۱۵ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : علوم و مهندسی آب
  • تاریخ تولد : 1338/04/20
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 476
  • شماره تلفن دفتر : 33901276
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : sotoodehnia@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

 

 

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 - کارشناس آبیاری از دانشگاه تهران ---
2 - کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی از دانشگاه تهران ---
3 - دکترای علوم و مهندسی آبیاری از دانشگاه تربیت مدرس ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ثبت اختراع: ساخت ابزار مکانیکی تخلیه نمونه خاک ار دستگاه آگر 1391 1398 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی حذف آرسنیک از آب آشامیدنی با استفاده از ماده منعقد کننده کلروفریک 1400 1400 علوم و مهندسی آب و فاضلاب ---
2 مطالعه مقایسه ای عوامل موثر بر بهره وری آب کشاورزی در میان کشاوزان نوآور و غیر نوآور در استان قزوین 1400 1400 تحقیقات آب و خاک ایران ---
3 عملکرد مدل SaltMod در شبیه سازی سطح ایستابی، حجم و شوری زهاب در زهکشی آزاد و کنترل شده 1400 1400 مدیریت آب در کشاورزی ---
4 بررسی توزیع شوری در پروفیل خاک زراعی کشت شده تحت آبیاری قطره ای 1400 1400 حفاظت منابع آب و خاک ---
5 اثر کاشت جو بر کاهش مقدار شوری خاک، تحت سطوح مختلف شوری و آبیاری 1400 1400 آبیاری و زهکشی ---
6 مدیریت مصرف آب شور و کود نیتروژن در کشت ذرت 1399 1399 آب و خاک ---
7 بررسی تاثیر پارامترهای خاک بر ضرایب جذب فسفر در خاک های سنگین مناطق مختلف دشت قزوین 1399 1399 ب و خاک ---
8 Evaluation and analysis of different regression models for estimation of ECe from EC1:5-With a case study from Buin-Zahra, Iran 2020 2020 IRRIGATION AND DRAINAGE ---
9 Salinity and fertility stresses modify Ks and readily available water coefficients in maize (case study: Qazvin region) 2021 2021 Irrigation Science ---
10 واکنش عملکرد به تبخیر-تعرق ذرت، تحت تاثیر تنش آبی در مراحل مختلف رشد (در دشت قزوین) 1399 1398 مجله تحقیقات آب و خاک ایران ---
11 ارزیابی بهره وری آب کشاورزی محصول برنج در مقیاس حوضه ای بر اساس تبخیر و تعرق واقعی در حوضه سفیدرود 1399 1399 فضای جفرافیایی ---
12 مدل سازی مقدار رطوبت خاک با استفاده از شاخص تنش آبی (CWSI) در کشت ذرت 1399 1399 نشریه مهندسی آبیاری و آب ایران ---
13 اثر کرت بندی بر یکتواختی آبشویی نیمرخ خاک در مدل آزمایشگاهی 1399 1399 تحقیقات آب و خاک ایران ---
14 ارزیابی مدل AquaCrop در برآورد روند تغییرات رطوبت خاک، تبخیر-تعرق و عملکرد ذرت، تحت تنش های شوری و حاصلخیزی 1398 1398 تنش های محیطی در علوم زراعی ---
15 تاثیر اعمال سطوح متفاوت شوری بر عملکرد ذرت، در مراحل مختلف رشد 1398 1398 تحقیقات آب و خاک ایران ---
16 تخمین ضرایب هیدرودینامیکی نفوذ آب در خاک با استفاده از بهینه سازی معادلات نفوذ SCS و Horton 1398 1398 مجله تحقیقات آب و خاک ایران ---
17 ارزیابی معادلات زه کشی زیرزمینی در حالت جریان غیرماندگار در دشت شادگان استان خوزستان 1397 1397 محیط زیست و مهندسی آب ---
