۸ آذر ۱۳۹۹
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی مواد
  • تاریخ تولد : 1345/10/25
  • نشانی : P.O.Box 288
  • شماره اتاق : 410
  • شماره تلفن دفتر : 02833901117
  • وبگاه شخصی : ندارم
  • رایانامه : masoudrajabi@ikiu.ac.ir;masoudrajabi@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی/ شیمی کاربردی 1353 1358 دانشگاه جندی شاپور(شهید چمران)/ اهواز ---
2 کارشناسی ارشد/ مهندسی مواد 1366 1367 منچستر ---
3 دکتری/مواد(سرامیک های مدرن) 1367 1369 منچستر ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 خواص مکانیکی مواد 1374 تاکنون Imam Khomeini International University نمایش پیوند
2 متالورژی پودر 1375 تاکنون Imam Khomeini International University نمایش پیوند
3 فرآیند ساخت سرامیک ها (3) 1376 تاکنون Imam Khomeini International University نمایش پیوند
4 سرامیک های مهندسی (غیر اکسیدی) 1386 تاکنون Imam Khomeini International University نمایش پیوند
5 چسب های سرامیکی 1387 تاکنون Imam Khomeini International University نمایش پیوند
6 زبان تخصصی سرامیک ها 1373 تاکنون Imam Khomeini International University نمایش پیوند
7 کارگاه عمومی 1392 1394 Imam Khomeini International University نمایش پیوند
8 آز فرآیند ساخت سرامیک ها (3) 1376 تاکنون Imam Khomeini International University نمایش پیوند
9 آز خواص مکانیکی مواد(1) 1375 تاکنون Imam Khomeini International University نمایش پیوند
10 آز دیر گداز 1393 تاکنون Imam Khomeini International University نمایش پیوند
11 زبان تخصصی متالورژی 1392 1393 Imam Khomeini International University نمایش پیوند
12 کامپوزیت ها 1392 تاکنون Imam Khomeini International University نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مطالعاتی درباره ی تولید فریتهای نرم Mn-Zn 1382 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) ---
2 مطالعات عملیات حرارتی مواد کامپوزیتی Al-SiC 2002 مرکز علم مواد منچستر ---
3 بررسی خواص مواد کامپوزیتی Al-SiC تولید شده به روش پرس وسینترینگ مجدد 2001 ---
4 مطالعاتی درباره‌ی تولید رنگدانه‌های ZrSiO2-Cd (SxSe1-x 2000 ---
5 تولید نازل‌های سرامیکی پیشرفته‌ برای کوره‌های قوسی 1375 مجتمع متالورژی پودر ایران، قزوین ---
6 مطالعه‌ی مواد انتخابی برای قطعات موتور در NMI 1373 ایران، قزوین، شهر صنعتی البرز ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 مواد نانو، تولید، شناسایی و مطالعه کاربرد آنها ---
2 مواد سرامیکی پیشرفته ---
3 ساخت مواد با استفاده ازروش CVD ---
4 ساخت مواد با استفاده از روش Sol-Gel ---
5 ساخت مواد با استفاده از روش متالورژی پودر ---
6 اصلاح مواد دیرگداز ---
7 ساخت فریت های سخت و نرم با استفاده از روشهای مختلف ---
8 تولید رنگدانه های متفاوت به وسیله روش های شیمیایی متفاوت ---
9 ساختNMMC,NCMC,NPMC ---
10 سنتز نانو ذرات که به عنوان جاذبها، کاتالیستها و خارج کننده های فلزات سنگین از مواد زائد خطرناک صنعتی استفاده می شوند. ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Synthesis and Characterization of SrFe12O19/SiO2/TiO2 Composites Powder with Core/Shell/Shell Nano-structure 2017 2018 Journal of Advanced processes in Materials Engineering نمایش پیوند
2 Microwave-assisted synthesis of Cu–ZrB2 MM Nano-composite using double pressing double sintering method 2018 2018 Journal of Materials Science,Materials in Electronic ---
3 Electrochemical and biological characterization HA/Al2O3-YSZ nano-composite coatings using electrophoretic process 2018 2018 J Biomed Mater Res Part A 2015:00A:000–000.  دریافت فایل Download ---
