۱۴ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی علوم باغبانی
  • تاریخ تولد : 1360
  • نشانی : 3414896818کد
  • شماره اتاق : 213
  • شماره تلفن دفتر : 028333901250
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : m.rasouli@eng.ikiu.ac.ir; mousarasouli@gmail.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مقطع کارشناسی -مهندسی کشاورزی- رشته علوم و مهندسی باغبانی 1378 1382 دانشگاه تهران- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی نمایش پیوند
2 مقطع کارشناسی ارشد - علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه 1383 1385 دانشگاه تربیت مدرس تهران نمایش پیوند
3 مقطع دکتری - فیزیولوژی، اصلاح و بیوتکنولوژی درختان میوه 1385 1390 دانشگاه تهران- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی تنوع ژنتیکی ، تعیین آلل های خودناسازگاری، تهیه نقشه ژنتیکی و بررسی QTL بادام 2008 2011 CEBAS-CSIC -Murcia,Spain نمایش پیوند
2 ثبت اختراع: دستگاه مالچ کش پشت تراکتوری با قابلیت تنظیم خودکار توپی پلاستیک 1379 1392 نمایش پیوند
3 ثبت اختراع: دستگاه مالچ جمع کن 1390 1393 نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 اصلاح کلاسیک و مولکولی درختان میوه ژرم پلاسم و کلکسیون شامل ارقام مختلف درختان میوه- نمایش پیوند
2 تاثیرتنش های محیطی بر تولید درختان میوه و محصولات باغبانی گلخانه تحقیقاتی نمایش پیوند
3 تهیه نقشه ژنتیکی در درختان میوه آزمایشگاه مولکولی نمایش پیوند
4 بررسی QTL درختان میوه و محصولات باغبانی جمعیت حاصل از تلاقی کنترل شده درختان میوه و محصولات باغبانی نمایش پیوند
5 بررسی تنوع ژنتیکی و مورفولوژیکی درختان میوه و محصولات باغبانی با استفاده از نشاگرهای مولکولی و مورفولوژیکی آزمایشگاه مولکولی نمایش پیوند
6 تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر درختان میوه و محصولات باغبانی HPLC,GC نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آشنایی پیشرفته با پایگهای استنادی ISI و SCOPUS و کاربرد آن در تولید مقالات بین المللی 1389/02/21 1389/02/21 دانشگاه تهران- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی نمایش پیوند
2 چالش ها و برنامه های آینده تحقیقات انگور و کشمش در ایران 1391/06/30 1391/06/30 دانشگاه ملایر همدان نمایش پیوند
3 Current Approches for Charcterezing MicroRNAs in Plant 2012/10/02 2012/10/05 مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی دانشگاه شهرکرد نمایش پیوند
4 مدیریت مناطق خشک و نیمه خشک (مشکلات و راه حل ها) 1391/08/16 1391/08/18 دانشگاه ملایر همدان نمایش پیوند
5 چالش ها و برنامه های به زراعی انگور ایران 1391/11/25 1391/11/25 دانشگاه ملایر همدان نمایش پیوند
6 سرمای بهاره و هرس انگور 1392/02/11 1392/02/11 دانشگاه ملایر همدان نمایش پیوند
7 مدیریت تاکستان ها و روش های آبیاری انگور 1393/07/07 1393/07/07 پژوهشکده ملی انگور و کشمش دانشگاه ملایر همد ان نمایش پیوند
8 تولید و مدیریت انگور و کشمش 1394/03/07 1394/03/07 پژوهشکده ملی انگور و کشمش دانشگاه ملایر همد ان نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاثیر اندازه غده بذری بر عملکرد و رشد سیب رقم مورن 1385 علوم کشاورزی نمایش پیوند
2 بررسی سازگاری و تاثیر گرده‎افشانی تکمیلی رقم "سوپرنووآ" با گرده ارقام مختلف بادام 1388 علوم باغبانی ایران نمایش پیوند
3 بررسی سازگاری گرده افشانی برخی ارقام گیلاس با رقم زرد دانشکده 1389 علوم باغبانی ایران نمایش پیوند
4 اثر نوع دانه گرده بر چگونگی رشد لوله گرده و صفات کمی و کیفی میوه گیلاس (Prunus avium L.) رقم زرد دانشکده 1389 علوم باغبانی ایران نمایش پیوند
5 بررسی میزان نرخ فتوسنتزکل و الگوی رشد در 9 رقم گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rhed) در شرایط آب و هوایی تهران 1390 علوم باغبانی ایران نمایش پیوند
6 valuation of Engineering Properties in Almond Nuts 2010 International Journal of Natural and Engineering Sciences نمایش پیوند
7 Optimization of seed germination in Prunus species combining hydrogen peroxide or gibberellic acid pre-treatment with stratification 2011 SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY نمایش پیوند
8 Interaction Between Various Irrigation and Nitrogen Levels Affect on Linseed ( Linum utitatissimum L.) Fatty Acids, Yield and Growth Factors 2011 Analytical Chemistry Letters نمایش پیوند
9 Aromatic Profile of Thymus fallax Fisch. & C.A. Mey. Essential Oil Growing Wild in Iran 2011 Journal of Essential Oil Bearing Plants نمایش پیوند
10 Optimization of the Analysis of Almond DNA Simple Sequence Repeats (SSRs) Through Submarine Electrophoresis Using Different Agaroses and Staining Protocols 2012 International Journal Of Nuts And Related Sciences نمایش پیوند
11 مطالعه سیتولوژیکی برخی از گونه های زیر جنس بادام (Amygdalus) 1389 ژنتیک نوین نمایش پیوند
12 Genetic Diversity and Chemical Polymorphism of Some Thymus Species 2013 CHEMISTRY & BIODIVERSITY نمایش پیوند
13 Investigation wild pistachio tree (Pistacia mutica) in Qalajeh forest region (A case study: Kermanshah Province) 2013 Journal of Forestry Research نمایش پیوند
14 Discrimination and preliminary selection of self-compatible progenies among controlled crosses in almond using Sf specific primer 2013 International Journal Of Nuts And Related Sciences نمایش پیوند
15 The Effect of Methyle Jasmonate on Anthocyanin Synthesis in Oriental Hybrid Lily cv. ’Sorbbone 2014 Agricultural Communications نمایش پیوند
16 بررسی تنوع فنوتیپی برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی 1391 علوم باغبانی ایران نمایش پیوند
17 Analysis of grape germplasm from Iran based on fruit Characteristics 2014 Brazilian Journal of Botany نمایش پیوند
18 In vitro enhancement of psoralen as an important anticancer compound in Psoralea corylifolia through precursor feeding 2014 Pharmaceutical Biology نمایش پیوند
19 Chemical Composition of the Essential Oil of Thymus fedtschenkoi Growing Wild in Iran 2014 Journal of Essential Oil Bearing Plants نمایش پیوند
20 Low-Cost Strategies for Development of Molecular Markers Linked to Agronomic Traits in Prunu 2014 Agricultural Sciences نمایش پیوند
21 Extending postharvest life of Karaj persimmon by hot water and 1-MCP treatments 2014 Journal of Biosciences نمایش پیوند
22 The Study of Phenotypic Variation of ‘Shahrood ’ × ‘Shahrood ’ Population and their Comparison with the Parents using Morphological Markers 2014 Journal of Nuts نمایش پیوند
23 Cytogenetical Analysis of Iranian Wild Almond Species 2014 Journal of Nuts نمایش پیوند
24 نشانگرهای ریزماهواره پیوسته به ژن های کنترل کننده زمان گلدهی و برخی صفات مهم در جمعیت F1 بادام حاصل از تلاقی کنترل شده (♂)تونو × (♀) شاهرود12 1392 مجله به نژادی نهال و بذر نمایش پیوند
25 شناسایی نشانگر (های) RAPD پیوسته به ژن (های) کنترل کننده زمان گلدهی در جمعیت 1F بادام حاصل از تلاقی کنترل شده (♂) تونو ×(♀) شاهرود 12 1392 فن آوری زیستی در کشاورزی نمایش پیوند
26 برآورد وراثت پذیری صفات مورفولوژیک در تلاقی های بادام 1393 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی نمایش پیوند
27 ارزیابی روابط ژنتیکی برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام (Prunus dulcis) با استفاده از نشانگر SSR 1393 علوم باغبانی ایران نمایش پیوند
28 شناسایی و انتخاب اولیه نتاج خودسازگار در تلاقی های کنترل شده بادام با استفاده از آغازگر اختصاصی 1393 به نژادی گیاهان زراعی و باغی نمایش پیوند
29 شناسایی و تعیین ساختمان ترکیب ضد سرطانی سورولین درگیاه دارویی Psoralea corylifolia 1393 اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی نمایش پیوند
30 Organic Agriculture is a New Solution for Arriving to Constant Agriculture 2014 JOURNAL OF APPLIED SCIENCES RESEARCH نمایش پیوند
31 Modeling and analysis of energy efficiency in grape production of Iran 2014 Journal of Agricultural Technology نمایش پیوند
32 Identification of Simple Sequence Repeat (SSR) Markers Linked to Flowering Time in Almond by Bulked Segregant Analysis (BSA) 2014 Acta Horticulturae نمایش پیوند
33 Random Amplified Microsatellite Polymorphism (RAMP) Application in Prunus Characterization and Mapping 2014 Acta Horticulturae نمایش پیوند
34 Quantification of Asiatic Acid from Plant Parts of Centella asiatica L. and Enhancement of Its Synthesis through Organic Elicitors in in Vitro 2014 Horticulture, Environment, and Biotechnology نمایش پیوند
35 Study of Compatibility Relationships Among Some Almond Cultivars and Genotypes Using of SAlleles Identification 2014 Journal of Nuts نمایش پیوند
36 اثر محلولپاشی برگی با کلات کلسیم و اسیدهای آمینه بر وضعیت تغذیهای، کلروفیل و سطح بزگ سیب رقم گلدن دلیشز و گرانی اسمیت 1393 مجله دانش نوین کشاورزی پایدار نمایش پیوند
37 اثر کاربرد برگی متیل جاسمونات بر تحمل به سرمای دانهال های خیار گلخانه ای رقم ’نگین‘ 1393 به زراعی کشاورزی نمایش پیوند
38 رفتار فیزیولوژیکی میوه خرمالو، رقم کرج، در پاسخ به تیمار پس از برداشت آب گرم و دمای انبارداری 1393 فصلنامه علوم و صنایع غذایی نمایش پیوند
39 ارزیابی تنوع برخی از ارقام و ژنوتیپ های انگور با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی 1393 به نژادی گیاهان زراعی و باغی نمایش پیوند
40 بررسی سازگاری برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام با استفاده از میکروسکوپ فلورسنس 1393 به نژادی گیاهان زراعی و باغی نمایش پیوند
41 بررسی روند تغییرات هورمونهای اسید آبسیزیک و جیبرلین، و ترکیبات بیوشیمیایی بذرهای 8 رقم بادام اهلی و وحشی در طی مراحل جوانه زنی 1393 فصلنامه گیاه، خاک نمایش پیوند
42 Modifying Traditional Culture of Grape Vine (Case Study: Malayer Region, Hamedan, Iran 2015 AGRICULTURAL COMMUNICATIONS نمایش پیوند
43 Application of Random Amplified Microsatellite Polymorphism (RAMP) in Prunus Characterization and Mapping 2015 Journal of Nuts نمایش پیوند
44 Morphological and Molecular Evaluation of Persian Walnut Populations in Northern and Western Regions of Iran 2015 Journal of Nuts نمایش پیوند
45 Effect of supplementary pollination by different pollinizers on fruit set and nut physicochemical traits of “Supernova”, 2016 Fruits نمایش پیوند
46 تاثیر برخی تیمارهای شیمیایی و هورمونی بر شکستن خواب بذر گونه های بادام و هلو (Prunus spp ) 1394 علوم باغبانی ایران نمایش پیوند
47 اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی، تغییرات کلروفیل فلورسانس و غلظت عناصر غذایی در 14 رقم پسته 1395 پژوهشهای تولید گیاهی نمایش پیوند
48 بررسی سازگاری و اثر نوع دانه گرده برخی از ارقام انگور بر درصد تشکیل میوه و ویژگی‌های کمی و کیفی میوه رقم’ریش باباسفید 1394 فناوری تولیدات گیاهی نمایش پیوند
49 اثر پروهگزادیون- کلسیم و برخی ترکیبات معدنی بر تنک و کیفیت میوه سیب رقم رددلیشز در شرایط آب و هوائی سمیرم 1395 به زراعی نهال و بذر نمایش پیوند
50 بررسی سازگاری گردۀ برخی از رقم ها و ژنوتیپ های امیدبخش انتخابی بادام 1395 علوم باغبانی ایران نمایش پیوند
51 شناسایی عوامل بازدارنده جوانهزنی بذرهای باریجه (Ferula gummosa) و اثر بازدارندگی عصاره آن روی جوانهزنی و رشد علفهای هرز تاجخروس و جو وحشی 1395 فن آوری تولیدات گیاهی نمایش پیوند
52 اثر سطوح مختلف فسفیت پتاسیم و اسید بوریک روی درصد تشکیل میوه ارقام مختلف انگور 1395 پژوهش های میوه کاری نمایش پیوند
53 ارزیابی دوره گرده‌افشانی مؤثر در برخی رقم‌ها و نژادگان‌های بادام 1395 علوم و فنون باغبانی ایران نمایش پیوند
54 بررسی برخی از خصوصیات کمی و کیفی و همبستگی بین صفات در تعدادی از ژنوتیپهای بادام 1395 فصلنامه گیاه، خاک نمایش پیوند
55 Genetic Relationship of Iranian Pear Genotypes with European and Asian Pears as Revealed by Random Amplified Polymorphic DNA Markers 2016 International Journal of fruit science نمایش پیوند
56 The Study of Morphological Traits and Identification of Self-incompatibility Alleles in Almond Cultivars and Genotypes 2017 Journal of Nuts نمایش پیوند
57 INFLUENCE OF STORAGE TEMPERATURE, HOT WATER, and 1-MCP TREATMENTS on the POSTHARVEST QUALITY of ῾KARA J᾿ PERSIMMON 2017 International Journal of Fruit Science نمایش پیوند
58 بررسی روابط ژنتیکی بین ارقام و ژنوتیپ های امید بخش بادام با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD 1391 ژنتیک نوین نمایش پیوند
59 تأثیر محلول پاشی کودهای پتاسیمی و اسید هیومیک بر رنگیزه ها و فعالیت پاداکسندگی انگور رقم ‘بیدانۀ سفید‘ 1396 علوم باغبانی ایران نمایش پیوند
60 بررسی برخی ویژگیهای ریخت شناختی و فیزیولوژیک چهار رقم انگور Vitis vinifera L در شرایط تنش خشکی 1396 علوم باغبانی ایران نمایش پیوند
61 فنولیک اسیدها، فلاونوئیدها، ظرفیت آنتی اکسیدانی و عنصرهای معدنی میوه پنج رقم انگور 1396 علوم و فنون باغبانی ایران نمایش پیوند
62 ارزیابی دوره گرده‌افشانی مؤثر در برخی رقم‌ها و نژادگان‌های بادام 1396 علوم و فنون باغبانی ایران نمایش پیوند
63 بررسی و مقایسه انبارمانی ارقام مختلف انگور در شرایط کنترل شده 1396 پژوهش های میوه کاری نمایش پیوند
64 ارزیابی اثر روغن سویا بر برخی شاخصهای فیزیولوژیکی مرتبط با تحمل به سرما در انگور رقم 1396 پژوهش های میوه کاری نمایش پیوند
65 Various strategies elicited and modulated by elevated UV-B adiation and protectant compounds in Thymus species: Differences in response over treatments, 2018 Industrial Crops and Products نمایش پیوند
66 Identification of DNA Markers Linked to Blooming Time in Almond 2018 Journal of Nuts نمایش پیوند
67 مطالعه تغییرات خواص آنتی اکسیدانی و حذف رادیکال های آزاد در دو رقم انگور فخری و شاهانی (Vitis vinifera L) تحت تیمار اسید سالیسیلیک 1397 مجله پژوهشهای گیاهی نمایش پیوند
68 تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی های پاداکسندگی انگور رقم های "شاهانی" و "فخری 1397 علوم باغبانی ایران نمایش پیوند
69 اثر ترکیبی پتاسیم و آهن بر عملکرد، کیفیت میوه، کشمش و تحمل به سرما در انگور 1397 به زراعی کشاورزی نمایش پیوند
70 اثر کاربرد برگی اوره و کلات آهن بر تشکیل میوه، عملکرد و شاخصهای کیفی و تغذیه ای انگور 1397 نشریه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی نمایش پیوند
71 مقایسه برخی شاخص های فیزیولوژیکی مؤثر در بهبود تحمل به سرمای ارقام دانه دار و بی دانه انگور در فصل های رشد و رکود 1397 تولیدات گیاهی نمایش پیوند
72 بررسی اثر مصرف خاکی سولفات پتاسیم و محلول پاشی سولفات منیزیم در تحمل انگور نسبت به سرمای مصنوعی و سرمازدگی طبیعی بهاره 1397 مجله علوم و فنون باغبانی ایران نمایش پیوند
73 شناسایی آفتهای پروانه برگ خوار و پسیل برگ پسته با استفاده از تکنیک پردازش تصویر و شبکه های عصبی مصنوعی 1397 نشریه پژوهشهای مکانیک ماشین های کشاورزی نمایش پیوند
74 بررسی تنوع ژنتیکی 33 ژنوتیپ بذری گردو (Juglans regia) با استفاده از صفات مورفولوژیکی و پومولوژیکی به منظور معرفی ژنوتیپ‌های برتر 1397 پژوهش های میوه کاری نمایش پیوند
75 اثر زمان خارج سازی تاک از زیر خاک، زمان و شدت هرس برکاهش خسارت سرمای بهاره در تاکستان های مناطق سرد ایران 1398 به زراعی نهال و بذر نمایش پیوند
76 بررسی تاثیر غلظت و زمان تنک شیمیایی و دستی بر بهبود صفات کمی و کیفی میوه شلیل رقم 1398 پژوهش های تولید گیاهی نمایش پیوند
77 اثر زمان آخرین آبیاری و برداشت بر کیفیت میوه و تحمل به سرمازدگی انگور بیدانه سفید 1398 علوم و فنون باغبانی ایران نمایش پیوند
78 اثر تنش خشکی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی سه رقم انگور (.Vitis vinifera L) 1398 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی نمایش پیوند
79 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های بذری بادام با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی 1398 پژوهش های میوه کاری نمایش پیوند
80 اثر تیمار پاکلوبوترازول بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی موثر در تحمل تنش سرما در جوانه انگور رقم بیدانه سفید 1398 زیست شناسی کاربردی نمایش پیوند
81 بررسی اثر نوع دانه گرده برخی از ژنوتیپ های گردو بر ویژگی های کمی و کیفی و درصد تشکیل میوه در والدین مادری MSG15، MKG23 و MKG24 1398 تولیدات گیاهی نمایش پیوند
82 تأثیر تنش خشکی بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی در تعدادی از ارقام تجاری داخلی و خارجی انگور 1398 پژوهش های میوه کاری نمایش پیوند
83 بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انگور رقم های-"شاهانی" و "فخری" در دو مرحله مختلف رشدی 1398 فرآیند و کارکرد گیاهی نمایش پیوند
84 بررسی بهترین زمان خارج سازی بوته های انگور از زیر خاک به منظور پیشگیری از سرمازدگی بازتابشی بهاره 1398 پژوهش های تولید گیاهی نمایش پیوند
85 بهبود شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل رز رقم (Bordeaux) با کاربرد اسید هیومیک و قارچ های (Glomus etunicatum) و (Piriformospora indica) 1398 تغذیه گیاهان باغی نمایش پیوند
86 The Impact of New Blossom Thinners and Hand-thinned on Fruit Quality and Quantity in Peach cv. Alberta and Nectarine cv. Sun King 2020 International Journal of fruit science نمایش پیوند
87 Screening of Almond Hybrids for Drought Tolerance Using some Morphological and Physiological Traits 2020 journal of nuts نمایش پیوند
88 Diversity and Broad Sense Heritability of Phenotypic Characteristic in Almond Cultivars and Genotypes 2020 2021 International Journal of Horticultural Science and Technology نمایش پیوند