18 تعیین روابط بین عملکرد و تبخیر-تعرق ذرت علوفه ای، در شرایط تنش شوری و محدودیت نیتروژن 1397 1397 پژوهش آب در کشاورزی ---
19 اثر شوری آب و کمبود ازت خاک، بر ضریب Ks و مقدار آب سهل الوصول ذرت 1397 1397 آب و خاک ---
20 مطالعه تاثیر تنش های شوری آب و حاصلخیزی خاک، بر تبخیر و تعرق ذرت علوفه ای 1397 1397 مجله تحقیقات آب و خاک ایران ---
21 بررسی تغییرات شوری پروفیل خاک چهار محصول زراعی دشت قزوین تحت آبیاری تیپ با مدل AquaCrop 1397 1397 آب و خاک ---
22 کاربرد نرم افزارHYDRUS_2D برای شبیه سازی سامانه زهکشی خشک 1396 پژوهش آب در کشاورزی ---
23 اثر نسبت عرض نوار کاشت به عرض نوار نکاشت برشوری ناحیه ریشه در زهکشی خشک 1396 مجله تحقیقات آب و خاک ایران ---
24 Numerical Evaluation of the Effects of Increasing Ratio of Cropped to Uncropped Width on Dry Drainage Efficiency in Salty Soils 2017 IRRIGATION AND DRAINAGE ---
25 پالایش آبهای زیر زمینی آلوده به کادمیم با استفاده ازنانوذرات آهن در مقیاس آزمایش های پیمانه ای ومحیط متخلخل 1395 آب و فاضلاب ---
26 بررسی اثر زهکش حایل شوره زار قزوین بر سطح ایستابی منطقه با استفاده از مدل Seep/w 1395 تحقیقات آب و خاک ایران ---
27 تخمین ماده خشک با استفاده از شاخص سطح برگ 1395 مدیریت آب و آبیاری ---
28 تعیین زمان مناسب کاشت و آبیاری تکمیلی عدس دیم در دشت قزوین با استفاده از مدلAquaCrop 1395 آبیاری و زهکشی ---
29 Conjunctive Effects of Supplemental Irrigation and Planting Date on Rainfed Lentil in Qazvin Plain Iran 2015 journal of irrigation and drainage engineering-ASCE ---
30 ارزیابی یکپارچه آثار تغییر اقلیم بر سامانه های منابع آب و کشاورزی دشت هشتگرد با استفاده از رویکرد پویایی سیستم ها 1394 تحقیقات آب و خاک ایران ---
31 ارزیابی سامانه های آبیاری بارانی متحرک خطی (لینیر) اجراشده در دشت قزوین 1394 مدیریت آب و آبیاری ---
32 ارزیابی سیستم های آبیاری دشت قزوین با تعیین راندمان های آبیاری کلاسیک و نئوکلاسیک 1394 تحقیقات آب و خاک ایران ---
33 تعیین زمان بهینه ماند در مدیریت سطح ایستابی به منظور کاهش تلفات نیتروژن در اراضی کشاورزی زهدار 1393 تحقیقات آب و خاک ایران ---
34 نقش زهکش حایل شوره زار مرکزی قزوین در کنترل شوری 1393 تحقیقات آب و خاک ایران ---
35 واسنجی و ارزیابی مدل Aqua Crop برای ذرت علوفه ای منطقه قزوین 1393 آبیاری و زهکشی ---
36 بررسی آزمایشگاهی اثر کاهش عمق نصب زهکش بر بهبود شوری زهاب و مقایسه نتایج باستاده هایSEEP/W 1393 آبیاری و زهکشی ---
37 شبیه سازی زهکش خشک به منظورتعیین نسبت عرض نکاشت به کاشت در کشت نواری 1393 تحقیقات آب و خاک ایران ---
38 بررسی تاثیر انتشار کربن برخصوصیات هیدرو دینامیکی محیط متخلخل ماسه ای 1393 تحقیقات آب و خاک ایران ---
39 بررسی عوامل موثر در موفقیت انتقال مدیریت شبکه آبیاری قزوین به بخش خصوصی 1393 پژوهش آب در کشاورزی ---
40 بهینه‌سازی بهره‌وری مصرف آب با استفاده از شاخص الاستیسیته – مطالعه موردی برای ذرت علوفه‌ای در منطقه قزوین 1393 آبیاری و زهکشی ---
41 نقش زهکش حایل شوره زار مرکزی قزوین در کنترل شوری 1393 تحقیقات آب و خاک ایران ---
42 تعیین زمان مناسب کاشت و آبیاری تکمیلی برای عدس دیم در دشت قزوین با استفاده از مدل کامپیوتری 1392 مدیریت آب و آبیاری ---