4 Determination of optimum Al content in HA-Al2O3 nanocomposites coatings prepared by electrophoretic deposition on titanium substrate 2017 2017 Int J Appl Ceram Technol. 2017;1–10  دریافت فایل Download ---
5 SYNTHESIS OF Cu-CNTs NANOCOMPOSITES VIA DOUBLE PRESSING DOUBLE SINTERING METHOD 2017 2017 Metallurgical and Materials Engineering Association of Metallurgical Engineers of Serbia AMES ---
6 ELECTRICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF Cu-CNT NANOCOMPOSITES SINTERED BY MICROWAVE TECHNIQUE 2017 2017 Metallurgical and Materials Engineering Association of Metallurgical Engineers of Serbia AMES  دریافت فایل Download ---
7 Effect of non-aqueous solvents on deposition properties in electrophoretic deposition process of yttria stabilized zirconia nano-powders 2016 2017 Ceramic Processing Research  دریافت فایل Download نمایش پیوند
8 Suspension medium’s impact on the EPD of nano-YSZ on Fecralloy 2016 2016 Surface Engineering  دریافت فایل Download ---
9 An investigation on the properties of YSZ/Al2O3 nanocomposite coatings on Inconel by electrophoretic deposition 2017 2017 JOURNAL OF COMPOSITE Article MATERIALS ---
10 Fabrication and characterization of YSZ/Al2O3 nano-composite coatings on Inconel by electrophoretic deposition 2017 2017 (Jornal of Materials Research(JMR ---
11 Effect of carbon nanotube content and double-pressing double-sintering method on the tensile strength and bending strength behavior of carbon nanotube-reinforced aluminum composites 2016 2016 J. Mater. Res., Vol. 31, No. 24, Dec 28, 2016 ---
12 Synthesis of Aluminum- CNTs Composites Using Double-Pressing Double-Sintering Method (DPDS 2016 2018 (JNS ( Journal of nanostructures ---
13 The Effect of Sintering Temperature on Cu-Cnts Nano Composites Properties Produced by Pm Method 2017 2018 Science of Sintering, 50 (2018) 477-486  دریافت فایل Download ---
14 The role of Sb2O3 on the physical and structural properties of PbO-SiO2 glasses 2017 2017 Journal of Ceramic Processing Research. Vol. 18, No. 9, pp. 691~695 (2017)  دریافت فایل Download ---
15 Microwave-assisted processing of cobalt aluminate blue nano-ceramic pigment using sol–gel method 2017 2018 Journal of the Australian Ceramic Society ---
16 Theoretical and experimental study of PbO-SiO2-Sb2O3 glasses as gamma ray shielding materials 2017 2018 Journal of the Australian Ceramic Society  دریافت فایل Download ---
17 Synthesis of Sr4Al14O25:Eu2+ green emitting luminescent nanopigment by solution combustion method 2014 2014 J Mater Sci: Mater Electron (2014) 25:4412–4417 ---
18 Synthesis of SrFe12O19/SiO2/TiO2 composites with core/shell/shell nano-structure and evaluation of their photo-catalytic efficiency for degradation of methylene blue 2018 2018 J Mater Sci: Mater Electron (2018) :1887–29:1877 ---
19 Production of SrAl2O4:Eu2, Dy3 green-emitting phosphor nano-pigment powders via microwave processing route 2015 2016 Pigment & Resin Technology ---
20 Maximum SiO2 layer thickness by utilizing polyethylene glycol as the surfactant in synthesis of core/shell structured TiO2–SiO2 nano-composites 2014 2014 J Mater Sci: Mater Electron (2014) 25:5560–5569 ---
21 Surface modification of sol–gel synthesized TiO2 photo-catalysts for the production of core/shell structured TiO2–SiO2 nano-composites with reduced photo-catalytic activity 2014 2015 J Mater Sci: Mater Electron (2015) 26:3008–3019 ---
