• دانشکده : علوم پایه
  • گروه آموزشی : علوم قرآن و حدیث
  • درجه علمی : ----
  • آخرین مدرک تحصیلی : رسانه ها
  • تاریخ تولد :
  • صندوق پستی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه :