۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استاد
  • گروه آموزشی : مهندسی عمران
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 467
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : profmahmoodnaderi@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پروفسور مهندسی عمران نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دوره های تخصصی مرتبط با آسیب شناسی و بهسازی سازه ها نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ثبت اختراع : آزمایش مقاومت مواد بتنی - ایده و دستگاه انتقال اصطکاک نمایش پیوند
2 ثبت اختراع : دستگاه وروش تعیین مقاومت و چسبندگی در جای رویه های آسفالتی با اعمال گشتاور پیچشی نمایش پیوند
3 ثبت اختراع : دستگاه و روش تعیین نفوذپذیری آزمایشگاهی و درجای مواد و مصالح مصرفی در صنعت راه و ساختمان با استفاده از محفظه استوانه ای با و بدون فشار نمایش پیوند
4 ثبت اختراع : فرایند تعیین مقاومت درجای صخره با استفاده از ترکمتر نمایش پیوند
5 ثبت اختراع : تعیین مقاومت و چسبندگی مواد بتنی ملات روکش های سیمانی رزینی پلیمری - ایده و دستگاه روش پیچش نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 آسیب شناسی و بهسازی سازه ها نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دوره های تخصصی مرتبط با آسیب شناسی و بهسازی سازه ها نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سازه های بتنی دریایی معضل ها و راه حل ها نمایش پیوند
2 friction-Transfer Test for in-Situ stength and Adhesion of cementious materials نمایش پیوند
3 Effect of different constituent materials on the properties of plastic concrete نمایش پیوند
4 نقش رشد جمعیت و تورم در صنعت ساختمان نمایش پیوند
5 آسیب شناسی و بهسازی سازه های بتونی نیروگاهها نمایش پیوند
6 polymer Modified Repair Materials Strength and Durability نمایش پیوند
7 ت ثیر سیستم های مختلف عمل آوری به مقاومت بتن سازه های جدار نازک نمایش پیوند
8 Bond strength of Patch Repaire Mortars For Concret نمایش پیوند
9 In Situ Test Method For Repair Concret Struchires نمایش پیوند
10 ه کارگیری روش انتقال اصطکاک به جای مغزه گیری برای تعیین مقاومت بتن در محل سرویس دهی سازه بتنی نمایش پیوند
11 اعتبار سنجی نتایج چکش اشمیت با روش انتقال اصطکاک نمایش پیوند
12 Analysis of the Slant Shear Test نمایش پیوند
13 روش جدید انتقال اصطکاک برای تعیین مقاومت بتن نمایش پیوند
14 انتخاب بهینه روش و مواد تعمیرات بتنی نمایش پیوند
15 استفاده از نرم افزار ansysدر مدل کردن ترک ایجاد شده در قابهای بتن مسلح تقویت شده با بادبند فلزی تحت بارگذاری سیکلی و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی نمایش پیوند
16 ملاحظات اجرایی در کاربرد های افقی و قائم بتن خود متراکم نمایش پیوند
17 کاربرد منطق فازی جهت پیشگوئی اثر نوعو مقدار رنگدانه برمقاومت فشاری بتن نمایش پیوند
18 ارزیابی شاخص آسیب پذیری قابهای خمشی فولادی قبل و بعد از بهسازی لرزهای با مهاربندهای فولادی و دیوار برشی نمایش پیوند
19 مقایسه مقاومت سطحی بتن سبک معمولی و خود متراکم با بکارگیری روش پیچش نمایش پیوند
20 Adhesion of Self-Compacting Overlays Applied to Different Concrete Substrates and Its Prediction by Fuzzy Logic نمایش پیوند