22 The effect of Eu and Dy dopants on the luminescence properties of Sr4Al14O25:Eu2+, Dy3+ phosphorescent nano-pigments prepared by the solution combustion method 2016 2016 J Mater Sci: Mater Electron (2016) 27:12533–12538 ---
23 Physical and mechanical properties of SiC-CNTs nano-composites produced by a rapid microwave process 2016 2017 J Mater Sci: Mater Electron (2017) 28:8986–8992 ---
24 Adsorption Characteristic of Iranian pre-treated Rice Husk for Removal of Pollutants from Industrial Wastewater 2015 2016 Journal of Materials Science Research ---
25 Characterization of SrAl2O4:Eu2+, Dy3+ phosphor nano-powders produced by microwav synthesis routee 2013 2014 Mater Electron ---
26 Replacing nano-clay for kaolin in ultramarine pigments 2013 2014 Pigment & Resin Technology ---
27 Optimization of electrospinning process of poly(vinyl alcohol) via response surface methodology (RSM) based on the central composite designe (2014) Current Chemistry Letters  دریافت فایل Download ---
28 Synthesis and Characterization of Hydrophobic Silica Aerogel by two step (Acid-Base) Sol-Gel Process 2012 2013 nanostructures  دریافت فایل Download ---
29 Effect of Using Nano-Kaolin on Synthesis Time of Ultramarine Pigment Journal of Basic and Applied  دریافت فایل Download ---
30 اثر میزان اکسید پرازدیمیم و جایگزینی سیلیس با خاکستر سبوس برنج ایرانی بر رنگدانه(Pr,Zr)SiO2 1389 نشریه علمی- پژوهشی علوم و فناوری رنگ  دریافت فایل Download ---
31 تاثیر نسبت سدیم به گوگرد بر خواص رنگدانه اولتراهارین 1389 نشریه علمی پژوهشی مهندسی مواد مجلسی  دریافت فایل Download ---
32 Investigation into Mechanical Properties of Two newly Released Glass-Ionomer Cements 2004 JODS , Vol.22,No2, pp212-220 ---
33 Characterization of Al-SiC Composite Materials Produced By Double- Pressing Double- Sintering Method 2003 IUST,Vol.14,No.2 ---
34 Electron Microscopy Study of 2212 BSCCO Superconducting Material 2001 IUST,Vol.12,No1,pp117-127 ---
35 Production And Characterization of BSCCO Superconducting Material Via PM Route 2000 IUST, Vol.11, No.1,pp37-46 ---
36 TEM study of 2223 BSCCO Superconducting Material 1998 Journal of Crystallography and Mineralogy ---
37 Microwave-Assisted Sintering of Al–ZrO2 Nano-Composites 2014 Journal of Materials Science:Materials in Electronics ---
38 Production of Al–ZrB2 nano-composites by microwave sintering process 2015 2015 J Mater Sci: Mater Electron (2015) 26:6148–6156 ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Fabrication of Carbon Nanofibers via Electrospun PVA Nanofibers by Using a Metal Salt 2014 The 8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2014)  دریافت فایل Download ---
2 بررسی فوتولومینسانس نانو سیم های اکسید روی رشدیافته به روش اکسیداسیون گرمایی 1390 اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی  دریافت فایل Download ---
3 Synthesis and characterization of nano SiO2 from rice husk ash by Precipitation method 1390 3rd National Conference on Modern Researches in Chemistry and Chemical Engineering  دریافت فایل Download ---
4 سنتز رنگدانه های سرامیکی با استفاده از وارد کردن گوگرد و سدیم در شبکه نانورس 1390 هشتمین کنگره سرامیک ایران  دریافت فایل Download ---
5 سنتز نانوکامپوزیتهای آلومینا- کاربید سیلیسیم به روش ریخته گری دوغابی 1389 همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی  دریافت فایل Download ---