43 Remediation of Groundwater Contaminatedwith Cadmium by nano Zero Valence Iron (at Batch Experiment and Pore Media 2014 Journal of Middle East Applied Science and Technology ---
44 بررسی آزمایشگاهی اثر عمق زهکش های زیر زمینی در شستشوی نیترات از خاک شن لومی 1392 پژوهش آب در کشاورزی ---
45 راهکارهای بهینه سازی مدیریت منابع آب در شبکه ی آبیاری از دیدگاه آب بران (مطالعه ی موردی: شبکه ی آبیاری دشت قزوین) 1391 مهندسی منابع آب ---
46 بررسی آزمایشگاهی تاثیر عمق نصب زهکش بر شوری زهاب خروجی از نیمرخ خاک رس سیلتی 1391 تحقیقات آب و خاک ایران ---
47 اثر توامان تاریخ کشت وزمان تک آبیاری بربهره وری آب عدس در شرایط دیم 1391 تحقیقات آب و خاک ایران ---
48 The role of osmotic adjustment on drought stress of some olive cultivars 2012 Indian Journal of Science and Technology ---
49 Simultaneous determination of sucrose and trehalose in olive leaves by spectrophotometry utilizing partial least squares method 2009 acta physiologiae plantarum ---
50 پهنه بندی مناطق شهری از نظر آسایش اقلیمی در محیط GIS ( مطالعه موردی - شهر قزوین) 1386 ---
51 گازهای گلخانه ای و تأثیر آنها بر زندگی گیاهان 1382 ---
52 مقایسه لوله های PVC و تکانات رطوبت سنجی توسط دستگاه بازتاب زمانی امواج(TDR) 1380 مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی ---
53 تعیین زمان بهینه ماند در مدیریت سطح ایستابی به منظور کاهش تلفات نیتروژن در اراضی کشاورزی زهدار تحقیقات آب و خاک ایران ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی توزیع نمک در آبیاری قطرهای نواری تیپ با استفاده از آب شور 1397 اولین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالشهای زیست محیطی ---
2 تعیین قیمت اقتصادی آب براساس الگوی کشت بهینه در مزارع قزوین 1397 تعیین قیمت اقتصادی آب براساس الگوی کشت بهینه در مزارع قزوین ---
3 تثیر آبیاری موضعی(تیپ) بر بهره برداری پایدار از منابع خاک(مطالعه موردی دشت قزوین) 1396 سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه ---
4 بررسی کارایی مصرف آب و ازت تحت تنشهای محیطی، در کشت ذرت 1396 سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه ---
5 Dry Drainage An environmentally cost-effective concept in drainage of arid and semi-arid areas 2017 13th International Drainage Workshop of ICID Ahwaz Iran 4-7 March 2017 ---
6 بررسی نقش احداث سد مخزنی طالقان بر رسوبگذاری شبکه آبییاری قزوین 1395 پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ---
7 Determination the appropriate time of spring lentil supplemental irrigation for rainfed conditions of Qazvin s plain using practical 2015 water source of life ---
8 بررسی توزیع رطوبت در آبیاری سطحی و زیرسطحی و مقایسه آن با نتایج مدل هایدروس 2 دی 1394 دومین همایش ملی آب، انشان، زمین ---
9 Simulation of dry drainage to determine the ratio of the width of non-cropped to cropped strip 2015 ASCE World Environmental and Water Resources Congress 2015 Floods Droughts and Ecosystems ---
10 بررسی اثر یکنواختی ساخت گسیلنده برروی حداکثر طول مجاز لوله تیپ 1393 دومین همایش سراسری کشاورزی ومنابع طبیعی پایدار ---