21 Adhesion of Different Concrete Repair Systems Exposed to Different Environments نمایش پیوند
22 Effects of Cyclic Loading Freeze-Thaw and Temperature Changes on Shear Bond Changes on Shear Bond Repair Systems نمایش پیوند
23 Non-Destructive Evaluation of Engineering Properties of Intact Rock Using the Friction-Transfer Method نمایش پیوند
24 THE USE OF FRICTION-TRANSFER METHODS IN PREDICTION OF IN-SITU STRENGTH OF CONCRETE نمایش پیوند
25 تاثیر نوع سنگدانه بر مقاومت بتن خود متراکم در برابر سولفات سدیم نمایش پیوند
26 تاثیر نوع سنگدانه بر دوام بتن خود متراکم در معرض سیکل انجماد و ذوب نمایش پیوند
27 تعیین مقاومت درجای بتن و ملات تعمیری خود متراکم بر بستر های مختلف بتنی با استفاده از روش پیچش نمایش پیوند
28 تعیین مقاومت چسبندگی بتن و ملات تعمیری خود متراکم بر بسترهای مختلف بتنی با استفاده از روش انتقال اصطکاک نمایش پیوند
29 تعیین مقاومت مصالح در ساختمان ها با استفاده از روش درجای پیچش نمایش پیوند
30 An alternative method for in situ determination of rock strength نمایش پیوند
31 تعیین چسبندگی بتن و ملات تعمیری خود متراکم بر بستر های مختلف بتنی با به کار گیری روش های پیچش انتقال اصطکاک و تخمین آن با روش منطق فازی نمایش پیوند
32 use of twist-off method for measuring surface strength of concretes cured under diffferent environments نمایش پیوند
33 Assessing the insitu strength of concrete using new twist-off method نمایش پیوند
34 تعیین چسبندگی واقعی سیستم های مختلف تعمیرات بتنی با به کارگیری روش جدید انتقال اصطکاک نمایش پیوند
35 مطالعه بعضی مشخصه ها و پایائی بتن در دریاچه ارومیه نمایش پیوند
36 شاخص خرابی قاب های خمشی فولادی قبل و بعد از مقاوم سازی با سیستم مهاربندی نمایش پیوند
37 تاثیر جنس استوانه های فلزی بر نتایج روش جدید پیچش نمایش پیوند
38 مقایسه مقاومت های سطحی بتن سبک بتن معمولی و بتن خود متراکم با به کارگیری روش پیچش نمایش پیوند
39 بررسی روش نیمه مخرب پیچش در ارزیابی مقاومت درجای بتن نمایش پیوند
40 بررسی تاثیر جذب آب صخره سنگ بر مقاومت آن نمایش پیوند
41 بررسی تاثیر جذب آب صخره سنگ بر مقاومت آن با روش انتقال اصطکاک نمایش پیوند
42 بتن سبک ساخته شده با لیکا و مقایسه آن با بتن معمولی ازلحاظ مقاومت فشاری به روش پیچش و جک فشاری نمایش پیوند
43 بررسی کیفیت چسبندگی صفحات انعطافپذیر اف آر پی در برابر تغییر دما ترو خشک شدن و یخ و ذوب یخ نمایش پیوند
44 مقایسه مابین سه بتن سبک ساخته شده با سبکدانه های لیکا اسکریا و پرلیت از لحاظ ترکیب طرح اختلاط و مقاومت فشاری حاصله به روش جک فشاری و روش نوین پیچش نمایش پیوند
45 Effect of polymer latex on concrete/repair bond strength in harsh environment نمایش پیوند
46 Shear bond strength of resinous systems used in dry and underwater concrete repair نمایش پیوند
47 Effect of Different Curing Regime and Cementitious Materials on the Bond Strength of Self Compacting Mortars نمایش پیوند
48 بررسی بعضی عوامل مو ثر در مقاومت و دوام تراورسهای بتنی نمایش پیوند
49 مقایسه تاثیر عمل آوری بر مقاومت بتن نمایش پیوند
50 بررسی مناسب بودن بتن خود متراکم برای تعمیر سازه های بتنی نمایش پیوند
