۱۵ آذر ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی شهرسازی
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 213
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : babakhani@ut.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

1- دکتری تخصصی شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، 94-1388

زمینه تخصصی: کیفیت زندگی شهری- رضایتمندی سکونتی- نوسازی بافتهای ناکارآمد شهری

2- کارشناسی ارشد ناپیوسته برنامه ریزی شهری و منطقه ای، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، 87-1385

3- کارشناسی مهندسی شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، 85-1381

4- رتبه نخست در دوره کارشناسی شهرسازی، در میان دانشجویان ورودی 1381

5- رتبه نخست آزمون کارشناسی ارشد شهرسازی (در سهمیه دانشجویان ممتاز)، دانشگاه تهران، 1385

6- رتبه دوم آزمون دکتری تخصصی شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، 1388

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری شهرسازی 1388 1394 دانشگاه تهران نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای 1385 1387 دانشگاه تهران نمایش پیوند
3 کارشناسی شهرسازی 1381 1385 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کاربرد آمار در شهرسازی 1388 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 درآمدی بر شهرشناسی 1389 1396 دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) نمایش پیوند
3 طرح 1 شهرسازی 1389 1396 دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) نمایش پیوند
4 طرح 2 شهرسازی 1395 1396 دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) نمایش پیوند
5 مبانی و روش‌های برنامه‌ریزی شهری 1393 1394 دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) نمایش پیوند
6 طرح 4 شهرسازی 1394 دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) نمایش پیوند
7 برنامه ریزی مسکن (مقطع کارشناسی ارشد) 1394 1396 دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) نمایش پیوند
8 برنامه ریزی مسکن (مقطع کارشناسی) 1396 دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) نمایش پیوند
9 تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 1395 1396 دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) نمایش پیوند
10 تاریخ شهرهای ایرانی و اسلامی 1395 1396 دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) نمایش پیوند
11 مبانی برنامه‌ریزی برای طراحان (مقطع کارشناسی ارشد) 1395 دانشگاه علامه دهخدا قزوین نمایش پیوند
12 برنامه‌ریزی کالبدی معماری (مقطع کارشناسی ارشد) 1392 1396 دانشگاه علامه دهخدا قزوین نمایش پیوند
13 طرح مقدماتی شهرسازی (مقطع کارشناسی ارشد) 1394 1396 دانشگاه علامه دهخدا قزوین نمایش پیوند
14 نظریه های برنامه ریزی شهری 1397/7/1 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
15 روشهای برنامه ریزی شهری 1397/7/1 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ارزیابی فضاهای شهری در شهر جدید هشتگرد 1387 مجلة شهرنگار (نشریه علمی-آموزشی مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران). شماره 48 نمایش پیوند
2 تبیین نقش حکمرانی شهری در کیفیت‌ زندگی شهرهای جهانی 1390 فصلنامة آبادی، شمارة 73، تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، وزارت مسکن و شهرسازی نمایش پیوند
3 ارزیابی برنامه‌ریزی مسکن در شهر جدید هشتگرد 1388 فصلنامة آبادی، شمارة 65، تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، وزارت مسکن و شهرسازی نمایش پیوند
4 روش‌شناسی تدوین اسناد راهنمای طرح ساماندهی دولتخانه صفوی قزوین 1388 ارائه در اولین همایش هنر پژوهی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز نمایش پیوند
5 بررسی و تحلیل نظام برنامه‌ریزی فضایی کشور سوییس 1389 فصلنامة علمی و پژوهشی آمایش سرزمین ‌پردیس ‌قم دانشگاه ‌تهران نمایش پیوند
6 مطالعة تطبیقی مفهوم «شهر اسلامی» در اصفهان در دو دورة سلجوقی و صفوی 1390 فصلنامه آبادی، تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، وزارت مسکن و شهرسازی نمایش پیوند
7 خاستگاه اندیشه کیفیت زندگی در شهرسازی و سیر تحول آن در نیم قرن اخیر 1394 مقالة ارائه شده در سومین همایش معماری و شهرسازی در گذر زمان، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
8 تبیین ماهیت رویکرد کیفیت زندگی شهری در تئوری‌های طراحی شهری 1393 دوفصلنامه علمی و پژوهشی آرمانشهر نمایش پیوند
9 تبیین رضایتمندی سکونتی در نوسازی پایدار شهری 1394 فصلنامه علمی و پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی نمایش پیوند
10 تبیین رضایتمندی سکونتی در تجارب داخلی و خارجی نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری 1394 فصلنامه بین‌المللی حس مکان نمایش پیوند
11 مبانی سنجش "ارزش" روستایی مبتنی بر حفاظت و توسعه در بهسازی بافت‌های با ارزش روستایی 1396 فصلنامه علمی و پژوهشی باغ نظر نمایش پیوند
12 تبیین جایگاه توسعه اجتماع‌مبنا در نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری 1396 فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش و برنامه‌ریزی شهری نمایش پیوند
13 تبیین ارتباط رضایتمندی ساکنان با اقدامات نوسازی شهر تهران در فاصله سال‌های 92-1388 1397 1397 فصلنامه علمی و پژوهشی هویت شهر نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تبیین اصول طراحی به منظور پیاده مداری فضای شهری (خیابان) 1397 1397 سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری نمایش پیوند
2 تبیین اصول و معیارهای توزیع عادلانه خدمات شهری در بازآفرینی پایدار بافتهای ناکارآمد شهری 1397 1397 سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری 3rd.International Conference 4th.national Conference on Civil Engineering Architecture and Urban Design سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری نمایش پیوند
3 رضایتمندی سکونتی در بازآفرینی پایدار شهری 1397 1397 سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری وصنعت ساختمان ایران سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری وصنعت ساختمان ایران نمایش پیوند
4 انطباق اصول رشد هوشمند با شرایط شهری ایران: توسعه کالبدی - فضایی شهر قزوین 1397 1397 سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری وصنعت ساختمان ایران سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری وصنعت ساختمان ایران نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نگارش پایان نامه در محیط انسان ساخت (Writing a built environment dissertation) 1396 1000 انتشارات طحان نمایش پیوند