6 بررسی شرایط مطلوب جهت تهیه سیلیکا اگزروژل با منافذ نانو از خا کستر سبوس برنج 1389 همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی  دریافت فایل Download ---
7 سنتزسیلیکا آئروژل با منافذ نانو با استفاده از سبوس برنج ایرانی به روش استخراج شیمیایی 1389 همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی  دریافت فایل Download ---
8 سنتز و بررسی نانوکامپوزیتهای Al2O3 - Al 1389 همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی  دریافت فایل Download ---
9 سنتز نانو ذرات مغناطیسی مگنتیت و بررسی شرایط محیطی متفاوت بر اندازه ذرات 1389 همایش کاربردهای فناوری نانو وتوسعه صنعتی  دریافت فایل Download ---
10 تاثیر سیلیکات زیرکونیوم برروی خواص جرمهای ریختنی بر پایه بوکسیت 1388 اولین همایش ملی دیرگداز  دریافت فایل Download ---
11 Evaluation of Time Effect on Mechanical Properties of Al-ZrO2 Nano-Composites Produced by Microwave Sintering 2012 Iran International Aluminum Conference  دریافت فایل Download ---
12 رشد نانو لوله های کربنی چند جداره ) MWCNT (به روش تخلیه قوس الکتریکی 1389 همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی  دریافت فایل Download ---
13 ساخت و بررسی خواص استحکامی کامپوزیت آلومینا زیرکونیانیمه پایدار شده با منیزیا دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ملی ریخته گری ایران  دریافت فایل Download ---
14 تولید سرمت نوبیدیوم- آلومینا توسط روش CVD 1998 دومین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران ---
15 تولید مقاومت های SiC به وسیله تکنولوژی متالورژی پودرCIP 1999 سومین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران ---
16 آماده سازی سیلیکای نانو ساختار با تخلخل متوسط همراه با گروههای آلی، مشخصات و کاربرد آنها 2010 کنفرانس نانو/ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
17 سنتز نانو سیلیکا از سبوس بنج به وسیله روش سل-ژل 2011 هشتمین کنگره سرامیک ایران ---
18 Micostructure and properties of Citrate-Gel Processed Bi-containing Cu-oxide Superconductors 1989 EURO-CERAMICS ---
19 بر رسی ساخت دنده استارت اتوموبیل به روش متالورژی پودر 1376 اولین کنگره انجمن مهندسین متالورژی ایران ---
20 Preparation and Characterisation of Magnetite and its Aminosilane –coated nanoparticles 2008 3th International Conference on Surfaces ---
21 سنتز پودر فسفر ریزدانه آلومینات استرانسیم دوپ شده با... دهمین کنگره دوسالانه سرامیک ایران و اولین همایش بین المللی سرامیکهای پیشرفته  دریافت فایل Download ---
22 Microwave-Assisted Synthesis of Sr Al2O4:Eu2+ 29th June2015 International Conference, 2015. Stony Brook, New York, USA ---
23 Microwave-assisted Processing of YBCO Superconducting Materials by Nano Sized Oxides Particles Produced by pyrolysis of Precursors via Modified Sol-Gel Route 2015 International Conference on Advances in Functional Materials ---
24 The effect of organic solvents on electrophoretic deposition of yttria stabilized zirconia (YSZ) Nano powders 93 آبان 93 هشتمین همایش مشترک وسومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی  دریافت فایل Download ---
25 Microwave-Assisted Synthesis of Sr Al2 O4:Eu2+, Dy3+ Phosphor Powder by Citrate-gel Processing Route 2015 2015 International Conference, 2015. Stony Brook, New York, USA  دریافت فایل Download ---
26 The Influence of Surfactant Type on the Silica Content in Preparation of Titania-Silica Nano-composites with the Core-Shell Structure 2015 2015 Advances in Functional Materials  دریافت فایل Download ---