51 بررسی مناسب بودن بتن خود متراکم برای کارهای تعمیری نمایش پیوند
52 ت ثیر مواد افزودنی بر میزان ناتراوایی و مقاومت بتن در محیط های اسیدی با استفاده از روش پیچش نمایش پیوند
53 بررسی روش های استاندارد و متداول موجود در تعیین نفوذپذیری و دوام بتن نمایش پیوند
54 بررسی آزمایشگاهی تعیین نفوذپذیری بتن به روش سیلندریکال چمبر نمایش پیوند
55 نیروهای طراحی لرزه ای دودکش های بتن مسلح در ویرایش سوم استاندارد۸۰۰ و مقایسه آن با استانداردهای مختلف نمایش پیوند
56 تخمین تاثیر عمل آوریهای مختلف بر مقاومت سطحی بتن با بکارگیری روش پیچش نمایش پیوند
57 Effect of Different Environmental Conditions on the Repair/concrete Bond Strength نمایش پیوند
58 New Twist-Off Method for the Evaluation of In-Situ Strength of Concrete نمایش پیوند
59 بررسی تاثیر مقاومت صخره بر مقاومت بتن با استفاده از روش انتقال اصطکاک نمایش پیوند
60 آسیب شناسی و بهسازی سازه های بتنی نیروگاه ها نمایش پیوند
61 بتن خود متراکم نمایش پیوند
62 مقایسه طرح اختلاط و مقاومت فشاری بتن های سبک ساخته شده با سبک دانه های لیکا، اسکریا و پرلیت با استفاده از روش پیچش نمایش پیوند
63 New Method for Nondestructive Evaluation of Concrete Strength نمایش پیوند
64 Using Twist-off Method for Measuring CFRP/Concrete Adhesion when Exposed to Cyclic Temperature Changes Wet-Dry and Freeze-Thaw نمایش پیوند
65 تاثیر مقاومت بتن و چسبندگی بر رفتار تیرهای بتن آرمه تقویت شده با FRP نمایش پیوند
66 تعیین مقاومت درجای بتن و ملات خودتراکم بر بسترهای مختلف بتنی با اشتفاده از روش های پیچش، منطق فازی و شبکه عصبی نمایش پیوند
67 Effect of concrete and bond strength on the behavior of RC beams retrofitted with FRP sheets نمایش پیوند
68 کاربرد منطق فازی جهت پیشگویی اثر نوع و مقدار رنگزا بر مقاومت فشاری بتن نمایش پیوند
69 Effects of Cyclic Loading Freeze-Thaw and Temperature Changes on Shear Bond Strengths of Different Concrete Repair Systems نمایش پیوند
70 تعیین چسبندگی بتن و ملات تعمیری خود متراکم بر بستر های مختلف بتنی با به کارگیری روشهای پیچش و انتقال اصطکاک و تخمین آن با روش منطق فازی نمایش پیوند
71 تعیین چسبندگی واقعی سیستمهای مختلف تعمیرات بتنی با بکارگیری روش جدید انتقال اصطکاک نمایش پیوند
72 تعیین مقاومت درجای بتن و ملات تعمیری خودمتراکم بر بسترهای مختلف بتنی با استفاده ازروشهای پیچش منطق فازی و شبکه عصبی مصنوعی نمایش پیوند
73 تاثیر تراکم وزنی بر مقاومت بتن خود متراکم در تراز های مختلف نمایش پیوند
74 Assessing the permeability of the oil and its components into porous concrete using new Cylindrical chamber method نمایش پیوند
75 تاثیر تراکم وزنی و عناصر تشکیل دهنده بر مقاومت بتن خود متراکم در تراز های مختلف نمایش پیوند
76 تاثیر مقاومت بتن و چسبندگی اف آر پی در رفتار تیر های تقویت شده با اف ار پی نمایش پیوند
77 تعیین مقاومت چسبندگی صفحات CFRP در برابر تغییر دما، تر و خشک شدن و یخ زدن و آب شدن، به روش پیچش نمایش پیوند
78 تاثیر مقاومت و چسبندگی ورقهای سی اف آر پی بر مقاومت نهائی تیر های بتنی نمایش پیوند
79 قاومت نهایی تیرهای بتنی تقویت شده با CFRP انعطا فپذیر و سخت، در دمای بالا و یخ زدگی نمایش پیوند
80 بررسی مقاومت سطحی بتن در سیستمهای فاضلابی نمایش پیوند