89 بررسی اثر چند رقم انگور بومی به‌عنوان پایه پیوندی و تریاکانتانول بر فیزیولوژی پیوندک انگور ‏بیدانه سفید (‏Vitis vinifera L.‎‏) تحت تنش خشکی‏ 1397 1399 علوم باغبانی ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
90 ارزیابی سازگاری گرده‏افشانی و انتخاب گرده‏زای مناسب برای رقم تجاری بادام شاهرود 12 1398 1399 پژوهش های میوه کاری نمایش پیوند
91 تاثیر دانه ‌گرده برخی از رقم‌های انگور بر تشکیل میوه و ویژگی‌های کمی و کیفی میوه شاهانی و لعل 1398 1399 علوم و فنون باغبانی ایران نمایش پیوند
92 تولید فیتونیوزوم به عنوان سیستم لیپیدی جدید برای ریزپوشانی عصاره ساقه انگور 1398 1399 مجله مهندسی بیوسیستم ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
93 Investigation of suitable time for removal vines from the soil or mud for preventing spring frosts 2019 2021 Acta Horticulturae نمایش پیوند
94 بررسی اثر نوع دانه‌گرده بر صفات مورفولوژیکی، میزان روغن، اسیدهای چرب و برخی عناصر نتاج حاصل از تلاقی کنترل شده بادام رقم شاهرود 12 1398 1400 مجله علوم و صنایع غذایی ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
95 Using DEA models to measure energy efficiency of grape production 2019 2021 International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD), نمایش پیوند
96 Study of agronomic traits and identification of self-incompatibility alleles in some almond cultivars and genotypes 2019 2021 Acta Horticulturae نمایش پیوند
97 Breeding of Persian walnut: Aiming to introduce late-leafing and early-harvesting varieties by targeted hybridization 2021 2022 Scientia Horticulturae نمایش پیوند
98 تاثیر برخی ژنوتیپ های برترگرده زا بر میزان روغن، اسید چرب و عناصر میوه والدین مادری MSG15، MKG23 و MKG24 گردو 1398 1401 مجله علوم و صنایع غذایی ایران نمایش پیوند
99 تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنزیمی میوه انگور رقم فخری در شرایط سردخانه 1399 29 فروردین 1401 پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران نمایش پیوند
100 بهبود شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل لیلیوم (Lilium longiflorum) تحت تاثیر قارچ میکوریزا و فسفر 1398 1401 تغذیه گیاهان باغی نمایش پیوند
101 Effect of Salicylic Acid on Changes Content the Superoxide Dismutase Enzyme Activity, Protein, Proline and Some Photosynthetic Pigments in Grape (Vitis vinifera L.) of 2019 2022 Erwerbs-Obstbau نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مطالعه رشد لوله گرده و سازگاری و ناسازگاری برخی از ارقام گیلاس با رقم زرد دانشکده آبان ماه 1384 چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران ، دانشگاه فردوسی مشهد نمایش پیوند
2 ارزیابی مقاومت به سرمای بهاره دورگه های امید بخش بادام در شرایط مزرعه شهریور ماه 1386 پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه شیراز نمایش پیوند
3 معرفی ارقام خود گشن بادام در ایران و خصوصیات پومولوژیکی و فنولوژیکی آنها شهریور ماه 1386 پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه شیراز نمایش پیوند
4 بررسی سازگاری و تاثیر گرده افشانی تکمیلی با ارقام گرده زا روی بادام خود سازگار سوپرنووآ توسط ارقام گرده زای سازگار تیرماه 1388 ششمین کنگره علوم باغبانی ایران- دانشگاه گیلان نمایش پیوند
5 بررسی وضعیت و ویژگیهای درختان اکالیپتوس، کنار و آکاسیا در جنگلکاری های قصر شیرین اردیبهشت 1388 دومین همایش ملی جنگلبانی ایران- دانشگاه تهران نمایش پیوند
6 بررسی ارزش کمی و کیفی انار جنگلی در منطقه کرمانشاه اردیبهشت 1388 دومین همایش ملی جنگلبانی ایران- دانشگاه تهران نمایش پیوند
7 بررسی روابط ژنتیکی بین ارقام و ژنوتیپ های امید بخش بادام با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD شهربور 1390 هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران- دانشگاه صنعتی اصفهان نمایش پیوند
8 ارزیابی روابط ژنتیکی برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام(Prunus dulcis) با استفاده از نشانگر SSR شهربور 1390 هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران- دانشگاه صنعتی اصفهان نمایش پیوند
9 شناسایی نشانگر (های) ریز ماهواره پیوسته به ژن (های) کنترل کننده زمان گلدهی در جمعیت 1F بادام حاصل از تلاقی کنترل شده (♂) تونو ×(♀) شاهرود 12. شهربور 1390 هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران- دانشگاه صنعتی اصفهان نمایش پیوند
10 اثر برخی فاکتورهای زراعی بر روی عملکرد بذر و روغن گیاه دارویی کتان روغنی) Linum usitatissimum) شهربور 1390 هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران- دانشگاه صنعتی اصفهان نمایش پیوند
11 بررسی اثر برخی از پیش تیمارها بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی مریم گلی کبیر (Salvia sclarea L). شهربور 1390 هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران- دانشگاه صنعتی اصفهان نمایش پیوند
12 بررسی تنوع مورفولوژیک درون جمعیتی در گونه Reuterana Boiss. Salvia. شهربور 1390 هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران- دانشگاه صنعتی اصفهان نمایش پیوند
13 شناسایی نشانگر (های) RAPD پیوسته به ژن (های) کنترل کننده زمان گلدهی در جمعیت 1F بادام حاصل از تلاقی کنترل شده (♂) تونو ×(♀) شاهرود 12. مهرماه 1390 دومین همایش ملی بادام- شهرکرد نمایش پیوند
14 معرفی مقدماتی هیبریدهای بادام جدید دیرگل و خودبارور. دومین همایش ملی بادام مهرماه 1390 دومین همایش ملی بادام- شهرکرد نمایش پیوند
15 Genetic Diversity for Late Frost Spring Resistant in Almond October, 06 – 10, 2009 International Symposium on Pistachios & Almonds. Acta Horticulture, SANLIURFA – TURKEY نمایش پیوند
16 Investigation on the economic exploitation of gum mastic (Pistacia atlatica) in the west of Iran (Case study: Qalajeh region in Kermanshah province) 2-6 October 2010 Protection and Utilization of Ecosystems in Arid and Semi-Arid Regions نمایش پیوند
17 Economic - Social analysis exploitation of gum mastic( Pistacia atlantica) and its related cases (case study: Satiari and Bayngan villages in the Paveh region 2-6 October 2010 Protection and Utilization of Ecosystems in Arid and Semi-Arid Regions, نمایش پیوند
18 Coppice forestry, methods, Advantages and disadvantages 14 June 2012 The 6th National Conference on World Environmental Day نمایش پیوند
19 Almond genus the forest species in semi-arid regions of Iran (Zagros, Iran - Turanian). 14 June 2012 The 6th National Conference on World Environmental Day نمایش پیوند
20 Energy and economic analysis of grape production in Hamadan province (Iran) April 21-26, 2013 IX International Symposium on Grapevine Physiology and Biotechnology, La Serena, Chile نمایش پیوند
21 Study of different methods, challenges and limits of production, preparation and processing of raisin in Iran April 21-26, 2013 IX International Symposium on Grapevine Physiology and Biotechnology, La Serena, Chile. نمایش پیوند
22 Investigation of the amount of chilling requirement in ‘Khalili Danedar’, ‘Syah Gerdel’ and ‘Atabake’ grapevines (Vitis vinifera L.) April 21-26, 2013 IX International Symposium on Grapevine Physiology and Biotechnology, La Serena, Chile. نمایش پیوند
23 Effect of potassium phosphite on some growth factors, fertility, yield and fruit characteristic of different grape (Vitis vinifera L.) cultivars April 21-26, 2013 IX International Symposium on Grapevine Physiology and Biotechnology, La Serena, Chile نمایش پیوند
24 Evaluation and identification of sensitivity inducer bacteria strains to frost and cold stress in grape (Vitis vinifera L.). April 21-26, 2013 IX International Symposium on Grapevine Physiology and Biotechnology, La Serena, Chile. نمایش پیوند
25 . Study of anti-cancer compound "resveratrol" in different parts of Iranian grape (Vitis vinifera L.) April 21-26, 2013 IX International Symposium on Grapevine Physiology and Biotechnology, La Serena, Chile. نمایش پیوند
26 Identification of Simple sequence repeat (SSR) markers linked to flowering time in almond by modified bulked segregant analysis May, 2013 VI International Symposium on Almonds &Pistachios, CEBAS, Murcia, Spain نمایش پیوند
27 Random Amplified Microsatellite Polymorphism (RAMP) application in Prunus characterization and mapping May, 2013 VI International Symposium on Almonds &Pistachios, CEBAS, Murcia, Spain نمایش پیوند
28 چالش‌ها و محدودیت های کشاورزی ارگانیک در جهان آذر ماه 1390 همایش ملی کشاورزی پایدار، تهران نمایش پیوند
29 ضرورت استفاده از کشاورزی ارگانیک و محدودیت های مدیریتی این شبکه در ایران آذر ماه 1390 همایش ملی کشاورزی پایدار، تهران، نمایش پیوند