27 “Suppressing the High Photo-catalytic Activity of Sol-gel Synthesized Titania Nanoparticles by Silica Coating International Confer 2015 Advances in Functional Materials  دریافت فایل Download ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 خواص مکانیکی مواد1 1373 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 آز خواص مکانیکی مواد1 1373 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 فرآیند ساخت سرامیکها 1374 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 آز فرآیند ساخت سرامیکها 1374 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
5 زبان تخصصی سرامیکها 1373 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
6 متالورژی پودر 1375 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
7 کارگاه عمومی 1389 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
8 زبان تخصصی متالورژی 1392 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سرامیکهای مهندسی غیر اکسیدی 1386 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 چسبهای سرامیکی 1387 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 کامپوزیتها( زمینه فلزی)/مقطع دکتری 1392 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 مطالعاتی درباره تولید فریت های نرمMn-Zn دسامبر 2003 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 مطالعات عملیات حرارتی مواد کامپوزیتی Al-SiC 2002 مرکز علم مواد منچستر ---
3 بررسی خواص مواد کامپوزیتی Al-SiC تولید شده به روش پرس و زینترینگ مجدد 2001 ---
4 مطالعاتی در مورد تولید رنگدانه های ZrSiO2-Cd(SxSe1-x) 2000 ---
5 تولید نازل های سرامیکی پیشرفته برای کوره های قوسی 1375 مجتمع متالورژی پودر ایران/قزوین ---
6 مطالعه مواد انتخابی برای قطعات موتور در NMI 1373 شهر صنعتی البرز/ قزوین ---
7 سنتز نانو کامپوزیتهای Al-ZrO2 از طریق ماکروویو 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 برر سی پارامترهای مختلف در دستیابی به خواص مکانیکی مطلوب دنده استارت اتومو بیل بروش متالورژی پودر دانشگاه بین المللی امام خمینی مهر ماه 1376 علیرضا خدابنده نمایش پیوند
2 مقایسه خصوصیات مکانیکی برخی از انواع سیمان های گلاس اینومر در دسترس دانشگاه بین المللی امام خمینی تابستان 1380 دکتر سعید خشکباری/ دکتری حرفه ای نمایش پیوند
3 تهیه نانو ذرات معدنی (مگنتیت ) حاوی گروه های عاملی قابل پلییمر شدن دانشگاه بین المللی امام خمینی زمستان87 منیرالسادات میر رحیمی/ کارشناسی ارشد ---
4 تهیه سیلیکا مزوپور با گروه های عاملدار شده آلی و کاربرد های آنها دانشگاه بین المللی امام خمینی زمستان87 مرجان محمد خان/ کارشناسی ارشد ---
5 برسی پارامتر های مو ثر در سنتز پلی سیلوکسانهای نا محلول دانشگاه بین المللی امام خمینی تابستان 1388 عزت الله پر کلاه/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
6 سنتز و شناسایی سلیکا آروژل با منافذی در حد نانو دانشگاه بین المللی امام خمینی تابستان89 مرضیه حق وردی / کارشناسی ارشد ---
7 سنتز و شناسایی ترکیبات شیمیایی در حد منافذ نانو از سبوس برنج ایرانی دانشگاه بین المللی امام خمینی آذر 89 نعیما نواب پور/ کارشناسی ارشد ---
8 جذب کادمیم از محلول آبی با استفاده از سبوس برنج عمل آوری شده دانشگاه بین المللی امام خمینی اسفند 90 آروزو وندا/ کارشناسی ارشد ---
9 تهیه زروژل بدون ترک با منافذ یکنواخت در حد نا نو دانشگاه بین المللی امام خمینی اسفند 90 محبوبه تنهایی سیسی/ کارشناسی ارشد ---
10 تهیه کربن فعال با منافذ نانو از سبوس برنج و خصوصیات آن دانشگاه بین المللی امام خمینی اسفند90 سمیه رنجبر محمدی/ کارشناسی ارشد ---
11 جذب یون سرب (]]) بر روی خاکستر سبوس برنج دانشگاه بین المللی امام خمینی بهمن91 صالحه کمالی/ کارشناسی ارشد ---