81 تخمین نفوذپذیری محیط متخلخل بتن برای مشتقات نفتی با استفاده از رو محفظه سیلندری نمایش پیوند
82 تعیین نفوذپذیری پوشش بتنی کانال آبیاری قزوین نمایش پیوند
83 اثر عناصر اقلیمی بر مقاومت کانال اصلی انتقال آب قزوین نمایش پیوند
84 تعیین مقاومت درجای پوشش بتنی کانال انتقال آب قزوین به روش پیچش نمایش پیوند
85 بررسی ارتباط بین نفوذپذیری و مقاومت کانال اصلی انتقال آب استان قزوین نمایش پیوند
86 : اثر عناصر اقلیمی بر نفوذپذیری کانالhصلی انتقال آب قزوین نمایش پیوند
87 بررسی نفوذپذیری روکش های بتنی و آسفالتی پل ها تحت شرایط حاد بابکارگیری دستگاه محفظه استوانه ای نمایش پیوند
88 مطالعه تاثیر استفاده از میکروسیلیس و الیاف پلی پروپیلن بر نفوذپذیری نمایش پیوند
89 تعیین مقاومت مصالح در ساختمانهابا استفاده از روش درجای پیچش نمایش پیوند
90 مطالعه تاثیر نوع سنگدانه بر مقاومت و نفوذپذیری بتن نمایش پیوند
91 بررسی مقاومت درجای پوشش بتنی کانال انتقال آب قزوین نمایش پیوند
92 : تثیر مقاومت بر نفوذپذیری کانال بتنی مورد استفاده برای آبیاری استان قزوین نمایش پیوند
93 : تاثیرمقاومت وجذب آب صخره برمقاومت فشاری بتن نمایش پیوند
94 بررسی تاثیرنوع عمل آوری بر مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن نمایش پیوند
95 مطالعه نفوذپذیری ومقاومت بتن های حاوی دوده سیلیسی ژئولیت وخاکستر بادی با استفاده از روش محفظه استوانه ای واستاندارد بریتانیا نمایش پیوند
96 مدل سازی عددی تیرهای بتنی تقویت شده باcfrp انعطاف پذیر در دماهای بالا نمایش پیوند
97 Comparative study on water permeability of concrete using cylindrical chamber method and British standard نمایش پیوند
98 ارزیابی کاربرد روش "پیچش" برای تعیین مقاومت های فشاری و خمشی در جای بتن الیافی نمایش پیوند
99 مطالعه مقاومت فشاری، نفوذپذیری و خوردگی میلگردها در نمونه های بتنی حاوی پوزولانهای دوده سیلیسی، خاکستر بادی و زئولیت نمایش پیوند
100 مطالعه مقاومت و نفوذپذیری نمونههای بتنی، حاوی دوده سیلیسی، خاکستر بادی، زئولیت و پودر آهک با استفاده از ضرایب نفوذپذیری و انتشار به دست آمده از روش "محفظه استوانه ای" نمایش پیوند
101 ررسی اثر مقاومت، زمان و مقدار فشار آب و جهت بتنریزی بر نفوذپذیری بتن نمایش پیوند
102 بررسی تاثیر جمع شدگی بر چسبندگی ملات های اعمالی بر بتن بستر، با به کارگیری روش های "انتقال اصطکاک" و "کشش مستقیم" نمایش پیوند
103 ارزیابی معادله نفوذ آب در بتن با بکارگیری نتایج حاصل از روش "محفظه استوانه ای" نمایش پیوند
104 Cylindrical Chamber: A New In Situ Method for Measuring Permeability of Concrete with and without Admixtures نمایش پیوند
105 Comparison of In Situ Methods for Determining the Adhesion of Repair Mortars to the Concrete Substrate نمایش پیوند
106 Enhancement of Adhesion of Repair Mortar on Concrete Substrate Using "Pull-Off" Method. نمایش پیوند
107 جایگزینی آزمون های پر هزینه خارجی با آزمون های ارزان و دقیق داخلی جهت تعیین مقاومت درجای ملات های تعمیری و چسبندگی آن ها بر بستر بتنی نمایش پیوند
108 The Effect of Curing on Adhesion of Concrete Substrate and Polymer-Modified Repair Mortar نمایش پیوند