30 تحلیل انرژی و اقتصادی در تاکستان‌های استان همدان شهریور 1391 همایش ملی انگور و کشمش، پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه ملایر. همدان نمایش پیوند
31 بررسی نحوه تولید شیره انگور به روش سنتی و لزوم استفاده از روش های نوین به منظور افزایش کارآیی تولید. شهریور 1391 اولین همایش ملی انگور و کشمش، پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه ملایر همدان نمایش پیوند
32 ارزیابی میزان مواد ضد سرطان از قسمت های مختلف گیاه Psoralea corylifolia در شرایط In vitro و آنالیز مولکولی ژن آنزیم کلیدی (psoralen synthase) در چرخه ساخت psoralen. بهمن 1391 کنفرانس ملی علوم و تکنولو‍ژی های نوین زیستی، دانشگاه ملایرهمدان نمایش پیوند
33 افزایش میزان تولید در واحد سطح انگور با استفاده از روشهای نوین زیست فناوری ( با تاکید بر استفاده از قارچ: Piriformospora indica). بهمن 1391 کنفرانس ملی علوم و تکنولو‍ژی های نوین زیستی، دانشگاه ملایر همدان نمایش پیوند
34 اثر تیمارهای فیزیکو شیمیایی و هورمونی روی برخی از و یژگی های میوه ارقام مختلف انگور (Vitis vinifera) پس از مرحله برداشت بهمن 1391 اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت،دانشگاه شیراز نمایش پیوند
35 اثر محلول پاشی سطوح مختلف اسید بوریک در مرحله گلدهی بر درصد تشکیل میوه ارقام مختلف انگور (Vitis vinifera L.) اسفند 1391 همایش ملی خاک و کشاورزی پایدار نمایش پیوند
36 بررسی اثر دور آبیاری و نوع پایه بر غلظت عناصر غذایی پرمصرف خاک پرتقال (Citrus sinensis L.) رقم اسفند 1391 همایش ملی خاک و کشاورزی پایدار نمایش پیوند
37 مطالعه تنوع فنوتیپی جمعیت هیبرید شاهرود 1×شاهرود 12 و مقایسه آن با والدین با استفاده از برخی مارکرهای مورفولوژیکی اردیبهشت 1392 همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی، قزوین نمایش پیوند
38 اثر برخی از عناصر سنگین روی ماده ضد سرطانی سورولین در شرایط کشت درون شیشه ای اردیبهشت 1392 دومین کنگره ملی گیاهان دارویی، دانشگاه شهید بهشتی تهران. نمایش پیوند
39 بررسی تاثیر عوامل اقلیمی و خاکی بر صفات رویشی و عملکردی گیاه اندمیک آویشن دنایی اردیبهشت 1392 دومین کنگره ملی گیاهان دارویی، دانشگاه شهید بهشتی تهران. نمایش پیوند
40 بررسی روش های مختلف تهیه، تولید و میزان بازار پسندی باغ شیشه ای (تراریوم) شهریور 1392 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه بوعلی سینا همدان. نمایش پیوند
41 تخمین وراثت پذیری برخی از صفات نتاج حاصل از تلاقی های کنترل شده بادام. شهریور 1392 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه بوعلی سینا همدان. نمایش پیوند
42 بررسی تاثیر برخی تیمارهای هورمونی و شیمیایی بر جوانه زنی گیاه مورد (Myrtus communis) شهریور 1392 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه بوعلی سینا همدان. نمایش پیوند
43 بررسی ارزش غذایی و دارویی ترکیبات موثره بادام تلخ و شیرین (Prunus dulcis). شهریور 1392 همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. همدان. نمایش پیوند
44 مطالعه اثر عناصر کمیاب روی مقدار ماده ضد سرطان سورالیه در گیاه دارویی Psoralea corylifolia شهریور 1392 اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار نمایش پیوند
45 بررسی خواص دارویی و کاربردهای گیاه مریم گلی (Salvia Officinalis). شهریور 1392 اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. همدان. نمایش پیوند
46 بررسی نقش آنتی اکسیدان های ضد سرطان در انگور Vitis vinifer L شهریور 1392 اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. همدان. نمایش پیوند
47 رسوراترول"یک آنتی اکسیدان طبیعی بدست آمده ازانگور Vitis vinifera L شهریور 1392 اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار نمایش پیوند
48 بررسی پتانسیل ژنتیکی واصلاحی هسته دارها(آلو،زردآلووبادام). شهریور 1392 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه بوعلی سینا همدان. نمایش پیوند
49 بررسی و مقایسه عمر انبار داری 5 رقم انگور شهرستان ملایر مهر 1392 دومین همایش ملی انگور وکشمش نمایش پیوند
50 بررسی اثر غلظت های مختلف پاکلوبوترازول روی محتوای پرولین جوانه های بهاری انگور(Vitis vinifera) مهر 1392 دومین همایش ملی انگور وکشمش نمایش پیوند
51 بررسی سازگاری گرده ‌و درصد تشکیل میوه ارقام‌مختلف انگور (.Vitis vinifer L) با والدین مادری ’ شاهانی ‘و ’فخری ‘. مهر 1392 دومین همایش ملی انگور وکشمش نمایش پیوند
52 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام انگور استان همدان (Vitis Vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی مهر 1392 دومین همایش ملی انگور وکشمش نمایش پیوند
53 ارزیابی گوناگونی فنوتیپی انگور (Vitis Vinifera L.) با استفاده از صفات کمی و کیفی میوه. مهر 1392 دومین همایش ملی انگور وکشمش نمایش پیوند
54 نقش مهندسی ژنتیک در تولید انگورهای مقاوم به سرما آبان 1392 مباحث نوین در علوم باغبانی" دانشگاه جهرم نمایش پیوند
55 اثر نانو کود کلات آهن بر برخی فاکتور های رشدی و آنزیم های آنتی اکسیدانی انگور. اسفند 1392 اولین همایش نانوتکنولوژی، مزایا و کاربردها نمایش پیوند
56 بررسی کاربردها و اثرات نانو کودها در تولید بهینه محصولات کشاورزی اسفند 1392 اولین همایش نانوتکنولوژی، مزایا و کاربردها نمایش پیوند
57 مطالعه سازگاری برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های بادام با روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز اردیبهشت 1393 سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان. نمایش پیوند
58 شناسایی ژنوتیپ های خودسازگار بادام با استفاده از روش میزان تشکیل میوه در مزرعه اردیبهشت 1393 هفتمین همایش یافته های کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج. نمایش پیوند
59 بررسی اثر تنش خشکی بر برخی از خصوصیات رشدی ارقام انتخابی بادام اردیبهشت 1393 هفتمین همایش یافته های کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج. نمایش پیوند
60 ریزازدیادی بادام در شرایط درون شیشه ای شهریور 1393 اولین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات. دانشگاه تهران نمایش پیوند
61 مروری بر اثر تنش خشکی روی برخی از ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی انگور مهر ماه 1393 دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه . کرج. نمایش پیوند
62 بررسی ریز ازدیادی پایه رویشی سنت جولین (Saint julien) جهت استفاده در بهنژادی هسته دارها مهر ماه 1393 دومین همایـش سـراسـری کشـاورزی و منـابع طبیـعی پایـدار. تهران. نمایش پیوند
63 بررسی روش های مختلف تهیه کشمش از انگور رقم کشمشی بیدانه سفید و معرفی بهترین تیمار پیشنهادی مهرماه 1393 دومین همایـش سـراسـری کشـاورزی و منـابع طبیـعی پایـدار. تهران نمایش پیوند
64 اثر نانو کود کلات آهن و روی بر برخی از فاکتورهای رشدی و آنزیم های آنتی اکسیدانی شیرین بیان مهرماه 1393 دومین همایـش سـراسـری کشـاورزی و منـابع طبیـعی پایـدار. تهران. نمایش پیوند
65 ارزیابی بعضی ترکیبات دارویی درتعدادی از ارقام انگور استان همدان مهر ماه 1393 دومین همایـش سـراسـری کشـاورزی و منـابع طبیـعی پایـدار. تهران. نمایش پیوند
66 کیتوسان و برخی کاربردهای آن در علوم کشاورزی مهرماه 1393 اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران . کرج نمایش پیوند
67 مطالعه سازگاری گرده برخی ارقام انگور با رقم’لعل‘ (Vitis vinifera L.) بهمن 1393 دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی نمایش پیوند
68 بررسی گرده افشانی کنترل شده برخی از ارقام انگور (Vitis Vinifera L.) با رقم ’ریش بابا‘ بهمن 1393 دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی نمایش پیوند
69 سنجش میزان کلروفیل a وb، کارتنوئید و گزانتوفیل در 32 ژنوتیپ انگور. بهمن 1393 دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی . نمایش پیوند
70 ارزیابی تحمل به سرمای 15 رقم تاک با استفاده از شاخص‌های بیوشیمیایی. بهمن 1393 دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی نمایش پیوند
71 اثر نانو کود کلات آهن و روی بر میزان پروتئین و آنزیم های آنتی اکسیدانی شیرین بیان بهمن 1393 دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی نمایش پیوند
72 اثر نانو کود کلات آهن بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی انگور. بهمن 1393 دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی نمایش پیوند
73 مطالعه اثر نانو کود های کلات آهن بر رنگیزه های فتوسنتزی، و محتوای (Vitis Vinifera L.) آهن در انگور بهمن 1393 دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی نمایش پیوند
74 بررسی اثرات کمبود فسفر روی گیاه زینتی ژربرا (Gerbera jamsonii). اسفند 1393 همایش ملی فضای سبز و منظر پایدار نمایش پیوند
75 پیشرفت های اخیر در اصلاح رنگ گل ها از طریق مهندسی ژنتیک اسفند 1393 همایش ملی فضای سبز و منظر پایدار نمایش پیوند
76 بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهیIBA،NAA و2.4.D بر ریشه زایی سرو طلایی (Chamaecyparis lawsoniana) در شرایط گلخانه ای اسفند 1393 همایش ملی فضای سبز و منظر پایدار نمایش پیوند
77 ارزیابی مقاومت به سرمای برخی از درختچه های گل زینتی تیزه رزاسه با استفاده از روش اندازه گیری نشت یونی اسفند 1393 همایش ملی فضای سبز و منظر پایدار نمایش پیوند