12 جذب یون سرب (]]) توسط تفاله چای ایرانی دانشگاه بین المللی امام خمینی بهمن 91 سیده مرضیه حکاک قزوینی / کارشناسی ارشد ---
13 برسی اثر فاکتور های موثر در راندمان تولید نانو فیبر کربن به روش ریسندگی با.............................. دانشگاه بین المللی امام خمینی بهمن 91 مینا یزدان پناه/ کارشناسی ارشد ---
14 نانو کبالت فریت پخش شده در سیلیکا ازرروژل دانشگاه بین المللی امام خمینی شهریور92 محمد کریمی/ کارشناسی ارشد ---
15 تعادل و سینتیک جذب سرب و روی سبوس برنج فعال شده دانشگاه بین المللی امام خمینی بهمن92 عبدالباری عمری/ کارشناسی ارشد ---
16 ایزوترم ها و سینتیک جذب متیلن بلو روی جاذب های کم هزینه دانشگاه بین المللی امام خمینی شهریور 1393 رحمانی شیما/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
17 خصوصیت سنجی کاتالیزورهای ناهمگن بر پایه برخی نانو ساختارهای کربنی دانشگاه بین المللی امام خمینی شهریور 1394 مهسا محمدی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
18 ایزوترم و سنیتیک حذف رنگ متیلن بلو از محلول آبی توسط نانو ذرات تفاله چای دانشگاه بین المللی امام خمینی بهمن 1394 معصومه بخشی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
19 جذب نیکل (II) از محلول آبی بااستفاده ازنانو ذرات خاکستر سبوس برنج دانشگاه بین المللی امام خمینی بهمن 1394 نرگس سادات تاجی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
20 ایزوترم و سنیتیک حذف رنگ متیلن بلو از محلول آبی بااستفاده از خاکستر سبوس برنج دانشگاه بین المللی امام خمینی بهمن 1394 سیما ارجمند قجور/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
21 خصوصیت سنجی کاتالیزورهای ناهمگن بر پایه ی نانو ساختارهای زیر کونیا با استفاده از روشهای اسپکتروسکوپی دانشگاه بین المللی امام خمینی بهمن 1394 شیوا سادات رضوی فر/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
22 بررسی سینتیک و ایزوترم های جذب مس (II) توسط تفاله چای دانشگاه بین المللی امام خمینی شهریور 1395 نگار الوندی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
23 بررسی سینتیک و ایزوترم های جذب یون روی (II) از محلول های آبی توسط تفاله چای دانشگاه بین المللی امام خمینی بهمن 1395 آسیه فتاحی حسن آباد/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
24 بررسی سینتیک وایزوترم های جذب کادمیم(II) توسط تفاله ی چای دانشگاه بین المللی امام خمینی بهمن 1395 شهره بهرام پور/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
25 بررسی سینتیک ایزوترم های جذب مس IIتوسط جاذب های ارزان قیمت دانشگاه بین المللی امام خمینی بهمن 1395 ساره ملکی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
26 بررسی سینتیک و ایزوترم جذب یون کروم (VI) از محلول‌های آبی توسط پوست بادام دانشگاه بین المللی امام خمینی شهریور 1396 پریسا محرمی گرگری/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
27 بررسی سینتیک و ایزوترم جذب یون کروم 6 از محلول های آبی توسط تفاله چای دانشگاه بین المللی امام خمینی شهریور 1396 ساناز غفاری بیستونی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
28 بررسی سینتیک وایزوترم جذب یون کروم 6 از محلول های آبی توسط سبوس برنج دانشگاه بین المللی امام خمینی شهریور 1396 سیده نگار موسوی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
29 سنتز نانو ذرات گوئتیت و تاثیر مواد اولیه و پارامترهای ساخت بر ساختار و خواص آن دانشگاه بین المللی امام خمینی شهریور 1397 سمانه رضایی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
30 تهیه کربن فعال از تفاله (پوست ) سیب وحذف سرب از محلول آبی دانشگاه بین المللی امام خمینی آبان 1397 سمیرا آقاسی کرمانی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
