۹ اسفند ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استاد
  • گروه آموزشی : مهندسی عمران
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 467
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : profmahmoodnaderi@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پروفسور مهندسی عمران نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دوره های تخصصی مرتبط با آسیب شناسی و بهسازی سازه ها نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ثبت اختراع : آزمایش مقاومت مواد بتنی - ایده و دستگاه انتقال اصطکاک نمایش پیوند
2 ثبت اختراع : دستگاه وروش تعیین مقاومت و چسبندگی در جای رویه های آسفالتی با اعمال گشتاور پیچشی نمایش پیوند
3 ثبت اختراع : دستگاه و روش تعیین نفوذپذیری آزمایشگاهی و درجای مواد و مصالح مصرفی در صنعت راه و ساختمان با استفاده از محفظه استوانه ای با و بدون فشار نمایش پیوند
4 ثبت اختراع : فرایند تعیین مقاومت درجای صخره با استفاده از ترکمتر نمایش پیوند
5 ثبت اختراع : تعیین مقاومت و چسبندگی مواد بتنی ملات روکش های سیمانی رزینی پلیمری - ایده و دستگاه روش پیچش نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 آسیب شناسی و بهسازی سازه ها نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دوره های تخصصی مرتبط با آسیب شناسی و بهسازی سازه ها نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سازه های بتنی دریایی معضل ها و راه حل ها نمایش پیوند
2 friction-Transfer Test for in-Situ stength and Adhesion of cementious materials نمایش پیوند
3 Effect of different constituent materials on the properties of plastic concrete نمایش پیوند
4 نقش رشد جمعیت و تورم در صنعت ساختمان نمایش پیوند
5 آسیب شناسی و بهسازی سازه های بتونی نیروگاهها نمایش پیوند
6 polymer Modified Repair Materials Strength and Durability نمایش پیوند
7 ت ثیر سیستم های مختلف عمل آوری به مقاومت بتن سازه های جدار نازک نمایش پیوند
8 Bond strength of Patch Repaire Mortars For Concret نمایش پیوند
9 In Situ Test Method For Repair Concret Struchires نمایش پیوند
10 ه کارگیری روش انتقال اصطکاک به جای مغزه گیری برای تعیین مقاومت بتن در محل سرویس دهی سازه بتنی نمایش پیوند
11 اعتبار سنجی نتایج چکش اشمیت با روش انتقال اصطکاک نمایش پیوند
12 Analysis of the Slant Shear Test نمایش پیوند
13 روش جدید انتقال اصطکاک برای تعیین مقاومت بتن نمایش پیوند
14 انتخاب بهینه روش و مواد تعمیرات بتنی نمایش پیوند
15 استفاده از نرم افزار ansysدر مدل کردن ترک ایجاد شده در قابهای بتن مسلح تقویت شده با بادبند فلزی تحت بارگذاری سیکلی و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی نمایش پیوند
16 ملاحظات اجرایی در کاربرد های افقی و قائم بتن خود متراکم نمایش پیوند
17 کاربرد منطق فازی جهت پیشگوئی اثر نوعو مقدار رنگدانه برمقاومت فشاری بتن نمایش پیوند
18 ارزیابی شاخص آسیب پذیری قابهای خمشی فولادی قبل و بعد از بهسازی لرزهای با مهاربندهای فولادی و دیوار برشی نمایش پیوند
19 مقایسه مقاومت سطحی بتن سبک معمولی و خود متراکم با بکارگیری روش پیچش نمایش پیوند
20 Adhesion of Self-Compacting Overlays Applied to Different Concrete Substrates and Its Prediction by Fuzzy Logic نمایش پیوند