78 بررسی اثر نانو سیلور و کلرید کلسیم بر ماندگاری گیاهان زینتی اسفند 1393 همایش ملی فضای سبز و منظر پایدار نمایش پیوند
79 استقرار درون شیشه ای سه پایه هیبرید منتخب هلو و شلیل. اسفند 1393 سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران. نمایش پیوند
80 مدل سازی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی برای تخمین عملکرد بادام درختی و ارزیابی CO2 خروجی در تولید آن در استان همدان تیر 1394 اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم،جامعه سالم ، تهران. نمایش پیوند
81 اثر نانو کود کلات روی بر برخی فاکتور های رشدی و آنزیم های آنتی اکسیدانی انگور شهریور 1394 چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. تهران نمایش پیوند
82 اثر محیط کشت و ژنوتیپ بر رشد جنین ارقام بادام در کشت درون شیشه ای بهمن 1394 نهمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه شهید چمران اهواز نمایش پیوند
83 بررسی اثر کمبود منیزیم روی گیاه ژربرا. بهمن 1394 نهمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه شهید چمران اهواز نمایش پیوند
84 مقایسه مواد جامد محلول، فنل کل، فلاونویید و آنتوسیانین پنج رقم انگور در باغات ملایر بهمن 1394 نهمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه شهید چمران اهواز نمایش پیوند
85 مقایسه جمعیت باکتری های اپی فیت در سطح پنج رقم انگور. اسفند 1394 دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران. تهران نمایش پیوند
86 بررسی تنوع فنوتیپی برخی از ارقام وژنوتیپهای بادام با استفاده ازخصوصیات خشک میوه ومغز اسفند 1394 دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،راهکارها و چالشها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی, محیط زیست و گردشگری. تبریز نمایش پیوند
87 اثر محلول پاشی سولفات پتاسیم بر برخی خصوصیات کمی کیفی میوه انگور رقم "بیدانه سفید". اسفند 1394 دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار نمایش پیوند
88 اثرکاربرد برگی سولفات پتاسیم وسولفات روی بربرخی از شاخص‌های مورفولوژیکی وفیزیولوژیک میوه توت فرنگی رقم«سلوا»و«پاروس». اردیبهشت 1395 دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران. تهران. نمایش پیوند
89 اثرکاربرد برگی سولفات پتاسیم وسولفات روی درتحمل به سرمای توت فرنگی رقم«سلوا»و«پاروس». اردیبهشت 1395 دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران. تهران. نمایش پیوند
90 بررسی تاثیر محلول پاشی اسید هیومیک روی برخی شاخصهای کمی وکیفی سیب رقم گلدن دلیشز اردیبهشت 1395 کنگره سالانه بین المللی زیست شناسی، کشاورزی، گردشگری و توسعه پایدار. تهران. نمایش پیوند
91 بررسی تنوع مورفوژنتیکی ژنوتیپ های امید بخش مقاوم به سرمای بادام خرداد 1395 دومین کنگره بین المللی و چهاردهیمن کنگره ملی ژنتیک ایران. تهران. نمایش پیوند
92 بررسی روند مصرف انرژی و تخمین عملکرد در تولید بادام درختی در استان همدان مرداد 1395 اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم، جامعه سالم. تهران. نمایش پیوند
93 تاثیر محلول پاشی آهن روی برخی شاخص های رویشی، خصوصیات میوه و میزان عملکرد سیب رقم گلدن دلیشز مرداد 1395 اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی پایدار. همدان. نمایش پیوند
94 بررسی اثر اسید سالیسیلیک و آلیسین بر میزان قند کل و pH ارقام انگور منقا و بیدانه سفید در مرحله پس از برداشت شهریور 1395 اولین سمپوزیوم میوه های ریز. همدان. نمایش پیوند
95 اثر تغذیه برگی سولفات پتاسیم،نانو کلات پتاسیم و اسید هیومیک بر غلظت پروتئین و فعالیت برخی آنزیمهای آنتی اکسیدانی میوه انگور بیدانه سفید شهریور 1395 اولین سمپوزیوم میوه های ریز. همدان. نمایش پیوند
96 اثر تنش خشکی روی برخی ویژگیهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چند رقم انگور (Vitis vinifera L.). شهریور 1395 اولین سمپوزیوم میوه های ریز. همدان. نمایش پیوند
97 اثر کاربرد برگی سولفات پتاسیم و سولفات روی بر برخی از فاکتورهای فیزیولوژیک تحت تنش دمای پایین شهریور 1395 اولین سمپوزیوم میوه های ریز. همدان. نمایش پیوند
98 تاثیر کاربرد برگی سولفات روی و سولفات پتاسیم بر جذب عناصر در برگ توت فرنگی ارقام پاروسو سلوا شهریور 1395 اولین سمپوزیوم میوه های ریز. همدان. نمایش پیوند
99 تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر خصوصیات کمی کشمش مهر 1395 سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش. نمایش پیوند
100 بررسی اثر نانو کود کلات پتاسیم بر شاخص های کمی و ترکیبات فنولی انگور بیدانه سفید. مهر 1395 سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش. نمایش پیوند
101 اثر اسید سالیسیلیک بر میزان ترکیبات آنتی اکسیدانی و فعالیت آنتی اکسیدانی انگور رقم فخری مهر 1395 سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش. نمایش پیوند
102 تغییرات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تاک در پاسخ به تنش شوری. مهر 1395 سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش. نمایش پیوند
103 اثر تغذیه اوره و کلات آهن بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی انگور بیدانه سفید. مهر 1395 سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش نمایش پیوند
104 بررسی پارامتر های کمیت- شدت پتاسیم در برخی از خاک های آهکی تاکستان های ملایر- استان همدان مهر 1395 چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی.تهران. نمایش پیوند
105 بررسی تنوع ژنتیکی 33 ژنوتیپ بذری گردو Juglans regia)) بااستفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی وانتخاب برخی از ژنوتیپهای برتر شهریور 1396 نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی. دانشگاه تربیت مدرس تهران. نمایش پیوند
106 بررسی سازگاری گرده ودرصد تشکیل میوه دروالدین مادری شهریور 1396 خستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی. دانشگاه تربیت مدرس تهران. نمایش پیوند
107 بررسی سازگاری گرده و مادگی تلاقی های دی آلل بادام با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت و درصد تشکیل میوه شهریور 1396 نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی. تهران. نمایش پیوند
108 اثر کاربرد قبل برداشت اسید جیبرلیک و اسید سالیسیلیک بر عملکرد، فنول کل، فلاونوئید و ظرفیت آنتی اکسیدانی انگور شهریور 1396 نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی. تهران. نمایش پیوند
109 اثر نوع دانه گرده برخی از ژنوتیپ های گردو بر درصد تشکیل میوه و ویژگیهای کمی و کیفی میوه در والدین مادری MSG15، MKG23 و MKG24. شهریور 1396 نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی. دانشگاه تربیت مدرس تهران. نمایش پیوند
110 بررسی زمان و طول هرس تاک ها در مقابله با سرمای بهاره در حاشیه رودخانه شراء، استان مرکزی شهریور 1396 نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی. دانشگاه تربیت مدرس تهران. نمایش پیوند
111 بررسی اثر مصرف خاکی سولفات پتاسیم و محلولپاشی سولفات منیزیم در تحمل بوته های انگور نسبت به سرما شهریور 1396- سخنرانی نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی. دانشگاه تربیت مدرس تهران. نمایش پیوند
112 تأثیر سیستم های مختلف تربیت انگور رقم فخری بر شاخص های فیزیکی و بیوشیمیایی میوه در دوره انبارمانی. شهریور 1397 دومین سمپوزیوم ملی میوه های ریز - ایران، ساری. نمایش پیوند
113 تأثیر غلظت های مختلف کیتوزان بر عمر انبارمانی انگور رقم سفید بی دانه شهریور1397 دومین سمپوزیوم ملی میوه های ریز - ایران، ساری. نمایش پیوند
114 اثر زمان و شدت هرس برکاهش خسارت بوته در شرایط سرمازدگی طبیعی بهاره مهر 1397 چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران، نمایش پیوند
115 اثر محلول پاشی بوته های انگور با سرکه طبیعی در کنترل فساد قارچی انگور پس از برداشت محصول مهر 1397 چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران نمایش پیوند
116 اثرپرتودهی اشعه گاما روی گیرایی پیوندک برخی از ارقام تجاری بادام روی پایه بذری بادام تلخ شهریور 1398 یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران- دانشگاه ارومیه نمایش پیوند
117 گرده افشانی کنترل شده برخی از نژادگان های بادام منطقه علمدار همدان شهریور 1398 یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران- دانشگاه ارومیه نمایش پیوند
118 بررسی میزان اسیدهای چرب نتاج حاصل از تلاقی والد مادری شاهرود 12 با والدین پدری انتخابی بادام شهریور 1398- سخنرانی یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران- دانشگاه ارومیه نمایش پیوند
119 بررسی همبستگی ساده دوگانه بین صفات مورفولوژیکی نتاج حاصل از تلاقی ارقام و ژنوتیپ های برتر بادام با والد مادری شاهرود12 شهریور 1398 یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران- دانشگاه ارومیه نمایش پیوند
120 ارزیابی خصوصیات میوه حاصل از تلاقی کنترل شده ارقام جدید گردو شهریور 1398- سخنرانی یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران- دانشگاه ارومیه نمایش پیوند
121 ارزیابی برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه ژنوتیپ های گردو بومی جنوب استان همدان شهریور 1398 یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران- دانشگاه ارومیه نمایش پیوند