31 تهیه کربن فعال از تفاله چای و حذف کروم(VI) از محلول آبی دانشگاه بین المللی امام خمینی آذر 1397 سحر صفدری/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معاون پژوهشی دانشگاه 1371 1373 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 مشاور تحقیقاتی 14/1/74 14/1/75 شرکت مجتمع متالورژی پودر ایران(دولتی) ---
3 مشاور تحقیقاتی 14/1/75 14/1/76 شرکت مجتمع متالورژی پودر ایران(دولتی) ---
4 مشاور تحقیقاتی 20/9/70 20/9/71 شرکت نیرو محرکه ایران(دولتی) ---
5 مشاور تحقیقاتی و پژوهشگر 1/12/71 18/3/73 پژوهشگاه مواد و انرژی ---
6 مسئول ارتباط با صنعت همایش 19/8/88 23/2/89 همایش کاربرد های فناوری وتوسعه صنعتی ---
7 کارشناس وزارت صنایع 1361 1362 وزارت صنایع ---
8 کارشناس آزمایشگاه های تحقیقاتی 1361 1363 پژوهشگاه مواد و انرژی ---
9 ریاست 1394 1395 دانشگاه رجا نمایش پیوند
10 مسول راه اندازی گروه سرامیک 1370 1372 Imam Khomeini International University نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 لوح سپاس 1379 سکه بهار آزادی مدیر کل صنایع استان قزوین ---
2 پژوهشگر منتخب دانشگاه 1380 سکه بهار آزادی سرپرست دانشگاه ---
3 استاد برتر 1385 سکه بهار آزادی سرپرست دانشگاه ---
4 لوح سپاس به عنوان سرپرست بخش ارتباط و هماهنگی همایش با صنایع و سازمانها 1388 کمیته برگزارکننده همایش ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Advances in powder metallurgy - 1 1393-1394 1 دانشجویان زبان تخصصی  دریافت فایل Download ---
2 Advances in powder metallurgy - 2 1393-1394 1 دانشجویان زبان تخصصی  دریافت فایل Download ---
3 Advances in powder metallurgy - 3 1393-1394 1 دانشجویان زبان تخصصی  دریافت فایل Download ---
4 Advances in powder metallurgy - 4 1393-1394 1 دانشجویان زبان تخصصی  دریافت فایل Download ---
5 Advances in powder metallurgy - 5 1393-1394 1 دانشجویان زبان تخصصی  دریافت فایل Download ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سنتز ابر رساناهای BSCCO به روش سل -ژل اسفند 74 علم و صنعت ایران سید جواد بدیعی نمایش پیوند
2 ساخت نانو کامپوزیت آلومینم-آلومینا از خاکستر سبوس برنج اسفند 89 دانشگاه بین المللی امام خمینی مجید منشی زاده نمایش پیوند
3 بررسی استفاده از نانو رس در سنتز رنگدانه اولترامارین اسفند 90 بین المللی امام خمینی فرشته رضایان نیری نمایش پیوند
4 ساخت سیمهای نانومتری ZnO و مشخصه یابی اپتیکی آنها اسفند 90 بین المللی امام خمینی الهام شفایی نمایش پیوند
5 سنتز نانو رنگدانه های اکسید روی - اکسید بیسموت 1391اردیبهشت دانشگاه بین المللی امام خمینی حسین اویسی نمایش پیوند
6 سنتز نانو کامپوزیت آلومینیم - زیر کونیا به وسیله مایکروویو و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آن خرداد 91 دانشگاه بین المللی امام خمینی محمد مهدی خدایی نمایش پیوند
7 سنتز نانو پودرهای نورتاب srAl2o4فعال شده با عناصر سنگین DY-Euبه روش ماکروویو شهریور 92 دانشگاه بین المللی امام خمینی مهدیه الصاق نمایش پیوند
8 ساخت پوشش های سرامیکی نور تاب (فسفر سانت) با استفاده از نانو مواد مهر ماه 92 دانشگاه بین المللی امام خمینی سمیه کریمخانی زند نمایش پیوند
9 سنتر- مشخصه یابی و بررسی خواص الکتریکی نانو ساختارهای پروسکایتی بر پایه تیتانات باریم به روش آلیاژ سازی مکانیکی مهر ماه 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی فاطمه کاکولی نمایش پیوند
10 تهیه نانو ذرات ZrB2 به روش مکانو شیمیایی به منظور ساخت نانو کامپوزیت های AL- ZrB2 بهمن 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی زهرا اسدی پناه از برمی نمایش پیوند
11 بررسی اثرات PH و دمای کلسیناسیون بر خواص پودرهای فسفر SrAl2O4:Eu:Dy تولیدی به روش سیترات - ژل. بهمن 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی محمد رضا جوهری نمایش پیوند