11 شبیه سازی زهکشی خشک به منظور تعیین ابعاد نکاشت 1393 نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران ---
12 بررسی کارایی زهکشهای زیرزمینی با پوشش مصنوعی درکنترل سطح ایستابی دراراضی پروژه زهکشی شادگان 1393 نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران ---
13 بررسی میزان جذب فلزات سنگین از خاک تحت آبیاری طولانی مدت با فاضلاب صنعتی شهرک البرز 1393 نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران ---
14 کاربرد سنجش از دور در بررسی وضعیت شوری آب زیرزمینی دشت شاهرود 1392 ---
15 تاثیر آبیاری با پساب صنعتی بر روی میزان جذب عناصر سنگین در قزوین 1392 چهارمین کنفرانس ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ---
16 نقش آبیاری تکمیلی در میزان عملکرد عدس بهاره در شرایط دیم دشت قزوین 1392 چهارمین کنفرانس ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ---
17 بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر افزایش عملکرد عدس دیم بهاره در دشت قزوین 1391 سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب ---
18 پالایش آب های زیرزمینی آلوده به کادمیوم با استفاده از نانوذرات آهن در محیط متخلخل همگن 1391 اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ---
19 کاهش آلایندگی آبهای آلوده به کادمیوم با استفاده از جاذب های معدنی و جاذب صنعتی نانو ذرات آهن ظرفیت صفر(مقایسه موردی درصد جذب بین جاذب ها) 1391 اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ---
20 کاربرد نانو ذرات آهن صفردر کاهش آلایندگی آبهای زیرزمینی آلوده به غلظت های مختلف کادمیوم 1391 اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ---
21 بررسی روند پالایش آب های زیر زمینی آلوده به کادمیوم با استفاده از جاذب نانوذرات آهن ظرفیت صفر در نتیجه اعمال تغییرات شرایط محیطی 1391 اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ---
22 بررسی راهکارهای بهینه سازی مدیریت منابع آب از دیدگاه آب بران(مطالعه موردی :شبکه آبیاری دشت قزوین) 1391 اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ---
23 بررسی مزایای واگذاری امور بهره برداری شبکه آبیاری به بخش خصوصی از دیدگاه آب بران(مطالعه موردی :شبکه آبیاری دشت قزوین 1391 اولین کنفرانس راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ---
24 بررسی عوامل موثر در انتقال امور بهره برداری از شبکه آبیاری دشت قزوین به بخش خصوصی(تشکل های آب بران 1391 اولین کنفرانس راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ---
25 کاهش آلایندگی آبهای زیر زمینی آلوده به کادمیوم در محیط متخلخل، با استفاده از نانوذرات آهن صفر 1391 ---
26 بررسی تاثیرتغییر روش آبیاری از کرتی به قطره ای در کشت دیم عدس بهاره در شرایط آبیاری تکمیلی 1391 سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب ---
27 بهینه سازی تاریخ کشت دیم به منظور افزایش بهره وری بارش(گیاه عدس 1391 سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب ---
28 مطالعه آزمایشگاهی اثر طول لترال بر سیستم های آبیاری قطره ای کم فشار 1391 چهارمین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی ---