122 بررسی تاثیر سطوح مختلف پرتو فرابنفش به همراه کاربرد ترکیبات آنتی اکسیدان بر ویژگی های فیزیولوژیک آویشن دنایی Thymus daenensis Celak. شهریور 1398 یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران- دانشگاه ارومیه نمایش پیوند
123 بررسی پاسخ های فیزیولوژیک آویشن قره باغی (Thymus fedtschenkoi Ronniger) تحت سطوح مختلف پرتو فرابنفش به همراه کاربرد ترکیبات آنتی اکسیدان شهریور 1398 یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران- دانشگاه ارومیه نمایش پیوند
124 اندازه گیری میزان رسوراترول، کاتچین، وینیفرین و قندهای محلول ارقام انگور بیدانه سفید و رشه تحت تنش خشکی شهریور 1398 یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران- دانشگاه ارومیه نمایش پیوند
125 بررسی تلاقی کنترل شده برخی از ارقام و ژنوتیپ های برتر بادام با والد مادری شاهرود 12 در منطقه ملایر 1399 14 -17 شهریور 1400 دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران- رفسنجان نمایش پیوند
126 بررسی گوناگونی فنوتیپی در برخی از نژادگانهای بذری بادام منطقه علمدار شهرستان ملایر استان همدان 1399 14 -17 شهریور 1400 دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران- رفسنجان نمایش پیوند
127 ارزیابی تنوع خرمالوهای خوراکی مناطق شمال و مرکز ایران براساس صفات پومولوژی 1399 14 -17 شهریور 1400 دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران- رفسنجان نمایش پیوند
128 تاثیر تنش خشکی بر میزان قندهای محلول، رسوراترول، کاتچین و وینیفرین ارقام انگورترکمن4و کندری در شرایط باغ 1398 26 آبان 1400 همایش ملی گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار نمایش پیوند
129 تعیین آلل های خودناسازگاری در برخی از ارقام و ژنوتیپ های انتخابی بادام جهت استفاده در تلاقی های کنترل شده 1398 26 آبان 1400 همایش ملی گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار نمایش پیوند
130 تاثیر منبع گرده برخی از نژادگان های بادام بر میزان اسیدهای چرب نتاج حاصل از تلاقی شهریور 1398 4 تا 7 1400 سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران. نمایش پیوند
131 بررسی میزان اسیدهای چرب نتاج حاصل از تلاقی والد مادری شکوفه با والدین پدری انتخابی بادام شهریور 1398 4 تا 7 1400 سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران. نمایش پیوند
132 گرده افشانی کنترل شده بادام رقم شاهرود 12 در شرایط باغ با گرده برخی از ژنوتیپ های برتر انتخابی منطقه سامن شهرستان ملایر استان همدان 1398 1400 بهمن 5-7 هفدهمین کنگره ملی وسومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات- دانشگاه شهید باهنر کرمان نمایش پیوند
133 بررسی میزان اسیدهای چرب میوه های هیبرید حاصل تلاقی والد مادری شاهرود 14 با ژنوتیپ های گرده زای برتر انتخابی بادام 4 -5 اسفند 1400 بیست و هشتمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران - ایران، کرج- هشتگرد - 04 و 05 اسفند 1400 نمایش پیوند
134 بررسی میزان اسیدهای چرب میوه های هیبرید حاصل تلاقی والد مادری شاهرود 12 با ژنوتیپ های گرده زای برتر انتخابی بادام در شرایط آب و هوایی کرمانشاه 4 -5 اسفند 1400 بیست و هشتمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران - ایران، کرج- هشتگرد - 04 و 05 اسفند 1400 نمایش پیوند
135 بررسی تنوع مورفولوژیکی و پومولوژیکی برخی از ارقام و ژنوتیپ های انگور جمع آوری شده از مناطق مختلف ایران 1401 -4-5 خرداد ماه. سخنرانی برتر نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی - ایران، بیرجند - 04 و 05 خرداد 1401 نمایش پیوند
136 بررسی میزان اسیدهای چرب در ژنوتیپ های برتر بادام استان کرمانشاه( مطالعه موردی: منطقه قاپقلی، زمکان، شهرستان ثلاث باباجانی) 1401 -4-5 خرداد ماه. سخنرانی نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی - ایران، بیرجند - 04 و 05 خرداد 1401 نمایش پیوند
137 بررسی گوناگونی فنوتیپی خرمندی های مناطق غرب استان گیلان بر اساس صفات کمی برگ و میوه 1401 -4-5 خرداد ماه. سخنرانی نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی - ایران، بیرجند - 04 و 05 خرداد 1401 نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حفاظت گیاهان از سرمازدگی و یخبندان 1395 جهاد دانشگاهی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 گیاه شناسی (فیزیولوژی و رده بندی گیاهی) 1395 دانشگاه ملایر همدان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 به نژادی انگور (با تاکید بر روش های کلاسیک و مولکولی) 1395 دانشگاه ملایر همدان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 راهنمای شناسایی و کاربرد درختان و درختچه های زینتی 1397 دانشگاه ملایر همدان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 کشت و پرورش انگور در اراضی شیب دار 1397 انتشارات سازمان اتکا تهران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
6 کشت و پرورش انگور به صورت دیم 1398 انتشارات سازمان اتکا تهران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 تحمل به سرما در گیاهان از دیدگاه ژنتیک مولکولی، زیست‌شناسی سلولی و فیزیولوژی ترجمه سال 1400 دانشگاه ملایر همدان  دریافت فایل Download نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 گیاه شناسی عمومی 1385 1386 پیام نورواحد کرج نمایش پیوند
2 میوه های ریز 1387 1388 دانشگاه شاهد نمایش پیوند
3 مبانی تولید محصولات باغی- مقطع کارشناسی 1390 1399 دانشگاه ملایر نمایش پیوند
4 گلکاری 1390 1397 دانشگاه ملایر نمایش پیوند
5 باغبانی عمومی 1393 1394 دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
6 مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی 1393 1399 دانشگاه ملایر نمایش پیوند
7 اصول باغبانی 1390 1396 دانشگاه ملایر نمایش پیوند
8 گیاهان پوششی و چمن 1393 1394 دانشگاه بوعلی سینا همدان نمایش پیوند
9 گیاهان آپارتمانی 1390 1399 دانشگاه ملایر نمایش پیوند
10 درختان و درختچه های زینتی 1392 1394 دانشگاه ملایر نمایش پیوند
11 خشک میوه ها 1399 1399- ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)قزوین نمایش پیوند
12 مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی 1399 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مواد تنظیم کننده رشد گیاهی - کشاورزی 1392 1400 و ادامه دارد دانشگاه ملایر همدان نمایش پیوند
2 هورمون ها و تنظیم کننده های رشد گیاهی- گروه زیست شناسی گیاهی 1390 1392 دانشگاه ملایر همدان نمایش پیوند
3 اصلاح گیاهان باغبانی تکمیلی- مقطع کارشناسی ارشد 1395 1399- ادامه دارد دانشگاه ملایر همدان نمایش پیوند
4 اصلاح درختان میوه تکمیلی- مقطع کارشناسی ارشد 1396 1399- ادامه دارد دانشگاه ملایر همدان نمایش پیوند
5 میوه کاری تکمیلی- مقطع کارشناسی ارشد 1394 1399- ادامه دارد دانشگاه ملایر همدان نمایش پیوند
6 پرورش میوه در گلخانه - مقطع کارشناسی ارشد 1398 1399 دانشگاه ملایر همدان نمایش پیوند
7 فیزیولوژی رشد و نمو میوه- مقطع دکتری 1397 1399 پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه ملایر نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 the development of markers linked to almond flowering such as the development of genetic linkage maps and the QTLs location and the Bulk Segregant Analysis (BSA) 2008 2010 CEBAS-CSIC of Murcia-Spain نمایش پیوند
2 Selection and characterization of Iranian drought resistant almond cultivars with high nutraceutical values 2019 2020 CEBAS-CSIC of Murcia (CEBAS), Spain نمایش پیوند
3 بررسی جریان انرژی و تحلیل اقتصادی در تولید انگور استان همدان 1390 1392 دانشگاه تهران- دانشگاه ملایر نمایش پیوند
4 جمع آوری و بررسی تنوع مورفولوژیکی ارقام و ژنوتیپ های امید بخش انگور (Vitis Vinifera L.) در استان همدان 1391 1395 دانشگاه تهران- دانشگاه ملایر نمایش پیوند
5 همکار طرح: تقویت شبکه های اکولوژیک سیمای سرزمین در اکوتون های حاشیه شهری با تاکید بر احیاء کریدورهای طبیعی(مطالعه موردی: شهرک سازی های شمال شهر بروجرد) 1390 1396 بروجرد- دانشگاه ملایر نمایش پیوند
6 طراحی منظر محوطه دانشگاه ملایر با استفاده از نگرش اکولوژیک 1390 1396 دانشگاه ملایر نمایش پیوند
7 برهمکنش تیمارهای آب گرم و ۱- متیل سیکلوپروپن بر حفظ سفتی میوه خرمالو 1392 1396 دانشگاه ملایر- دانشگاه شاهد نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بورسیه وزارت علوم و عضو هیات علمی دانشگاه ملایر همدان 1385 1399 دانشگاه ملایر همدان نمایش پیوند
2 دبیر اجرایی همایش ملی فضای سبز و منظر پایدار بیست و یکم بهمن 1393 پانزدهم اسفند 1393 مدیر کل دفتر سیاست گذاری و امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمایش پیوند
3 مسئول راه اندازی آموزش مجازی دانشگاه ملایر 1390 1392 دانشگاه ملایر همدان نمایش پیوند
4 مسئول راه اندازی و رئیس کارگروه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی 1394 1396 دانشگاه ملایر همدان نمایش پیوند
5 رئیس دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ملایر 1394 1396 دانشگاه ملایر همدان نمایش پیوند
