۳۱ مرداد ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : زمین شناسی
  • تاریخ تولد : 1355
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 659
  • شماره تلفن دفتر : 1317
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : sadeghi.shahryar@gmail.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری زمین شناسی 1389 1394 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدل سازی زمین ساختی 1396 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 زمین شناسی صحرایی 1397 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 لرزه زمین ساخت 1396 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 فتوژئولوژی 1396 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 زمین شناسی صحرایی 1385 1386 دانشگاه پیام نور کرج نمایش پیوند
6 زمین شناسی ایران 1385 1386 دانشگاه پیام نور کرج نمایش پیوند
7 زمین شناسی ساختمانی 1385 386 دانشگاه پیام نور کرج نمایش پیوند
8 ژئوفیزیک 1383 1383 دانشگاه پیام نور شیراز نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 مدلسازی آزمایشگاهی نمایش پیوند
2 لرزه زمین ساخت و نوزمین ساخت نمایش پیوند
3 تحلیل ساختاری در زمین ساخت همگرا و امتدادلغز نمایش پیوند
4 ژئومکانیک و مخاطرات زمین نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Sadeghi, S., Storti, F., Yassaghi A. Nestola, Y., Cavozzi, C. (2016). Experimental deformation partitioning in obliquely converging orogens with lateral variations ofbasal décollement rheology: Inferences for NW Zagros, Iran. 2014-2016 2016 Tectonophysics نمایش پیوند
2 Sadeghi, S., Yassaghi A. (2016). Spatial evolution of Zagros collision zone inKurdistan, NW Iran: constraints on Arabia–Eurasia oblique convergence. 2014-2016 2016 Solid Earth نمایش پیوند
3 • صادقی ش؛ یساقی، ع؛ فتح الهی م؛ (1391). تحلیل ساختاری و لرزه زمین ساختی گسل جوان زاگرس در ارتباط با گسل معکوس زاگرس در کردستان. مجله علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور؛ 88، ص 46-50 1389 1392 مجله علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نمایش پیوند
4 داورپناه، م.؛ یساقی، ع.؛ صادقی، ش. (1393). تاثیر گسل خوردگی متفاوت راستالغز و معکوس بر نسبت حجمی و مقاومت تک محوری بلوک های سنگی موجود در پهنه های گسلی پورکان و نمرک در جنوب البرز مرکزی. مجله انجمن زمین شناسی مهندسی ایران، ، جلد هفتم، شماره 1 و 2، صفحه 57 تا 70 1391 1393 مجله انجمن زمین شناسی مهندسی ایران نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 صادقی، ش.، شریفی بروجنی، م. (1397). بررسی مخاطره زمین لغزش و مسائل پایداری در ساختگاه سد باسره - کردستان عراق. بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران. 1396 1397 بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران نمایش پیوند
2 صادقی، ش.؛ استورتی، ف. (1397). کاربرد مدلسازی فیزیکی در بررسی نقش حوضه نمکی هرمز در تکوین ساختاری کمربند چین خورده-رانده زاگرس، بیست و یکمین انجمن زمین شناسی ایران 1397 1397 بیست و یکمین انجمن زمین شناسی ایران نمایش پیوند
3 بشیر گنبدی، م.؛ صادقی، ش. (1392) ارزیابی اثرات حضور گسل های فعال در طراحی سدها. هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران 1392 1392 هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران نمایش پیوند
4 صادقی ش؛ 1388. تحلیل ساختاری گسل های امتدادلغز در پهنه ترشیاری جنوبی البرز (شمال خاور کرج). ز؛ 1388 1388 بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نمایش پیوند
5 • صادقی ش، یساقی ع. 1390. گسل های عرضی امتدادلغز و اهمیت آنها در مکران باختری. سی امین گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 1390 1390 سی امین گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نمایش پیوند
6 • صادقی ش؛1382. تحلیل هندسی تاقدیس قطب آباد جهت دست یابی به الگوی جنبشی گسل سروستان. بیست و دومین گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 1382 1382 بیست و دومین گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناس ارشد زمین شناسی و لرزه زمین ساخت و مدیر پروژه مطالعات و طراحی 1383 1397 شرکت های مهندسین مشاور فعال در زمینه سد و تونل نمایش پیوند
2 زمین شناس مسئول در تهیه نقشه های زمین شناسی 1391 1396 شرکت های طرف قرارداد مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تحلیل ساختاری گسل های پورکان و نمرک در بخش جنوبی البرز مرکزی و بررسی اثر آنها بر مقاومت تک محوره بلوک های گسلی 1389 دانشگاه تربیت مدرس مرضیه داورپناه نمایش پیوند