29 مقایسه آبشویی نیترات در سه روش مختلف آبیاری ومدیریت آن با شبیه سازی با نرم افزارleachn (جنوب دشت قزوین) 1391 سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ---
30 بررسی تاثیر تاریخ کشت دیم برعملکرد محصول درعدس بهاره 1390 ---
31 افزایش بهره وری آب در کشت عدس دیم بهاره با اعمال مدیریت زراعی و تک آبیاری 1390 یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ---
32 بررسی اثر توامان زمان آبیاری تکمیلی وتاریخ کشت بر افزایش بهره وری آب در شرایط دیم(گیاه عدس 1390 نخستین کنفرانس ملی هواشناسی ومدیریت آب کشاورزی ---
33 اثر تنش خشکی بر روی محتوی پروتئین کل و محتوای تنظیم کننده های اسمزی در دو ژنوتیپ گیاه برنج (Oryza sativa L.) تحت تیمار سیلیکون 1390 ---
34 بررسی اثرات سیلیکون بر روی تغییرات فعالیت آنزی مهای کاتالاز و پراکسیداز و محتوی کلروفیل برگی در دو ژنوتیپ گیاه برنج( Oryza sativa L. ) تحت تنش خشکی 1390 ---
35 مطالعه اثرات سیلیکون برروی محتوی پرولین برگی وتغییرات آنزیم ضد اکسنده کاتالاز در دو ژنوتیپ گیاه برنج(orisa sativa L.) تحت تنش خشکی 1389 همایش ملی مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در زراعت ---
36 بررسی اثرات تیمار سیلیکون بر روی تغییرات آنزیم ضد اکسنده پر اکسیداز ومحتوی کلروفیل برگی بر روی دورقم گیاه برنج(Orisa sativa L) در شرایط تنش خشکی 1389 همایش ملی مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در زراعت ---
37 راهکارهای انتقال مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی به تشکلهای خصوصی 1388 ---
38 پهنه‌بندی زیست - اقلیمی به منظور تعیین انرژی مورد نیاز گرمایش- سرمایش محیط 1387 سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ---
39 راه دسترسی بند انحرافی ابیورد، یک نمونه موفق از پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش 1386 ---
40 آب، آبیاری و کشاورزی قزوین در عهد صفویان 1386 ---
41 PARTICIP ATORY IRRIGATION NETWORK MANAGEMENT; A CASE STUDY IN QAZVIN 1386 ---
42 مخازن درون و خارج بستر-راه حلی بهینه برای مدیریت سیلاب و تامین آب فضای سبز شهری در مناطق خشک و نیمه خشک 1386 ---
43 آلودگی آبهای زیرزمینی بوسیله کودهای مصرفی کشاورزی (مطالعه موردی دشت قزوین) 1385 همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ---
44 Application of FTIR to investigation of Environmental pollution By Organo pgosphorus perticider 1383 سیزدهیمن سمینار شیمی تجزیه ایران ---
45 ATR FTIR detection of paraquat in aqueous sample 1383 سیزدهیمن سمینار شیمی تجزیه ایران ---
46 استفاده از مدل های رشد گیاهی در مقابله با اثرات تغییر اقلیم 1382 سومین کنفرانس منطقه ای و اولین کنفرانس تغییر اقلیم ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ویرایش کتاب تئوری و کاربرد انتقال رسوب پاییز1380 مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ---
2 انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم ومهندسی آب 1389 سمت ---
3 ویرایش مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی 1386 ---
4 ترجمه ی راهنمای اندازه گیری جریان آب 1390 ---
5 ترجمه راهنمای برآورد نیازهای آبی برای آبیاری گیاهان فضای سبز 1389 ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آبیاری عمومی ---
2 اصول زهکشی ---