6 معاونت دانشجویی دانشگاه 1396 1397 دانشگاه ملایر همدان نمایش پیوند
7 مدیر گروه به زراعی و به نژادی، پژوهشکده ملی انگور و کشمش 1397 1399 پژوهشکده ملی انگور و کشمش دانشگاه ملایر همدان نمایش پیوند
8 مدیر گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی 1397 1399 دانشگاه ملایر همدان نمایش پیوند
9 نایب رئیس و عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری همدان 1398 تاکنون مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نمایش پیوند
10 عضو شورای آموزشی دانشگاه 1394 1396 دانشگاه ملایر همدان نمایش پیوند
11 عضو شورای پژوهشی دانشگاه 1394 1396 دانشگاه ملایر همدان نمایش پیوند
12 عضو حقیقی شورای پژوهشی دانشگاه 1397 1398 دانشگاه ملایر همدان نمایش پیوند
13 عضو کمیته تخصصی پیگیری ثبت جهانی نظام تولید انگور و فرآورده های آن در نظام میراث کشاورزی مهم جهانی GIAHS سازمان خوار و بار کشاورزی FAO 2018 Jun 2018 sep وزارت کشور- معاونت استانداری همدان نمایش پیوند
14 راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی باغبانی و فضای سبز دانشگاه 1397 1399 دانشگاه ملایر همدان نمایش پیوند
15 عضو شورای فرهنگی دانشگاه 1396 1397 دانشگاه ملایر همدان نمایش پیوند
16 عضو کمیته انظباطی دانشگاه 1396 1397 دانشگاه ملایر همدان نمایش پیوند
17 دبیر کمیته انظباطی دانشگاه 1396 1397 دانشگاه ملایر همدان نمایش پیوند
18 سرپرست کل و اجرایی برگزاری مسابقات ورزشی 1396 1397 دانشگاه ملایر همدان نمایش پیوند
19 عضو دیوان داوری مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه 1399 1400 و ادامه دارد قوه قضاییه- دیوان داوری مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پژوهشگر برتر گروه 1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398 ریاست دانشگاه نمایش پیوند
2 پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی 1392 معاونت پژوهشی و ریاست دانشگاه نمایش پیوند
3 پژوهشگربرتر دانشکده 1393 ریاست دانشگاه نمایش پیوند
4 پژوهشگر برتر دانشکده 1395 ریاست دانشگاه نمایش پیوند
5 پژوهشگر برتر دانشکده 1397 ریاست دانشگاه نمایش پیوند
6 پژوهشگر برتر دانشکده 1398 ریاست دانشگاه نمایش پیوند
7 استاد نمونه آموزشی دانشگاه 1394 ریاست دانشگاه نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مطالعه محتوای ترکیبات آنتی اکسیدانی برخی از ارقام انگور (Vitis vinifera L.) تحت تیمار سالیسیلیک اسید 1392/10/30 دانشگاه ملایر همدان فاطمه نظری- رشته فیزیولوژی گیاهی نمایش پیوند
2 مطالعه سازگاری و ناسازگاری بین برخی ارقام و ژنوتیپ های بادام با استفاده از گرده افشانی کنترل شده و بررسی مولکولی آلل S 1393/06/12 دانشگاه شاهد تهران مهدی فلاح- رشته باغبانی - فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه نمایش پیوند
3 بررسی و تعیین سویه باکتریهای القاء کننده تنش سرما در انگور (.Vitis vinifera L) 1393/06/23 استاد راهنما دانشگاه ملایر همدان پروانه روستایی- رشته فیزیولوژی گیاهی نمایش پیوند
4 مطالعه اثر نانو کودهای کلات آهن و روی بر فاکتور های رشدی و فیزیولوژیکی انگور (Vitis vinifera L) 1393/06/23 دانشگاه ملایر همدان ساره خدابخش زاده- فیزیولوژی گیاهی نمایش پیوند
5 ریز شاخه پیوندی بادام رقم مامایی روی پایه بذری بادام به روش کشت درون شیشه ای 1394/06/31 استاد راهنما دانشگاه ملایر همدان اکرم مختاری -رشته باغبانی- گرایش اصلاح گیاهان باغی نمایش پیوند
6 بررسی روشهای مختلف کنترل علف هرز سسدر تاکستان ها و اثرات آن بر برخی خصوصیات انگور 1394/06/31 استاد راهنما دانشگاه ملایر همدان علیرضا ملکی- تولید محصولات باغبانی نمایش پیوند
7 اثرات اسید سالیسیلیک و آلیسین بر برخی از فاکتورهای فیزیولوژیکی پس از برداشت ارقام مختلف انگور (Vitis vinifera. L) 1395/03/24 استاد راهنما دانشگاه ملایر همدان سواره ذبیحی- مهندسی تولیدات گیاهی - تولید محصولات باغبانی نمایش پیوند
8 تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی کشمش حاصل ازانگوررقم ’بی دانه سفید، 1395/06/28 دانشگاه ملایر همدان فرزاد میرزایی- مهندسی تولیدات گیاهی -تولید محصولات باغبانی نمایش پیوند
9 بررسی تأثیر هم زمان تغذیه برگی گلایسین بتائین و رایزوباکترهای محرک رشد گیاه PGPR در مقابله با تنش خشکی در انگور(Vitis vinifera L.) رقم بی دانه سفید از طریق ارزیابی شاخص های کمی و کیفی 1396/06/27 دانشگاه ملایر همدان فاطمه غیاثوند سالارآبادی- زیست شناسی -فیزیولوژی گیاهی نمایش پیوند
10 بررسی اثر غلظت های مختلف شوری بربرخی خصوصیات کمی وکیفی انگور رقم بیدانه سفید 1396/06/28 دانشگاه ملایر همدان نوشین جانی- زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی نمایش پیوند
11 أثیر محلول پاشی نانو کودکلات پتاسیم، سولفات پتاسیم و اسید هیومیک بر شاخص های کمّی، کیفی و فیزیولوژیکی انگور 1395/04/21 استاد راهنما دانشگاه ملایر همدان نیره زنگنه-مهندسی تولیدات گیاهی -تولید محصولات باغبانی نمایش پیوند
12 اثیر تغذیه برگی اوره و کلات آهن بر شاخص های کمی و کیفی انگور رقم"بیدانه سفید" 1395/06/28 دانشگاه ملایر همدان محمد کولیوند نمایش پیوند
13 اثیر محلول پاشی کلسیم و تیمار پوشش های خوراکی بر عمر پس از برداشت توت فرنگی(FragariavescaL.) 1394/11/07 استاد راهنما دانشگاه ملایر همدان چیمن تاشان-مهندسی تولیدات گیاهی -تولید محصولات باغبانی نمایش پیوند
14 تاثیر تغذیه برگی کلات آهن و سولفات پتاسیم بر شاخص های کمی و کیفی انگور 1396/04/26 دانشگاه ملایر همدان سید مهدی میرباقری-مهندسی تولیدات گیاهی -تولید محصولات باغبانی نمایش پیوند
15 اثر محلول پاشی سولفات روی و اسید جیبرلیک روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی انگور(.Vitis vinifera L) رقم 1396/06/28 استاد راهنما دانشگاه ملایر همدان سحر جامه بزرگ- مهندسی تولیدات گیاهی -تولید محصولات باغبانی نمایش پیوند
16 تأثیر محلول پاشی اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر عملکرد و خصوصیات کیفی و فیزیولوژیکی انگور رقم 1396/06/27 استاد راهنما دانشگاه ملایر همدان نادیا سعیدی-مهندسی تولیدات گیاهی - تولید محصولات باغبانی نمایش پیوند
17 مقایسه روش های مختلف تکثیر و بررسی تنوع ژنتیکی گیاه مورد با استفاده از صفات مورفولوژیکی 1392/11/20استاد راهنما علوم تحقیقات تهران احسان جوکار- علوم باغبانی نمایش پیوند
18 بررسی ریزازدیادی برخی از پایه های هیبرید منتخب شلیل و هلو (بررسی موردی پایه های GN، Tetra و GF677) 1394/06/31 استاد راهنما دانشگاه ملایر همدان دنیا بهالو- باغبانی-اصلاح گیاهان باغی نمایش پیوند
19 بررسی گرده افشانی کنترل شده و تنوع مورفولوژیکی برخی از ژنوتیپ های بذری گردو جهت انتخاب نتاج و ژنوتیپ های برتر 1396/06/27 استاد راهنما دانشگاه ملایر همدان بهمن ارشادی قره لر- مهندسی باغبانی-اصلاح درختان میوه نمایش پیوند
20 تاثیر عنصر فسفر و قارچ میکوریزا روی برخی از صفات مورفولوژی و فیزیولوژی گل شاخه بریده لیلیوم رقم رویال ترینیتی(Lilium longiflorum “Royal Trinity”) در شرایط گلخانه ای 1394/12/18 استاد راهنما دانشگاه ملایر همدان یوسف سبحانی- مهندسی تولیدات گیاهی - تولید محصولات باغبانی نمایش پیوند
21 اثیر محلول پاشی متیل جاسمونات بر کاهش صدمات اکسایشی ناشی از تنش سرما در دانهال های خیار 1394/06/30 استاد راهنما کردستان- سنندج مشهدی محمد حاجی لی دوجی- بیوشیمی گیاهی نمایش پیوند
22 تاثیر اسید هیومیک، قارچ میکوریزا و قارچ اندوفیت پیریفورموسپورا ایندیکا روی . برخی از صفات مورفولوژی و فیزیولوژی گل شاخه بریده رز رقم مشکی (Bordeaux) در شرایط گلخانه‏ای 1395/11/17 استاد راهنما دانشگاه ملایر همدان کوروش فرهادی- مهندسی تولیدات گیاهی - تولید محصولات باغبانی نمایش پیوند
23 تاثیر محلول پاشی آهن، روی و اسید هیومیک بر صفات کمی وکیفی سیب رقم ’گلدن دلیشز‘ 1395/06/29 استاد راهنما دانشگاه ملایر همدان جواد جعفرزاده- مهندسی تولیدات گیاهی - تولید محصولات باغبانی نمایش پیوند
24 اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر ویژگی های جوانه زنی و رشد اولیه دانه رست کتان روغنی تحت تنش شوری (Linum usitatissimum L.) 1395/04/14 استاد مشاور دانشگاه ملایر همدان لیلا سهامی- زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی نمایش پیوند
25 شناسایی آفات مکنده برگ پسته(پسیل پسته) وپروانه برگ خوار پسته بااستفاده ازتکنیک پردازش تصویر وشبکه های عصبی مصنوعی 1394/10/20استاد مشاور دانشگاه جیرفت کرمان مهدی شمسی- مکانیک ماشن های کشاورزی نمایش پیوند
26 بررسی اثر اسید سالیسیلیک، عصاره مخمر و متیل جاسمونات بر تولید رزمارینیک اسید در گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط گلخانه 1396/06/25 استاد مشاور دانشگاه ملایر همدان محمدرضا طالبیان-مهندسی تولیدات گیاهی- اصلاح گیاهان باغبانی نمایش پیوند
27 تاثیر تغذیه برگی پتاسیم و روی بر تحمل به سرما و عملکرد توت فرنگی رقم سلوا 1395/04/20 استاد راهنما دانشگاه ملایر همدان فرشید مرادی- کارشناسی ارشد باغبانی- گرایش تولید محصولات باغبانی نمایش پیوند
28 تاثیر محلول پاشی سولفات پتاسیم و اسیدجیبرلیک بر شاخص های کمی وکیفی و فیزیولوژی انگور بی دانه سفید 1396/04/26 استاد مشاور دانشگاه ملایر همدان سعید زارعی- کارشناسی ارشد باغبانی- گرایش تولید محصوات باغبانی نمایش پیوند