21 Adhesion of Different Concrete Repair Systems Exposed to Different Environments نمایش پیوند
22 Effects of Cyclic Loading Freeze-Thaw and Temperature Changes on Shear Bond Changes on Shear Bond Repair Systems نمایش پیوند
23 Non-Destructive Evaluation of Engineering Properties of Intact Rock Using the Friction-Transfer Method نمایش پیوند
24 THE USE OF FRICTION-TRANSFER METHODS IN PREDICTION OF IN-SITU STRENGTH OF CONCRETE نمایش پیوند
25 تاثیر نوع سنگدانه بر مقاومت بتن خود متراکم در برابر سولفات سدیم نمایش پیوند
26 تاثیر نوع سنگدانه بر دوام بتن خود متراکم در معرض سیکل انجماد و ذوب نمایش پیوند
27 تعیین مقاومت درجای بتن و ملات تعمیری خود متراکم بر بستر های مختلف بتنی با استفاده از روش پیچش نمایش پیوند
28 تعیین مقاومت چسبندگی بتن و ملات تعمیری خود متراکم بر بسترهای مختلف بتنی با استفاده از روش انتقال اصطکاک نمایش پیوند
29 تعیین مقاومت مصالح در ساختمان ها با استفاده از روش درجای پیچش نمایش پیوند
30 An alternative method for in situ determination of rock strength نمایش پیوند
31 تعیین چسبندگی بتن و ملات تعمیری خود متراکم بر بستر های مختلف بتنی با به کار گیری روش های پیچش انتقال اصطکاک و تخمین آن با روش منطق فازی نمایش پیوند
32 use of twist-off method for measuring surface strength of concretes cured under diffferent environments نمایش پیوند
33 Assessing the insitu strength of concrete using new twist-off method نمایش پیوند
34 تعیین چسبندگی واقعی سیستم های مختلف تعمیرات بتنی با به کارگیری روش جدید انتقال اصطکاک نمایش پیوند
35 مطالعه بعضی مشخصه ها و پایائی بتن در دریاچه ارومیه نمایش پیوند
36 شاخص خرابی قاب های خمشی فولادی قبل و بعد از مقاوم سازی با سیستم مهاربندی نمایش پیوند
37 تاثیر جنس استوانه های فلزی بر نتایج روش جدید پیچش نمایش پیوند
38 مقایسه مقاومت های سطحی بتن سبک بتن معمولی و بتن خود متراکم با به کارگیری روش پیچش نمایش پیوند
39 بررسی روش نیمه مخرب پیچش در ارزیابی مقاومت درجای بتن نمایش پیوند
40 بررسی تاثیر جذب آب صخره سنگ بر مقاومت آن نمایش پیوند
41 بررسی تاثیر جذب آب صخره سنگ بر مقاومت آن با روش انتقال اصطکاک نمایش پیوند
42 بتن سبک ساخته شده با لیکا و مقایسه آن با بتن معمولی ازلحاظ مقاومت فشاری به روش پیچش و جک فشاری نمایش پیوند
43 بررسی کیفیت چسبندگی صفحات انعطافپذیر اف آر پی در برابر تغییر دما ترو خشک شدن و یخ و ذوب یخ نمایش پیوند
44 مقایسه مابین سه بتن سبک ساخته شده با سبکدانه های لیکا اسکریا و پرلیت از لحاظ ترکیب طرح اختلاط و مقاومت فشاری حاصله به روش جک فشاری و روش نوین پیچش نمایش پیوند
45 Effect of polymer latex on concrete/repair bond strength in harsh environment نمایش پیوند
46 Shear bond strength of resinous systems used in dry and underwater concrete repair نمایش پیوند
47 Effect of Different Curing Regime and Cementitious Materials on the Bond Strength of Self Compacting Mortars نمایش پیوند
48 بررسی بعضی عوامل مو ثر در مقاومت و دوام تراورسهای بتنی نمایش پیوند
49 مقایسه تاثیر عمل آوری بر مقاومت بتن نمایش پیوند
50 بررسی مناسب بودن بتن خود متراکم برای تعمیر سازه های بتنی نمایش پیوند