3 مهندسی زهکشی ---
4 رابطه آب و خاک و گیاه ---
5 هوا و اقلیم شناسی ---
6 زبان تخصصی ---
7 عملیات کشاورزی ---
8 مهندسی ارزش ---
9 مدیریت منابع آب ---
10 اقتصاد مهندسی ---
11 آبیاری عمومی (فضای سبز) ---
12 مساحی ونقشه برداری ---
13 هیدرولیک انهار ---
14 طراحی ساختمان های انتقال آب 1 ---
15 کنترل آلودگی محیط زیست ---
16 مهندسی محیط زیست ---
17 طراحی سیستم های آبیاری و زهکشی ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آبیاری تحت فشار کارشناسی ارشد - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 موضوعات پیشرفته در زهکشی دکتری - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 استفاده از آب و فاضلاب در آبیاری 1375 اداره کل پژوهش دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 سد طالقان و شبکه آبیاری قزوین 1379 اداره کل پژوهش دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 جریان در مجاری با مقاطع مرکب 1380 1386 دانشگاه تهران ---
4 بررسی اثرات آبیاری دشت قزوین و ورامین بر کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی 1380 1386 دانشگاه تهران ---
5 مدیریت بهینه بهره برداری از آبخوان دشت قزوین 1380 1386 دانشگاه تهران ---
6 مطالعات اقلیم شناسی خشکسالی های کشاورزی در ایران 1380 1386 دانشگاه تهران ---
7 بررسی عوامل رسوب گذاری در کانالهای آبیاری و راههای جلوگیری از آن 1380 1386 دانشگاه تهران ---
8 مدیریت مشارکتی حقابه بران شبکه آ بیاری قزوین 1385 ---
9 مطالعه شوره زار مرکزی قزوین ---
10 تاثیر آبیاری با پساب صنعتی بر روی جذب عناصر سنگین توسط برخی سبزیجات 1390 ---
11 بهینه‌سازی مهندسی مجتمع بازیافت و دفن بهداشتی زباله استان قزوین با استفاده از مهندسی ارزش 1387 ---
12 استفاده از روشهای ژنواستاتیستیکی در استخراج آنومالیهای اقلیمی (میکرو کلیما)منطقه غرب مازندران 1388 ---
13 مقایسه هیدرولیکی اشباع اندازه گیری شده بوسیله روشهای گوناگون مزرعه ای و آزمایشگاهی 1381 ---
14 مطالعات مدیریت مشارکتی کشاورزان در بهره برداری از شبکه های آبیاری ( پایلوت دشت قزوین) ---
15 راهکارهای انتقال مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی به تشکل های خصوصی(پایلوت شبکه) ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 بررسی اثر عمق های مختلف نصب زهکش ها در کیفیت آب خروجی راهنما فهیمه رضی- کارشناسی ارشد ---
2 پالایش آبهای زیر زمینی آلوده به فلزات سنگین با استفاده از نانو ذرات راهنما سیده محدثه طاهری - کارشناسی ارشد ---
3 پایش و مدلسازی زهکش حایل شوره زار مرکزی قزوین به منظور کنترل شوری راهنما محدثه جعفری - کارشناسی ارشد ---
4 بررسی تاثیر زهکشی کنترل شده بر رشد درختان صنوبر (مطالعه موردی صومعه صرا) راهنما مهدیه عبداللهی - کارشناسی ارشد ---
5 تاثیر آبیاری طولانی مدت با فاضلاب صنعتی بر آلودگی خاک و جذب فلزات سنگین توسط برخی سبزیجات راهنما علی لطیفی - کارشناسی ارشد ---
6 ارزیابی فنی سیستم های آبیاری قطره ای اجرا شده در شهرستان شهریار راهنما مریم دستکه - کارشناسی ارشد ---
7 بررسی کارایی و عملکرد پوشش های مصنوعی زهکشی در اراضی کشاورزی دشت شادگان راهنما محمد محسن خرازی فرد - کارشناسی ارشد ---
8 تاثیر تاریخ کاشت و آبیاری تکمیلی در میزان عملکرد عدس در شرایط دیم راهنما بهنوش کمالی - کارشناسی ارشد ---