29 بررسی اثر غلظت های مختلف شوری بربرخی خصوصیات کمی وکیفی انگور رقم بیدانه سفید 1396/06/28 استاد مشاور دانشگاه ملایر همدان نوشین جانی- زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی نمایش پیوند
30 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های بذری بادام (Prunus dulcis) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و گرده افشانی والد مادری شاهرود 12 با ارقام و ژنوتیپ های انتخابی در شرایط آب و هوایی کرمانشاه 1397/06/31 استاد راهنما دانشگاه ملایر همدان نرگس محمد پور- کارشناسی ارشد باغبانی -تولید محصولات باغبانی نمایش پیوند
31 بررسی تحمل به تنش شوری برخی از پایه های انتخابی بادام در شرایط کشت درون شیشه ای 1398/11/30 استاد راهنما دانشگاه ملایر همدان مجتبی احمدوند- کارشناسی ارشد باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه نمایش پیوند
32 بررسی تلاقی کنترل شده برخی ارقام و ژنوتیپ های برتر بادام (Prunus dulcis Mill.) با والد مادری شاهرود 12 در منطقه ملایر 1398/02/11 استاد راهنما دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزست علی جعفری طائمه- کارشناسی ارشد باغبانی- گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه نمایش پیوند
33 اثرپرتودهی اشعه گاما روی گیرایی پیوند و ویژگی های مورفولوژیکی پیوندک برخی از ارقام تجاری بادام روی پایه بذری بادام تلخ 1397/11/30استادراهنما دانشگاه ملایر همدان اسمعیل امیرلو- کارشناسی ارشد باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه نمایش پیوند
34 بررسی گوناگونی فنوتیپی برخی از ژنوتیپ های بادام (Pruns dulcis) و تلاقی کنترل شده ارقام و ژنوتیپ های انتخابی با والد مادری شاهرود 14 در شرایط آب و هوایی منطقه سامن استان همدان 1397/11/30 استاد راهنما دانشگاه ملایر همدان نظر محمد دوردی زاده- کارشناسی ارشد باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه نمایش پیوند
35 بررسی تحمل به تنش خشکی برخی از ارقام انگور در شرایط کنترل شده گلخانه 1399/07/30استاد راهنما دانشگاه ملایر همدان نسرین دولتی- کارشناسی ارشد باغبانی نمایش پیوند
36 تأثیر رقم، سیستم‌های مختلف تربیت و کیتوزان بر کیفیت و عمر انبارمانی میوه انگور (Vitis vinifera L.) 1397/11/03 استاد مشاور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزست معصومه شکری- کارشناسی ارشد باغبانی نمایش پیوند
37 بررسی اثر کود کلات روی وآهن بر عملکرد و برخی صفات میوه انگور رقم یاقوتی منطقه کمالوند استان لرستان 1398/04/30 استاد راهنما دانشگاه ملایر همدان پریسا رشیدی- کارشناسی ارشد باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه نمایش پیوند
38 اثر سیلیکات پتاسیم و اسید هیومیک روی برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی میوه انگور رقم فخری در شرایط آب و هوایی منطقه هرسین استان کرمانشاه 1398/06/31 راهنمااستاد دانشگاه ملایر همدان فردین توکلی- کارشناسی ارشد باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه نمایش پیوند
39 اثر تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام انگور "بیدانه سفید" و "رشه" در شرایط گلخانه ای 1398/06/31 استاد راهنما دانشگاه ملایر همدان فاطمه واثق- کارشناسی ارشد باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه نمایش پیوند
40 بررسی تنوع ژنتیکی و گرده افشانی کنترل شده برخی از نژادگان های بادام منطقه علمدار همدان 1397/11/17استاد راهنما اراک مریم عباسی- کارشناسی ارشد باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه نمایش پیوند
41 بررسی تحمل به شوری برخی از ارقام هلوی پیوند شده روی پایه های GF677 و GN 1398/06/31 استاد راهنما دانشگاه ملایر همدان مراد سپهوند- کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه نمایش پیوند
42 جمع آوری، شناسایی و ارزیابی فاکتورهای مورفولوژیکی اکوتیپ های مختلف گیاه برازمبل 1398/06/28 استاد مشاور اراک سید شهاپ پور هاشم اردکانی- کارشناسی ارشد باغبانی نمایش پیوند
43 بررسی گوناگونی فنوتیپی برخی از ژنوتیپ های بادام (Pruns dulcis) و تلاقی کنترل شده ارقام و ژنوتیپ های انتخابی با والد مادری شاهرود 14 در شرایط آب و هوایی منطقه سامن استان همدان 1397/11/30 استاد راهنما دانشگاه ملایر همدان نظر محمد دوردی زاده- کارشناسی ارشد باغبانی- اصلاح گیاهان باغی نمایش پیوند
44 بررسی تاثیر سوربیتول، پوترسین و ابسزیک اسید بر تحمل به سرمای زمستانه انگور رقم بیدانه سفید (Vitis vinifera L. cv. Bidaneh Sefid) 1399/07/1 استاد راهنما اراک سپیده مهدوی- کارشناسی ارشد باغبانی. فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه نمایش پیوند
45 بررسی تنوع فنوتیپی ژنوتیپ های بذری بادام ((Prunus dulcis سازگاری و اثر والدین گرده زا بر میزان اسیدهای چرب میوه های حاصل از تلاقی کنترل شده با والد مادری رقم "ferrangnes " 1399/11/12استاد راهنما دانشگاه ملایر همدان روح الله کرمی- کارشناسی ارشد باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه نمایش پیوند
46 ارزیابی تنوع فنوتیپی، تعیین آلل های خودناسازگاری و تاثیرتنظیم کننده های رشد گیاهی برجوانه زنی برخی ازژنوتیپ های انتخابی و نتاج بادام حاصل از تلاقی کنترل شده 1400/07/26 استاد راهنما دانشگاه ملایر همدان زینب کولیوند- کارشناسی ارشد باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه نمایش پیوند
47 بررسی گوناگونی مورفولوژیکی و فنولوژیکی برخی از توده های بذری بادام و تعیین میزان اسید های چرب در ژنوتیپ های برتر شناسایی شده (مطالعه موردی: منطقه قاپقلی بخش زمکان استان کرمانشاه) 1400/07/27 استادراهنما دانشگاه ملایر همدان مختار اخگر- کارشناسی ارشد باغبانی- گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه نمایش پیوند
48 بررسی گوناگونی فنوتیپی و تعیین آلل (های) خود ناسازگاری برخی از ژنوتیپ های انتخابی و نتاج حاصل از تلاقی کنترل شده بادام 1400/12/09 استاد راهنما دانشگاه ملایر همدان فرهاد مومیوند- کارشناسی ارشد باغبانی- گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه نمایش پیوند
49 بررسی تنوع مورفولوژیکی برخی از ژنوتیپ های بذری گردو و گرده افشانی کنترل شده رقم چندلر به عنوان والد مادری با گرده برخی از ارقام داخلی و خارجی (منطقه مورد مطالعه: سراب نیلوفر کرمانشاه) 1400/12/09 استادراهنما دانشگاه ملایر همدان مهنا همدانی- کارشناسی ارشد باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه نمایش پیوند
50 اثرتنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو رقم انگور ترکمن4 وکندری در شرایط باغ 1400/07/27 استاد راهنما دانشگاه ملایر همدان زیبا کلوندی- کارشناسی ارشد باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اثر تنش خشکی بر برخی از ویژگی های فیزیولوژیکی و مولکولی انگور(Vitis vinifera L.) 1397/10/30 استاد راهنما دانشگاه ملایر همدان وهب اسدی نمایش پیوند
2 روشهای مدیریت باغ در افزایش تحمل به سرمای انگور رقم بیدانه سفید در حاشیه رودخانه شراء 1397/10/29 استاد راهنما دانشگاه ملایر همدان حسن حسین آبادی نمایش پیوند
3 بررسی تاثیرات سطوح متفاوت پرتو فرابنفش همراه با کاربرد ترکیبات آنتیاکسیدانی مختلف بر واکنشهای مرفولوژی، فنولوژی، فیزیولوژی و فیتوشیمیایی سه گونه آویشن 1396/11/30 استاد مشاور دانشگاه فردوسی مشهد علیرضا شایگان فر نمایش پیوند
4 بررسی ویژگی­های کلوئیدی و آنتی اکسیدانی نانوحامل­های لیپیدی حاوی عصارۀ انگور 1398/10/30 - استاد مشاور دانشگاه ملایر همدان شیوا بیلانکوهی نمایش پیوند
5 بررسی تاثیر تلاقی و منبع گرده بر خصوصیات کمی و کیفی و انبارمانی برخی از ارقام مهم تجاری بادام (Prunus dulcis) استاد راهنما - در حال انجام دانشگاه علوم و تحقیقات- تهران ماهرخ زاهدی نمایش پیوند
6 غربالگری، تاثیر تنش خشکی، پایه و پیوندک بر برخی ویژگی های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی انگور(Vitis vinifera L.)در شرایط آب و هوایی استان مرکزی استاد راهنما- در حال انجام پژوهشکده انگور و کشمش ملایر - همدان سید مهدی میرفتاح نمایش پیوند
7 ارزیابی و غربال‎گری ارقام و ژنوتیپ‎های متحمل به تنش خشکی انگور (vitis vinifera L) در استان خوزستان استاد راهنما- در حال انجام پژوهشکده انگور و کشمش ملایر - همدان مهدی کاظمی نمایش پیوند
8 بررسی تنوع مورفو-فیزیولوژیکی ، مولکولی و تاثیر ملاتونین بر تحمل به خشکی برخی از ارقام و ژنوتیپ-های انگور مناطق معتدله و نیمه‌گرمسیری استان ایلام استاد راهنما- در حال انجام پژوهشکده انگور و کشمش ملایر - همدان زینب صادقی نژاد نمایش پیوند
9 مطالعه In silico خانواده ژنی TPS در گیاه انگور(Vitis vinifera L.) و پاسخ مولکولی آن‌‌ها به تنش‌‌های غیر زیستی استاد مشاور- در حال انجام پژوهشکده انگور و کشمش ملایر - همدان بیلال مهربانی نمایش پیوند
10 اثر سیستم‌های تربیت داربستی، تغذیه و تنظیم‌کننده‌های رشد بر شاخص-های فیزیولوژیکی و تحمل به سرمای تاک استاد مشاور- در حال انجام پژوهشکده انگور و کشمش ملایر - همدان مریم زائری بهروز نمایش پیوند
11 بهره‌برداری از تنوع ژنتیکی و دورگ گیری هدفمند در راستای شناسایی و معرفی ژنوتیپ‌های برتر و دیربرگده گردو استاد مشاور- در حال انجام دانشگاه تهران- پردیس کشاورزی ابوریحان مهدی فلاح نمایش پیوند