51 بررسی مناسب بودن بتن خود متراکم برای کارهای تعمیری نمایش پیوند
52 ت ثیر مواد افزودنی بر میزان ناتراوایی و مقاومت بتن در محیط های اسیدی با استفاده از روش پیچش نمایش پیوند
53 بررسی روش های استاندارد و متداول موجود در تعیین نفوذپذیری و دوام بتن نمایش پیوند
54 بررسی آزمایشگاهی تعیین نفوذپذیری بتن به روش سیلندریکال چمبر نمایش پیوند
55 نیروهای طراحی لرزه ای دودکش های بتن مسلح در ویرایش سوم استاندارد۸۰۰ و مقایسه آن با استانداردهای مختلف نمایش پیوند
56 تخمین تاثیر عمل آوریهای مختلف بر مقاومت سطحی بتن با بکارگیری روش پیچش نمایش پیوند
57 Effect of Different Environmental Conditions on the Repair/concrete Bond Strength نمایش پیوند
58 New Twist-Off Method for the Evaluation of In-Situ Strength of Concrete نمایش پیوند
59 بررسی تاثیر مقاومت صخره بر مقاومت بتن با استفاده از روش انتقال اصطکاک نمایش پیوند
60 آسیب شناسی و بهسازی سازه های بتنی نیروگاه ها نمایش پیوند
61 بتن خود متراکم نمایش پیوند
62 مقایسه طرح اختلاط و مقاومت فشاری بتن های سبک ساخته شده با سبک دانه های لیکا، اسکریا و پرلیت با استفاده از روش پیچش نمایش پیوند
63 New Method for Nondestructive Evaluation of Concrete Strength نمایش پیوند
64 Using Twist-off Method for Measuring CFRP/Concrete Adhesion when Exposed to Cyclic Temperature Changes Wet-Dry and Freeze-Thaw نمایش پیوند
65 تاثیر مقاومت بتن و چسبندگی بر رفتار تیرهای بتن آرمه تقویت شده با FRP نمایش پیوند
66 تعیین مقاومت درجای بتن و ملات خودتراکم بر بسترهای مختلف بتنی با اشتفاده از روش های پیچش، منطق فازی و شبکه عصبی نمایش پیوند
67 Effect of concrete and bond strength on the behavior of RC beams retrofitted with FRP sheets نمایش پیوند
68 کاربرد منطق فازی جهت پیشگویی اثر نوع و مقدار رنگزا بر مقاومت فشاری بتن نمایش پیوند
69 Effects of Cyclic Loading Freeze-Thaw and Temperature Changes on Shear Bond Strengths of Different Concrete Repair Systems نمایش پیوند
70 تعیین چسبندگی بتن و ملات تعمیری خود متراکم بر بستر های مختلف بتنی با به کارگیری روشهای پیچش و انتقال اصطکاک و تخمین آن با روش منطق فازی نمایش پیوند
71 تعیین چسبندگی واقعی سیستمهای مختلف تعمیرات بتنی با بکارگیری روش جدید انتقال اصطکاک نمایش پیوند
72 تعیین مقاومت درجای بتن و ملات تعمیری خودمتراکم بر بسترهای مختلف بتنی با استفاده ازروشهای پیچش منطق فازی و شبکه عصبی مصنوعی نمایش پیوند
73 تاثیر تراکم وزنی بر مقاومت بتن خود متراکم در تراز های مختلف نمایش پیوند
74 Assessing the permeability of the oil and its components into porous concrete using new Cylindrical chamber method نمایش پیوند
75 تاثیر تراکم وزنی و عناصر تشکیل دهنده بر مقاومت بتن خود متراکم در تراز های مختلف نمایش پیوند
76 تاثیر مقاومت بتن و چسبندگی اف آر پی در رفتار تیر های تقویت شده با اف ار پی نمایش پیوند
77 تعیین مقاومت چسبندگی صفحات CFRP در برابر تغییر دما، تر و خشک شدن و یخ زدن و آب شدن، به روش پیچش نمایش پیوند
78 تاثیر مقاومت و چسبندگی ورقهای سی اف آر پی بر مقاومت نهائی تیر های بتنی نمایش پیوند
79 قاومت نهایی تیرهای بتنی تقویت شده با CFRP انعطا فپذیر و سخت، در دمای بالا و یخ زدگی نمایش پیوند