109 Application of in situ tests to determine tensile and shear bond strength between concrete substrate and repair mortar under different curing conditions نمایش پیوند
110 COMPARING THE RESULTS OBTAINED FROM IN-SITU METHODS FOR DETERMINING THE STRENGTH OF THE CEMENT MORTARS نمایش پیوند
111 DETERMINATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF REPAIR MORTARS USING IN SITU METHODS UNDER DIFFERENT CURINGS نمایش پیوند
112 IN SITU EVALUATION OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF POZZOLANIC CONCRETE CONTAINING FIBERS نمایش پیوند
113 Experimental and Finite Element Study to Determine the Mechanical Properties and Bond Between Repair Mortars and Concrete Substrates نمایش پیوند
114 مطالعه عمل آوری و جمع شدگی در چسبندگی ملات اصلاح شده پلیمری با بتن، با اعمال "انتقال اصطکاک" و "کشش مستقیم" نمایش پیوند
115 The Effect of Curing on Adhesion of Concrete Substrate and Polymer-Modified Repair Mortar نمایش پیوند
116 تعیین مقاومتهای فشاری و خمشی درجای بتن پوزولانی حاوی الیاف پلیپروپیلن و شیشه با به کارگیری روش "پیچش" نمایش پیوند
117 The efficiency of Darcy and two-dimensional diffusion flow models to estimate water penetration into concrete نمایش پیوند
118 Determination of Shrinkage, Tensile and Compressive Strength of Repair Mortars and Their Adhesion on the Concrete Substrate Using "Twist-off" and "Pull-off" Methods نمایش پیوند
119 NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF SEMI-DESTRUCTIVE TESTS TO EVALUATE THE COMPRESSIVE AND FLEXURAL STRENGTH OF POLYMER-MODIFIED MORTARS AND THEIR ADHESION TO THE CONCRETE SUBSTRATE نمایش پیوند
120 Experimental Study of the Effect of Aggregate Type on Concrete Strength and Permeability نمایش پیوند
121 بررسی اجزا محدود روشدرجای "پیچش"با نرم افزار آباکوس نمایش پیوند
122 بررسی المانمحدود روش "انتقال اصطکاک"توسطنرم افزار آباکوس نمایش پیوند
123 Influential Factors and Determination of strength of in-situ concrete, using twist-off method نمایش پیوند
124 مطالعه آزمایشگاهی تأثیر نانو ذرات گرافن اکساید بر روی رفتار مکانیکی کامپوزیت های سیمانی و مشخصه های انتقال آب در بتن نمایش پیوند
125 تاثیر پوشش محافظ بر مقاومت چسبندگی ورق های CFRP در بعضی شرایط محیطی نمایش پیوند
126 مطالعه عددی و آزمایشگاهی گسیختگی بتن تقویت شده با ورق CFRP تحت بارگذاری کششی و برشی نمایش پیوند
127 ارزیابی مقاومت فشاری و نفوذپذیری پوشش های محافظ ورق های CFRP تحت شرایط حاد محیطی نمایش پیوند
128 Study of bond strength between polymer-modified mortars/concrete and their mechanical properties using “friction-transfer” and “pull-off” methods نمایش پیوند
129 Finite Element and Experimental Investigation of In-situ compressive strength of Fiber-Reinforced Mortar and the Effect of Fibers on the Adhesion of Mortar/Steel نمایش پیوند
130 تحلیل رگرسیونی نفوذپذیری بتن با انواع سنگدانه‎ها و خمیر‎های سیمان نمایش پیوند
131 Study of bond strength between fiber-reinforced-mortar/steel and their mechanical properties using Push-out, Twist-off and Pull-off methods نمایش پیوند