9 بررسی اثر عمق نصب زهکش های زیرزمینی در شست وشوی نیترات از خاک شن لومی . راهنما الهام نوروزپور اصل - کارشناسی ارشد ---
10 مطالعه اثرات سیلیکون در ارقام برنج تحت تنش خشکی مشاور فاطمه بیگلری- کارشناسی ارشد ---
11 مطالعه آزمایشگاهی مشخصات هدرولیکی سیستم های آبیاری قطره ای کم فشار مشاور محبوبه السادات ملائی - کارشناسی ارشد ---
12 مقایسه و گزینش روش بهینه تعیین حداقل جریان مورد نیاز زیست محیطی رودخانه ها (مطالعه موردی :رودخانه های غرب مازندران) مشاور مجید امینی - کارشناسی ارشد ---
13 بررسی تغییرات ضد اکسنده ها در گندم دوروم تحت تنش خشکی مشاور زهرا کریملو - کارشناسی ارشد ---
14 مطالعه اثر سیلیکون بر ارقام جو دو ردیفه تحت تنش خشکی مشاور معصومه قدمی - کارشناسی ارشد ---
15 بررسی آزمایشگاهی تاثیر مدیریت سطح ایستابی بر چرخه نیتروژن و آلودگی منابع آب مشاور محمد حسن قره داغی - کارشناسی ارشد ---
16 شبیه سازی عددی- آزمایشگاهی تاثیر انتشار کربن فعال بر خصوصیت هیدرودینامیکی محیط متخلخل مشاور مهسا جمشیدی - کارشناسی ارشد ---
17 بررسی اصلاح خاک شور و قلیایی با مواد اصلاحی گچ و گوگرد با استفاده از مدل LEACHC راهنما بابائی محمدرضا- کارشناسی ارشد ---
18 شبیه سازی زهکش خشک به منظور تعیین ابعاد نکاشت راهنما احمد دوستی- کارشناسی ارشد ---
19 تاثیر تغییر اقلیم بر شاخص های گیاهی – آبی کشاورزی دشت هشتگرد با رویکرد دینامیک سیستم ها راهنما حدیثه رحیمی خوب - کارشناسی ارشد ---
20 ارزیابی سیستم های آبیاری با مفاهیم جدید راندمان (مطالعه موردی: دشت قزوین) مشاور اسماعیل مکاری قهرودی - کارشناسی ارشد ---
21 افزایش بهره وری آب در عدس دیم با بکارگیری مدیریت های آبیاری تکمیلی و تاریخ کاشت مشاور مسعود سلطانی - کارشناسی ارشد ---
22 برآورد حداکثر تخلیه رطوبتی مجاز، طی مراحل رشد گیاه ذرت در منطقه قزوین بوسیله دستگاه پرومتر Ap-4 مشاور رضا سعیدی - کارشناسی ارشد ---
23 بررسی اثرات کشاورزی و روش های آبیاری و زهکشی بر کیفیت آب های سطحی و زیرزمینی (مطالعه موردی دشت قزوین) راهنما علی شیر افروس - کارشناسی ارشد ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه بهمن 97 ششم دی 1400 ---
2 مسول دبیرخانه هیات امناء دانشگاه اسفند 96 مرداد 97 ---
3 رئیس گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه بهمن 96 بهمن 97 ---
4 رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مهر 93 دی 96 ---
5 نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 1393 تا کنون ---
6 مدیریت رشته مهندسی فضای سبز 1388 1391 ---
7 مدیر گروه مهندسی آب دانشگاه 1387 1393 ---
8 عضو شورای آموزشی دانشگاه 86 88 ---
9 نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 1382 1389 ---
10 رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) آبان 80 آبان84 ---
11 معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) اسفند77 آبان80 ---
12 عضو کمیته اجرایی آزمون دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
13 نماینده دانشگاه در کار گروه آب و کشاورزی استانداری ---
14 نماینده دانشگاه در شورای تحقیقات کشاورزی استان ---
15 عضو هیئت علمی گروه آبیاری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1373 هم اکنون ---