12 لایه نشانی نانو ذرات زیر کونیای پایدار شده با ایتریا (YSZ)و آلومینا (O3 AI2 ) برروی سوپر آلیاژهای بر پایه Ni به روش رسوب دهی الکتروفورتیک (EPD) . شهریور 94 دانشگاه بین المللی امام خمینی امید خانعلی نمایش پیوند
13 بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی سیمان ژئوپلیمری و تاثیر نسبت Na2O به SiO2 بر ریز ساختار آن. شهریور 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی امیر دهنوی نمایش پیوند
14 ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه آلومینیوم تقویت شده با نانو لوله کربن به روش پرس و تف جوشی مجدد . بهمن 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی اکبر یاراحمدی نمایش پیوند
15 چقرمگی شکست و خواص مکانیکی کامپوزیت سیلیکون کاربید نانو لوله کربن چند جداره (SiC/MWCNT) ساخته شده به روش مایکروویو تیر 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره محمد حاجی ابوطالبی نمایش پیوند
16 سنتز رنگدانه آلومینات کبالت به روش سل – ژل و به کمک ماکروویو تیر 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی پکاه خرازیان نمایش پیوند
17 تولید نانو کامپوزیت های زمینه مس تقویت شده با نانو تیوب های کربنی و بررسی خواص و ساختار آن . شهریور 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی مرجان دارابی نمایش پیوند
18 نقش Sb2O3 خواص حفاظت در برابر اشعه ی گامای شیشه های pbo- sio2 . شهریور 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی نگین الله مرادی جیحون آبادی نمایش پیوند
19 ساخت و بررسی فوتو کاتولیست کامپوزیتی -مغناطیس سخت / سیلیس/ تیتانیا ،با نانو ساختار هسته / پوسته / پوسته بهمن 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی فاطمه باورسی ها نمایش پیوند
20 زینتر نانوکامپوزیت 2ZrB-Cu با کمک میکروویو شهریور 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی میلاد رحیمی پویانی نمایش پیوند
21 ایجاد پوشش کامپوزیتی گرادیانی Ni-Al2O3 به روش رسوبدهی همزمان الکترولیتی و بررسی خواص پوشش ایجاد شده بهمن 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی زهرا نوروزی نمایش پیوند
22 پوشش الکتروفورتیک نانوکامپوزیت زیرکونیای پایدار شده و آلومینا بر روی پایه‌ی سوپرآلیاژی اسفند 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی مصطفی پوردولت آباد لیلا نمایش پیوند
23 ساخت، مشخصه یابی و بررسی خواص فوتوکاتالیست های نانوکامپوزیت مغناطیسی نرم با ساختار هسته- پوسته شهریور1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی فایزه پرست نمایش پیوند
24 ساخت و بررسی نانو کامپوزیت مس – نیکل تقویت شده با نانولوله کربنی به روش سینتر مایکروویو بهمن 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی سینا اکبر شاهی نمایش پیوند
25 لایه نشانی الکتروفورتیک پوششهای نانوکامپوزیتی شیشه زیست فعال-زیرکونیا پایدار شده با ایتریا آماده دفاع دانشگاه بین المللی امام خمینی محمد رضا شیر پی نمایش پیوند
26 سنتز نانوکامپوزیت‌های CaCO3/SiO2 با ساختار هسته- پوسته و نانوذرات متخلخل توخالی SiO2 حاصل و بررسی خواص و کاربرد آنها در 6 ماه آینده دانشگاه بین المللی امام خمینی امید فلاخ پیشه نمایش پیوند
27 ساخت نانو کامپوزیت های زمینه فلزی مس با تقویت کننده زیر کونیا به روش پرس و تف جوشی مجدد. بهمن 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی علیرضا نجفی نمایش پیوند
28 برر سی پارامترهای مختلف در دستیابی به خواص مکانیکی مطلوب دنده استارت اتومو بیل بروش متالورژی پودر مهر 1376 علیرضا خدابنده نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 لایه نشانی پوشش های نانو کامپوزیت زیست سازگار هیدرواکسی آپاتیت-آلومینا زیرکونیای پایدار شده با ایتریا به روش لایه نشانی الکتروفورتیک 1397/02/10 سمنان خانم دکتر نیره عسگری نمایش پیوند