132 تاثیر پیش فشار بر چسبندگی بین بتن و ملات های مسلح به الیاف و ارزیابی مقاومت فشاری ملات ها با به کارگیری آزمون های درجا نمایش پیوند
133 بررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر جمع شدگی، رفتار فشاری و مقاومت چسبندگی برشی و کششی ملات های تعمیری بر بستر بتنی نمایش پیوند
134 Numerical and experimental study of in-situ methods to evaluate the mechanical properties of fiber-reinforced mortars نمایش پیوند
135 Numerical and experimental study of in-situ methods to evaluate the mechanical properties of fiber-reinforced mortars نمایش پیوند
136 Investigation of In-Situ Compressive Strength of Fiber-Reinforced Mortar and the Effect of Fibers on the Adhesion of Mortar/Steel نمایش پیوند
137 Efficiency of coating layers used for harsh environmental conditions protection of CFRP-strengthened concrete نمایش پیوند
138 مدلسازی عددی نفوذپذیری بتن مسلح به گرافن اکساید با استفاده از رویکرد تحلیل چندمقیاسی نمایش پیوند
139 بکارگیری آزمونهای "پیچش" و "کشیدن از سطح" جهت بررسی تاثیر الیاف پلیپروپیلن بر چسبندگی ملات با بتن و ارزیابی مقاومت فشاری درجای آنها نمایش پیوند
140 بررسی تأثیر نوع سیمان و افزودنی معدنی مصرفی بر نفوذپذیری بتن با روش" محفظه استوانهای" نمایش پیوند
141 ارزیابی مشخصات مکانیکی ملات های اصلاح شده با پلیمر و چسبندگی آن ها با فولاد نمایش پیوند
142 تأثیر افزودنیهای معدنی بر نفوذپذیری، تخلخل و مقاومت الکتریکی بتن نمایش پیوند
143 بررسی مقاومت سطحی بتن خود متراکم تحت تاثیر جمع شدگی و سولفات منیزیم با به کارگیری آزمون "پیچش نمایش پیوند
144 تاثیر فشار اولیه بر مقاومت چسبندگی بین لیه تعمیری و بتن بستر و ارزیابی مقاومت فشاری ملات های تعمیری با به کارگیری آزمون های نیمه مخرب نمایش پیوند
145 : ارزیابی درجای مقاومت فشاری سنگ ها و ملات های تعمیراتی با استفاده از روش "پیچش" نمایش پیوند
146 بررسی پایایی بتن های خود متراکم ساخته شده از سنگدانه های مختلف تحت اثر محیط سولفاته با استفاده از آزمون پیچش نمایش پیوند
147 مطالعه تاثیر سولفات منیزیم برمقاومت سطحی بتن خود متراکم با استفاده از آزمون "پیچش نمایش پیوند
148 : بررسی اثر سنگدانه های مختلف بر دوام بتن های خود متراکم در معرض سولفات با استفاده از آزمون انتقال اصطکاک نمایش پیوند
149 "Friction-Transfer" method to assess the compressive and tensile strengths and rupture modulus of Fiber-reinforced-pozzolanic concrete and mortar/steel adhesion نمایش پیوند
150 EFFECTS OF INITIAL PRESSURE AND FIBER ON BOND STRENGTH BETWEEN MORTAR AND CONCRETE SUBSTRATE USING TWIST-OFF AND PULL-OFF METHODS نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آسیب شناسی و بهسازی سازه های بتنی نمایش پیوند
2 تکنولوزی بتن-روش های بهبود و تعیین آزمایشگاهی و در جای مقاومت بتن نمایش پیوند
3 اصول طراحی سازه های بتنی پیش تنیده نمایش پیوند
4 تحقیقات نادری در بتن خود متراکم نمایش پیوند
5 انتقال اصطکاک آزمونی برای تعیین چسبندگی و مقاومت آزمایشگاهی ودرجای مواد و مصالح مصرفی درراه وساختمان نمایش پیوند
6 پیچش آزمونی برای تعیین چسبندگی و مقاومت آزمایشگاهی و درجای مواد و مصالح مصرفی در راه وساختمان وسازه نمایش پیوند
7 بتن خودمتراکم نمایش پیوند