۳۱ شهریور ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Hybrid multi-objective optimization of microstructural and mechanical properties of B4C/aluminum composites fabricated by FSP using TOPSIS and modified NSGA-II Dec. 2017 Trans. Nonferrous Met. Soc. China نمایش پیوند
2 Wear Performance of A356 Matrix Composites Reinforced with Different Types of Reinforcing Particles Sep. 2017 Journal of Materials Engineering and Performance نمایش پیوند
3 Wear and mechanical properties of surface hybrid metal matrix composites on Al–Si aluminum alloys fabricated by friction stir processing Apr. 2017 Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications نمایش پیوند
4 Multicriteria optimization of mechanical properties of aluminum composites reinforced with different reinforcing particles type Apr. 2017 Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering نمایش پیوند
5 The effect of reinforcement type on the microstructure mechanical properties, and wear resistance of A356 matrix composites produced by FSP Dec. 2016 The International Journal of Advanced Manufacturing Technology نمایش پیوند
6 A Cellular Automaton Model for Microstructural Simulation of friction stir welded AZ91 magnesium alloy March 2016 Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, Volume 24, Number 3 نمایش پیوند
7 Microstructural simulation of friction stir welding using a cellular automaton method: a microstructure prediction of AZ91 magnesium alloy Aug. 2015 International Journal of Mechanical and Materials Engineering نمایش پیوند
8 Simulation of dynamic recrystallization process during friction stir welding of AZ91 magnesium alloy Jul. 2015 The International Journal of Advanced Manufacturing Technology نمایش پیوند
9 Optimization of AZ91 friction stir welding parameters using Taguchi method Jan. 2015 Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials Design and Applications نمایش پیوند
10 Multi objective optimization of friction stir welding parameters using FEM and neural network Nov. (2014 : International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, نمایش پیوند
11 Investigation of friction stir welding tool parameters using FEM and neural network May, 2015 Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications (ISI, Sage نمایش پیوند
12 Optimization of microstructural and mechanical properties of friction stir welding using the cellular automaton and Taguchi method Dec. (2014) Materials & Design (ISI, Elsevier), نمایش پیوند
13 Characterization of the Influence of Tool Pin Profile on Microstructural and Mechanical Properties of Friction Stir Welding May (2014) Metallurgical and Materials Transactions B (ISI, Springer) نمایش پیوند
14 Influence of Aging Treatment on In-Situ Electrical Resistance Variation During Aging of Nickel-Rich NiTi Shape Memory Wires Oct. (2013 Metallurgical and Materials Transactions A (ISI, Springer), 44 (10): نمایش پیوند
15 Core modifications of sandwich panels fabricated by vacuum-assisted resin transfer molding July 4, 2012 Journal of Composite Materials (ISI, Sage) نمایش پیوند
16 Simulation of material flow in friction stir processing of a cast Al–Si alloy September 2012 Materials and Design (ISI, Elsevier), نمایش پیوند
17 Effect of SiC Volume Fraction on the Microstructural and Mechanical Properties of Cu/SiC Composite Layer Fabricated by FSP Apr. 2011 Defect and Diffusion Forum (ISI, Trans Tech Publications نمایش پیوند
18 Influence of Friction Stir Processing Parameters on the Fabrication of SiC/316L Surface Composite Apr. 2010 Defect and Diffusion Forum (ISI, Trans Tech Publications), Vols. 297-301, pp. 221-226 نمایش پیوند
19 Eutectic Al-Si piston alloy surface transformed to modified hypereutectic alloy via FSP 1 February 2012 Materials Science and engineering A (ISI , Elsevier), Volume 534, نمایش پیوند
20 Predicting the Grain Size and Hardness of AZ91/SiC Nanocomposite by Artificial Neural Networks December 2012 International Journal of Advanced Manufacturing Technology نمایش پیوند
21 On the Role of Cooling and Rotational Direction of the Tool on Microstructure and Hardness of Friction Stir Processed AZ91 December 2012 International Journal of Advanced Manufacturing Technology (ISI, Springer) نمایش پیوند
22 Characterization of AZ91/alumina nanocomposite produced by FSP 15 March 2011 Materials Science and engineering A (ISI , Elsevier), Volume 528, Issue 6 نمایش پیوند
23 Experimental Investigation of Magnesium Base Nanocomposite Produced by FSP: Effects of Particle Distribution and Number of FSP Passes September 2011 Metallurgy and Materials Transaction A (ISI , Springer) نمایش پیوند
24 Simulation and Experimental Investigation of FSP of AZ91 Magnesium Alloy 15 August 2011 Materials Science and Engineering A (ISI , Elsevier) نمایش پیوند
25 Effects of SiC particle sizes and process parameters on the microstructure and hardness of the FSPed AZ91 magnesium alloy December 2011 Journal of Materials Engineering and Performance (ISI, Springer) نمایش پیوند
26 Investigation of Mechanical Properties of Cu/SiC Composite Fabricated by FSP: Effect of SiC Particles’ Size and Volume Fraction 25 January 2011 Materials Science and Engineering A (ISI , Elsevier), Volume 528, Issue 3, نمایش پیوند
27 Producing Ultrafine-grained AZ91 from as-cast AZ91 by FSP 11, 2010 Materials and Manufacturing Processes (ISI, Taylor & Francis,), نمایش پیوند
28 Production of Cu/SiC Nanocomposite Layers by Friction Stir Processing Apr. 2011. Defect and Diffusion Forum (ISI, Trans Tech Publications), نمایش پیوند
29 Producing AZ91/SiC composite by friction stir processing November 2010 International Journal of Advanced Manufacturing Technology (ISI, Springer نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Advances in Frictions Stir Welding and Processing Oct. 2014 25000 Woodhead Publishing Limited, Elsevier نمایش پیوند
2 Welding of Magnesium Alloys Julay 2012 5000 InTech publisher نمایش پیوند