80 بررسی مقاومت سطحی بتن در سیستمهای فاضلابی نمایش پیوند
81 تخمین نفوذپذیری محیط متخلخل بتن برای مشتقات نفتی با استفاده از رو محفظه سیلندری نمایش پیوند
82 تعیین نفوذپذیری پوشش بتنی کانال آبیاری قزوین نمایش پیوند
83 اثر عناصر اقلیمی بر مقاومت کانال اصلی انتقال آب قزوین نمایش پیوند
84 تعیین مقاومت درجای پوشش بتنی کانال انتقال آب قزوین به روش پیچش نمایش پیوند
85 بررسی ارتباط بین نفوذپذیری و مقاومت کانال اصلی انتقال آب استان قزوین نمایش پیوند
86 : اثر عناصر اقلیمی بر نفوذپذیری کانالhصلی انتقال آب قزوین نمایش پیوند
87 بررسی نفوذپذیری روکش های بتنی و آسفالتی پل ها تحت شرایط حاد بابکارگیری دستگاه محفظه استوانه ای نمایش پیوند
88 مطالعه تاثیر استفاده از میکروسیلیس و الیاف پلی پروپیلن بر نفوذپذیری نمایش پیوند
89 تعیین مقاومت مصالح در ساختمانهابا استفاده از روش درجای پیچش نمایش پیوند
90 مطالعه تاثیر نوع سنگدانه بر مقاومت و نفوذپذیری بتن نمایش پیوند
91 بررسی مقاومت درجای پوشش بتنی کانال انتقال آب قزوین نمایش پیوند
92 : تثیر مقاومت بر نفوذپذیری کانال بتنی مورد استفاده برای آبیاری استان قزوین نمایش پیوند
93 : تاثیرمقاومت وجذب آب صخره برمقاومت فشاری بتن نمایش پیوند
94 بررسی تاثیرنوع عمل آوری بر مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن نمایش پیوند
95 مطالعه نفوذپذیری ومقاومت بتن های حاوی دوده سیلیسی ژئولیت وخاکستر بادی با استفاده از روش محفظه استوانه ای واستاندارد بریتانیا نمایش پیوند
96 مدل سازی عددی تیرهای بتنی تقویت شده باcfrp انعطاف پذیر در دماهای بالا نمایش پیوند
97 Comparative study on water permeability of concrete using cylindrical chamber method and British standard نمایش پیوند
98 ارزیابی کاربرد روش "پیچش" برای تعیین مقاومت های فشاری و خمشی در جای بتن الیافی نمایش پیوند
99 مطالعه مقاومت فشاری، نفوذپذیری و خوردگی میلگردها در نمونه های بتنی حاوی پوزولانهای دوده سیلیسی، خاکستر بادی و زئولیت نمایش پیوند
100 مطالعه مقاومت و نفوذپذیری نمونههای بتنی، حاوی دوده سیلیسی، خاکستر بادی، زئولیت و پودر آهک با استفاده از ضرایب نفوذپذیری و انتشار به دست آمده از روش "محفظه استوانه ای" نمایش پیوند
101 ررسی اثر مقاومت، زمان و مقدار فشار آب و جهت بتنریزی بر نفوذپذیری بتن نمایش پیوند
102 بررسی تاثیر جمع شدگی بر چسبندگی ملات های اعمالی بر بتن بستر، با به کارگیری روش های "انتقال اصطکاک" و "کشش مستقیم" نمایش پیوند
103 ارزیابی معادله نفوذ آب در بتن با بکارگیری نتایج حاصل از روش "محفظه استوانه ای" نمایش پیوند
104 Cylindrical Chamber: A New In Situ Method for Measuring Permeability of Concrete with and without Admixtures نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آسیب شناسی و بهسازی سازه های بتنی نمایش پیوند
2 تکنولوزی بتن-روش های بهبود و تعیین آزمایشگاهی و در جای مقاومت بتن نمایش پیوند
3 اصول طراحی سازه های بتنی پیش تنیده نمایش پیوند
4 تحقیقات نادری در بتن خود متراکم نمایش پیوند
5 انتقال اصطکاک آزمونی برای تعیین چسبندگی و مقاومت آزمایشگاهی ودرجای مواد و مصالح مصرفی درراه وساختمان نمایش پیوند
6 پیچش آزمونی برای تعیین چسبندگی و مقاومت آزمایشگاهی و درجای مواد و مصالح مصرفی در راه وساختمان وسازه نمایش پیوند
7 بتن خودمتراکم نمایش پیوند