference on multicomponent stress-strength parameter in Lomax distribution مرداد 1399 ششمین سمینار تخصصی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن ---
15 Bayesian analysis for the parameters of mortality rate in the models of dependent lives مرداد 1399 ششمین سمینار تخصصی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن ---
16 Stress-strength model with Type-II hybrid progressive under Rayleigh distribution: A Bayesian approach شهریور 1399 پانزدهمین کنفرانس آمار ---
17 استنباط آماری پارامتر تنش-مقاومت چندمؤلفه ای در توزیع رایلی دو پارامتری تحت سانسور فزاینده نوع دوم شهریور 1399 پانزدهمین کنفرانس آمار ---
18 Bayesian Inference of Mortality Models in Joint Life Insurance Products اسفند ۱۳۹۹ ۵۱ امین کنفرانس ریاضی ---
19 استنباط آماری پارامتر تنش-مقاومت چند مولفه ای در توزیع وایبول سه پارامتری اردیبهشت ۱۴۰۰ ۷ امین سمینار قابلیت اعتماد ---
20 برآورد پارامتر قابلیت اعتماد در توزیع وایبول اصلاح شده براساس نمونه های سانسور فزاینده اردیبهشت ۱۴۰۰ ۷ امین سمینار قابلیت اعتماد ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 توزیع های آماری - کاربردها و برآورد پارامترها (ترجمه) 1398 500 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 توزیع های احتمالاتی - تعمیمی بر توزیع های بریده شده، لگاریتمی و دومتغیره (ترجمه) 1400 500 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مبانی احتمال 1393 ---
2 آمار و احتمالات مهندسی 1393 ---
3 فرایندهای تصادفی 1393 ---
4 طرح آزمایشها 1393 ---
5 روشهای چندمغیره پیوسته 1393 ---
6 کنترل کیفیت آماری 1393 ---
7 روشهای نمونه گیری ۱و ۲ 1393 ---
8 احتمال ۱ 1393 ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بورسیه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۱۳۹۱ ---
2 رتبه اول دوره کارشناسی ---
3 رتبه اول دوره کارشناسی ارشد ---