۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : آمار
  • تاریخ تولد : 1365
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 677
  • شماره تلفن دفتر : 02833901393
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : zamani@sci.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری-آمار 1392 1395 رازی کرمانشاه نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد-آمار 1389 1391 شیراز نمایش پیوند
3 کارشناسی-آمار 1384 1388 شیراز نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 انتخاب مدل نمایش پیوند
2 سری های زمانی نمایش پیوند
3 دادههای مالی نمایش پیوند
4 Small area eatimation نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رفتار حدی آماره آزمون نمره در مدل رگرسیون خطی با مانده های مانا و نامانا 1392 مجله علوم آماری نمایش پیوند
2 کاربرد قضیه حد مرکزی تابعی در آزمون ریشه واحد در مدل های خود بازگشتی 1394 مجله گستره ﻋﻠﻮﻡ ﺁﻣﺎﺭﯼ نمایش پیوند
3 Statistical Inference in Autoregressive Models with Non-negative Residuals 2015 J. Statist. Res. Iran نمایش پیوند
4 Separated hypotheses testing for autoregressive models with non-negative residuals 2016 Journal of Statistical Computation and Simulation نمایش پیوند
5 Non-nested model selection based on the quantiles and it’s application in time series 2017 Communications in Statistics - Theory and Methods نمایش پیوند
6 مقایسه برآوردگرهای بوت استرپ، درستنمایی ماکزیمم بهبودیافته و گشتاوری پارامترهای مدل خودبازگشتی با خطای نامنفی 1397 مجله مدلسازی پیشرفته ریاضی نمایش پیوند
7 On the Sample Autocorrelation Function’s Absolute Summability 2021 FLUCTUATION AND NOISE LETTERS نمایش پیوند
8 Vector autoregressive model selection: Gross Domestic Product and Europe oil prices data modelling 2021 Journal of Statistical Research of Iran نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کاربرد قضیه حد مرکزی تابعی در آزمون ریشه واحد در مدلهای خود بازگشتی 1391 یازدهمین کنفرانس آمار ایران نمایش پیوند
2 رفتار حدی آماره آزمون نمره در مدل رگرسیونی با خطاهای ایستا و ناایستا 1393 دوازدهمین کنفرانس آمار- کرمانشاه نمایش پیوند
3 Kullback-Leibler criterion in Autoregressive Models with non-negative residuals 1393 دوازدهمین کنفرانس آمار- کرمانشاه نمایش پیوند
4 Selection of an Autoregressive Model with Non-negative Residuals by Akaike’s Information Criterion 1395 سیزدهمین کنفرانس آمار- کرمان نمایش پیوند
5 Model selection in count time series data 1397 چهاردهمین کنفرانس آمار-شاهرود نمایش پیوند
6 Statistical inference in GARCH models with non-Normal distribution 1397 چهل و نهمین کنفرانس ریاضی نمایش پیوند
7 Estimation and model selection in GARCH model 2021 سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی نمایش پیوند
8 Moment Estimation and Model Selection in Univariate Autoregressive Models with Non-Normal Innovations 2021 52th Annual Iranian Mathematics Conference نمایش پیوند
9 Inference on Economic Data Based on the Model Selection Test 2021 نخستین کنفرانس بین المللی ریاضیات و کاربردهای آن نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رگرسیون 1399 نمایش پیوند
2 روشهای چندمتغیره پیوسته 1399 نمایش پیوند
3 روشهای چندمتغیره گسسته 1398 نمایش پیوند
4 محاسبات آماری 1399 نمایش پیوند
5 طرح آزمایشات 2 1399 نمایش پیوند
6 روشهای نمونه گیری 2 1399 نمایش پیوند
7 مبانی احتمال 1399 نمایش پیوند
8 روشهای آماری 1399 نمایش پیوند
9 آشنایی با آمار رسمی 1398 نمایش پیوند
10 احتمال 1 1398 نمایش پیوند
11 روشهای نمونه گیری 2 1400 نمایش پیوند
12 طرح آزمایشات 2 1400 نمایش پیوند
13 مبانی احتمال 1400 نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 عضو کانون استعدادهای درخشان 1389 نمایش پیوند
2 رتبه دوم کارشناسی ارشد نمایش پیوند
3 رتبه اول دوره دکتری نمایش پیوند